1 Corinthians 10

Kuguup mafak mitam im-kugulan-temu uyo, daak abelan-temup kale, tele utama-bom-nulupta o agan-kalin uta ko

(1 Tim 6:6-10, Jems 1:12-18, 1 Jon 2:15-17)

Kale duubal ibe. Nimi aget fugunin uyo, weng kaa bogobelan-temi koyo tele utamin. Sugamiyok Israel kasel numi olal Moses so unsip uyo, iip bosiik abe-bom-nuluta, ilep uyo kafale-buluta, alugum iyo tambaliim yol ok uyo ilo ko yak iinsip kale, alugum bilip iyo Moses imi daang begebe yak iinsip kale, ok sam ugamin ko age baptisim kemin umi sang uta felep yak ise iip so yol ok so bomi diim tota bagan-bii ko. Kale abe-bilipta, God iyo tebe unan-kalin uyo kupka-e-bala alugum bilip iyo unan-bom-nilip e minte, ok uyo kuga-e-bala ila-bom unan-bom no ke-bii-silip kale, tuum tem ok boyo bisop unan-biisaalip kale, Yesus Krais iyo ok boyo kupka-e-balata, God imi tuum tem ok uta unan-bii-silip kale, iso abe-bom-nalata, ok uyo kuga-e-balata, unan unan-bii-silip ko. Kuta God iyo tinum unang kwiin tagang bilip imi kuguup boyo utafinon-bom-nalata, ifak daalata, unang tinum kwiin tagang iyo iibaan kutam kal kaanan-bii-silip ko.

Kale alugum mufekmufek ko mitam ti-suu bota tebe nuyo bogobe-nulu e, “Ipkil mufekmufek mafak uyo utam kong saan-bom Israel kasel bilip imi kanu-bii-silip kulutap uyo kemin ba e minte, ibo men amem uyo aman duga-e-bom iip maak imi kanu-bii-silip ulutap uyo ke-bom no kemin ba o,” agesu kale, God imi suuk kon tem uyo bilip imi sang uyo bogo-nulu kano,

  • “Unang tinum iyo ton-bom iman so ok mafak so uyo unan-bom-nilip e minte, atol daga-bom sa daga-bom no kemsip o,”
agesu kale,
ke-bilip kalaa age-nalata, unang tinum ilimi kup 23,000 kalip iyo God iyo imkalata, ilimi kamogimal igil tebe am maagup daanbu kota, anolip kaansip kale, nugol mungkup bilip imi sa dagamsip kulutap uyo kemin ba ko. Kale Krais beyo nuyo intaben nubelan-temaala o age dup-kugu-bom suun kup feng-bomta siin Israel kasel iip maak maak imi tebe Bisel dup-kugum-kalip yagal inap kulula tebe inolip kaan maagalo kesip ulutap uyo kemin ba e minte, 10 ibo God iyo weng mafak uyo kupka-e-bom siin tinum iip maak maak iyo weng taban-kalip ensel tinum anola kaanamin imi daala tebe-nala anola kaan maagalo kesip ulutap uyo ke-bom no kemin ba ko.

11 Kale alugum mufekmufek boyo mitam imi diim abe-nuluta, kafale-bulu utamamsip kale, bomi sang uyo God imi suuk kon tem kal bom-nuluta, kafin koyo mep so binimanan o agan-bo komi tinum albup numi finanin weng uyo kupka-e-bo ko. 12 Kale tinum iyo yagal utamata, niyo titil faga-bom albi kalaa agela umdii, daak abelan-tema kale, tele utama-bom-nalata o ageta ko. 13 Kale kuguup mafak ko tal ipmi diim abe im-kugum tebesu boyo ugulumi migik ba kale, kuguup mafak ko suun tal tinum unang alugum ko im-kugu-bulu utaman-bomip bota kuta, God iyo ilami weng kwep daa-nala, “Dong daga-eman-temi o,” agesa uta waafu-nalata, beyo kuguup mafak tebe im-kugumin uyo maak kupkala tebe uta uta ke-nuluta, ipmi titil uyo kubaganu imkalan-temaalu binim kale, kuguup mafak tal ipmi diim abe im-kugulan-temu uyo, God iyo tebe ibo ilep uyo kafale-bomta dong dogobelan-tema kale, ilep bomi uyo ki, ibo dong dogobelata, ipkil mitam titil fagaa mo-nilip im-kugu-bo bomi kubaganu kupkalan-temip bomi sang uta ko.

