2 Thessalonians 2

Kamogim Yesus Krais imi asok tolon-tema umi sang uta ko

(Mat 24:29-31, 1 Tes 4:13-5:11, 2 Fit 3:8-16, Rev 1:7, 22:6-17)

Nugumal ibaa. Nuyo Kamogim Yesus Krais imi tal-nala alugum ilami unang tinum numi afeta kola isino nan-temup umi sang uta bogobelum o ageta kale, tele tinangku-silipta. Dulul weng uyo bogo-nilip e, “Kamogim iyo talba o,” agan-bilip kale, kanube ibo, “Aafen o.” age tinangkulip umdii, ipmi aget fugunin tambal uyo maagalo kepman-temu kale, “Boyo aafen o,” age tinangkamin ba ko. Kale weng boyo ki, sinik mafak iyo maak tebe tinum iyo maak bogobelata e? Minte tinum iyo maak ilami aget fugunin weng uta bogolata e? Minte tinum iyo maak bogo-nala, “Fol ninggil ita bomi sang uyo suuk kon tem kal dola kobe-silip o,” agelipta e? Boyo utabaali kuta, bomi sang uyo bisop dulul weng bagan-bilip kale, imi weng boyo tinangkamin ba ko. Kale kanupmin weng boyo unang tinum dogap ita ibo baga-emip umdii, “Boyo fen o,” agan-kalin ba ko.

God imi weng kwaasulemin miit kayaak imi sang uta ko

(Mak 13:6,21-22, 1 Jon 2:18-23, Rev 13:1-18)

Kamogim Yesus iyo asok tilin-tem bom-balata, kamaki uyo unang tinum kwiin tagang iyo God iyo umik ugobe kutaang tebe-bilip e minte, Saatan imi okumop man ko age God imi weng kwaasulemin miit kayaak iyo God tebe dupkem daala mitam keman no kelata, aaltam kota Kamogim Yesus iyo tolon-tema ko. Kale God imi weng kwaasulemin miit kayaak beyo God iyo tebe daala no at kenamin abiip kal umtal daalan-tema ko.
Kale minte Kamogim Yesus iyo tilin-tem bom-salata, God imi weng kwaasulemin miit kayaak beyo God iyo dupkege-bom-nala e, unang tinum imi men amem min, mufekmufek aman duga-e-bilip uyo, alugum titul weng baga-e-bom no ke-bom-nala e, ilami win uyo kufu-bom unang tinum iyo baga-e-bom, “Nita alugum god bilip iyo imkan kesi o,” agan-bom-nala e minte, atin ki kuguup mafak ku-nala e, te tam Jerusalam God imi ulotu am miton uyo tam God imi abiin amem kugol ton-bom, “Niyo God o,” agan-bom no keman-tema ko. Niyo siin umi abiip Tesalonaika kutam ipsino bom-nili uyo, kanupmin kuguup mitam tolon-temu bomi sang uyo alugum bogobe-sii kuta, ibo ilumano-silip bele ki?

Kale God imi weng kwaasulemin miit kayaak beyo, meng kem diim tal alugum kuguup boyo kanubelan o agan-be kuta, am kaa daansu koyo, tinum maak tebe bemi ilep uyo ugaa kwaagan-be kale, ibo, ilep ugaa kwaagan-be tinum beyo waanta kalaa age utamsip ko. Kuta minte God ilami, “Kota kanubelan-temi o,” agesa uyo mitam tulu kalaa age-nalata, kota God yagal tebe-nalata, ilami weng kwaasulemin miit kayaak beyo dep meng kem diim daala kemanan-tema ko. Am kaa daansu koyo, Saatan iyo bantap dital fagaa unang tinum kwiin tagang iyo bisop baga-e-bili, God imi ulo uyo umik ugobelin o age-nalata, ilami ogok ke-be kuta minte, God iyo tebe Saatan imi kuguup kanu-e-be boyo kupkem daalin-tem bom-bala bii, tinum ilep ugaa kwaagan-be beyo God tebe dupkan kelan-tema uta, God iyo tebe ilami weng kwaasulemin miit kayaak iyo dupkem daala fen meng kemanan-tema ko. Kale God imi tebe tinum ilep ugaa kwaagan-be bemi dupkan kelan-tema kota, maak fagaa God imi weng kwaasulemin miit kayaak iyo meng kem diim e talata, unang tinum iyo alugum ataman-temip kuta minte, Kamogim Yesus imi tolon-tema uyo, ilami weng afek titil tebesu so ilami dong ko age atanim kefobu ulutap so uta tebe tinum be angkolu binimanan-tema ko.

