Mark 9

Ke ka fas ri aragii, “Tekentu kanaka ia fas gam, fal lo gam igii gam ti la, biil biitom gamen met, ke gamek par matanfuntih ke God in tapiek ini rakrakai.”

I Sokiliis e Pununfo Iesu

(Mt 17:1�13; Lk 9:28�36)

Iwon e biing namih, Iesu ka lame pes Pita, Jems ke Jon ma rifet ka tatkau keskes na nenge tara pungpung. Aiwa rituul ka par pununfo ka sokiliis. Ma kilkiliis kia ka lala pos ma ka kilangkilang. Biil tikas tinaga na piklinbat i fasih in gorse ti kaen ma ik pos arae. Ke ituul e kalalik na fafausum ae rituul ka par Elaisa ru e Moses ru ka tapiek ma ru ka ororek la tura Iesu.

Ma tuul kalalik na fafausum, rituul ka lala sokeh ma Pita biil mang i usum le sani in use u, pesu ka tara sing Iesu aragii, “Tom fafausum, i rokap le kerer mang agawa. Kemtuulen tel in tuul e palpalbuang, neng kiam, neng ke Moses ke neng ke Elaisa.”

Namih, nenge laukaf ka tapiek ke ka afit ri. Ma kinen tikas ka orek tina laukaf ma ka tara aragii, “Igii e kalalik kiak ae ia ier kanaka isi. Gamen wong sing i.”

Aunbiing rituul ka parpar sabin, biil mang rituul par tikas, Iesu keskes mang tinaiwa na aisa rituul.

Ke, aunbiing rifet puhpuh la tinbae na pungpung ae, Iesu ka tikale rituul aragii, “Gong gamtuul fas tikas ini sanih gamtuul par ta u, papang na aunbiing Kalalik ken Kaltu in aptih fis.”

10 Rituul ka im isi kamtinan orek ae, ke rituul ka diik fafis rituul tom aragii, “Sanih e kamtina e apaptih fis?”

11 Ke rituul ka diik Iesu aragii, “Sanih e wara ae foron tom fafausum ini nagogon ri ka tara le Elaisa in fis famu?”

12 Ka kiliis rituul aragii, “Tekentu tom, Elaisa in fis famu ma ik fatortores fafis foron tier tikii. Ke sanih e wara sabin ae ri ka siit ta u na Buk na Gogoh le Kalalik ken Kaltu in kalsakai in fuun e fangungut ma rik fakawe ufu? 13 Ma igii, ia fas gamtuul, Elaisa ka tapiek tah, ma fanu ri ka tel ta sinang laulau usuf i namin wolwol kiri, arae tom ri siit ta u na Buk na Gogoh ulo.”

Iesu i Tel ufu nenge Tanwa Laulau Koseng nenge Kalalik

(Mt 17:14�21; Lk 9:37�43a)

14 Aunbiing Iesu turan ituul e kalalik na fafausum kia rifet ka puh fis isi tafe fal e berberat na fafausum, rifet ka par tara gur na fanu turan foron tom fafausum ini nagogon ri famam fapue turan berberat na fafausum. 15 Ma aunbiing sau fanu ae ri par Iesu, ri ka lala bitit, ke ri ka filau isi, ma ri ka faorek pes u.

16 Ke, Iesu ka diik berberat na fafausum kia aragii, “Gam fapue tura ri kunan sanih?”

17 Nenge kaltu tinawii na fatpoton fanu ae ka kiliis u aragii, “Tom fafausum, ia lame kalalik kiak igii usuf wo, wara le tanwa laulau i susuef ulo, ke biil i fasih in orek. 18 Aunbiing i fatalos u la, in faluut u na nanal. Busbus ik suuh tina ngusu ke ik faririt ngisa ma ik sorokai e fo. Ia sising ta berberat na fafausum kiam isi rin tel ufu tanwa laulau ae koseng u, isau le biil ri fasih.”

19 Iesu ka kiliis ri aragii, “Gam na ulul igii, biil gam unune. Ia ka kiis dolo tah tura gam. Nangis mang gamek unune? Lame kalalik ae usuf iau.”

20 Ke, ri ka lame u usuf i. Ma aunbiing tanwa laulau i par Iesu, fanpil ka faluut kalalik ae una nanal, ke ka gokgok, ma busbus ka suuh tina ngusu.

21 Iesu ka diik taman kalalik ae aragii, “Nangis i tanwara?”

Ka kiliis u aragii, “I tanwara lo na aunbiing i fabiro kalalik biitom.
22 Ka fuun tah e aunbiing tanwa laulau i luu la ini una yiif, ke una dan isi siimete u. Male ifasih on tel ufu tanwa laulau koseng u, ke on mais kamah ma ok lupes kamah.”

23 Iesu ka fas taman kalalik ae aragii, “Isi sanih o ka tara le male ia fasih? Seh i unune ifasih in tel foron tier tikii.”

24 Fanpil ke taman kalaklik ae ka tara aragii, “Ia unune, isau le biil i to laumet. Ok lupes iau isi unune kiak ik laumet.”

