John 8

ma Yesu i gae Olibe u oyana. Malatomtomgei Yesu i gunawilena meya hoi numa dalabu po i tugula ma lawa atapuhi hi mewiwileya ma iatatiyehi. Ma lugagayo tanitaniwagahi po Palisi lawahi wawine gehouna hi neiyai, babana apapoe i dewadewaya ma hi tuhagaya, yaka wawinena u tipolina hi witowoli ma Yesu hi paliweleya hi pa, ‘Bada, wawine geka oloto mitehi hi eneno gogona ma to tuhagahi. Ma ata lugagayo Mose uyahinei i nenei i pa apo geka pitenana to tuhagahi yaka apo to lugaimahi po hina hilage. Ma tam om winugonugotuhu iyowai wawine geka binei?’ Baha geka hi bahebaheya ipa iyowai ma Yesu a baha powa hina nonoli yaka hina numa panipani po hina libahibahi.

Ma Yesu ega kikina hai baha ita wimiheya, ma i medobudobu ma hoi hipuli i yamgiluma.
Ma tauhi hi laubayabayadeya, ega yaka Yesu i wotowolo po i baha uyahihi i pa, ‘Oo, i dewadewa duma. Ma taumi uyahimiyei inapa iyai ega a apapoe yaka apo tauna gaima ina halena tahaeya wawine naka uyahina.’ Ma i medobudobu po hoi hipuli i yamgiluma meme.

Ma Yesu a baha hi noonoli po, yamoha po yamoha a apapoe i nugonugotuhu tuhagaya yaka hi nehaleya babada hi tahaya ma hewahewali hi wimuli. Yesu hi nehaleya ma wawinena tunawana i towotowolo. 10 Ega yaka Yesu i wotowolo po i lubayadeya i pa, ‘Wawine, meka tauhi hi nae, po ega iyai gehouna ita memae, ma ita laibahibahim?’

11 Wawinena Yesu i paliweleya i pa, ‘Bada, ega iyai gehouna ita memae’.

Ega yaka Yesu i baha meme i pa, ‘Oo, i dewadewa, tau apeega gasi a wigoum ma una nae, ma a paliwelem ega apapoe una dewadewa meya’.]

Yesu lawa ata yayata

12 Yesu i baha meme i pa, ‘Tau tu mehipuli omi yayata apo iyawoi hina wotagou yaka yayata uyahina hina geleta po hina luyagohana ma apega uguwa uyahinei hina nenae’.

13 Ma Palisi Yesu uyahina hi baha nae hi pa, ‘Tam tunawam bimgei e ibaabani yaka apega to witumaganem’.

14 Yesu i baha meme uyahihi i pa, ‘Baha dumana, tau biugei a ibaabani ma awai a palipaliwelemi naka baha dumahi, babana tuponana uyahinei a nenei apo a gunawileu uyahina, naka a hanapugeya. Ma taumi tuponana uyahinei a nenei po apo a gunagunawileu uyahina ega ota hanapugeya. 15 Taumi o igouwe lawa hai nugotuhu uyahinei, ma tau ega iyai gehouna ata wigouya. 16 Inapa lawa a wigouhi yaka u gagalena kaha i dumalu ma i dewadewa, babana Tu himiliu tauna a nugotuhugei a gagalena kahakaha ma ega tunawau u nogutuhugei ata igou. 17 Ma Mose a taniwaga gehouna i pa, apo lawa luwaga hai baha nonolahi emosi yaka naka bahahi ta limoinehi. 18 Tau biugei a ibaabani, ma gasi Amau i himihimiliu tauna e laimoineu.’

19 Ega yaka hi lubayadeya hi pa, ‘Amam meka?’

Ma Yesu hai baha i wimiheya i pa, ‘Ega ota hanapugeu yaka gasi Amau ega ota hanapugeya. Ma inapa taumi ona hanapugeu yaka, apo gasi Amau ona hanapugeya.’
20 Yesu a wiatatiyana geka numa dalabu baneina u hinena i wiatatiyaneya, ani'mbenena dedewagana u liyaliyana. Ma Yesu ega iyai gehouna uyahina ita wogo nae, babana a houga dumana ega uyahina ita geleta.

