James 2

Bulat lon Fanu Tikii

Foron tuaklik, gam fanseh ae gam unune lo Kumguui kirer Iesu Karisito, ae i fuun ini memeh, gong gam bulat sau lon fal e fanu, ma fal biil. Male iwu e kaltu ru kau na felun lotu kimi, neng i luun ring ae ri tel u ini goul, ke ka luun foron rokap na kilkiliis, ke neng ae i lauu, i luun foron kilkiliis tofe sau. Ke gamen bulat tom lo ier ae i luun foron rokap na kilkiliis, ke gamek fas u aragii, “Kiis aga na nian kiiskiis rokap.” Isau le gamen fas lauu ae aragii, “Sotih awii,” le aragii, “Kiis na pikli, aga na kar kekeng.” Male gamen tel u arae, ke sinangu gam biil i fafasih usuf fanu tikii, ma gam ka tapiek foron tom nagogon ini wolwol laulau.

Foron rokap na tuaklik, gam ongen iau: Arafah, biil gam usum? God ka fule pes ta foron lauu tinaga na piklinbat isi rin kiis rokap ini unune kiri, ke rik kep matanfuntih ae i use ta u le in ta u tom usuf fanu ae ri ier isi God. Isau le gam famatlawen foron lauu. Arafah, biil gam usum le fanu ae ifuun e minsik kiri, ri puris gam la? Ri ka dat gam la isi gamen tih na nagogon. Gam usum tom le ri orek laulau la una asa Iesu, rokap na as ae ri foteng kerer la ini.

Gamen misuut na nagogon ae i laumet na Buk na Gogoh, ae i tara aragii,

“On ier isi seh ae na fatat o, arae o ier isi wo tom.”
2.8Par Wok Pris (Leviticus) 19:18

Male gamen tel u arae, ke gam tel sinang ae i tortores.
Isau, male gam bulat sau lon fal e fanu ma fal biil, gam ka tel ta sinang laulau, ma nagogon ke God i famalal gam le gam foron tom lek nagogon. 10 Ma seh ae i misuut na foron nagogon tikii, ma ka lek itikii sau e nagogon, rin nagogon u tom arae le ka lek ta foron nagogon tikii. 11 God i tara aragii, “Gong o tel sinangun puur.”
2.11Par Kisim Bek (Exodus) 20:14
Ke ka tara sabin aragii, “Gong o siimete tikas.”
2.11Par Kisim Bek (Exodus) 20:13
Ke male biil o tel sinangun puur, isau le o ka siimete tikas, o nenge tom lek nagogon tom.

12 Pesu gamen orek, ke gamek foim arae fanseh ae God in nagogon ri ini nagogon ae i fasengsegeng fanu la ini. 13 Wara le seh biil i famais la, ke na biingen nagogon, God biil in mais u. Isau le seh i famais la, God in mais u sabin na biingen nagogon.

Unune i La Turim turan Rokap na Sinang

14 Foron tuaklik, in rokap arafah usuf tikas male i tara le i unune, isau le biil i finngas ti sinang rokap? Arafah, matngan unune arae i fasih in faliu u? 15 Male nenge tualik kerer, le nenge fenelik kerer biil ti kilkiliis kia, ke biil sabin ti inen aia, 16 ma neng lo gam ka fas u aragii, “La ini siaroh, ok kilkiliis ke ok ien mas,” isau le biil i ta sanih ae i bilbiling isi, ke matngan orek ae, in farokap u arafah? 17 Ifasih sabin arae unune, male biil i la turim turan rokap na sinang, ke unune ae biil i tekentu.

18 Male tikas in tara le, “O unune, ma ia tel rokap na sinang.”

On finngas unune kiam usuf iau, ae biil i la turim turan rokap na sinang. Ma iak finngas unune kiak usuf wo, ae i la turim turan rokap na sinangung.
19 O unune le itikii sau e God. Rokap! Foron tanwa laulau sabin ri unune arae, ma ri ka nananar ini sokeh.

20 O talos! O ier tom le ian finngas wo le, unune ae biil ti rokap na sinang i la tura, i tier foes? 21 God i foteng tama kerer Abaram le i tom tortores, wara na sinang i tel ta u aunbiing i ta ta kalalik kia, Aisak, arae fafen usuf God na olon salan tunmapek. 22 On par u, unune kia i la turim turan rokap na sinangu. Aunbiing unune kia i la turim turan sinangu, ke unune kia ka kuruur mang. 23 Ke orek ae na Buk na Gogoh ka suut ae i tara aragii,

“Abaram i unune lo God, pesu God ka foteng u le i tom tortores.”
2.23Par Stat (Genesis) 15:6

Ke God ka foteng u sabin le i e tala.
24 Gam par u, God i foteng nenge kaltu le i tom tortores, wara na rokap na sinangu sabin, ma biil na unune kia sau.

25 Ke ifasih sabin arae Rahap, i nenge tamfaes. God i foteng u le i tortores na mata, i wara na rokap na sinangu aunbiing i fun iwu e sikin Israel ae ru la isi par fakum maleh, ke ka wuun ufu ruh na nenge sal keskes. 26 Kaltu ae tanwa ka mangmangal tah koseng u, i nenge minet. Ifasih sabin ini unune, male biil i la turim turan rokap na sinang, ke unune ae biil i tekentu.

Copyright information for `TGG