John 7

Yesu i welugowagowada nae toleha uyahina

Geka u mulihi Yesu Galili tuponana i wiwileya. Ma ega nugonugona ipa Yudeya ina wiwileya, babana Yudeya hai tanitaniwaga nugonugohi ipa Yesu hina lihilageni. Ma mi Yudeya hai Kape tolehana amaka i tuliyaliyani ipa apo hina dewaya. Ega yaka Yesu walewalehina hi baha nae uyahina hi pa, ‘Meyagai geka una nehaleya po una nae Yelusalem tupo Yudeya uyahina, po noka hotanana tu wotagom om bagibagi wipoyana hina hanapugeya. Ma una nugotuhuya apega iyai gehouna bagibagi gowagowada uyahinei ma tuwegana ina lata inapa tam una wipoya yaka una nae po hipuli lawa uyahihi om manini una wogeleteya.’ Walewalehina baha geka hi bahebaheya, babana ega hita witumaganeya.

Ega yaka Yesu i paliwelehi i pa, ‘Ega u houga dumana po ipa a nae. Ma taumi ona nae, babana houga atapuna emoemotami. Taumi tu mehipuli po ega omi witumagana yaka lawa apega hina wigawiyemi ma tau apo hina wigawiyeu babana hai apapoe a palipaligeletehi ubeihi. Taumi tunawami ona nae hoi toleha, geka hougana apega a nehi toleha uyahina babana u houga dumana ega ita geleta.’ Baha geka i baheya yaka a lawa hi nae toleha uyahina ma tauna u Galili i memae.

10 Yesu walewalehina hi nehaleya po hi nae hoi toleha ma Yesu mulihiyei i welugowagowada po i nae Yelusalem po i geleta. 11 Mi Yudeya hai tanitaniwaga tolehana u hinena, Yesu hi bibiheya ma hi laubayadeya hi pa, ‘Yesu meka?’

12 Lawa a boluhi ma Yesu binei hi laugamogahigahi po gehouhi hi pa, ‘Yesu tauna lawa dewadewana’.

Ma gehouhi hi pa, ‘Ega, lawa e koyakoyamehi’.
13 Ma ega iyai gehouna Yesu ita widewedeweya lawa u matahi, babana mi Yudeya hai tanitaniwaga hi matutehi.

14 Toleha gaogaonana u tupolina, ma Yesu i lui numa dalabu baneina uyahina po a wiatatiyana i wiwawali, 15 po mi Yudeya nugonugohi hi gohola dumahi po hi pa, ‘Lawa geka meka a hanapu i tuhagahi? Tauna ega meka hosi ita wisikulu.’

16 Yesu i paliwelehi i pa, ‘U wiatatiyana geka ega tau u nugotuhu, ma Tu himiliu tauna a nugotuhugei a iatatiyana. 17 Ma ona nugotuhuya iyai luhogalana ipa Yaubada a nugotuhu ina dewaya, yaka u wiatatiyana ona hanapugeya miyei e nenei, Yaubada uyahinei bo tau tunawau u nugotuhugei. 18 Inapa tu wituwetuwega tunawana a nugotuhu ina ibaabaniyehi ipa tauna omhunana binei. Ma tu wituwetuwega tu himilana a nugotuhu e ibaabaniyehi ipa tu himilina omhunana binei. Yaka a bahahi hi dumalu ma hi dewadewa. 19 Mose a lugagayo i welewelemi atapumi o wihinigigiyeya yaka nugonugomi ipa ona lihilageniu.’

20 Bolu a baha hi wimiheya hi pa, ‘Nugote alugo apapoena i luinim yaka bahahi geka e bahebaheya. Lawa ega nugonugohi ipa hina lihilagenim.’

21 Yesu hai baha i wimiheya i pa, ‘O nugoapapoe babana iyeta dalabu uyahina lawa a lauyawahi binei. 22 Ma taumi iyowai omi bagibagi iyeta dalabu uyahina? Mose a lugagayo i baheya ipa logaloga ololotohi hai wekiwekilala hini omhapina hina waya gaogao emosi ina kokoe. Lugagayo geka Mose googana uyahihiyei i nei, po hai wekiwekilala o dewadewahi iyeta dalabu uyahina. 23 Yaka naka Mose a lugagayo iyeta dalabu binei o tutulagoni, bo? Ma iyowai po hoi dalabu lawa a lauyawahi binei ma o igawiyeu? 24 Ega nugolelehiyei ona igou koyakoyameu, ma u dewa po u baha ona galena imahiyehi.’

25 Yelusalem lawa gehouhi hi pa, ‘Nugote geka lawana ipa hina laihilageni, bo?’ 26 Ma gehouhi hi pa, ‘Eega, ona galeya, u hayata i towolo po e ibaabani’, ma gehouhi hi pa, ‘Ega iyai a baha ita wimiheya, nugote ata tanitaniwaga hi kawamoineya hi pa tauna Yaubada a Besinana lawana, bo?’ 27 Ma gehouhi hi pa, ‘Ataputa ta hanapugeya anani nei tuponana. Ma itapa tauna Besinana lawana apo anani nei apega iyai gehouna ita hanapugeya.’

