1 Corinthians 9

Fol imi tebe, God imi ogok uyo tisol kugamin binim, bisop ogok tububi o age deng tebemsa uta ko

(Ap 20:17-24, 1 Kor 4:1-13, 2 Kor 4:1-15, 6:3-10, 11:16-32)

Tinum iip maak maak iyo bogo-nilip e, “Fol imi tebe God imi weng baga-emin bomi tisol kulugaman-tema boyo mafak o,” agan-bom-nilip e minte, “Beyo Krais imi kalan tinum ba o,” agan-bom-nilip e, “Beyo numi Kamogim Yesus iyo tiin fala atamsaala o,” agan-bom no ke-bilip kuta, nimi sang bagan-bilip boyo bisop bagan-bilip ko. Niyo Kamogim Yesus imi ogok uta kup ke-bilita, ibo bota utama-bom-nilipta, mitam Kristen kem tebesip ko. Tinum bilip imi aget fugunin uyo, Fol beyo Krais imi kalaan tinum ba o nagan-bilip kuta, boyo tiimin ba kale, ipkil utamsip kale, niyo Krais imi kalaan tinum kale, kek kek iyo ipmi kamaa kuguup ke-bilip boyo utamipta e, Fol beyo fen Kamogim Yesus imi kalaan tinum ke-bomta kafale-balata, ko kanu-bilip kalaa agan-nuubip ko.

Kale tinum iip maak maak iyo nimtu-bilipta, imi weng yan ke-em-nuubi uyo kulbu kale, Krais imi kalaan tinum nuyo God imi ogok uyo ke-bulup God imi unang tinum iyo tebe unan-kalin min uyo nuyo kuga-emip umdii, bota felepman-temu kale minte, Krais imi kalaan tinum migik so Kamogim Yesus imi nagalal so Fita so ninggil iyo Kristen unang ita kup dulusip kale, God imi ogok kem tiinemip uyo, yagalami kalel kup kupsigala kupsigala ke-bom ogok kem tiine-bilipta, Kristen unang tinum iyo mani min mufekmufek uyo kulu dong daga-em-nuubip kale minte, nile a? Nagal mungkup kanuman-temi bota felepman-temu ko. Kale minte niso Banabas so alop nuyo God imi ogok kuso mani ogok kuso alop kano waafusup kale, ibo nuyo bogobe-nilip, “Alop ipmi God imi ogok ke-bilip boyo nuyo dong daga-e-bom mani uyo kupka-eman-temaalup kale, mani boyo alop ilipmi san kale, ipmi mani ogok kemin boyo kup-kagamin ba kale, ogok alop kano waafu-bom-nilipta o,” agan-bilip kuta, ibo Krais imi kalaan tinum migik igil kanupmin weng boyo kup-kagamin binim aga? Umbae. Nugol mungkup mani ogok uyo kupkaa God imi ogok uta kup ke-bulup ipta nuyo mani min uyo kulu dong daga-eman-temip bota felepman-temu ko. Kale tinum iyo dok ita waasi dinan-kalin umi ogok uyo waafula umdii, ilami unan-kalin uyo yagal fen tiineman-temaala kale, ilami tiin molin yagal unan-kalin uyo kuga-eman-tema e minte, tinum iyo dok ita iman ilang digin-kala umdii, tinum migik ba kale, yagal ilami iman ilang digin-be boyo undep tal unelan-tema e minte, tinum dok ita kao tiin molin tinum umdii, kao muuk atuk uyo yagal ilep tal unelan-tema no kale mungkup, ibo mani min uyo alop nuyo dong daga-e-bilip nuyo tebe God imi weng uyo ipmi kafaleman-temup bota felepman-temu ko.

Kale tinum imi kuguup sang bota kup baga-ebaali kale, ulo ugol kam age no kesu kale, Moses iyo ulo umi sang uyo kam age dola ko-nala e,

