Mark 10

Yesu a wiatatiyana wihulu binei

Yesu a hewahewali mitehi Galili hi nehaleya po hi nae Yudeya u tupona po Yodani goilana hi damani po lawa hi galeya yaka bolu hi'mboina nae ma a dewa tauna bolu uyahihi i iatatiyana.

Ma Palisi lawahi hi nei Yesu uyahina ipa hina ludadani hi pa, ‘Iyowai apo lawa agona ina nehaya naka apapoe?’

Yesu i lubayadehi i pa, ‘Iyowai Mose a lugagayo uyahimi?’

Palisi lawahi hi pa, ‘Mose lugagayo i pa, apo lawa agona ina hahaleya yaka giluma gehouna ina gilumi po wawinena ina weleya ma apoma ina wihulu’.

Ega yaka Yesu i paliwelehi i pa, ‘Mose lugagayona i welewelemi matababana omi nugokapala tepanei. Houga a wawala uyahina Yaubada lawa luwaga i wiwawalihi oloto ma wawine. Oloto amana ma hinana ina nehalehi po agona ina waya po mitehi hina megogona. Yaka hai luwaga hina wihiniemosi ma ega hini luwaga. Oloto ma wawine hai tawine Yaubada i popo emotehi, ega lawa hina lupelupena halehi.’

10 Yesu bolu uyahihi a wiatatiyana i luwegahi ma hi gunawilehi hai numa uyahina, ma a hewahewali Yesu hi lubayadeya a baha wihulu binei. 11 Ega yaka Yesu i paliwelehi i pa, ‘Oloto awai agona ina haleya ma wawine gehouna ina lawagi naka e matamatamaga. 12 Ma wawine awai agona ina haleya ma oloto gehouna ina lawagi naka e matamatamaga.’

Yesu logaloga i kawaidewedewehi

13 Ma lawa gehouhi logaloga hi nehi mai Yesu uyahina ipa ina wotepanihi ma a hewahewali hi paliyehi. 14 Ma Yesu i gagalehi po nugonugona i apapoe hai baha binei yaka i baha i pa, ‘Logaloga ona palihalehi po hina nenei uyahiu ma ega ona guduguduhi. Matababana lawa mei geka logalogahi apo Yaubada anani taniwaga hina luiya. 15 A baha duma uyahimi, apo iyai Yaubada anani taniwaga ina luiya ipa nugonugona ina dewaya po mei logaloga hai winugonugotuhu.’ 16 Yesu logaloga i gunihi po u nimana ma i kawaidewedewehi.

Tu wigapola

17 Yesu i wotowolo po tahayagei i nenae ma tu wigapola lawana i bulili mai po i tutunei i'mtutonetonena u matana ma i lubayada i pa, ‘Bada dewadewam, apo awai a dewaya po luyagohana tuwetuwenai Yaubada ina weleu?’

18 Ma Yesu i paliweleya i pa, ‘Om winugonugotuhu awai binei u kawaidewadewageu? Ega iyai ita dewadewa ma Yaubada tunawana. 19 Lugagayo u hanapugehi hi pa, “Ega una yamunugo, ega una matamatamaga, ega una danedanene, ega una igou koyakoyama, ega koyamagei una laugapola, amam ma hinam una wiyateyatehi”.’

20 Ma lawana i baha i pa, ‘Bada, geka lugagayohi a habuluwe a wootagohi ma i nei po amalai’.

21 Yesu lawana i galena lunugotootogogeya ma i pa, ‘Ginouli emosi hota ega uyahim. Om gapola magomagouhi una gimalena halehi po monehi tu dayadayabu una welehi, ma una nei po una wotagou. Yaka apo hoi yada una wigapola.’

22 Hewalina Yesu a baha i noonoli po anai nugodubuna i gulawilena meya, babana a gapola hi maga duma.

23 Yesu i luhagawileya po a hewahewali uyahihi i pa, ‘Tu wigapola lawahi hai lui Yaubada anani taniwaga uyahina i witai’.

24 A baha geka uyahina ma a hewahewali hi goholihi yaka Yesu i pa, ‘U logaloga Yaubada anani taniwaga luina i witai duma. 25 Kamela ega emoemotana heyau domona ina honogi. Ma tu wigapola lawana a lui Yaubada anani taniwaga uyahina i wipilipili lagona apoma noka kamela a honoga.’

26 Yesu a baha uyahina ma a hewahewali hi nugogohola duma po hi lubayada hi pa, ‘Heki, iyai apo luyagohana ina tuhagaya?’

27 Yesu i galehi po i kokoe ma i baha uyahihi i pa, ‘Lawa uyahihi luyagohana tuhagana ega emoemotahi ma Yaubada uyahina ginouli atapuhi emoemotana’.

