John 4

Iesu i Orek turan nenge Fifin tina Samaria

Foron Farasi ri ka ongen u le, fanu fuun ri mi lo Iesu ke ka baptais ri, ma wewes lo ri, ka laumet lon fal ae ri mi lo Jon. Tekentu lo le, Iesu biil i baptais fanu, berberat na fafausum kia sau ri baptais fanu. Aunbiing Kumguui ka usum le foron Farasi ri ka ongen ta u le, fanu tikii aimang nami, ka kang tina Iudaia ma ka fis sabin una Galili.

Ma sal i mi lo, i la na fatpoton falifuh na Samaria. Ke ka tapiek na nenge maleh na Samaria ri foteng u ini Sikar, fatat isi sun nanal ae Jekop i ta ta u sing ke kalalik Iosep. Ke aiwa e toh na dan ae Jekop i kef ta u, ma Iesu ka mut e fo na dolon ninla, pesu ka kiis na baban toh na dan ae. Ma aunbiing ae, i fasih aragii sangful ini u e aunbiing na siat.

Aunbiing nenge fifin tina Samaria i la isi utfe dan, ke Iesu ka diik u aragii, “Ifasih on faumin iau ini ti dan?” Foron berberat na fafausum kia ri ka la tah una maleh ae, isi fiil inen.

Fifin tina Samaria ka kiliis u aragii, “O sikin Iudaia ma ia fafnan Samaria. Arafah o ka diik iau isi ti dan isi ok in?” Ka use u arae, wara le fan Iudaia ke fan Samaria biil ri fatala turim la.

10 Iesu ka kiliis u aragii, “Male o ka usum tah na fafen ke God, ma seh ae i sising o isi ik yin, ke ifasih ok sising ta u, ma ik ta ta u e dan na liu usuf o.” 11 Fifin ae ka tara aragii, “Ier, biil ti utut kiam, ma toh na dan i puh kanaka. On kep dan na liu ae fiawah? 12 Arafah, o wol le o laumet lo tubutamat kerer Jekop? I ta ta u e toh na dan igii sing kemem, ma i tom ka yin ta lo turan berberat kia ke foron bulmakau ke foron sipsip kia.”

13 Iesu ka kiliis u aragii, “Fanu tikii ae ri yin tina dan ae, rin metdan sabin, 14 isau le seh sau ae i yin tina dan igii ia ta u sing i, biil mang in to metdan. Biil. Dan igii ia ta u sing i in tapiek arae matan dan i ring ma in ta liu fitliu.”

15 Fifin ae ka tara aragii, “Ier, ta dan ae sing iau, isi biil sabin ian metdan ma biil mang ian fis sabin uga isi utfe dan.”

16 Ka fas u aragii, “La, kam pes antum ma kamuk fis uga.”

17 Fifin ae kiliis u aragii, “Biil ti antung.”

Ka fas u aragii, “O orek tekentu aunbiing o tara le biil ti antum.
18 Tekentu lo le, o ka telpes ta ilim e kaltu. Ma kaltu igii o kiis tura, biil e antum. Sanih o ka use ta u i tekentu.”

19 Fifin ae ka tara sing i aragii, “Ier, ia par u aragii le, o nenge poropet. 20 Foron tubutamat kemem ri lotu la na pungpung igii, isau le gam fan Iudaia gam tara le falifuh ae keren lotu la lo, e Ierusalem.”

21 Iesu ka fas u aragii, “Tin ier, unune lo iau, nenge aunbiing in tapiek ae biil gamen lotu una aisa Tata aga na pungpung igii le na Ierusalem. 22 Gam fan Samaria, gam lotu una aisan sanih biil gam usum lo, kemem lotu una aisan sanih kemem usum lo, wara le fafaliu ke God i la sing kemem fan Iudaia. 23 Isau le nenge aunbiing in tapiek ma igii mang ka tapiek, aunbiing foron tom lotu tekentu rin lotu una aisa Tata ini tanwa ma ini tekentu, wara le Tata i im isi foron matngan tom lotu arae. 24 God i tanwa ma foron tom lotu kia, rin lotu tom ini tanwa ma ini tekentu.”

25 Fifin ae ka tara aragii, “Ia usum le Mesaia, ae ri foteng u ini Karisito, in tapiek. Aunbiing in tapiek, in famalal kerer ini foron tier tikii.”

26 Ke Iesu ka fas u le, “Iau sau igii, ia orek turam.”

27 Fanpil, ke berberat na fafausum kia ri ka tapiek, ke ri ka bitit na aunbiing ri tafe u i ororek la turan nenge fifin. Isau le biil tikas i diik u le, “Sanih o ier isi?” le aragii “O orek tura isi sanih?”