  • “Kong kao uyo kapmi ogok keke-bom rais ko age wiit umi tip diim ku-tele te tamaga-bulu wiit dam uyo ulep daak kafin diim abelu afeta-balap uyo, kao umi bon tem uyo sok de kupka-emin ba kale, kupkalapta, ugol wiit atuk uyo unan-bom-nuluta, te tamagamin o,”
age-se kale, God iyo kao imi aget uta kup fugun-bomta boyo bogosaala kale,
10 Yesus imi kalaan tinum numi aget kuso fugun-bomta, iman tep nan-temip boyo mafak o age-nalata, boyo kam age-se ko. Kale God imi aget fugunin uyo, tinum iyo milii bagaa kulu wiit ilang uyo digin-bala e minte, wiit damanu uyo, milii ita bagaa kulu daga-bala no kemin tinum bilip iyo aget fugunolipta e, dagaman-temup uyo, nugol atuk uyo kwaaman-temup kalaa agan-bom-nilipta, ogok uyo keman-temip boyo tambaliim kalaa age-nalata, God iyo numi aget uta fugun-bomta ulo boyo Moses imi bogobelata, dola ko-se ko. 11 Kale Banabas alop nuyo God imi weng tambal uyo kwep no ipmi iibak tem daalup mitam sengan-suu kale, ipmi unan-kalin min, ilim min, mani min uyo kulu nuyo dong daga-eman-temip boyo kuguup tambal ba o agan-bilip bele ki? 12 Kale ipmi aget fugunin uyo, boyo tambaliim o age kanupmin mufekmufek boyo tinum migik iyo kuga-eman-temup o agan-bilip kuta minte, ibo numi aget uyo fuguno, nugol mufekmufek uyo kupka-e-bom no kemaalip a? Fen nugol kanupmin mufekmufek boyo kulu-numup ko.

Kale ise unan-kalin min, ilim min, mani min boyo nuyo tii kulu-numup kuta, numi aget fugunin uyo, mani min bomi kululan-temup bota tebe Yesus Krais imi weng tambal umi ilep uyo ugaa kwaa-numu o age finano-nulupta, maak kululin-tem ke kupka-nulup e, mufekmufek uyo duumatan-numup o age-nulupta, bong faga-bom mani ogok uyo kem tebesup ko.
13 Kale tinum Jerusalam ulotu am miton umi ogok kem-nuubip iyo kutam ulumi unan-kalin umi atuk uyo kwan-nuubip e minte, pris ko age tinum amem tolop kulep no to fuulip ken tebe-bulu God imi kupka-e-bilip uyo igil tolop bomi atuk uyo ilimi ugaa kuga-bom no kem-nuubip boyo ibo utamsaalip a? 14 Ulutap kale, Kamogim Yesus iyo ulo koyo kwep daa-nala e, “Tinum iyo God imi weng tambal kupka-e-bala tinangkamip umdii, tinum weng tinangkan-bilip bilip isiik tebe unan-kalin min uyo kulep tal dong daga-emin o age-nalata, kwep daa-se ko.

15 Kuta niyo mufekmufek umaak kulin-tem e minte, kamano koyo mufekmufek kulan o age-nilita, weng boyo dola kolaali no kale, atin ki ipmi mani min boyo maak kulan-temaali kale, nimi God imi ogok bisop ke-bii bomi deng uta taban-bii kale, nimi aget fugunin uyo, tinum iyo maak tebe nimi deng tebemin bomi magam uyo tagaa kupkan kepnelan-tema boyo mafak o agan-bii kale, 16 utamita, God yagal bogopnela kalaa age-nilita, imi weng tambal boyo baga-em-nuubi kale minte, dogobeta niyo bogo-nili, “Nalami aget fugunin uta ku-nilita, kanu-bii o,” agelan-temaali kale, niyo weng tambal boyo kupka-emin binim keman-temi uyo, atin ogen utaman-temi ko. 17 Kale kanube ogok boyo nalami aget fugunin uta kup kem-nuubi nimnam, bota niyo tisol kwan-nuubi kuta, nalami aget fugunin boga ba kale, God imi ogok, “Bota kanumal o,” age kopneba bota kup kem-nuubi ko. 18 Kale, niyo bomi tisol uyo dogonupmin tisol uta kulan-temi a? Nimi tisol uyo ki, God imi weng tambal kupka-emin bomi tisol ko age mani uyo kwaaman agin kuta, boyo maak kwan-nuubaali kale, God imi weng tambal ku-nili bisop kupka-e-bii bomi deng taban-bii bota nimi tisol umdii kulbu kale, bota kup tii o agan-bii ko.

Fol imi alugum unang tinum imi bon tem kiit fenin man ilatap ke bii-se uta ko

(Rom 14:13-23, 15:1-6, 1 Kor 8:1-13)