28 Ega yaka Pita i baha nae i pa, ‘Una galeya i gapola atapuhi to nehalehi po to wootagom’.

29 Ma Yesu i baha uyahihi i pa, ‘A baha duma uyahimi, apo iyai a meyagai bo walewalehina bo nounouna bo hinana po amana bo natunatuna bo a tano tau biugei po gasi tuwega dewadewana binei ina nehalehi, 30 tauna geka hougana ginouli magomagouhi ina tuhagahi Yaubada uyahinei, a numa ma walewalehina ma nounouna ma hinahinana ma natunatuna ma a tano apo ina tuhagahi ma lawa apo hina widibogi ma tamogi houga he nenei luyagohana ega sigana apo ina tuhagaya. 31 Ma amalai gehouhi he tahatahaya apo hina wimuli. Ma amalai gehouhi he imuli apo hina tahaya.’

Yesu a hilage bahana i witonugaya

32 Noka hougana hi nenae u Yelusalem po Yesu i tahaya ma a hewahewali hi nugohele ma tu wotagona gehouhi hi matouta duma hi gegae Yelusalem binei. Hoi tahaya ma a hewahewali i paliwelehi apo awai hina gelegeleta uyahina binei i pa, 33 ‘Tauta ta nenae u Yelusalem apo Lawa Moinau hina palihaleu, tu witalaguyaba babadahi ma lugagayo tanitaniwagahi u nimahi apo u hilage binei hina taniwaga. Ma hina palihaleu tu meuputa hai tu wigawiya u nimahi po 34 apo hina paliguyoguyougeu ma hina howahowau po hina kodikodiliu po ina kokoe ma apo hina lihilageniu. Ma iyeta tonuga hina kokoe apo a towolo meme.’

Yamesa ma Yoni hai lupali Yesu uyahina

35 Yamesa ma Yoni, Sebedi natunatuna, hi nei Yesu uyahina po hi baha hi pa, ‘Bada, to nei uyahim po to lubayadem’.

36 Yesu i pa, ‘Awai nugonugomi?’

37 Hi baha uyahina hi pa, ‘Apo om wasawasa una tutuhagaya hougana, ma emoemotana apo tata tugula gogona gehouna u awala hinebawam ma gehouna u keham’.

38 Ega yaka Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Omi lupali anona ega ota hanapugeya. Emoemotami apo wiyuwa ani umana a umumaya taumi gasi on'umaya? Emoemotami apo hilage bapatisona a wiwaya taumi ona waya?’

39 Ma hi pa, ‘Emoemotiyai’.

Ega yaka Yesu i paliwelehi i pa, ‘Naka moina, apo wiyuwana a umumaya taumi on'umaya po hilage a tutuhagaya apo taumi ona tuhagaya.
40 Ma tamogi ega emoemotau po a taniwaga po ona tugula u awala hinebawau bo u awala kehau. Yaubada tauna e woononogo iyawoi apo hina tugula.’

41 Ma a hewahewali magouhi 10, Yamesa ma Yoni hai lubayada hi noonoli po hi luuyogigai. 42 Yesu i boinihi po i baha nae uyahihi i pa, ‘O hanapugeya tanitaniwaga hipuligei lawa uyahihi hi taniwaga kadidili duma, po tauhi mei tu wasawasa. 43 Ma taumi ega ipa naka pitenana ona dewadewaya. Apo u hayami tam iyai ipa una witaniwaga, yaka una witubagibagi om lawa ubeihi. 44 Apo gasi iyai u hayami ipa ina tahaemi, yaka tauna a lawa ubeihi ina witupupoula. 45 Mei gasi tau Lawa Moinau a nenei hoi hipuli ega ipa lawa biugei hina bagibagi, ma tau ipa a witubagibagi lawa ubeihi, po yautuwe a palihaleya lawa magomagouhi ubeihi ipa a lupenihi.’

Batimeyo matana i lugiigili

46 Yesu a hewahewali mitehi hi geleta Yeliko po ipa hina nehaleya ma lawa matana keekena gowana Batimeyo babana Timeyo natuna tahaya u liyaliyana i tugutugula, ma gapola i lulupali. 47 Ma tuwega i nonoli ipa Yesu lawa Nasaletagei, yaka i otu i pa, ‘Yesu, Dawita gogana, hilaki uta lunugotootogogeu!’

48 Ma lawa magomagouhi hi paliyeya hi pa, ‘Hei, una genuwana!’

Tamogi i otu labatana i pa, ‘Tam Dawita gogana, una lunugotootogogeu!’

49 Yesu i tutowolo ma i baha i pa, ‘On'otugeya’.

Ega yaka tu matakeke hi otugeya hi pa, ‘Una kaoha! Una towolo, Yesu e ototugem.’
50 Mala emosi ma a lupulu i halehi ma i wotowolo po i nae Yesu uyahina.

51 Yesu i lubayadeya i pa, ‘Om luhogala awai uyahim a dewaya?’

Tu matakeke i pa, ‘Guyau, u luhogala ipa matau hina dewadewa’.

52 Ma Yesu uyahina i baha i pa, ‘Una nae. Om witumagana i luyawahim.’ Mala emosi ma matana i galeneya ma Yesu hoi tahaya i wotagoya po hi nae.

Copyright information for `TBO