28 Ke fifin ae ka luun ufu luunluun dan kia ma ka fis una maleh, ka fas fanu le, 29 “Gam la ugapiek ma gamek par nenge kaltu, i fas iau ini foron tier tikii ia tel ta u. I sangan e Mesaia?” 30 Ri ka suuh tina maleh ma ri ka la isi tafe u.

31 Aunbiing sau fifin ae i kang koseng ri, berberat na fafausum kia ri ka fas u le, “Rabi, ien mang.”

32 Isau le Iesu ka fas ri aragii, “I mel e inen aiak una ien ae biil gam usum lo.”

33 Ke berberat na fafausum kia ri ka fadiik fis tom ini ri le, “Awii ngan tikas ka fen ta u ini ti inen?”

34 Iesu ka tara sing ri aragii, “Inen aiak, isi le ian misuut na wolwol ke seh i wuun ta iau uga ma isi farop foim kia. 35 Gam tom, gam use u la le, ‘Infet biitom e funiil aiwa isi aunbiing na ilfafua.’ Ia fas gam le, gamen sapeng na matmi ma gamek par una mok. Ka matuk mang e mok una ilfafua. 36 Tom lalamok, ik kep fifiil kia mang, ma ik lalamok turim una liu fitliu, isi tom lalamok ke tom soso ruk laes turim. 37 Pesu, orek ae i tekentu, ‘Nenge kaltu i soso ke neng ka lalamok.’ 38 Ia wuun ta gam isi lalamok na mok ae biil gam foim ta lo. Fal tom ri tel rakrakai na foim ta lo ma gam ka kep rokap tina songsong kiri.”

Ifuun e Fan Samaria ri ka Unune

39 Ifuun e fan Samaria tina maleh ae ri ka unune lo Iesu, i wara na orek an famalal ken fifin ae i tara ta le, “I fas ta iau ini foron tier tikii ia tel ta u.” 40 Ke, na aunbiing fan Samaria ri ka la una aisa, ri ka tel papte u ke ka kiis tura ri na iu e biing. 41 Ma fanu fuun biitom ri ka tapiek tom unune i wara na orek ke Iesu.

42 Ri ka fas fifin ae le, “Biil kemem unune sau wara na orek kiam, kemem unune wara le kemem ka ongen ta u ke kemem ka usum le kaltu sau igii, i e Tom Fafaliu ken fanu tikii na piklinbat.”

Iesu i Faliu Kalalik ken nenge Tara Kaltu

43 Namih na iu e biing aiwa, Iesu ka la una Galili. 44 Iesu tom ka use famalal u le, nenge poropet, biil ri bulat la lo na maleh kia tom. 45 Isau le, aunbiing Iesu ka tapiek na Galili, fan Galili ri ka somangat pes u. Ri ka par ta foron matngan fakileng tikii i fatapiek ta u na Ierusalem, wara le ri sabin ri la tah na Inen na Liuliu Kulef.

46 Ka tapiek fis sabin na Kana, na falifuh na Galili, na maleh ae i soikis ta dan una wain. Ma i mel e nenge tom foim ken king, kalalik kia i sasem na maleh na Kapernaum. 47 Aunbiing kaltu ae ka ongen u le Iesu ka la tah tina Iudaia una Galili, ka la una aisa ma ka sising pes u le in la una Kapernaum ma ik faliu pes ke kalalik fatat in met. 48 Iesu ka fas u aragii, “Male biil gam par foron rakrakai na fakileng ke foron tier an fabitit, biil gamen unune.”

49 Kaltu ae ka fas u aragii, “Ier, kara mang, tarama keng kalalik in met.”

50 Iesu ka fas u aragii, “La mang. Kem kalalik in liu.” Kaltu ae ka unune na orek ke Iesu ke ka la. 51 Biil biitom i tapiek na Kapernaum, ke foron tom fafauun kia, ri ka tafe u na sal ini orek le, “Kem kalalik ka liu mang.” 52 Ka diik ri isi aunbiing sah tom, i liu rokap e ke kalalik. Ke ri ka fas u le, “Gogor i rop kuseng u nabiing na i tikii e aunbiing na efef.”

53 Namih, taman kalalik ae ka wol pes u le, i e aunbiing tutus ae, Iesu i fas ta u le, “Kem kalalik in liu.” Pesu i ke foron fanu tikii na fel kia, ri ka unune.

54 Igii, e fawu e rakrakai na fakileng Iesu ka fatapiek u na Galili aunbiing i la tah tina Iudaia.

Copyright information for `TGG