a(100)
bIsa 56.7
cJer 7.11

Luke 19

Iesu Enia Zacchaeus

Iesu mo unu Jericho, ale mo lo vano vara i hahau roto jara atu. Hin jara atu tamlohi matea hijana Zacchaeus, enia patu tamlohi matea mata lavi na mania mata takis, ale enia mo tavtav. Enia mo lo vaihitea vara i hite Iesu, matan enia pejulana matea purongo, ale vao atu la lo turuhoroa. Ale matana, mo maro mo vano tiroma mo vele aulu na pulo sycamore matea vara i er̃i hitea, matan i pa sopo tuai Iesu i pa hahau hin malele atu.

Ale Iesu mara mo tikeli jara atu, mo tar̃a sahe, ale mo verea isana mara, “Zacchaeus, o vila. O sevuti matan a pa toho na imam nohorihi.”

Ale mo jurete vilavila sivo atano, ale mo avulahi tavera vara i lavia. Ale tamlohi lara la hitea, la reti vavarihi lara, “Eh, mo lo vano vara i toho na ima tamlohi hehe matea.”

Ale Zacchaeus mo turu na naho tamlohi atu mo verea isan Moli mara, “Ko hitea Moli, nakerihi a pa sile na sope noku hinahinau isana tilavono. Ale vara na halu tea hin te hinau, a pa mele silea isana i aulu vaha vati!”

Ale Iesu mo verea isana mara, “Nahapani, juri mo mai hin ima nike, matan enia sohena enia natun Abraham matea. 10 Matan Natun Tamlohi mo sinai vara i ale la haratu la jalio ale i jurira.”

Volitusi Mo Sangavulu

(Mt 25.14–30)

11 Tamlohi lara la lo tapurongo hin la hinau nike, ale matan Iesu mo lo mai mariviti Jerusalem, mo tapulo vere na titileu matea isara, matan la lo r̃omr̃omia lara mariviti vara God i turu na suihana natu, 12 matan haratu mo verea isara mara, “Tamlohi aulu matea mo vano na jara asau tinapua matea, vara i tauri na suiha mata supe ea, ale mara i pa mele mai. 13 Pani tiromana, mo tovi na nona volitusi tupu sangavulu vara la mai isana, ale mo silera na selen mo tataholo na volvoli mata rani voko mo ngavulu sangavulu a  isara hatehateahi, ale mo verea isara mara, ‘Ha lavi mania akerihi; ha vavahinau peresia i tikeli rani atu vara a mele pala.’ 14 Pani nona tamlohi la r̃ohu hinia, moiso la r̃ule na tamlohi hai la lo usuria vara la vere vara, ‘Kama sopo opoia vara tamlohi nike i supe hin kamam.’

15 Pani pa tamlohi aulu atu, mo vano mo tauri na suiha hin jara tinapua atu, moiso mo mele hilu mai na jarana. Ale mo tovi la nona volitusi atu, sei mo lo silera na mania matan mo opoia vara i levosahia vara la vai na sava hin mania atu mo lo silea isara. Mo opoia vara i levosahia vara la mele lavi na mania mo visa aulu hin haratu mo lo silea isara. 16 Tiromara mo mai, mo turu na nahona mo verea mara, ‘Moli na nom mania na mele vai mo vaha sangavulu tinapua hinia.’ 17 Ale mo verea isana mara, ‘Ko vaia mo r̃uhu jea, ko volitusi r̃uhu matea. Matan ko kilau mamahuni hinau rihirihi sei na taua na limam; ale a pa tauho vara o pa aulu na taon tavera i sangavulu.’

18 Harua tamlohi mo mai, mo verea mara, ‘Tamlohi tavera, na nom mania na mele vai mo vaha lima tinapua hinia.’ 19 Ale supe atu mo verea isana mara, ‘Ale engko o pa aulu na taon tavera i lima.’

20 Moiso mele volitusi tinapua matea mo mai mo verea mara, ‘Tamlohi tavera, nom mania nahai. Na jarohi mamahunia na tavalu ruru matea vara i lo toho r̃uhu hinia. 21 Matan na matahuniho matan engko tamlohi r̃ilangi matea. Matan ko lo lavi na hinau tamlohi tinapua mo lo taua, ale ko lo vu na isa engko ko sopo lavoa.’

22 Supe atu mo verea isana mara, ‘Engko volitusi lejileji sati matea! A pa ariho usuri na nom retireti. Ko levosahia moiso vara enau tamlohi r̃ilangi matea, ale vara na lo lavi na hinau tamlohi tinapua mo lo taua, ale na lo vu na isa na sopo lavoa. 23 Mata sava ko sopo tau na noku mania na bank matan vara a mele mai a er̃i lavi noku mania sei peresi haratu bank mo lo vaia noku?’ 24 Ale mo verea isan la nona volitusi atu sei la lo turu mariviti atu mara, ‘Ha lavi nar̃ihi na mania isana, ha silea isan haratu mo lavi mo sangavulu!’

