Mark 3

Iesu i Faliu nenge Kaltu i Met e Lima

(Mt 12:9�14; Lk 6:6�11)

Nenge aunbiing sabin, Iesu ka kau una felun lotu, ma nenge kaltu aiwa, i met e nenge lima. Fal e fanu aiwa, ri famam im sal una tiu Iesu, ke ri ka lala luun matri lo Iesu isi rin par u le in faliu kaltu ae na Biingen Mangeh. Ke Iesu ka tara sing kaltu ae i met e nenge lima aragii, “Sotih aga na famu.”

Ke Iesu ka diik ri aragii, “Sanih nagogon kirer i mangte kerer isi keren tel u na Biingen Mangeh? Keren tel rokap na sinang le keren tel sinang laulau, keren fafaliu le keren siisiimete?” Isau le biil ri use ti tier.

Iesu ka par ri la, ke bala ka kut. Ka par balri i arae fat ke ka mais ri, ke ka tara sing kaltu ae aragii, “Sawe limam.” Kaltu ae ka sawe u, ke lima ka rokap fis. Ke foron Farasi ri ka suuh tina felun lotu, ke ri ka kiis turim turan foron tala Erot ke ri ka tipes put orek isi siimete Iesu.

Tara Gur na Fanu ri Mi lo Iesu

Ke Iesu turan berberat na fafausum kia ri ka kang koseng falifuh ae ke ri ka la una baban dan kawil Galili, ke tara gur na fanu tina Galili ri ka mi lo. Aunbiing ri ongen sanih ae Iesu i tel u, ke fanu fuun ri ka la usuf i tina foron falifuh na Iudaia, Ierusalem, Idumea ke na nenge bulin dan na Ioridan ke na foron falifuh kawil Tair ke Saidon. I wara na tara gur na fanu aiwa, ke Iesu ka fas berberat na fafausum kia le rin geges ini ti mon usuf i, isi fanu gong ri sit u. 10 Iesu ka faliu ta fanu fuun, pesu fanu ae ri sasem ri ka famam sipsip solsol isi le rin sigil u. 11 Ma na aunbiing fanu ae i mel e tanwa laulau lo ri, ri par pes Iesu la, ri ilepul la na mata ke ri ka ngangeh la aragii, “O Kalalik ke God!” 12 Isau le Iesu i tikale foron tanwa laulau la, le gong ri use u le i e seh.

Iesu i Tim pes Sangful ini u e Aposel

(Mt 10:1�4; Lk 6:12�16)

13 Iesu ka tatkau na baban nenge pungpung ke ka tawi pes fanu ae i ier isi ri, ke ri ka la usuf i. 14 Ke ka tim pes sangful ini u e kalalik na fafausum ae ka foteng ri ini foron aposel. I tim pes ri, isi rin kiis tura, ma ik wuun ri isi fafas ini orek ke God, 15 ma ik mel e rakrakai kiri una tel ufu foron tanwa laulau. 16 Igii e sangful ini u e aposel ae Iesu i tim pes ta ri: Saimon ae Iesu ka foteng u ini Pita, 17 iun kalalik ke Sebedi, Jems ru latualik e Jon, Iesu ka ta as ruh ini Boanerges, kamtinan orek ae le, iun kalalik tina pah. 18 Ke Enru, Pilip, Batalomiu, Metiu, Tomas, Jems kalalik ke Alfius, Tadius, Saimon nenge Silot
3.18Silot, i nenge uh na fanu ae ri biil ri ier isi kiis na piklin matanfuntih tina Rom
19 ke Iudas Iskariot ae in ta ufu Iesu una liman tuui.

Ri tara le imel e Tanwa Laulau lo Iesu

(Mt 12:22�32; Lk 11:14�23; 12:10)

20 Namih Iesu ka fis una fel, ke gur na fanu ri ka tapiek turim sabin, pesu Iesu turan berberat na fafausum kia biil i fasih rin ien. 21 Aunbiing fanu lo, ri ka ongen u arae, ri ka ier isi rin lame pes u, ke ri ka tara aragii, “Ka talos tah.”

22 Ke fal e tom fafausum ini nagogon ae ri la tah tina Ierusalem ri ka tara aragii, “Belsebul i e laulaumet ken foron tanwa laulau ae i susuef ulo, ma ka ta rakrakai sing i una tel ufu foron tanwa laulau.”

23 Iesu ka tawi pes ri, ke ka fas ri ini fal e orek fatoftof aragii, “Arafah Satan in tel ufu Satan arae? 24 Male nenge matanfuntih in fapaket fis tom ini, matanfuntih ae arafah in rakrakai arae? 25 Male fanu tina nenge matanfel ri fapaket fis tom ini ri, fanu tina matanfel ae biil mang rin kiis turim. 26 Ke, male Satan in fapaket fis tom ini, ke fanu kia ri ka tampaek, ke matanfuntih kia biil i fasih in ti dolo, biil. In rop sau. 27 Biil tikas i fasih in kau na fel ken nenge rakrakai na kaltu isi ik sukuum foron minmara, male biil i kabet famu kaltu ae. In kabet famu u, ke namih ik suksukuum na fel kia. 28 Tekentu kanaka, ia fas gam, God in pa ufu foron sinang laulau tikii ke foron orek laulau tikii ae fanu rin tel u. 29 Isau le seh i orek laulau ulon Tanwa Kalkaluu, God biil in to pa ufu sinang laulau ae. Biil. Sinang laulau ae in kiis fitliu.”

30 Iesu i use u arae, wara le ri tara le, “Imel e tanwa laulau lo.”

Tina Iesu ke foron Tualik

(Mt 12:46�50; Lk 8:19�21)

31 Namih, tina Iesu ke foron tualik ri ka tapiek. Ri ka sotih awii na maleh ke ri ka fawuun isi Iesu. 32 Tara gur na fanu ri kawil ta Iesu, ke ri ka fas u aragii, “Par u, tinam ke foron tuamlik ri ae na maleh, ma ri ier isi rin par o.”

33 Ke Iesu ka diik aragii, “Seh e tinang ke fanseh e foron tuaklik?”

34 Ka par fanu ae ri kiis kawil ta u ke ka tara aragii, “Par u, igii e tinang ke foron tuaklik! 35 Seh sau i mi na wolwol ke God, i e tuaklik ke feneklik ke tinang.”

Copyright information for `TGG