2 Corinthians 11

Fol tebe-nala tinum bisop bogo, “Nuyo Yesus imi kalaan tinum o,” agan-kalin imi imkem daasa uta ko

1 Tim 1:3-11, 2 Fit 2:1-22, 1 Jon 2:18-29, Jut 3-16

Kale ibo nimkalipta, tinum ilum ilum ke-bom weng bagaba ulutap keman o agan-bii kale, ibo nimkalipta, nalami sang uta ibo bogobelan o ageta ko. Kale God iyo tinum imi aget uta kup fugun-bom-nalata, “Ulaa imduli nalami aligaap kepnelin o,” age-nalata, dil saan-nuuba kale, mungkup nagal ipmi aget uyo atin ugaa kwaa-nilita, unang amaat imi aalabal imi kuguup uta ku-nilita, “Ibo tinum maagup ita kup dulamin o,” age-nilita, baabe-sii kale, ibo unang amaat imi baabelip tambaliim bom-silip kulep tam tinum am tem tobip ulutap ke-bom bom-silipta, son-temu uyo, ibo kulep no Krais imi kobelan o age-nilita, imi baabe-sii ko. Kuta nimi aget fugunin uyo, Saatan ko age inap beyo atin bisop bagamin kuguup boyo utam kulasa kale, sugamiyok uyo beyo tebe numi afek Iv uyo bisop bogobesa kale, mungkup, kanupmin bisop bagamin tinum iyo tebe ipmi aget fugunin uyo kufak daabelip e, ipmi tambaliim kup bom Krais imi aget kup fugun-bomip uyo kupka-nimip o age-nilita, bota niyo finan-bii ko. Kale nimi finan-bii bomi magam uyo, tinum iip maak maak iyo tebe Yesus imi sang migik uyo no ipmi diim uyo baga-e-bilipta, ibo tele aget fugunolin-tem ke yuut bogo-nilip, “Boyo tambaliim o,” agan-bilip kale, Yesus imi sang baga-e-bilip boyo numi Yesus imi sang baga-em-nuubup ugo ba ko. Kale ipmi tebe bilip imi weng tinangka-bom-nilip sinik ko dugan-bilip beyo siin God imi Sinik Tambal du-silip yaga ba kale, sinik migik duga-bom-nilip e minte, weng ko tinangka-bom, “Tambaliim o,” agan-bilip boyo siin God imi weng tambal tinangku-silip ugo ba kale, dok ita tinum tal ipmi diim kanupmin weng bomi kupka-ema uyo tiin uta kup ita-bilipta, kanum-nuubip kalaa age-nilita, bomi atul uta finan-bii ko.

