Matthew 10

Yesu a hewahewali gowahi

Yesu a hewahewali magouhi 12 i otugehi po wipoya i welehi, po apo alugo apapoehi lawa uyahihi hina iyagahi ma totogo galenahi tapuhi po tapuhi hina luyawahihi.

Geka a hewahewalihi magouhi 12 i wigowahi po tu wituwetuwega, lawa tahatahayana Simona tauna gowana hi buiya po Pita, ma walehina Andulu, ma Yamesa ma walehina Yoni tauhi Sebedi natunatuna. Pilipo ma Batolomiu, Tomasi ma Matiu tauna takisi tu tama ma gasi Yamesa gehouna tauna Alipi natuna ma Tadiyesi, ma Simona gehouna tauna tu'mgudugudu mi Loma hai ani taniwaga uyahinei, ma Yudasa Isakaliyota Yesu tu nugohalenana.

Yesu a hewahewali hai bagibagi

Yesu a hewahewali magouhi 12 i himihimilihi ma hai lugagayo i paliwelehi i pa, ‘Tauhi ega mi Yudeya uyahihi ega ona nenae, po gasi Samaliya meyageihi uyahihi ega ona luilui. Ma ata lawa mi Isalaela uyahihi ona nae, babana tauhi galenahi mei gamogamo weluwelupowahi po uyahihi ona wipaliwelena ona pa, “Kikina ma Yaubada a taniwaga ina geleta uyahita po ina taniwageta!” Tu tootogo ona widewadewahi po mei gasi hilahilagehi ona witowolo mehi, ma gasi tu lepelo ona liyeuyeuhi. Ma alugo apapoehi lawa u nugonugohi ona wiyagahi. Yaubada a manini i weleyababami yaka taumi gasi lawa uyahihi ona hagu yababa. Omi kadau binei ega mone, kina bo toea, ona pohapohahi omi outu u hinena. 10 Omi kadau binei geka ginoulihi ega ona tamitamihi, omi outu, omi kaleko wiluwagana, oma ae humahuma po gasi omi digona, matababana tu bagibagi apo a iligona ina tuhagaya.

11 ‘Hougana dobu po meyagai uyahihi ona luilui ona lubayada tahaya po lawa awai a dewa wodewadewana ina baha uyahimi, yaka ona lui a numa u hinena po ona memae a sigana omi houga omhoe yaka apoma ona nehaleya. 12 Hougana ona luilui numa u hinena yaka ona wimaamala tahaya lawana uyahina ona pa, “Yaubada a nugodumola mitehi ona memae”, ma apoma ona lui. 13 Apo gugunihi omi baha wimaamala ina linanahi yaka omi wimaamala ina memae, ma inapa ega ina linanahi yaka omi baha wimaamala ina gunawilena meya uyahimi. 14 Ma inapa lawa ega hina kaohemi po omi baha hina nonoli. Yaka naka meyagaina bo numana ona nehaleya. Ma ona nenae hougana aemi dubudubuna ona lihooholi u matahi. 15 A baha duma uyahimi, Libahibahi Iyetana uyahina apo hai wiyuwa ina lata duma ma mi Sodom ma mi Gomola hai wiyuwa ina habulu.

Wiyuwa houga u matata binei

16 ‘Tau a himihimilimi gagalenami mei sipi, ma kedewa woyahiyahihi u hayahi o nenae, yaka ipa ona nugohanahanapu po mei mota, ma ona nugohegoya po mei bunebune. 17 Ma lawa ona galena imahiyehi, babana tauhi apo hina niyemi po hina libahibahimi hai omboina uyahihi ma hai numa dalabu uyahihi apo hina wilawimi. 18 Ma gowau binei apo hina niyemi taniwaga po wasawasa baneihi uyahihi. Ma naka omi gaogao apo tuwega dewadewana ona nohaya tu meuputa u matahi. 19 Hougana apo hina panimi po hina niyemi libahibahi binei ega ona genogeno ipa apo awai ona baheya uyahihi. Yaubada tauna apo omi baha ina woogeleteya u nugonugomi, 20 babana awai o bahebaheya ega tunawami, ma Amami Alugona apo ina wiatatiyemi omi wibaabani uyahihi.

