Acts 9

Saulo a nugobui

Saulo yohola Yesu tu wimulitagona i palipalilowolowohi ipa ina unihi. Ma i nae po tu witalaguyaba taniwagana ugolina i lubayada i pa ‘Pepa una weleu po apo ugolinei a lui Damaseko numa dalabuna po oloto po wawine noka hosi a tutuhagahi, tauhi Guyau a tahaya tu wotagona apo a panihi po to gunawiliyai u Yelusalem’.

I nenae po hougana Damaseko i tutuliyaliyani, naka mala emosi ma yayata yadei i hopu po i yayata wiwileya. Ma i ludubali hau hipuli po lawa ponana i noonoli ma i pa, ‘Saulo! Saulo! Iyowai po e ihiniwiyuwau?’

Ma Saulo i pa, ‘Guyau, tam iyai?’

Ma lawana i pa, ‘Tau Yesu e ihiniwiyuwau.
Tamogi una towolo po meyageina una luiya. Noka hosi apo hina paliwelem awai apo una dewaya.’

Lawa Saulo mitehi hi nenae naka hi tutowolo, ma lawa ponana hi nonoli ma tamogi ega hita galeya. Ma Saulo hau hipuli i eneno po i wotowolo po matana i tatakaeya naka ega emoemotana awai ina galeya. Ega yaka u nimana hi wogo po hi luiyeya u Damaseko. Ega ita gagalena ma i mamae naka iyeta tonuga. Ma noka iyetahi ugolihi ega awai ita ani po ega awai ita umaya.

10 Noka hougana Yesu tu wotagona gehouna u Damaseko i mamae, gowana Ananaya. Tauna a enogagalena u hinena Guyau i baha nae ugolina i pa, ‘Ananaya!’

Ma Ananaya i pa, ‘Guyau, tau gee’.

11 Apoma Guyau i pa, ‘Un'omhoe po una nae tahaya gowana Dumalu ugolina. Noka hosi Yudasa a u numa lawa Tasasigei gowana Saulo ubeina una lubayada. Tauna e laupali 12 ma hau enogagalena i gagalena ma lawa gowana Ananaya i lui po nimana u unununa i houni po ipa apo ina galena meme.’

13 Ananaya Guyau a baha i wimiheya i pa, ‘Guyau, lawa i maga duma geka lawana dededena ugoliu hi baheya. Ma gasi tu wiwoiyawem u Yelusalem i dewadewa yabayababehi naka bahana atapuna amaka a nonoli. 14 Tauna tu witalaguyaba babadahi ugolihi palihalena i waya po i nei ipa gowam tu hiyawina u Damaseko ina panipanihi.’

15 Guyau i baha nae Ananaya ugolina i pa, ‘Una nae babana a winagani tauna apo ina pupouleu. Tauna apo tu wipaliwelena lawa tupo wohepali u hinena po wasawasa po Yudeya lawahi ina dewahi po gowau hina hanapugeya. 16 Tau biugei ma hiniwiyuwa atapuna ina ialoni apo a wiatatiyeya.’

17 Ega yaka Ananaya Yudasa a numana i luiya po nimana Saulo u unununa i hounihi ma i pa, ‘Walehiu Saulo, Guyau Yesu u nenei tahayagei ma i woogeletena meya i himiliu po a nei. Apo una galena meme ma Alugo Woiyawa ina wihogom.’ 18 Mala emosi ma ginouli mei iyana wenawihi Saulo u matana hi mamae hi peu ma i galena meme. Apoma i welutowolo po bapatiso i waya 19 ma i am po a kadidili i wimeya.

Saulo u Damaseko i guguya

Saulo Yesu tu wotagona mitehi hi mae u Damaseko iyeta ega hita maga.
20 Ma i dumalu po i nae numa dalabu ugolihi po Yesu i guguyeya i pa, ‘Yesu Yaubada Natuna’.

21 Lawa atapuhi Saulo a baha hi noonoli po hi gohola dumahi po hi pa, ‘Geka tauna lawana u Yelusalem Yesu gowana tu hiyawina i panipanihi. Ma i nenei geka hosi ipa Yesu gowana tu hiyawina ina panipanihi po hina gunawilehi tu witalaguyaba babadahi ugolihi, bo?’ 22 Ma tamogi Saulo a guguya i ipoya. A limoina Yesu tauna Tu wiluyagohana naka bahana i winugowiwai duma ugolinei ma mi Yudeya u Damaseko hi mamae ega emoemotana a baha hina wimihehi.

