1 Peter 4

Nuyo kaal fuyap uyo ku-nulup God imi, “Bota kanubelin o,” agan-be umi waafunamin uta ko

(Rom 12:9-21, Ef 4:25-31, 5:1-20, Kol 3:5-17, 1 Tes 4:1-12)

Kale Krais iyo angkolipta, kaal fuyap uyo utam-se kale, ipkil mungkup Krais imi aget fugun tiinemsa ulutap uyo ke-bom-nilipta, nuyo kaal fuyap ku-numup uyo tambaliim o agan-bom-nilipta o ageta kale, tinum iyo kuguup tambal waafuba bomi kalan uta kaal fuyap kulan-tema uyo, fengmin kuguup uyo maak so kanuman-temaala kale, ibo, nuyo kaal fuyap ku-numup uyo tambaliim o agan-bom-nilipta o ageta kale, ibo tiin kafan bom kafin diim kaa nip koyo, ipmi aget fugunin uyo tebe, fengmin kuguup uyo maak so kemin o agelu uyo, ibo yang kafin diim unang tinum imi kanubip ulutap uyo kemin ba kale, God ilami, “Kuguup tambal bota kup kanumin o,” agan-be uta waafu-bom-nilipta o ageta kale, bomi magam uyo, God imi ilak dolin binim imi kuguup mafak bomi aget kup ugaa kwaa waafusip boyo siin uyo ipsiik ku waafu-bii senganu kupka-silip kale, maak so kanumin ba ko. Kale kanupmin kuguup bomi uyo ki,

tam kuguup mafak mafak kemin min,

sa dagamin kuguup min,

ok mafak unan-bom ilum ilum kemin min,

iman tigimin umi diim kutam umi suun kup ton-bom abumin kup nin min,

ok mafak titil tebesu umi kwiin tagang unan-bii kuguup mafak kemin min,

kuguup mafak ko age men amem aman duga-emin min bomi kuguup uyo ibo kanu-bii kupkalip biniman-suu kale,
kamano koyo ibo yang tamip tinum God imi ilak dolin binim so atin kanupmin kuguup mafak mafak boyo kupkasip utamta, maak so kanubaalip kale, iyo utam kong mo-nilipta, ibo weng mafak uyo kupka-em-nuubip kuta, ibo aget yamyam uyo tagamin ba kale, son-temu uyo, igil no God imi weng telelmin baan diim kutam kal ise kuguup ko kanum-nuubip bomi magam uyo isiik God imi weng boyo yan kebe kupka-eman-temip kale, beyo weng telelmin tinum bisel kale, unang tinum tiin kafan albip so kaansip so alugum imi kuguup uyo im-kuguman-temi kalaa age-nalata, telela-bom alba utamta, Yesus Krais iyo tebe God imi weng tambal uyo unang tinum kaansip igil mungkup kobe no ke-se kale, minte bilip imi kaansip bomi magam uyo, sugayok kota God iyo ulo umaak kwep daa bogo-nala, “Waanta fengama umdii, bilip iyo kaanan-temip o,” agesa utamta, alugum unang tinum kem albup nuyo kaanan-nuubup kuta, Krais iyo, God imi weng tambal uyo kwep no unang tinum kaansip imi kobelita, imi sinik iyo God imi kafan so bom alba ulutap ke-nilipta kafan so nin o age-nalata, kwep no baga-emsa ko.

Fita imi bogo-nala, “Ibo Kristen duup-afin unang tinum imi dong daga-emin umi ogok uta kemin o,” agesa uta ko

(Rom 12:6-8, 1 Kor 12:1-11, 14:1-40, Ef 4:7-12, 2 Fit 1:3-9)

Kale God imi kafin diim komi alugum mufekmufek binimanu kupkalan-tema uyo tal mep so tulu kale, ibo ilipmi aget fugunin uyo tele tiin mo utama-bom-nilipta o ageta kale, kanube ibo kanuman-temip uta, ipmi beten keman-temip uyo mitam tambalanan-temu ko. Kale kaa bogobelan-temi koyo mufekmufek kwiin kiim kale, umi ilep uyo kalbu kotamin. Ibo Kristen unang tinum migik imi aget kup ugaa kwaa-bom-nilipta o ageta kale, bomi magam uyo ki, ibo kanube God imi unang tinum imi aget uyo atin ki ugaa kwaalip umdii, bilip imi fengmin uyo alugum kup-kaga-eman-temip ko. Kale ibo duup-afin unang tinum tal ipmi am e tilip uyo, itafinon-bom daal tebemin ba kale, tambaliim kup tiin mo-bom-nilipta o ageta kale, 10 alugum maagup maagup ibo God iyo tebe aget fugunin tambal tambal ugulumi migik migik uyo kobe-se kale, ibo aget fugunin tambal God kobe-se boyo tambaliim kup tiin mo-bom-nilip kwep-bom duup-afin Kristen unang tinum iyo dong daga-e-bom-nilipta o ageta kale, 11 kanube God iyo tinum iyo maak, beta God imi weng kupka-emin tinum o age dong dogobela God imi weng uyo dagaa kula umdii, beta God imi weng uyo unang tinum iyo kupka-emak o ageta kale minte, kanube tinum maak ita God iyo, titil kobeli unang tinum migik iyo dong daga-emak o age titil boyo kobela umdii, beta God imi titil ko kobeba boyo ku-nalata, ipkumal iyo dong daga-emak o ageta kale, kanube ibo kanuman-temip bota God imi unang tinum iyo utamipta, Yesus Krais iyo mufekmufek kwiin tagang uyo telel-bala mitam tebemu kalaa age-nilipta, bota God imi win uyo kufu-e-bilipta, bota Yesus Krais iyo win so ke king ke-nalata, beta alugum mufekmufek uyo suun kup tiin molan-tema kale, aafen kwa.

