John 7

Foron Tualik e Iesu biil ri Unune lo

Namih na foron tier igii, Iesu ka la na foron maleh tikii na falifuh na Galili, wara le foron famfamu ken fan Iudaia ri nene u isi rik siimete u. Pesu biil i ier isi in la una falifuh na Iudaia. Isau le aunbiing na Tel Inen na Palpalbuang
7.2Par Lo 16:13. Tel Inen igii, ri tel u una wol pes aunbiing ri kiis na falifuh foes. Ri tel u la na Ierusalem.
ken fan Iudaia ka fatat,
ke foron tualik e Iesu ri ka fas u le, “On kang tinaga ma ok la una Iudaia isi berberat na fafausum kiam rik par foron rakrakai na fakileng on tel u. Seh ae i ier le fanu tikii rin usum lo, biil in tel famumun ti tier. Ma wo, o famam tel u la e foron tier igii, pesu ok finngas wo tom usuf fanu tikii na piklinbat.” Foron tualik ri ka fas u arae, wara le ri sabin, biil ri unune ta lo.

Pesu, Iesu ka fas ri aragii, “Aunbiing tutus kiak biil biitom i tapiek. Isau le foron aunbiing tikii i fasih sau usuf gam. Fanu tikii tina piklinbat biil ri fasih rin ememse gam. Isau le ri ememse iau, wara le ia use famalal tekentu u lo ri le, sinangu ri i laulau. Gam la una tel inen. Iau tom biil ian tatkau una tel inen ae, wara le aunbiing tutus kiak, biil biitom i tapiek.” Ka use ta u arae, ma ka melmel fis tom na Galili.

10 Isau le, namih sau lon foron tualik ri ka la tah una tel inen, Iesu ka la sabin, isau le biil i la na malal, i la mumun sau. 11 Ke foron famfamu ken fan Iudaia ri ka famam parpar isi awii na tel inen ae, ma ri ka diik aragii le, “Fiawah mang e kaltu ae?”

12 Ma gur na fanu ae ri ka famam ngurke Iesu na fatpoto ri. Fal ri ka tara le, “I rokap na kaltu.”

Ma fal ri ka tara le, “I famam lame fager fanu.”
13 Isau le biil tikas ik use ti tier ulo na matan fanu tikii, wara le ri sokeh foron famfamu ken fan Iudaia.

Iesu i Fafausum Fanu

14 Na fatpoton foron biing na tel inen ae, Iesu ka tatkau una Felun Sising ma ka tanwaran fausum fanu. 15 Foron famfamu ken fan Iudaia ri ka lala bitit, ma ri ka diik le, “Kaltu igii, arafah i kep u arae e tasum igii ma biil i fafausum tah?”

16 Iesu ka kiliis ri aragii, “Sanih ia tel fafausum ini, biil e fafausum kiak tom. Biil. I la tom sing seh ae i wuun ta iau. 17 Le tikas i ier le in tel tier God i ier isi, ke in par failiim u le foron fafausum kiak, i la tom sing God, le ia use u ini wolwol kiak tom. 18 Seh i orek ini wolwol kia tom, i tel u isi fanu tikii rik sik asa. Isau le seh i tel foim una sik asa ier ae i wuun ta u, i e kaltu na orek tekentu. Ma biil ti famfabal lo. 19 Tekentu kanaka, ia fas gam, Moses i ta ta u e nagogon sing gam. Isau le, biil tom tikas lo gam i misuut na nagogon. Isi sanih gam ka totof isi siimete iau?”

20 Gur na fanu ae ri ka kiliis u aragii, “Imel e tanwa laulau i susuef o. Seh i totof isi siimete wo?”

21 Iesu ka kiliis ri aragii, “Ia tel ta nenge rakrakai na fakileng na Biingen Mangeh, ma gam tikii gam ka lala bitit. 22 Isau le, fal e aunbiing gam kiit fal e kalalik la na Biingen Mangeh, wara Moses i ta ta nagogon na fakiit ae usuf gam. Isau le biil i la tah sing Moses, i la tom sing foron tubutamat gam. 23 Ke, male nenge kalalik, ri kiit u na Biingen Mangeh, isi le nagogon ke Moses gong ri lek u
7.23Nagogon ke Moses i use u le nenge kalalik rin kiit u na fawalu e biing kia namih namin biing i pang lo. Male biing ae i tapiek ne Biingen Mangeh, isau le rin kiit u tom.
, isi sanih gam ka ngaliaf ulo iau i wara le ia faliu tikii u e kaltu ae na Biingen Mangeh?
24 Gong gam fule foron tier na parpar kimi sau. Gamen fule foron tier ini tortores na wolwol.”

Fal e Fanu biil ri Unune le Iesu i e Mesaia

25 Wara na foron tier ae Iesu i use ta u, pesu fal e fanu na Ierusalem ri ka tipes diik le, “I sau e kaltu igii ae ri famam totof le rin siimete u? 26 Par u, i ororek malal na matan fanu, ma foron famfamu biil ri use ti tier ulo. Arafah, ri usum ngan le, i e Mesaia? 27 Isau le, kere usum sau le kaltu igii tingah, ma na aunbiing ae Mesaia in tapiek, biil tikas in usum le i tingah.”