Kale tinangku-silipta. Nimi aget fugunin uyo, niyo ipmi tinum bogo-nilip, “Nuyo Yesus imi kalaan tinum imi kamok kamok o,” agan-nuubip bilip imi afak tem kal albaali kalaa agan-bii ko. Aa bole, iip maak maak iyo bogo-nilip e, “Fol bemi God imi weng kupka-emin boyo weng abaal baga-em-nuubaala o,” agan-nuubip kuta, nimi aget fugunin uyo duumatanbaalu kale, atin God imi weng so kuguup so uyo tele utamsi kale, alugum bomi sang uta ibo telela baga-e-bom kafale-bilita, utam-silip ko. Kale God imi weng tambal siin ipmi baga-emsi boyo tisol umaak kwaamsaali kale, kanumsi boyo nalami win uyo kuba-bom-nilita, ipmi win uta kufu-emsi kale, ibo kanupmin kuguup tambal ko kanumsi boyo, “Kuguup mafak kanumsa o,” nagan-bilip aga? Abiip maak maak imi Kristen unang tinum iyo mani kulu dong dagane-bilipta, ibo God imi weng tambal uyo kupka-emsi kale, kanupmin kuguup boyo bilip imi ogok ke-e-bilita ba kale, bilip iyo mani uyo bisop kugane-bilipta, minte ipmi ogok uta bisop ke-emsi ko. Kale siin uyo nimi ipso bom-nili mufekmufek duumatanamsi uyo, niyo tebe-nilita, tinum maagup iyo maak, “Kapta tebe niyo unan-kalin min uyo tiin molal o,” agansaali kale, Kristen tinum iyo Masedonia ilo tal Korin tal-nilipta, nimi mufekmufek duumatanbi uyo atin tii kelu nimkalipta kale, nimi siin ipmi bogobe-nili, “Ibo niyo unan-kalin uyo tiin mo-bilipta o,” agansaali ulutap uta mungkup kanum tam tam tabon-temi ko. 10 Kale fen Krais imi tuluun weng uyo nimi diim kal albu kale, nagal mungkup tuluun weng uta kup bogobelan o ageta kale, nimi aget fugunin uyo, nimi tisol kwaamin binim bisop God imi weng baga-em-nuubi boyo tambaliim o age-nilita kale, no ipmi Provins Akaya kutam umi no abe tiineman-temi uyo, abiip maak kutam umi Kristen unang tinum ita maak imkalita, tisol uyo kuganeman-temaalip e minte, nimi bogo-nili, “Kanu-bom ogok kem-nuubi o,” agan-nuubi boyo kupkaa no kelan-temaali ko. 11 Kale intaben o ageta niyo weng boyo baga-e-bii? Niyo ipmi aget uyo kobesaalita, niyo weng boyo bagan-bii a? Umbae. God iyo utamsa kale, niyo atin ipmi aget kup kobe kupkasi kuba.

12 Kuta ipmi tinum bogo-nilip, “Nuyo Yesus imi kalaan tinum o,” agan-nuubip kulip iyo ilimi win uta kufu-bom ipmi bogobe-nilip, “Fol ninggil imi kuguup kanu-bilip kulutap uyo kem-nuubup o,” agan-kulum o agan-bilipta minte, niyo utamita e, kulip iyo ogok ke-bom tisol kwan-bilip kalaa age-nilita, tebe-nili imi aget kanupmin fugun-bilip bomi ilep uyo namdabelan o age-nilita, nimi tisol kwaamin binim bisop God imi ogok kem-nuubi boyo kupkalan-temaali kale, kanube kemin kup ni ko. 13 Kale tinum bilip iyo, “Nuta Krais imi kalaan tinum o, imi ogok kemin tinum o,” age bisop bogo ilimi kuguup uyo fupkela kup-kiit kup-kalaak ke-bilipta, kek kek iyo itamipta, bilip iyo fen Krais imi kalaan tinum umaak o agan-nuubip kuta, bilip iyo fen bisop bagamin tinum ita ko. 14 Kale bilip ita kup ba kale, Saatan yagal mungkup ilami kuguup uyo fupkela kup-kiit kup-kalaak ke-bala mitam ensel imi kuguup atin tambal so kem-nuubu ulutap ke-bom no kem-nuubu kale, ibo kanupmin bisop bagamin tinum bilip imi kuguup kanu-bilip boyo utam kumang saanin ba ko. 15 Agesu kale, kanube Saatan imi ogok kemin tinum igil mungkup ilimi kuguup uyo fupkela kup-kiit kup-kalaak ke-bilip God imi ogok kemin tinum imi kuguup tambal ulutap ke-bilip uyo, nuyo utam kumang saanin ba kale, son-temu uyo, bilip imi kuguup mafak kanu-bilip bomi yan uyo felebelu kulan-temip ko.

