2 Timothy 2

Yesus Krais imi ogok fomtuup waafunamin umi sang uta ko

Nimi man kabaa. Kabo Yesus Krais imi diim kal febalapta, dong dagakem-nuuba kale, kabo titil faga-bom-nalapta o ageta kale, alugum unang tinum kwiin tagang imi kupka-e-bili weng tinangkamsap boyo ku tinum migik migik imi kupka-e-balapta, igil utam tambaliim kup tiin mo-bom-nilipta, ku unang tinum iyo kafalemin o ageta ko.

Tinum titil tebesa waasi dinan-kalin tinum iyo kaal fuyap mitam tulu uyo titil fagaa mo dinan-kalin kup tabon-tema kale, ulutap kale, Yesus Krais imi ogok ke-bulup umi tolop diim ku-tele mufekmufek mafak tal numi diim abe-bulu umtal daga-bulup uyo, kapsino nisino titil fagaa mo-bom-nulup imi ogok uyo waafuu kwep tebe-bom-bulupta o ageta ko. Kale minte tinum iyo waasi dinan-kalin tinum kela umdii, beyo ogok migik migik uyo tubulan-temaala kale, bemi aget uyo bogo-nala, “Niyo ogok tambal ke-bilita, nimi dubom iyo utam-nalata, nimi deng tebemak o,” age-nalata, aget maagup fugun-bom-nalata, ogok tambal keman-tema kale, ulutap kale, kabo aget maagup uta kup fugun-bom-nalap Yesus Krais imi ogok uyo fomtuup waafu-bom-balapta o ageta ko. Kale minte tinum iyo yuut unemin umi weng kem uyo tele tinangku dagaa ku-nalata, tol kup yuut unon-tema kale minte, tinum iyo weng tolong dolin binim ke-nala yang kube meng kube kem tal sok kwep ku daabip umi diim tolon-tema uyo, mufekmufek uyo kulan-temaala ko. Kale ulutap kale, kabo Yesus Krais imi weng kwep daa-se uyo fom waafulapta, imi ogok tubusap uyo yan kepkelak o ageta ko. Kale minte tinum iyo waan ilang umaak bong faga-bom digin-bii ko tiin mo-bala damanu umdii, waan ilang kayaak besiik waan uyo foga ko kwep tal unelan-tema (kale, ulutap kale, kabo Yesus Krais imi ogok uyo dital fagaa waafulap umdii, kabo Bisel imi mufekmufek kwep kweng daapkesa uyo kululan-temip) ko. Kale kabo nimi weng ko bogoli komi aget uyo fugun-bom-balapta, Kamogim Yesus iyo kapmi aget uyo bam daa kamka-balata, alugum umi weng magam uyo kulbu kalaa agelal o ageta ko.

Nimi God imi weng tambal suun baga-e-bomi uyo bogo-nili e, “Yesus Krais iyo kaan-nala e, asok fen-se e minte, beyo King Devit imi man ilop o,” agan-bomi kale, kabo imi aget uyo suun fugun-bom-nalapta o ageta ko. Kale God imi weng tambal baga-e-bii bota, tinum iyo utam aget fuguno-nilipta, “Be tinum mafak o,” age-nilipta, kuguup mafak uyo kupkane-bom-nilip e, sok de nimdep tal kalabus am daaga-bom no ke-bilip kuta, tinum iyo tebe-nilipta, bagang-kale God imi weng uyo ilep ugaa kwaalip biniman-numu binim kale, 10 kanu-bilip kuta, nimi Krais imi ilak dugamin uyo kup-kagamin binim, fomtuup waafu-bom-nilita, nimi aget fugunin uyo, God imi unang tinum ulaa imdu-nala, “Bilip iyo nimi o,” age-se bilip imi dong daga-e-bilita, Yesus Krais imi ilak uyo dolipta, yagal telela imolata, igil isino abiil tigiin uyo suun kup nin o age-nilita, nimi aget tem uyo titil faga-nili alugum mufekmufek mafak umi iluum ko mitam nimi diim aban-nuubu uyo kum nagaal to-nilita, nuubi ko.

11 Kale Yesus Krais imi sang kaa bogopkelan-temi koyo fen dam kale, tinangku-salapta. Nuyo imi kaan-se ulutap ke nugol mungkup kaan-sulup kale, mungkup nuyo imi fen tiin kafan alba ulutap kelan-temup kale, 12 mufekmufek mafak mitam numi diim aban-bo kalaa age-nulup nuyo bilii unemin binim, titil fagaa God imi ogok waafuu kwep tubup umdii, nugol kamogim ke-nulup isino nan-temup kale minte, nuyo imi umik ugobelup umdii, yagal mungkup numi umik ugopman-tema kale, 13 nuyo bogo-nulup, “Nuyo Yesus imi daang begebelum o,” agelup kuta, kupkalup umdii, boyo mafak kuta, yagal imi weng bogo-nala, “Nimi unang tinum iyo dong daga-eman-temi o,” agela uyo, imi weng boyo kupkalan-temaala kale, fomtuup kanuman-tema ko.