28 Na aunbiing Iesu i famam tel fafausum kia biitom na palgan ubiif kale Felun Sising, ke ka perek aragii, “I tekentu le gam usum lo iau ma ia tingah. Biil ia la uga ini wolwol kiak tom. Biil. Isau le seh ae i wuun ta iau i tekentu kanaka. Biil gam usum lo. 29 Isau le ia usum lo, wara le ia la tinbae sing i, ma i wuun ta iau.”

30 Aunbiing ka use ta u aragii, ri ka totof le rik luse u, isau le biil tikas i luun lima lo, wara le aunbiing kia biil biitom i tapiek. 31 Isau le ifuun e fanu na palgan gur ae ri unune lo. Ke ri ka tara aragii, “Aunbiing Mesaia in tapiek, in fatapiek in fuun e rakrakai na fakileng sabin lo kaltu igii, le biil? Awii biil. Ier sangan igii e Mesaia?”

32 Foron Farasi ri ka ongen gur na fanu ae ri famam ngurke foron orek igii lo Iesu. Ke foron famfamu ken foron pris turan foron Farasi ri ka wuun foron tom parpar kale Felun Sising isi rin luse u.

33 Pesu Iesu ka fas ri le, “Ian kiis tura gam na fatuklin aunbiing sau, ma namih ian la usuf seh ae i wuun ta iau. 34 Gamen im isi iau, isau le biil gamen tafe iau, ma falifuh ae ia kiis lo, biil i fasih gamen la ulo.”

35 Fan Iudaia ri ka orek fis tom na fatpoto ri le, “Kaltu igii i ier le in la uwah, ae biil i fasih keren tafe u? Arafah, in la usuf foron fanu kirer ae ri kiis sararah na foron maleh tikii na Grik, ma ik fausum fan Grik? 36 Sanih e kamtinan orek kia aunbiing i tara le, ‘Gamen im isi iau, isau le biil gamen tafe iau,’ ke ‘Falifuh ae ia kiis wah, biil i fasih gamen la ulo’?”

37 Na farfarop na biing na tel inen, i arae tara na biing, ma Iesu ka tih ma ka perek aragii, “Male seh i metdan, ke ik la usuf iau isi ik in. 38 Seh i unune lo iau, foron dan na liu in ring suuh tinawii sing i, arae Buk na Gogoh i use ta u.” 39 Ma Iesu i use u arae isi Tanwa Kalkaluu, ae fanseh ri unune lo, rin kep u. Aunbiing ae, God biil biitom i ta ufu Tanwa Kalkaluu, wara le memeh ke Iesu biil biitom i tapiek malal.

40 Aunbiing fal e fanu ri ka ongen u ka orek arae, ke ri ka tarah, “Tekentu kanaka, kaltu igii i e poropet ae Buk na Gogoh i fafas ta ini.”
7.40Par Lo 18:15


41 Fal ri ka tara le, “I e Mesaia.”

Isau le fal ri ka tarah, “Mesaia biil in la tina Galili.
42 Buk na Gogoh i use ta u le, Mesaia in la tina mat ke king Dewit, ma in pang na Betliem, na maleh ae Dewit i kiis ta lo.” 43 Pesu ka mel e tampaek na fatpoton gur na fanu, i wara lo Iesu. 44 Fal ri ka ier isi rin luse u, isau le biil tikas lo ri i luun lima ta lo.

Foron Famfamu ken Fan Iudaia biil ri Unune

45 Ke, foron tom parpar kale Felun Sising ri ka fis usuf foron famfamu ken foron pris ke foron Farasi. Ri ka diik foron tom parpar kale Felun Sising le, “Isi sanih biil gam lame u uga?”

46 Ke foron tom parpar kale Felun Sising ri ka tara le, “Biil tom tikas i orek la arae kaltu igii i orek.”

47 Foron Farasi ri ka kiliis ri aragii, “Gam sabin, ka lame fager ta gam? 48 Arafah, imel e tikas lon foron famfamu le tikas lo kemem foron Farasi ka unune ta lo? Biil tom tikas. 49 Isau le, gur na fanu ae ri unune lo, biil ri usum na nagogon ke Moses, pesu ngaliaf ke God ka kiis tah lo ri.”

50 Nikodimas i e neng sabin lon foron Farasi. I la tah usuf Iesu pakanini. Ke ka tara sing ri aragii, 51 “Namin nagogon kirer, biil i fasih keren nagogon tikas male biil bii kere ongen famu u le sanih i tel u.”

52 Ri ka kiliis u aragii, “Wo tina Galili sabin? Par foron orek ae na Buk na Gogoh ke ok par u le, biil ti poropet in la tina Galili.” 53 [Ke, ri tikii ri ka pipiek una foron maleh temtem tikii kiri.

Copyright information for `TGG