Yesu a witalagagayo

21 Yesu mi Yudeya tanitaniwagahi i paliwelehi i pa, ‘Apo a nehalemi ma ona bihena aweu, po omi dewa apapoehi ubeihi ona hilage wahaga. Babana tuponana a nenae uyahina ega emoemotami po ona nei.’

22 Mi Yudeya tunawahi ma hi baabani hi pa, ‘A baha o nonoli, a bahana i pa, “Tuponana uyahina a nenae taumi ega emoemotami po uyahinei ona nei”. A bahana anona nugote ipa ina lihilagena meya?’

23 Yesu i baha meme uyahihi i pa, ‘Taumi babanei o nei ma tau moyanei a hopu mai. Taumi hipuligei o nei ma tau yadei a hopu mai. 24 Uyahinei a paliwelemi inapa ega ona witumaganeu yaka omi dewa apapoehi tepahiyei apo ona hilage.’

25 Ega yaka hi lubayadeya hi pa, ‘Tam iyai?’

Ma Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Houga daodaona amaka a palipaliwelemi.
26 Emoemotau a wigoumi ginouli magomagouhi ubeihi tamogi apeega babana Tu himiliu tauna a dewa hi dumalu ma awai a noonoli tauna uyahinei a ibaabaniyeya taumi hipuli lawami uyahimi.’

27 Ma a wibaabanina Amana binei, tauhi ega hita nugotuhu tuhagaya. 28 Yaka Yesu i paliwelena mehi i pa, ‘Yohola tau Lawa Moinau apo ona wohepau apoma ona hanapugeu tau iyai, po ona nugotuhu tuhagaya ega tau u nugotuhugei ata wobagibagi, ma Amau awai i iatatiyeu tauhi a ibaabaniyehi. 29 Tu himiliu ega ita nehaleu, mitehi to wobagibagi po houga magomagouna a laikaohaya.’ 30 Yesu a baha lawa magomagouhi hi noonoli po hi witumaganena dumaya.

Abelaham gugunina

31 Mi Yudeya, tauhi Yesu a baha tu witumaganena i paliwelehi i pa, ‘Apo u wiatatiyana ona wotagohi yaka taumi tu wimulitagou dewadewahi. 32 Po taumi nugogadagadala dumana ona waya, po palihalena ona tuhagaya.’

33 Tauhi hi baha nae Yesu uyahina hi pa, ‘Tauyai Abelaham gugunina po ega iyai gehouna a taniwaga ita lauguduguduyai. Ma om baha anona awai po u pa, palihalena ona tuhagaya?’

34 Ega yaka Yesu i baha meme uyahihi i pa, ‘A baha duma uyahimi iyawoi tauhi hai dewa apapoehi naka tauhi apapoe i panihi. 35 Tu bagibagi hota waimihana ega guguni uyahihi ita memewahaga, ma lawa natuna guguni uyahihi apo ina mewahaga. 36 Tau Yaubada Natuna yaka apo omi apapoe hi panipanimi uyahinei palihalena a welemi po palihalena dumana ona tuhagaya. 37 A hanapugemi taumi Abelaham gugunina, ma tamogi o ileta ipa ona lihilageniu babana u wiatatiyana ega u nugonugomi hita lugeletehi. 38 Tau Amau u matana awai a gagalehi naka a ibaabaniyehi. Ma taumi amami uyahinei awai o noonolihi o wobagibagiyehi.’

39 Tauhi Yesu a baha hi wimiheya hi pa, ‘Tauyai Abelaham guguninei to nei’.

Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Itapa taumi Abelaham googana dumahi apo a dewa ota wotagoya.
40 Ma taumi omi nugotuhu tapuna yaka o ileta ipa ona lihilageniu, tau baha dumana tu bahena Yaubada uyahinei. Ma omi dewa a gagaleya ega mei Abelaham a dewa. 41 Taumi amami a bagibagi o wotagohi.’