21 ‘Houga noka uyahina lawa apo gugunihi yawa apo hina igawigawiya biugei po walehina ina palihaleya po hina lihilageni. Mei gasi lawa natuna apo ina nugohaleya po hina lihilageni ma logaloga amamahi po hinahinahi hina palihalehi po hina lihilagenihi. 22 Apo gowau binei ma lawa atapuhi hina wihinigigiyemi. Ma apo taumi iyawoi on'omtaibagibagi ma ona towolo kadidili po a sigana houga anani kokoe uyahina yaka apo luyagohana ona tuhagaya. 23 Apo dobu awai uyahina wiyuwa hina welewelemi yaka ona lowo nae dobu gehouna uyahina. A baha duma uyahimi Isalaela dobuna atapuna apega ona wikokowi ma tau Lawa Moinau apo a gunawilena meu.

24 ‘Tu lunonola a tu wiatatiyana apega ina gelagoni. Mei gasi tu bagibagi a bada apega ina taniwageya. 25 Taumi tu wotagotagou apega ona gelagoniu geka amaka omi dewa ipa mei u dewa. Lawa hi igowau hi pa tau Tomodulele yaka apo gasi hina wigowami po Tomodulele a lawa.

26 ‘Lawa ega ona matumatutehi, babana ginouli awai humahumana apo ina lugeleteya, bo gowagowadana apo lawa hina hanapugeya. 27 Awai hoi uguwa a bahebaheya apo hoi yayata lawa ona paliwelehi, ma awai a iyaguhayahayageya dobu atapuna ona iototugeya.

28 ‘Iyawoi hinimi hin'ununi ega ona matumatutehi babana alugomi apega hina lihilagenihi. Ma tamogi Yaubada ona matuteya, babana emoemotana apo hinimi po alugomi mayau alalatana uyahina ina houni. 29 Kiu muhomuhohi luwaga mihahi 10 toea tamogi Yaubada e gagalena itetehi po gehouna ina hilage naka Amami hoi yada a nugotuhugei. 30 Ma gasi ununumi apala atapuhi Yaubada i hiyawa pahi. 31 Yaka ega ona matomatouta, taumi o geduma ma apoma kiu boluhi.

32 ‘Iyai bolu u matahi ma ina bahena geleteu naka tau e itumaganeu yaka tau Amau hoi yada u matana apo tauna a bahena geleteya. 33 Ma iyai ina bowiyeu bolu u matahi yaka tau Amau hoi yada u matana apo tauna a bowiyeya.

Ega witulatulana tunawana Yesu ita neiyai ma gawiya gasi

34 ‘Omi nugotuhu o pa nugodumola ata neiyai hoi hipuli, bo? A paliwelemi, eega. Ega nugodumola ata neiyai ma tamogi gawiya. 35 Tau amaka a nei yaka apo wikahakaha ina wawala.

Apo lawa natuna olotona ina towolo po amana ina wigawiyeya.
Apo natuna wawinena ina towolo po hinana ina wigawiyeya.
Pohiyana wawinena apo ina towolo po pohiyana wawinena ina wigawiyeya.
36 Po gasi lawa a guguni dumahi apo hina wigawiyeya.
37 ‘Apo lawa awai amana ma hinana ina luhogalena dumahi ma tau tupo hotana tauna ega emoemotana po ina wotagou. Ma apo lawa awai natuna olotona bo wawinena ina luhogalena dumahi ma tau tupo hotana naka lawana ega emoemotana po ina wimulitagou. 38 Apo iyai anani take ega ina awali po ina wotagou tauna ega emoemotana po ina wotagou. 39 Apo lawa awai a luyagohana ina nugoneya yaka apo ina haleya ma apo iyawoi tau biugei hina hilage yaka apo yautuhi hina tuhagahi.

Maiha binei

40 ‘Apo lawa awai ina kaohemi yaka naka tau i likaohau po tu himiliu i likaohaya. 41 Apo lawa awai tu bahapiko ina likaohaya babana tauna tu bahapiko yaka a meiha ma tu bahapikona a meiha emoemotahi. Ma apo lawa awai tu dumalu lawana ina likaohaya babana tauna tu dumalu po una yaka a meiha ma tu dumaluna a meiha emoemotahi. 42 Apo tu witumaganeu wouna uyopopona ina haleya po ina nei uyahim ma goila wayowayouna una weleya, babana e wotagou a paliwelem tam meiha apo una tuhagaya.’

Copyright information for `TBO