Fol imi aget iluum so kaal fuyap so kuga-bom-nala saak kutam-tele God imi ogok waafu-bii-se uta ko

(Ap 9:16, 1 Kor 4:11-13, Fpai 1:20-30, 2:17, 4:11-13, Kol 1:24-25, 1 Tes 3:7, 2 Tim 2:9-13, 3:10-11, 4:14-18)

16 Kale kamaki uyo bogobeli kale minte, kamano koyo asok bogobelan-temi kale, tinum iyo maak bogopne-nala, “Beyo ilum ilum kemin tinum o,” nagan-kalin ba kuta, kanube ibo kam agelip bole, saak nimkalipta, nagal nalami win uyo katip umaak kufo no kelita o ageta ko. 17 Kale unang tinum kwiin tagang iyo kafin diim komi kuguup uta waafu-nilipta, ilimi win uyo kufum-nuubip kalaa age-nilita, nagal mungkup ilimi kuguup uta waafu-nilita, nalami win uyo kufolan o age-nilita kuta, niyo Bisel imi, “Bota kanumal o,” agan-be uta kup waafu-nilita, nalami win uta kufubaali kale, niyo tinum ilum ilum ke-be ilatap ke-nilita, titil fagaa nalami win uta kufu-bii ko. 19 Kale minte ipde, “Nuyo aget fugunin tambal uyo albu o,” agan-bilip kuta, ibo tele aget fugunolin-tem ke ilum ilum kemin tinum kulip ita imkalipta, amon amon kemin weng uta baga-e-bilip tinangkan-nuubip kale minte, nimi weng tambal uta ibo tinangkan-nuubaalip kale, 20 kanube tinum iyo tebe suun kup ibo imak kalila ogok kemip min,

beyo tebe ipmi mufekmufek uyo alugum binimanu kupkabela min,

ibo bisop bogobe imdep yang tem tilila kaal fuyap uyo kulip min,

“Ibo win binim kale nita kup o,” agan-kala min, iyo tebe kul baang binola yak tibit diim abe-bom min kema kalaa agelip uyo, ibo tiin kup ata-bom-bilip kanu-e-boma kale bole, ibo nimkalipta, nalami win uta kufuman o ageta ko.
21 Ibo nitamta, “Beta titil binimta, yak tinum bogo-nilip, ‘Nuyo Krais imi kalaan tinum o,’ agan-bom numi mufekmufek uyo alugum binimanu kupkabebip ulutap uyo binimta aga o?” nagan-bilip aga? Ipmi aget fugunin uyo, kam age baga-e-bulupta, fitom kulak o age-nilipta, bagane-bilip aga?