25 Iesu ka par u le tara gur na fanu ri ka faruruh kale ri, pesu ka balkut lon tanwa laulau ae ma ka tarah, “Tanwan baut ke tabilikut! Ia fas o, on suuh koseng kalalik ae ke gong sabin o susuef ulo.”

26 Tanwa laulau ae ka lala ngangeh, ke ka gule faluut u, ma ka suuh koseng u. Ma kalalik ae ka borong la mang arae nenge minet, ma fanu fuun ri ka tara le, “I met.” 27 Isau le Iesu ka pose na lima, ka faptih u, ma ka sotih.

28 Aunbiing Iesu turan berberat na fafausum kia ri ka kau una fel, ke ri ka diik fakum u sau aragii, “Isi sanih ke biil ifasih kemen tel ufu tanwa laulau koseng kalalik ae?”

29 Iesu ka kiliis ri aragii, “Matngan tanwa laulau arae, rin tel ufu sau ini sising. Biil ini ti tier sabin.”

Iesu ka Ororek sabin isi Minet kia

(Mt 17:22�23; Lk 9:43b�45)

30 Ri ka aptih tinaiwa ma ri ka soleng nanal na Galili. Iesu i ier le in fausum berberat na fafausum kia, pesu biil i ier le tikas in usum na falifuh ae ri la wa. Ma Iesu ka tara aragii, “Rin ta ufu Kalalik ken Kaltu una liman fanu ma rik siimete u. Ma na fatuul u e biing in aptih fis sabin.” 32 Isau le biil ri malal una kamtinan orek kia, ke ri ka sokeh isi rin diik u.

Seh i Laumet?

(Mt 18:1�5; Lk 9:46�48)

33 Ri ka tapiek na Kapernaum. Ma aunbiing ri tinaiwii na palgan fel, Iesu ka diik ri aragii, “Sanih gam famam fapue kuna tole sal?” 34 Isau le biil ri kiliis u, wara le ri fapue tah tole sal le seh i laumet lo ri tikii.

35 Iesu ka kiis ke ka kam sangful ini u e kalalik na fafausum kia ma ka fas ri aragii, “Male tikas i ier le in tapiek famfamu, in fasabiro u tom ke ik tapiek tom foim ken fanu tikii.”

36 Ke, ka tangne pes nenge fabiro kalalik ma ka fasotih u na fatpoto ri, ka diit papte u, ke ka fas ri aragii, 37 “Male tikas i somangat pes ti fabiro kalalik arae neng igii na asang, i somangat pes iau sabin. Ke male tikas i somangat pes iau, biil i somangat pes iau sau, i somangat pes ier tom ae i wuun ufu ta iau.”

Seh biil i Tikale kerer i neng lo kerer

(Lk 9:49�50)

38 Jon ka fas Iesu aragii, “Tom fafausum, kemem par nenge kaltu i tel ufu foron tanwa laulau ini asam, ke kemem ka ier isi tikale u, wara le biil i neng lo kerer.”

39 Iesu ka fas ri aragii, “Gong gam tikale u. Biil ifasih tikas in fatapiek ti fakileng ini asang, ke namih sau ik use ti tier laulau ulo iau. 40 Wara le seh biil i tikale kerer, i neng lo kerer. 41 Tekentu kanaka, ia fas gam, male tikas i faumin gam ini ti kap na dan, wara le gam ke Karisito, in kep fifiil kia tom.

Foron tier ae i Faluut Fanu la na Sinang Laulau

(Mt 18:6�9; Lk 17:1�2)

42 “Male seh i faluut tikas lon birbiron berberat igii ae ri unune lo iau, in rokap le rin kabet ti tara fat tah na kongkongo ma rik fadom ta u na palgan tes. 43 Male limam i faluut o na sinang laulau, ke on ting ufu. In rokap male on kep liu fitliu ini kumuk, tarama o ka sok ini iu e limam turim na tara yiif ae biil i met la. 45 Male nenge kekem i faluut o na sinang laulau, ke on ting ufu. In rokap male on kep liu fitliu ini kumuk, tarama rin lin o turan iun kekem turim una tara yiif.
9.45-46Fale tom tausum na Buk na Gogoh ri wol le fal e orek sabin na rina igii, i arae: Aiwa na yiif ae, foron sisii ae in sus ri, biil ri met la, ke yiif sabin ae biil i met la.
47 Male nenge kolson matam i faluut o na sinang laulau, on au ufu. In rokap male on kau na matanfuntih ke God ini in tikii sau e kolson matam, tarama rin lin o ini iun kolson matam turim una tara yiif. 48 Aiwa na yiif ae,

‘foron sisii ae in sus ri, biil ri met la,
ke yiif sabin ae biil i met la.’”
49 Fan Iudaia ri fafuuh foron fafen la usuf God ini tes, arae sau rin fafuuh fanu tikii ini yiif.

50 Tes i rokap, isau male in rop e musmus lo, ke arafah mang rin famusmus fafis u arae? Biil ifasih. Tes i farokap foron inen la, arae gam sabin gamen tapiek arae rokap na tes ae in fatapiek siaroh na fatpoto gam.”

Copyright information for `TGG