25 Pani la verea isana lara, ‘Pani enia mo lavi mo sangavulu moiso!’

26 Supe atu mo verea mara, ‘Na verea isamim vara tamlohi tari sei la lo tauri te hinau moiso, la pa mele silea isara i aulu hin haratu la lo tauria tiroma. Pani isan la haratu la sopo tauri te hinau, la pa lavi nar̃ihi na sava la lo taurira moiso. 27 Pani isan la noku meresahi nike, sei la r̃ohu vara a nora supe; ha lavira la mai nike, ale ha vilimateira na nahoku.’”

Iesu Mo Unu Jerusalem

(Mt 21.1–11; Mk 11.1–11; Jn 12.12–19)

28 Ale Iesu mara mo vere la hinau atu mo isoiso, mo mele vano na malelena, mo vele mo sahe Jerusalem. 29 Iesu mara mo pa lo mai mariviti na taon matan Bethphage enia Bethany hin vutivuti atu sei la tovia Vuti talu Olive, mo r̃ule na nona tamlohi usuri mo rua la vano la tiroma hinira, 30 mara, “Ha vano, ha unu hin vanua sei na nahomim, ale vara ka lo unu, ha pa hite na natu donki matea la pesia mo lo turu atu; tea mo sopo lo vele i sakele hinia hin te rani. Ha uli nar̃ihia ale ha lavia i mai. 31 Vara tea mo usia vara, ‘Mata sava ka lo uli nar̃ihia?’ Ha pa verea sohen harihi vara, ‘Moli mo opoia.’” 32 Ale la vano la tapai natu donki atu sohen Iesu mo lo verea isara. 33 Ale la pa lo uli nar̃ihia, tavuina mo usia isara mara, “Mata sava ka lo uli nar̃ihi natu donki sei?” 34 Ale lara, “Moli mo opoia.” 35 Ale la lavia mo mai isan Iesu, ale la vur̃angi na nora ruru tavera na har̃ina, ale la vai Iesu mo sakele hinia. 36 Ale mara mo lo hahau hinia mo lo vano, la pulahi na nora ruru na malele. 37 Ale Iesu mara mo lo mai mariviti hin jara atu na malele mo lo tapulo sevuti na Vuti talu Olive, vao nona tamlohi usuri la tapulo lalavete, ale la lo hasohaso God na leo tavera matea, mata sava vavahinau mata suiha la hitera moiso lara, 38 “Avulahi isan supe atu mo lo mai na hijan Moli. Tamata i toho na tuka ale oloolo tavera i vano isan God Aulu Jea!” 39 Pani tatua Pharisee hin vao atu la verea isan Iesu lara, “Tija, o reti isana nom tamlohi usuri mata sava la lo verea.” 40 Iesu mo r̃aramira mara, “Varar̃uhu na verea isamim, vara la toho malum, la vatu nike, la pa ulo aulu!”

41 Iesu mara mo pa lo mai mariviti ale mo hite taon tavera atu Jerusalem, mo tangisia, 42 mara, “Tahisaku, vara o pa lo levosahi na nom rohi hin rani akerihi, o pa hite na tamata, pani nakerihi, God mo vusohi na matam moiso. 43 Matan i pa sopo tuai nomim meresahi la pa voro na vor̃a r̃alihiho, matan vara la pa piruho na jara tari.

44 La pa viliroiroiho, engko peresi na natum vahatea na lolo ropem, la pa ase vevuhi na vatu vor̃am tari matan ko sopo hitevosahi na rani God mo rohiho.” 45 Moiso, Iesu mo unu na rope Temple, ale mo lo tapulo levuti nar̃ihi la haratu la lo ar̃ear̃ehi hinia, 46 ale mo verea isara mara, “La ulia vara, ‘Imaku enia ima mata usiusi’, b  pani kamim ka vaia mo mai ‘jara luhu nona tamlohi vili na tamlohi mata vavanaho matea’.” c 

47 Hitahun haratu, na rani hatehateahi Iesu mo lo vujangi na lolo Temple. Tamlohi aulu nona pr̃is, tamlohi vujangi mata leu peresi na patu tamlohi tinapua hai, la aleale malele vara la vilimateia hinia, 48 pani la sopo hite te malele matan tamlohi tari la pa lo marohati hajavua mata nona retireti.

Copyright information for `TGP