Ega yaka hi pa, ‘Aa, ega tauyai dewa apapoena natunatuna; tauyai amiyai emosi hota gowana Yaubada’.

42 Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Inapa taumi Amami dumana Yaubada yaka ona luhogaleu babana tau Yaubada i himiliu po a hopu mai hoi hipuli. Tau ega u nugotuhugei ata nei, ma Tu himiliu tauna a nugotuhugei a nei. 43 Awai binei u baha u nugonugomi ega hita lugiigilihi. Nugote ega emoemotami ipa u baha ona lutaniganena imahiyeya. 44 A hanapugemi taumi Tomodulele natunatuna, yaka nugonugomi luhogalana ipa amamina a bagibagi ona dewaya. Houga wawala uyahina i nei po amalai tauna tu lihilage, ega kikina dewa dumadumaluna uyahina ita memae. Houga magomagouna koyamagei e ibaabani po tauna a dewa dumana, yaka tauna tu wikoyakoyama amahi 45 uyahinei ega ota witumaganeu babana tau baha dumahi uyahimi a ibaabaniyehi. Ma iyowai? 46 Emoemotami lawa gehouna uyahimiyei u dewa apapoehi ina bahena geletehi? Ega emoemotami. Baha geka a ibaabaniyehi naka baha dumahi, awai binei ega ota witumaganeu? 47 Tauhi iyawoi Yaubada a lawa naka a baha tu nonolina. Ma taumi iyawoi ega Yaubada a lawa, yaka a baha ega ota nonolihi.’

48 Mi Yudeya Yesu a baha hi wimiheya hi pa, ‘Lolowa i baha uyahim geka amaka anona i lugeleteya, babana to pa, tam lawa Samaliyagei yaka alugo apapoena uyahim e memae’.

49 Yesu tanitaniwaga hai baha i wimiheya i pa, ‘Tau ega alugo apapoena uyahiu, ma Amau a wiyateyateya, ma taumi ega kikina ota wiyateyateu. 50 Tau ega tuwegau ata wohepa meya, ma Taniwaga gehouna tauna e wohepau, tauna apo ina limoineu. 51 A baha duma uyahimi, taumi iyawoi u baha geka ona wotagoya yaka apega ona hilage.’

52 Ega yaka mi Yudeya Yesu a baha hi wimiheya hi pa, ‘To hanapugena dumam alugo apapoena uyahim e memae, babana Abelaham to hanapugeya ma i hilage, ma tu bahapiko to hanapugehi ma hi hilage. Ma tam om baha iyowai po u pa, “Apo iyawoi u baha hina wotagohi yaka apega hina hilage”. Tam lawa awai? 53 Gogiyai Abelaham amaka i hilage, ma e ileta ipa una gelagoni? Tu bahapiko amaka hi hilage, ma om nugotuhu ipa una houna hopu nehi, bo?’

54 Yaka Yesu uyahihi i baha nae i pa, ‘Apo tau a hunena meu yaka u omhunana naka ginouli yabayababa. Ma Amau e hunehuneu, taumi omi baha o pa, “I Yaubada”. 55 Taumi ega Yaubada ota hanapugeya, ma tau a hanapugeya. Inapa a baha ana pa, “Ega ata hanapugeya”, yaka apo ona kawaikoyakoyameu ma tamogi taumi o ikoyakoyama. Ma tau amaka a hanapugeya po a baha a wotagoya. 56 Ma gogamina Abelaham a kaohana ipa u iyeta ina galeya, po i galeya yaka i kaoha duma.’

57 Mi Yudeya hi baha nae Yesu uyahina hi pa, ‘Tam yohola ega om bolima magouhi 50 uta tuhagaya. Ma u baha u pa, Abelaham uta galeya.’

58 Yesu i paliwelehi i pa, ‘A baha duma uyahimi, Abelaham muliyei apoma hi guni, ma houga noka uyahina tau a memae’. 59 A bahana binei mi Yudeya hi luyogigai po gaima hi tama po ipa Yesu hina wilawi, ma u matahi i lugowadeya po numa dalabu baneina i hopu haleya.

Copyright information for `TBO