23 Iyeta i maga i nae ma apoma mi Yudeya hi wiwogatala ipa Saulo hina uni. 24 Ma tamogi hai wiwogatalana amaka Saulo i hanapugeya. Uguwei po iyetei meyageina galina matetana hi ihalugeya ipa a hopu ugolina ma hina uni. 25 Ma tamogi uguwa emosi Saulona tu wotagona galina malamalanei hau poha i tugula ma gulawei hi woipipeili po i hopu u uputa.

Saulo u Yelusalem

26 Saulo i gunawileya u Yelusalem po i ileta ipa Yesu tu wotagona u hinehi ina lui, ma tamogi ega hita witumaganeya naka tauna Yesu tu wotagona gehouna. Ma gasi Saulona hi matouteya. 27 Apoma Banabasi Saulo i weluwaya po i niyeya tu wituwetuwega ugolihi po i dedeya iyowai Saulo u tahaya Guyau i gagaleya. Ma iyowai Guyau i bahabaha nae Saulo ugolina po iyowai u Damaseko i nugomotu ma Yesu gowanei i lauguguya naka i dedeya. 28 Ega yaka Saulo tauhi mitehi hi mae ma Yelusalem atapuna i weluyagohi, anai nugokadidilina Guyau gowanei i lauguguya. 29 Saulo ma mi Yudeya pona Giliki tu bahebahena mitehi hi ibaabani po hi wigamogahigahi po hi ileta ipa hina uni. 30 Ugolinei Yesu tu wotagona dewana geka hi gagalena tuhagaya po Saulo hi hopuneya u Sisaliya po hi himili po i nae u Tasasi.

31 Ee, apoma tu tapalolo Yudeya po Galili po Samaliya meyageihi atapuhi u hinehi hi meimahi. Ma Guyau hi wiyateyateya po Alugo Woiyawa a winugokadidili po a wihaguhagu ugolihi ma hi mamae, ugolinei hai bolu hi ilataya.

Pita u Lida po u Yopa

32 Pita tupo atapuna i kadaugeya. Ma houga gehouna Yaubada tu wiwoiyawena u Lida tu mae i hopu po i dadanihi. 33 Noka hosi lawa gehouna gowana Iniyasi i tuhagaya. Tauna hinina hi hilage po hau ani eno i mamae naka bolima magouhi 8. 34 Ma Pita i baha nae i pa, ‘Iniyasi, Yesu Keliso gowanei una luyagohana. Una towolo po am ani eno una woimahiyeya.’ Mala emosi ma Iniyasina i welutowolo. 35 Lida po Selona tu miyena atapuhi hi galeya po Guyau hi witumaganeya.

36 Wawine Yopagei gehouna Yesu tu wotagona gowana Tabita (mi Giliki ponahigei he pa Dokasi). Noka wawinena naka a dewa hi dewadewa po tu dayadayabu i haguhaguhi. 37 Noka hougana i totogo po i hilage ma hai dewei hi deweya, hi witogoya po i kokoe, ma babanoya gehouna u moyana hi houni. 38 Yopa naka Lida u liyaliyana ugolinei ma hougana Yesu tu wotagona Pita tuwegana hi noonoli po lawa luwaga hi himilihi po hi nae Pitana ubeina. Lawahi tuwega hi niniyeya naka Pita ugolina hi pa, ‘Una bulili mai po una nei ugoliyai’.

39 Ega yaka Pita i wotowolo po lawahi mitehi hi nae, hougana hi laugeleta naka hi weluwaya po hi gae babanoyana u moyana. Hiwahiwape atapuhi Pitana hi towolo wiwileya ma luilui po ani oteotena Dokasi lolowa i dewadewahi hi woogelegeletehi ma hi tutou.

40 Pita atapuhi i hauhopunehi u uputa ma i tutunei i'mtutonetonena ma i lupali Yaubada ugolina. Apoma i mewila po popoyana ugolina i pa, ‘Tabita, una towolo!’ Wawinena matana i kaya po Pita i galeya ma i towolo po i duhuna. 41 Pita i wotayaga po i witowolo haleya apoma tu witumagana po hiwahiwapehi i otugehi, po wawinena anai luyagohanana i wogeleteya ugolihi. 42 Wawinena a towolo meme tuwegana Yopa atapuna i hogoya po lawa boluhi Guyau hi witumaganeya. 43 Ma Pita u Yopa lawa gamogamo opihi tu'mdidina po tu'mkaniyoga gowana Simona mitehi hi meidaodao kikina.

Copyright information for `TBO