Son-temu uyo, Kamogim Yesus iyo tilin-tem bom-salata, Saatan iyo tebe imi om kun afek uyo ilami okumop man ko age God imi weng kwaasulemin miit kayaak bemi kobela tal-nalata, bisop bagamin kuguup migik migik kwiin tagang uyo kafale-bala unang tinum kwiin tagang iyo utam kumang saanan-temip kale, 10 bomi kanuman-tema uyo bisop baga-e-bala e, “Imi weng boyo fen o,” agan-bom-nilip e, yang ilep mafak diim abe-nilip e, no abiip mafak uneman-temip ko. Kale mungkup God iyo unang tinum bilip iyo telela imo imdep meng daalan o agelata minte, igil tebe, “God imi tuluun weng boyo tinangku kwep yak aget tem daa-numup ba o,” age umik ugobelan-temip uyo, yang abiip mafak unon-temip ko. 11 Kale unang tinum bilip iyo God imi tuluun weng uyo tinangkulin binim kelan-temip uta, God iyo imkala tebe God imi weng kwaasulemin miit kayaak bemi bisop bagamin weng boyo, “Fen o,” age tinangka-bom kuguup mafak keman-temip kale, 12 unang tinum alugum dok ita God imi tuluun weng tinangkulin-tem ke-nilip ilimi kuguup mafak umi aget uta ugel kala-bom fomtuup waafuu kwep tabon-temip uyo, God iyo bogobe-nala e, “Ibo kuguup mafak waafusip kale, bomi kalan uta kaal fuyap uyo kopman-temi o,” agelan-tema ko.

God imi tebe Tesalonaika kasel imi ulaa imdu telela imosa umi sang uta ko

(Rom 8:30, Ef 1:4-5, 1 Tes 1:4, Hib 13:21)

13 Numi nugumal ibaa. Ninggil nuyo utamupta, Bisel God iyo ipmi aget uyo kobesa kalaa age-nulupta, suun kup God iyo, “Suguul o,” agelum o agan-bulup kale, bomi magam uyo ki, kamaki sugayok kutop kal God iyo, “Ibo nalami o,” age ulaa imdusa kale minte, aaltam kota ibo God imi tuluun weng boyo tinangku-nilipta, fen kalaa agelipta, God imi Sinik iyo telela imolata, ibo God imi unang tinum aligaap ke-silip utamta, kaal binim ke-bom albip kalaa age-nulupta, bota nuyo God iyo, “Suguul o,” agelum o agan-bulup ko. 14 Nuyo Yesus Krais imi weng tambal uyo ibo baga-e-bulup tinangkan-bilip kalaa age-nalata, God iyo numi weng baga-e-bulup bomi diim ilep ku-tele ibo olabe-se kale, ibo imdep meng nalami miit tem daa-nilita, nimi Man Kamogim Yesus Krais imi deng taban-bii bota ipmi kobe no kelan o age-nalata, ibo olabe-se ko. Kale bota o age-nulupta, nuyo, “Suguul o,” agan-kalin uyo God iyo kobelum o agan-bulup ko.

15 Numi nugumal ibaa. Ibo God imi unang tinum ke-silip kale, God imi weng tambal atuk uyo bon tem weng baga-e-bom-nulup e minte, atuk uyo suuk kon tem dola kobe no ke kafalebe-sulup kale, ibo suun kup titil bigi-bom-nilip e, tambaliim kup aget fugun-bom God imi tuluun weng boyo suun kup waafuu no ke-bom-nilipta o ageta ko.

16 Ninggil nuyo utamupta e, numi Kamogim Yesus Krais beyo alugum numi aget kobe-nala e minte, kuguup tambal uyo kobe no ke-se kalaa age-nulup e, boyo utamupta, yagal titil kobe dong dogobelata, titil fagaa mo-nulupta, mufekmufek tambal telela kobesa uyo fenin kup kem-sulupta, kobelan-tema kalaa age-nulupta, ninggil nuyo Kamogim Yesus Krais sino Aatum God sino ulim iyo dagaga-bulupta bole, 17 ulim igil ibo titil kobe dong dogopmipta, intaben intaben kuguup mitam ipmi diim abelu uyo, ibo suun kup kuguup tambal uta kup waafu-bom-nilip e minte, weng tambal uta kup baga-bom no ke-bilipta o ageta ko.

Copyright information for `TLF