Fol imi bogo-nala, “Nuyo God so sinik mafak so alop kano daang baga-emin ba o,” agesa uta ko

(Mat 26:26-29, 1 Kor 11:17-22, Hib 9:19-22)

14 Agesu kale, atin nalami duubal ibe. Ibo men amem aman duga-emin kuguup boyo kupkaa umik ugobelin o ageta kale, 15 ibo utamsip tinum kalaa age-nilita, niyo weng koyo baga-e-bii kale, nimi weng baga-e-bii koyo ku-nilipta, ipkil abo tifi-bom-nilipta, tambal kalaa, mafak kalaa agan-bom-nilipta o ageta kale, 16 komiyon unan-kalon-temup kwek uyo ki, nuyo kwego dego ke God iso aget maagup ke-nulupta, sok dum ok boyo ilu-nulupta, God iyo, “Misam o,” age-nulupta, Yesus Krais imi isak singkam daa-suu umi aget uta fugun-bom unan-bom-nulup e minte, bret bota fagaa ku-nulup e, Krais imi dam ilo ko-suu umi aget uta fugun-bom-nulupta, unan-bom no kem-nuubup kale, 17 nuyo unang tinum kwiin tagang kuta, bret boyo maagup kale, alugum nuyo bret maagup bota unan-nuubup atamta, alugum nuyo ilami fugu tilin ilatap ke maagup kiina tala ke-sulup ko.

18 Kale ipkil Israel kasel imi kuguup kanum-nuubip umi aget uyo fugunolin. Tinum iyo mufekmufek kwep no kwe fuulip kenu God imi kupka-emin umi atuk unan-nuubip boyo ki, God iso aget maagup ke-bom-nilipta, kanum-nuubip ko. 19 Kale nimi weng kwek uyo intaben sang uta bagan-bii? “Korin kasel God imi ilak dolin binim imi mufekmufek men amem umi kuga-emin kuso men amem kuso boyo fen tuluun mufekmufek o,” agan-bii a? 20 Umbae. Kam age baganbaali kale, nimi weng bagan-bii kwek uyo ki, God imi ilak dolin binim bilip imi mufekmufek ko kupka-em-nuubip boyo, sinik tambal God ilatap imi kupka-e-bulup ko agan-bilip kuta, fen men amem ko age sinik mafak imi kupka-em-nuubip kale, ibo sinik mafak iso aget maagup ke kwego dego kemin ba o agan-bii ko. 21 Kale kanube kuguup alop tagamin ibo yak Kamogim Yesus imi aget uyo fugun-bom bret so sok dum ok so uyo unan tal kupka-nilip e minte, yak sinik mafak umi aget uyo fugun-bom bomi ok min, iman min, kong min uyo une no kemip umdii, boyo God iyo ibo dong dogopman-temaala kale, ibo boyo kanumin ba ko. 22 Kanube nuyo sinik mafak umi mufekmufek umi unan-kalon-temup bole, Kamogim iyo aget mafak kupka-eman-tema kale, numi titil uyo fen bagang-kale-nulupta, imi titil uyo kubaganu dupkaa no kelan-temaalup kale, yagal tebe-nala e, kanuman-temup bomi yan uyo kobela ogen utaman-temup ko.

Nuyo suun kup God imi win uyo kufu-e-bom-nulupta o agan-kalin uta ko

(Rom 14:13-23, 15:1-6, 1 Kor 8:1-13, 9:19-22)

23 Aa bole, ipmi weng bogo-nilip, “Yak alugum mufekmufek albu boyo, kanubelum o agelup uyo, boyo weng binim kale, kanumin uta kup o,” agan-nuubip boyo tambaliim kuta, alugum mufekmufek boyo maak tebe-nuluta, nuyo dong daga-em-nuubaalu e minte, ipmi bogo-nilip, “Yak alugum mufekmufek albu boyo, kanubelum o agelup uyo, boyo weng binim kale, kanumin uta kup o,” agan-nuubip boyo tambaliim kuta, alugum mufekmufek bota maak tebe-nuluta, kuntuk mobelu atin mitam titil fagagan-nuubaalup no ko. 24 Kale kabo kalapmi kaal ilak uta kup dugamin ba kale, kapkumal tinum unang migik imi kaal ilak uyo duga-bom no ke-bom-nalapta o ageta ko.

