1 Thessalonians 5

Keren Geges isi Aunbiing Kumguui in Fis

Pesu foron tualik kemtuul, biil kemtuul en sisiit isi fas gam ini aunbiing le biing sah kumguui in fis lo. Wara le gam ka usum rokap tah le, biing ke Kumguui una fis, in fabitit kerer arae tom sisii i la isi sisii na wor. Aunbiing ae fanu rin orek aragii, “Biil kemem tafe ti tatawin. Kere liu rokap sau.” Ke fiu in fabitit ri arae fangngungut ae nenge fifin i kalsakai u aunbiing fatat in fafang. Biil i fasih rin alfe u e tatawin ae.

Isau le gam foron tualik kemtuul, gam biil tina kubunor, isi biing ae ik fabitit gam arae nenge tom sisii. Wara le gam berberat tina malal ke gam berberat tina ien. Kerer biil tina wor le tina kubunor, biil. Pesu gong gam arae fal e fanu ae ri borong muduung. Keren mat ma kerek tumarnge foron wolwol kirer. Wara le foron tom borborong met, ri borong la na wor. Ke foron tom umin dan rakrakai, ri umin dan rakrakai la na wor. Isau le kere fanu tina ien, i rokap le keren tumarnge foron wolwol kirer. Keren kilkiliis ini unune ke famais isi rik par kerer arae nenge tom fapaket ae i tel kale matan mangia ini nenge dangan aen. Ma keren nene ini unune sabin le Iesu in faliu kerer, arae nenge tom fapaket i luun at aen. Wara le God biil i tim pes ta kerer isi keren kalsakai fangungut na palgan ngaliaf kia. Biil. I tim pes ta kerer isi keren kep fafaliu sing Kumguui, Iesu Karisito. 10 I met tah isi kerer, isi keren liu turim tura, aunbiing in fis sabin, kerer tikii ae kere liu biitom turan fanu ae ri ka met tah. 11 Pesu gamen ta rokap na orek una lupes temtem tikii lo gam ke farakrakai temtem tikii lo gam arae tom gam tel u la.

Farfarop na Fafausum

12 Foron tualik kemtuul, kemtuul sising gam le gamen bulat lon fanseh ae ri foim rakrakai na fatpoto gam, ma ri parpar kale gam na foim ke Kumguui ma ri ka fausum gam. 13 Gamen lala bulat lo ri ini famais, wara na foim kiri. Ke gamen liu ini siaroh turan temtem tikii lo gam. 14 Foron tualik kemtuul, kemtuul sising gam isi gamen fanau foron tom angos ke gamek farkrakai fanseh ae ri binbin la, ke gamek lupes fanseh ae unune kiri biil i rakrakai. Ke gamen fofo ini fanu tikii. 15 Gamen tumarang, isi gong gam kiliis laulau ini laulau. Foim rakrakai isi gamen tel sinang rokap usuf temtem tikii lo gam ke usuf fal e fanu sabin.

16 Gamen laes la ma sau. 17 Ke gamen sising la ma sau. 18 Gamen fot rokap usuf God isi foron tier tikii ae i tapiek la sing gam. Wara le i e wolwol ke God usuf gam ae gam ke Iesu Karisito.

19 Gong gam ti kale foim ken Tanwa Kalkaluu. 20 Male tikas i orek propet, ke gong gam wol le foron orek kia i tier foes sau. 21 Gamen tof foron orek tikii, ke foron sinang tikii, ke gamen posefat na foron sinang rokap tikii. 22 Gamen alfe foron sinang laulau tikii.

23 Kemtuul sising usuf God ae i ta siaroh la in fakalkaluu liu kimi, isi gamek tapiek kalkaluu tikii na mata. Kemtuul sising sabin le God in fofonoi na liu kimi tikii, aragii, na foron tanwa gam, foron wolwol kimi, ke na pununfo gam isi biil rin tiu gam na biing ae Kumguui kirer, Iesu Karisito in fis sabin. 24 God ae i tawi pes ta gam, i tom orek suut, ma in tel u.

25 Foron tualik kemtuul, gamen sising isi kemtuul. 26 Aunbiing gam fatafe ini foron tom unune, gamen dorop ri ini famais, ma gamen tel u ini sinang ae i kalkaluu. 27 Ia sising gam na asa Kumguui le gamen wes foron sisiit igii usuf foron tualik kerer tikii.

28 Famais ke Kumguui kirer, Iesu Karisito in kiis tura gam.

Copyright information for `TGG