God imi ogok waafulin tinum imi kuguup sang uta ko

(1 Tim 1:3-11, 4:1-5, 6:3-10, 2 Tim 3:12-13, 4:3-5, Tat 1:10-16, 2 Fit 2:1-22, 1 Jon 2:18-29, Jut 3-16)

14 Kabo weng kaa bogopkeli koyo ku-nalap Kristen unang tinum imi aget bo kufu-e-balapta, aget fugun-bom-nilipta o ageta kale minte, God imi tiin diim uyo kabo titil weng uyo bogobe-nalap, “Ibo kanumin weng kanumin weng umi kalan uta wengaal digin-kalin ba o,” age baga-emal o ageta kale, wengaal digin-kalin bota tebe-nuluta, tinum iyo maak kuntuk mobelan-temaalu kale, bota tebe tinum kanupmin wengaal digin-bilip ipkumal tal tolong dugan-bilip imi aget tem uyo kufak daapman-temu ko. 15 Kale kabo dital fagaa God imi ogok kemin tinum aligaap ke-nalapta, God imi tiin diim uyo fitom binim, God imi tuluun weng uyo unang tinum iyo tol kup baga-e-balapta, God iyo bogopke-nala, “Kapmi ogok ke-balap boyo tambaliim o,” agelak o ageta ko. 16 Kale tinum iip maak maak iyo tebe fen God imi weng uta bagan-nuubaalip kale, tinum ilimi aget fugunin weng uta kup bagan-nuubip kale, kanupmin weng bota tebe unang tinum iyo biinga imtamo yang daalu ilep migik kweng tilinom-nilip e, God imi umik ugobe-nimip kale, boyo kupkek kupkek ke-bom-nalapta o ageta kale, 17 bilip imi weng mafak uyo suun abang tebe dam kufak dagabu ulutap ke Kristen unang tinum iyo ifak daalan-temu kale, Himeneus so Filetus so alop iyo wengaal digin-kalin bilip imi tinum kale, 18 kanupmin tinum bilip iyo God imi tuluun weng uyo uk kugan ko bogo-nilip e, “God imi mangkal ninggil numi ifola fenamin uyo ki, siin meng tulup kota, God iyo numi sinik uyo kufobela fen-suu kale, son-temu nala dogobeta numi dam uyo kufola fenan-temaalu o,” age-nilipta, unang tinum iip maak maak imi Yesus Krais imi ilak dugamin uyo kufak dagan-bilip ko. 19 Kale God imi weng boyo tinum am kun mola kupkoban-nulu am uyo waafunabu ulutap kale, God imi weng boyo dogobeta sisagano-numu binim e minte, God iyo kupka-nama binim no kale, God imi weng uyo bogo-nulu e, “Kamogim iyo imi unang tinum iyo tele itamsa o,” age-nulu e minte, maak uyo bogo-nulu e, “Alugum unang tinum iyo dok ita bogo-nilip, ‘Nuyo Kamogim imi unang tinum o,’ agan-kalip umdii, bilip iyo kuguup mafak uyo umik ugobe kupkalin o,” age felep yak am kun umi diim to weng dola kosa boyo kam agesu ko.

20 Kale am afek kutam uyo iman unan-kalin umi tet ko age sospen min, dis min uyo albu kale, maak uta gol, maak uta silva, maak uta at, maak uta kafin dan no uta ku-nilipta, kan kesip kale, tet maak uyo iman tigimin umi fuu-bom unan-kalin tet minte, tet maak uyo suun fuu-bom unan-kalin tet no kale, 21 mungkup ulutap kale, tinum iyo wengaal digin-kalin min, bisop weng kafalemin min, kanupmin kuguup mafak mafak boyo kwaala kot iinu atin tambaliim na umdii, beyo tet mufekmufek atin tambal umi abumin ulutap ke-nala atin ki tol kup tebe-bom-nalata, iyo tii ilami Kamogim Yesus iyo dong daga-e-bom-nala e minte, Kamogim imi alugum ogok tambal tambal uyo waafu-bom no ke-bon-tema ko.

22 Kale man tinum maat iip maak maak imi aget mafak fugun-bom kuguup mafak waafulin boyo kapmi diim mitam tulu umdii, umik uga-e-bom-nalapta o ageta kale, kapmi, ninal faga waafulan o agan-kalin boyo, kabo tol kup tebesu kuguup uyo waafu-bom-nalap e, God imi ilak uyo fomtuup duga-bom-nalap e minte, ipkumal imi aget uyo kupka-e-bom-nalap e, kabo tinum bubul tambal kup ku-nilip Kamogim imi aman duga-emin tinum isino tambaliim kup ton-bom no ke-bom-balapta o ageta ko. 23 Kale kabo unang tinum iyo itamapta, amon amon weng bagan-bilip min, wengaal digin-kalip kalaa agelap umdii, kabo bilip isino weng bagamin ba ko. 24 Kamogim Yesus imi ogok kemin tinum kabo dinan-kalin ba kale, alugum unang tinum iyo kuguup tambal kupka-e-bom-nalap e, kafalemin kuguup uyo tambaliim kup waafu-bom-nalap e minte, olsak binim, alaang weng binim, bilili age-bom bet weng baga-e-bom no kemal o ageta kale, 25 kanube tinum iip maak maak iyo kabo bogopke-nilip, “Kabo bisop bagan-balap o,” agelip umdii, kabo agol kup imdep meng daa God imi tuluun weng uyo kafale-balapta, God iyo dong dogobelata, bilip iyo imi aget uyo fupkela kolip tambal keluta, God imi dam weng uyo dam kalaa agelan-temip tap o age-nalapta, kafalemal o ageta ko. 26 Siin uyo Saatan iyo abil fo-balata, bilip iyo ye-buluta, imi weng kup tinangkan-nuubipta kuta, kanube bilip iyo God imi dam weng uyo tinangku bam daalipta, dam kalaa agelip umdii, bilip iyo Saatan imi abil uyo kupkalan-temip ko.

Copyright information for `TLF