25 Kale tolop saanin baan diim umi no alugum tolop molan-temip boyo maagalo unan-kalin kale, boyo aget yamyam uyo fugun-bomta, “Tolop boyo men amem umi kobe-nilipta, kwep tilip bele o?” age tolop kasel bilip iyo dagagan yakyak ke-bomta saanin ba ko. 26 Kale bomi magam uyo ki, God imi suuk kon kwek uyo bogo-nulu e, “Kafin kaso e minte alugum mufekmufek kafin umi diim albu kuso boyo Bisel ilami aligaap o,” agesu boyo amem binim kale, boyo dagagamin ba ko.

27 Kale kanube tinum God imi ilak dolin binim iyo maak tebe olapke-nala, “Talap iman unan-kulum o,” agela unon o agelap uyo, boyo tambaliim kale, no tamap alugum mufekmufek kopkelan-temip uyo unan-kalon-temap kuta, bomi aget uyo yamyam taga-bom, “Tolop koyo men amem umi kobe-nilipta, kwep tilip bele o?” age dagaga-bomta unan-kalin ba ko. 28 Kuta tinum iyo maak utamata, Kristen iyo tolop kulu-nulup men amem kupka-ebup boyo unan-nuubaalip kalaa age bogopke-nala, “Tolop koyo men amem umi kobe-nilita, kwep tili o,” agela umdii, tinum ko age bogopkela bemi aget uyo fugunolapta e, unelan-temi bole, bemi aget fugunin uyo kufak daabelan-temi kalaa age kup-kagamin ko. 29 Kale niyo kapmi sang uta baganbaali kale, niyo tinum migik bemi sang uta bagan-bii kale, bemi God imi ilak dugamin uyo mitam titil fagabelin-tem albu kalaa age-nalapta, tolop boyo kup-kagamin ko.

Kale tinum maak iyo tebe niyo bogopne-nala e, “Dam kale, niyo tii tolop boyo une-nimi kale, intaben o ageta tinum migik iyo tebe nimi aget fugunin telela ko-nili unan-bii uyo iliba nimka-bomta weng mafak uyo kupkaneman-tema a?
30 Kanube niyo God iyo, ‘Misam o,’ age unelan-temi uyo, tinum migik iyo tebe nimi, ‘Misam o,’ age unan-bii boyo weng mafak uyo kupkanemin ba o,” agelan-tema ko.

31 Agelan-tema uyo, nisiik yan kebe bogobelan-temi ko. Kanube ibo iman unan-bom min, ok unan-bom mufekmufek migik migik kemip uyo, alugum mufekmufek boyo God imi win uta kup kufu-bom-nilipta, kanuman-temip kale, 32 Kristen unang tinum ibo utamipta, ipmi intap intap kuguup kanumip uyo, ipkumal kek kek igil utam-nilip e, God imi miit tem uyo kupkaa yang unon-temip kalaa agelip uyo, kanupmin kuguup boyo ibo kanumin ba kale, Juda kasel so e minte tinum miit migik so God imi tinum unang so imi aget uyo fugun-bom-nilipta o ageta ko. 33 Kale nagal mungkup alugum mufekmufek ko kanum-nuubi boyo utamita e, ilimi tiin fala utam, boyo kuguup tambal o agon-temip kalaa age-nilita, umi kuguup uta kup kanum-nuubi kale, niyo nalami kaal umi ilak kup dugan-nuubaali kale, unang tinum kwiin tagang iyo dong daga-e-bilita, God iyo imdep meng ilami miit tem daalak o age-nilita, dong daga-em-nuubi ko.

Copyright information for `TLF