19 Kale niyo tinum iyo maak imi sagaal diim kal albaali e minte, tinum iyo maak tebe sok de namolata, ilami ogok kebaali no kuta, nimi aget fugunin uyo, unang tinum kwiin tagang imi bon tem kiit fenin man ilatap ke-nilita, God imi weng uyo baga-e-bili tinangku-nilipta, meng God imi miit tem tilin o age-nilita, nalami aget fugunin uta Kanumin-miin kalip imi bon tem kiit fenin man ilatap keta tebesi kale, 20 nimi tebe unang tinum miit maak miit maak imi God imi weng baga-em-nuubi uyo kanumin kale, tam Juda kasel so bom-nilita, imi kuguup tambal uta dagaa ku waafu-nilita, iyo baga-e-bili nimi weng uyo tinangku-nilipta, meng God imi miit tem tilin o age-nilita, Juda kasel imi kuguup tambal bota waafu-nilita, God imi weng uyo baga-em tebesi ko. Minte niyo Juda kasel imi ulotu kemin umi ulo umi diim kal albaali kuta, niyo ulotu kemin umi ulo fomtuup waafusip kuso bom-nilita, imi kuguup tambal uta dagaa ku waafu-nilita, iyo baga-e-bili tinangku-nilipta, meng God imi miit tem tilin o age-nilita, bilip imi kuguup tambal bota waafu-nilita, God imi weng uyo baga-em tebesi ko. 21 Aa mungkup, nalami duup-afin Juda kasel igi ba kale, tinum unang asit kek kek so bom-nilita, God imi weng uyo baga-e-bili tinangku-nilipta, meng God imi miit tem tilin o age-nilita, Juda kasel imi ulotu kemin umi ulo uyo kupkaa asit kek kek bilip imi kuguup tambal uta waafu-nilita, God imi weng uyo baga-em tebesi kuta, niyo fen God imi ulo uyo kupkasaali kale, boyo niyo Yesus Krais imi weng kwep daa-se uta waafu-nilita, kanum tebesi ko. 22 Minte niyo unang tinum God imi ilak atuk atuk ke-bilip so bom-nilita, baga-e-bili tinangku-nilipta, meng God imi miit tem tilin o age-nilita, bilip imi kuguup tambal uta waafu-nilita, God imi weng uyo baga-em tebesi ko. Kale boyo niyo tinum miit maak miit maak alugum iyo God imi weng uyo baga-e-bilita, nimi weng uyo tinangku-nilipta, meng God imi miit tem tilin o age-nilita, iso bom-nilita, imi kuguup tambal tambal uyo waafu-nilita, ilep migik migik kwiin tagang uyo kup-kugu-bom-nilita, God imi weng uyo baga-em tebesi kale, 23 niyo God imi weng tambal uyo kufu-bilita, mitam senganuk o age-nilita, alugum kuguup bomi sang ko bogobeli uyo kanum tebesi kale, son-temu uyo, niso e minte tinum iip maak maak so nuyo God imi mufekmufek tambal tambal uta maak kobela kululum o age-nilita, kanum tebesi ko.

Yuut une-bomta dok ita ita kela kalaa age mufekmufek kupka-emin umi sang uta ko

(Fpai 3:12-14, 2 Tim 2:5, 4:6-8, Hib 12:1-2)

24 Tinum iyo yuut uneman-temip uyo, alugum iyo dupkan ke sala sala ke-bom yuut uneman-temip kuta, maagup ita kup mufekmufek uyo kulan-tema kale, ibo boyo utamsaalip a? Ipkil mungkup God imi mufekmufek kobelan-tema boyo, ipkil yuut dupkan ke sala sala kebip ulutap ke-bom God imi ogok boyo dital fagaa ke-bom-nilipta o ageta ko. 25 Kale alugum tinum imi yuut unemin boyo, kamaki uyo nita nita kelan o agan-bom-nilip imi kaal diim atul tebebu min, daal tebebu min uyo alugum saak uta-balaga-bom-nilipta, yuut unemin uyo suun kup fomtuup kup-kugumin kup kem-nuubipta kale, bilip iyo kafin diim mufekmufek mafaganamin bota nuta nuta ke-nulupta, kwaamum o agan-bom-nilipta, kanum-nuubip kuta, nule mufekmufek mafaganamin binim suun nan-temu uta kulum o age-nulupta, God imi ogok boyo ogok kem-nuubup ko. 26 Kale God imi ogok waafusi uyo, nagal tinum yuut unebip ulutap kem-nuubi kuta, yak abe mek abe bomaak tiin daga-bomta yuut unan-nuubaali e minte, niyo tinum alop sal dinan-bom kul mim ilim dinan-kulup ko angbip ulutap kem-nuubi kuta, uk kuga-e-bom kul mim uyo yak bino mek bino kem-nuubaali kale, 27 nimi aget fugunin uyo, yaan sagaal uyo atin nalami aget fugun-bom-nili, “Bota kanubelak o,” agan-bii uta kup kemuk o agan-bom-nilita, nalami titil uta kanum-nuubi kale, niyo God imi weng tambal boyo tinum migik ita kupka-em-siit-nili e, son-temu uyo nagal daak abelan-temi boyo mafak kalaa age-nilita, kanum-nuubi ko.

Copyright information for `TLF