Yesus imi kaal fuyap ku-se ulutap kemin umi sang uta ko

(Mat 5:10-12, Ap 5:41, Fpai 1:27-30, 1 Tes 2:14-16, 3:1-5, 2 Tes 1:5-7, 2 Tim 3:10-4:5)

12 Kale atin nalami duubal ibaa. Im-kugumin afalik maak mitam ipmi God imi ilak dugamin uyo im-kugu-bo kuta, ibo boyo kong mo aget fuguno-nilip e, “Fen ki nuta kup mufekmufek ugulumi migik uyo mitam numi imku mobu boyo Kristen unang tinum migik iyo maak kanupmin kuguup mafak boyo imi diim umaak mitam imku mosaalu binim o,” agan-kalin ba kale ki, 13 ipmi Yesus Krais imi kaal fuyap kugan-bii-se ulutap ke kaal fuyap kugan-bilip bomi deng uyo tebe-bom-nilipta o ageta kale, kanube kamano koyo ibo kanumip bole, mungkup son-temu uyo, Krais imi asok tal kafin diim e tala unang tinum iyo atamipta, iyo win tibin kesa kalaa age ataman-temip kota, mungkup ibo deng tebe-bom-nilip e, ipmi aget tem uyo atin tambalanebelan-temu boyo ki, ibo utamipta, Krais so maagup win tibin kelup kalaa age-nilipta, boyo kanuman-temip ko. 14 Kale ibo Krais imi daang begebelip kalaa age-nilip bota kafin diim unang tinum God imi ilak dolin-tem albip iyo tebe weng mafak uyo kupka-emip umdii, ipkil utamipta, God imi Sinik titil tebesa iyo numi diim kal alba kalaa agan-bom-nilipta, bilip iyo tebe nuyo weng mafak uyo kupka-e-bilip kalaa age-nilipta, ipkil deng kup tebe-bilipta o ageta ko. 15 Kuta Kristen kelin kapkal

maak tebe-bom

tinum iyo maak angkolap kaanba min,

yuguut unebap min,

kuguup mafak mafak kemap min,

kapkumal imi mufekmufek utama-emi ko agan-bom weng fagam baga-bom kemap umdii, gavman iyo tebe-nala e, kapmi kuguup mafak kanu-balap bomi kalan uta yan keke-bala kaal fuyap uyo kulan-temap kale, kabo kanupmin kuguup mafak boyo kanumin ba ko.
16 Kuta kapmi Kristen kesap bomi kalan uta kaal fuyap kupkakemip umdii, kabo boyo fitom tebemin ba kale, deng tebe-bom-nalap e, God iyo, “Misam o,” agan-bom-nalap e, “Suguul ke kek kek iyo bogo-nilip, ‘Beyo Kristen o,’ agan-bilip o,” agan-bom-nalapta, kaal fuyap uyo kuga-balapta o ageta ko.

17 Kale bomi magam uyo, God iyo, im-kugumin uyo kamano kota kufolan o age-nalata, ilami unang tinum nusiik im-kugu-bom-nala kaal fuyap kangkang uyo kupkala mek numi diim aban-bo kale, son-temuta, aaltam kota God iyo unang tinum God imi weng tambal umi kwaasulem-nuubip bilip ita yega dobe-nalata, fen kaal fuyap kwiin kiim uyo kobelata, utaman-temip kale, 18 ulutap kale, God imi suuk kon tem uyo bogo-nulu e,

  • “God iyo tebe, unang tinum tambal iyo imdep meng nalami miit tem uyo daalan o agelan-tema kota, beyo tebe kaal fuyap usiik kobela utamam-silipta, imdep meng daalan-tema kale minte, unang tinum God iyo umik ugobe kuguup mafak kup waafulin tinum bilip ita ki atin kaal fuyap ogen uyo kulan-temip kale, God iyo kanupmin unang tinum iyo imdep meng ilami miit tem uyo daalan-temaala binim o,”
agesu ko.
19 Agesu kale, kanube God imi aget fugunin uyo, nalami unang tinum iip maak iyo kaal fuyap ku-nilipta o agela umdii, nuyo utamupta, numi telela imosa tinum God yagal atin tambaliim kup tiin mo-boma kalaa age-nulup e minte, yagal dong dogobelata, kaal fuyap uyo kulan-temup kalaa age no ke-nulupta, yak God imi sagaal diim abe-nulupta, kuguup tambal uta waafuu kwep tebe-bulupta, numi kaal fuyap kugan-bulup boyo tebe nuyo dong dogobeluta, mitam titil fagalum o ageta ko.

Copyright information for `TLF