Mark 2

Iesu i Faliu nenge Peo

(Mt 9:1�8; Lk 5:17�26)

Fale biing namih, Iesu ka fis sabin una Kapernaum ke fanu fuun ri ka ongen u le Iesu ae mang tah na fel. Ke fanu fuun ri ka tapiek aiwa ma fel ka fuun. Awii sabin na matanfel biil mang ti mua. Ma Iesu ka fafas usuf ri. Fale fanu ri ka tapiek ini nenge peo, ma ifet lo ri, ri kep u ini sala. Biil i fasih rin kep u usuf Iesu wara le falifuh i fuun ini fanu. Pesu ri ka fen ubae na olon fel, ke ri ka tel nenge solsol tortores bae na olo Iesu, ke ri ka fapuh peo ae ini sala. Aunbiing Iesu ka par unune kiri, ka tara sing peo ae aragii, “Keng kalalik, ia ka pa ufu ta foron sinang laulau kiam.”

Fale tom fafausum ini nagogon ae ri kiis tah aiwa, ri ka kiis an wol aragii, “Isi sanih kaltu igii ka orek aragii? I puris God ini orek kia! Biil tikas i fasih in pa ufu sinang laulau. Biil. God keskes sau.”

Fanpil, Iesu, na tanwa ka usum tah na wolwol kiri, ke ka tara sing ri aragii, “Isi sanih ka mel e matngan wolwol arae sing gam? Matngan orek arafah i malmuh isi ian use u usuf peo igii, ‘ia ka pa ufu ta foron sinang laulau kiam’ le, ian tara le, ‘Aptih, kep mii salam ma ok la’? 10 Ian use u aragii isi gamek usum le Kalalik ken Kaltu i mel e rakrakai kia aga na piklinbat una pa ufu foron sinang laulau.” Ke ka tara sing peo ae aragii, 11 “Ia fas o, aptih, kep mii salam ma ok la una fel kiam.” 12 Kaltu ae ka aptih, ka kep mii sala ke ka suuh na matri. Fanu tikii aiwa, ri ka lala bitit ke ri ka sik asa God, ma ri ka tara aragii, “Biil kere par ti matngan tier la aragii!”

Iesu i Tawi Liwai

(Mt 9:9�13; Lk 5:27�32)

13 Iesu ka fis sabin una baban dan kawil Galili. Ke nenge tara gur na fanu ri ka la usuf i ma ka tipes fausum ri. 14 Aunbiing i tole sal la, ka par Liwai kalalik ke Alfius i kiis tah na felun kep takiis. Ke Iesu ka tara sing i aragii, “Mi lo iau.” Liwai ka aptih ke ka mi lo.

15 Aunbiing Iesu i ien na efef na fel ke Liwai, ifuun e foron tom kep takiis ke foron tom tel sinang laulau ri ien tura Iesu ke berberat na fafausum kia. Wara le fanu fuun ri mi lo. 16 Aunbiing foron tom fafausum ini nagogon ae ri foron Farasi, ri par Iesu i ien turan foron tom kep takiis ke foron tom tel sinang laulau, ri ka diik berberat na fafausum kia aragii, “Isi sanih ka ien turan foron tom kep takiis ke foron tom tel sinang laulau?”

17 Iesu ka ongen u ke ka tara sing ri aragii, “Fanu ae biil ri sasem, biil rin la usuf dokta. Biil. Fanu sau ae ri sasem, ri la la usuf dokta. Biil ia la uga isi tawi foron tom tortores. Biil. Ia la isi tawi foron tom tel sinang laulau.”

Ri Diik Iesu isi Sinangun Fafel

(Mt 9:14�17; Lk 5:33�39)

18 Nenge aunbiing berberat na fafausum ke Jon turan foron Farasi ri fafel. Ke fal e fanu ri ka la ke ri ka diik Iesu aragii, “Arafah ke berberat na fafausum ke Jon ke berberat na fafausum ken foron Farasi ri ka fafel, isau le berberat na fafausum kiam biil?”

19 Ke Iesu ka fas ri aragii, “Aunbiing kaltu ae i fakekel fuuh i kiis biitom turan foron tala, arafah, i fasih rin fafel? Biil. Wara le kaltu ae i fakekel fuuh i kiis biitom tura ri, ke biil i fasih rin fafel. 20 Isau le aunbiing rin lame ufu kaltu ae i fakekel fuuh koseng ri, ke na biing mang ae rik fafel.

21 “Biil tikas i mapmap la ini dangan kaen fuuh na olon kaen tofe. Biil. Male in tel u arae, ke dangan kaen fuuh ae in pardadat ke ik tamsih tina kaen tofe, ma in tel tamrabat ae ik laumet. 22 Ke biil tikas i to wain fuuh la una luunluun dan ae ri tel u ini punun meme tofe. Biil. Male in tel u arae, ke wain fuuh ae in rabat punun meme, ke wain fuuh in bereng ke punun meme ae ik laulau. Isau le ri to wain fuuh la tom una palgan punun meme fuuh.”

Fagalte isi Biingen Mangeh

(Mt 12:1�8; Lk 6:1�5)

23 Na nenge Biingen Mangeh, Iesu ka soleng foron mok na wit, ke berberat na fafausum kia ae ri la tura, ri ka lus fal e kutun wit. 24 Ke foron Farasi ri ka tara sing i aragii, “Par u, isi sanih ri ka tel matngan sinang ae nagogon kirer i use u le, gong kere tel u na Biingen Mangeh?”

25 Ke Iesu ka kiliis ri aragii, “Biil biitom gam wes ususe na sanih Dewit i tel ta u, aunbiing i turan fanu ae ri batme u ri fitol, ma biil ti inen ari? 26 Na aunbiing Abiatar i laulaumet na pris, Dewit ka kau una fel ke God ke ka ien foron beret ae ri ka ta ta u arae fafen usuf God, ke ka fen fanu sabin ae ri batme u ini fal. Na nagogon, foron pris sau i fasih rin ien u.”

27 Ke Iesu ka fas ri sabin aragii, “God i fakiis Biingen Mangeh una lupes fanu, biil i fakiis fanu una lupes Biingen Mangeh. Biil. 28 Pesu, Kalalik ken Kaltu i e Kumguui sabin na Biingen Mangeh.”

Copyright information for `TGG