Kale kanube tinum kulip iyo ilimi intap intap kuguup kanu-bilip umi sang uyo finanin binim kufolip umdii, nagal mungkup nalami kanupmin kuguup kanu-bii bomi sang uyo finanin binim kufu-bom-nilita, kota tinum ilum ilum ke-bom weng bagaba ilatap ke-bom-nilita, weng uyo bogolan-temi ko.
22 Kale, “Nuta kup o,” agan-nuubip bilip ita kup Hibru tinum a? Nagal mungkup Hibru tinum no. Minte bilip ita kup Israel tinum a? Nagal mungkup Israel tinum no. Minte bilip ita kup Abraham imi man ilop a? Nagal mungkup Abraham imi man ilop no. 23 Minte kota niyo atin tinum ilum ilum keba imi weng bagaba ilatap kelan o ageta kale, tinum bisop baga-bom, “Nuyo Krais imi kalaan tinum o,” agan-nuubip kulip ita kup Krais imi ogok kemin tinum a? Niyo Krais imi ogok uyo bilip iyo kubaganip imkaa nita nita kesi kuba. Kale boyo ki, niyo dital fagaa ogok kemin uyo bilip iyo imkan ke nita nita keli e minte, Krais imi sang unang tinum imi baga-e-bulup bomi kalan uta waasi iyo tebe bisop bagamin tinum kulip ita iip maak maak uta kup kuguup mafak uyo kupka-e-bom-nilipta, minte fen nita suun kup sok de nimka-bom min, saal daga-bom min kene-bilip kaanan agin ke-bom no kem tam tam tebesi kale, 24 Krais imi sang unang tinum imi baga-e-bii bomi kalan uta Juda kasel imi un tubulin iyo tebe sok ifet ku niyo saal dagamin ulumi kup 39 kota fagaa nimkaa yakyak bii ilep ogal fagalip e minte, 25 Rom kasel imi un tubulin iyo tebe at dugum ku saal dagan-bii nimkaa yakyak bii ilep asuno fagalip e minte, tam am maak daanu e, waasi iyo tebe, nangkolum o age tuum tuup saal dagan-bii nimkalip mep so kaanan agin ke-bom no kemsi kale, suun kup sip tem uyo yol ok daang kun diim ilep tiinemin kup kemsi kale, abe-bulup sip uyo mafaganu kalaa age fuut daak yol ok daang kun diim abe ok an yak kan tem unbi unbi bii, ilep alop faga-nili e minte, maak uyo yol ok daang kun diim ilep ok an abe-bilita bii, am maagup ke yak kan tem unbi no kem tam tam tebesi ko. 26 Kale minte suun kup ilep simanim tiine-bom-nili uyo, ok tebe nimtamo unon agin ke-bulu e minte, tinum mafak ilep bigi-bom tinum ano kulep to-bom mufekmufek daga-emin imi sagaal diim kal maagalo kelan agin ke-bom-nili e minte, nalami duup Juda kasel igil tebe nafak daalum o agan-bilip e minte, tinum miit migik igil mungkup tebe nafak daa no kelum o agan-bilip e minte, abiip bisel min, iibaan bagan min, yol ok daang kun diim min uyo umtal daalan agin ke-bom-nili e minte, bisop bogo, “Nuta Kristen o,” agan-bilip imi sagaal diim kal maagalo kelan agin ke-bom no kem tam tam tebesi ko. 27 Kale niyo bong kup faga-bom-nilita, mililep uyo ogok ke-bom agaal unemin binim ke-bom-nili e minte, iman tep so ok tep so uyo umtal daga-bom-nili e, suun kup iman fala ogok kemin kup ke-bom-nili e, diil ogen uyo umtal daga-bom-nili e, ilim uyo duumata-bom no kem tam tam tebesi ko.

28 Kuta ise bota kup kanumsaali kale, suun kup niyo alugum Kristen unang tinum imi aget uta fugun-bom-nilita, iyo tiin mo-bom-bilita, bomi aget iluum afek uta tebepneluta, iluum kabim tam tam tebesi kale, 29 boyo ki, tinum iyo titil binim kela kalaa agelan-temi uyo, bomi aget afek uyo kuga-bom-nili e minte, utamita, tinum iyo fenga kola kalaa agelan-temi uyo, bomi aget iluum uyo kuga-bom no kem tam tam tebesi ko.

30 Kale niyo, ilep migik uyo binim kalaa age-nili nalami win uyo kufolan o agan-bii boyo kanubelan-temi kale, boyo ki, intap intap mufekmufek tal nimi diim abeluta, ibo utamipta e, Fol beyo titil binim kalaa agelan-temip umi mufekmufek sang uta kup bogolan-temi ko. 31 Kale God beyo Kamogim Yesus imi God e minte ilami Aalap no kale, nuyo bemi win uta kup suun kufu-bomup kale, beyo nitamsa kale, nimi titil binim kem talan-bii komi sang kaa ipmi bogobelan-temi koyo dam bogobelan-temi kale, tinangku-silipta. 32 Kale siin uyo no abiip Damaskus kal bom-bilita, King Aretas imi kiyap maak iyo abiip afalik Damaskus uyo tiin mo-bii-se kale, beta tebe, abiip bomi daam tem uyo fiko Fol iyo aafuu sok de dolum o nage-nalata, tinum ulula no fikobip kuta, 33 duubal Kristen iip maak maak iyo tebe nimdep tam daam afalik umi dubom diim am desip kutam kal daa-nilipta, nimdalip daak basket tem iini basket uyo sok kup-dii-nilipta, am kutam umi solop tem ko age winduwa tem ilep tulup tulup nimdalip talanbu malaak sep daam tem abe-nilita, kiyap bemi kayaam kulula no daam tem fikobip imi tiin uyo kubabe-nilita, bilii daagin-sii ko.

Copyright information for `TLF