28 Yesu numa dalabu baneina u hinena i iatatiyana po i baha labatana i pa, ‘Moina dumana o hanapugeu tau iyai ma gasi miyei a nei? Tau Yaubada i himiliu po a nugotuhugei a nei. Ma ega tau u nugotuhugei ata nei tupo geka uyahina. Tu himiliu a dewa hi dumalu, taumi ega ota hanapugeya tauna iyai. 29 Ma tau a hanapugeya babana tauna i himiliu po uyahinei a nei.’

30 Geka bahana binei ma ipa hina numa panipani, ma ega iyai gehouna ita wodadani, babana ega a houga dumana ipa ina hilage. 31 Ma lawa magomagouhi hi kawamoineya po hi pa, ‘Baha dumana geka Besinana lawana. Ega emoemotana po Besinana gehouna ina nei po a bagibagi ina tahaeya, tauna amaka.’

32 Lawa hai wibaabani gowagowada Palisi lawahi po tu witalaguyaba babadahi hi nonoli yaka tu wigawiya hi himilihi po hi nae ipa Yesu hina numa panipani.

33 Ma Yesu i baha nae i pa, ‘Houga kuku hotana apo tau mitemi ta memae ma apo a nae Tu himiliu uyahina. 34 Apo ona biheu ma apega ona tuhagau tuponana uyahina a memae ega emoemotami po ona nei uyahina.’

35 Mi Yudeya tunawahi ma hi ibaabani hi pa, ‘Meka u tuponana ipa ina nae po apega ta tutuhagaya? Ipa ina nae mi Yudeya he memae tu meuputa u hayahi ipa ina wiatatiyana uyahihi? 36 Geka a bahana anona awai? Babana i pa, “Apo ona biheu ma apega ona tuhagau”, po gasi i pa, “Tuponana uyahina a memae apega ona nei uyahina”.’

37 Toleha baneina iyetana anani kokoe uyahina ma Yesu i towolo po i otu labatana i pa, ‘Taumi iyawoi uyopopomi hina haleeya, yaka ona nei uyahiu po on'uma. 38 Mei Yaubada a Buka i bahebaheya tauhi hi tumaganeu ubeihi i pa, u nugonugohi goila waiyautuna ina huhuleya.’ 39 Yesu baha geka i bahebaheya naka Alugo Woiyawa binei i ibaabani, babana Alugo Woiyawa apo tu witumaganena nugonugohi ina lihogohi. Ma houga noka uyahina Alugo Woiyawa lawa u nugonugohi ega ita lui po ita lihogohi, babana Yesu ega ita gae anani mewasawasa uyahina.

40 Lawa boluhi Yesu a baha hi noonoli po hi pa, ‘Lawana geka lawa dumana tauna tu bahapiko Mose i bahebaheya’.

41 Gehouhi hi pa, ‘Tauna Besinana lawana’.

Ma gehouhi hi widibogi hi pa, ‘Besinana ma Galiligei i nei?
42 Yaubada a Buka u hinena i pa, Besinana lawana apo Dawita gugunina uyahinei ina nei po Dawita a dobu Betelehem uyahina hina guni.’ 43 Geka bahana tepanei ma lawa nugokahakaha uyahihi i geleta. 44 Ma ipa lawa gehouhi Yesu hina numa panipani, ma ega iyai gehouna hinina ita wodadani.

45 Tu wigawiya hi gunawelehi, tu witalaguyaba babadahi po Palisi lawahi uyahihi po hi lubayadehi hi pa, ‘Awai binei ega ota numa panipani po ota neiyai?’

46 Tu wigawiya hi baha hi pa, ‘Lawana a baha hi dewadewa duma, ega mei lawa gehouna a wibaabani’.

47 Palisi i baha nae tu wigawiya uyahihi hi pa, ‘Nugote nugonugomi i waya. 48 Ona nogutuhuya tanitaniwaga atapuyai ega iyai gehouna Yesu ita witumaganeya. 49 Lawa boluhi Yesu hi wotagoya, ma Mose a lugagayo ega hita hanapugeya, yaka apo Yaubada ina paligubahi.’

50 Nikodemo, tauna uguwei i nenae Yesu uyahina tauna taniwaga gehouna po i baha a lawa uyahihi i pa, 51 ‘Ata lugagayo geka pitenana, lawa apega ta numa panipani yababaya, ipa a powa ta bihena tahaeya, apoma ta numa panipani po ta wimiheya a apapoe bigona’.

52 Tanitaniwaga tulana hi baha nae Nikodemo uyahina hi pa, ‘Nugote tam Galiligei u nei? Yaubada a Buka una hiyawi po una galeya, apega tu bahapiko Galiligei ina nei.’

[Wawine wogowagowadana

53 Ega yaka atapuhi hi liya nae hai numa uyahihi,

Copyright information for `TBO