Galatians 4

Fengmin umi ogok tubulin unang tinum numi mitam God imi man kemin umi sang uta ko

Jon 1:14, Rom 8:3-4,15-17

Kale bomi sang uyo maak so bogolan o ageta kale, tinum iyo son-temu nala uyo ilami man yagal te tam aalap imi kaan alugum mufekmufek kupkalan-tema uyo kululan-tema kale, mufekmufek kayaak iyo man kulba kuta, kamaa man alba kutop uyo ilami mufekmufek boyo yagal tiin molan-temaala kale, ogot min, aaniing min iyo tebe man beyo tiin mo-nala e minte, bemi mufekmufek uyo tiin mobe no ke-balata, man beyo bon tem kiit fenin man ke-bom tiin molin imi weng uta kup tinangkan kwep unanbu top aalap ilami, “Kota nimi mufekmufek kupkalan-temi boyo kobelal o,” age-se kwek diliit kelan-tema ko. Ulutap kale, nugol mungkup aget tambal fugunin binim man kangkang ilitap ke kafin diim komi sinik mafak mafak imi afak tem kal bom-bulupta, igil tebe sok de imolin kelip nuubupta kuta, God iyo unang tinum Moses imi ulo umi afak tem albup numi ilim uta bolita, nalami man kelin o age-nalata, utamata, ilami, “Kota kanubelan-temi o,” agesa uyo mitam tulu kalaa age-nalata, ilami man iyo daala tal tamata, ogen uyo doluta, mitam tebe Moses imi ulo uta waafu-nalata, bii-se ko.

Kale kamano koyo nuyo God imi man ke-bom albup kalaa age-nalata, God iyo ilami man Yesus bemi sinik iyo daala tal nulumi aget tem iinom dong dogobelata, nuyo God iyo ole-bom, “Aatum kabaa. Aatum kabaa,” agan-bulup ko. Kale kabo maak so Moses imi ulo umi bon tem kiit fenin man ke-bom albaalap binim kale, kabo God tebe telela kamolata, God ilami man ke-salap atamta, God imi mufekmufek, “Nimi man kepnelan-temip bilip imi o,” age-nala telela kobe-se uyo kapta maagalo te tam kululan-temap ko.

Fol imi Galesia kasel imi aget afek fugunsa uta ko

Jon 8:45, 1 Kor 8:4-6, Kol 2:16

Kale siin uyo ibo God iyo atamin-tem bom-bilipta, sinik mafak mafak iyo tebe sok de imolip imi afak tem kal bom imi ogok uyo waafube-bom-nilipta, “Bilip iyo numi god o,” agan-bii-silip kuta, sinik mafak bilip iyo fen God ba e minte, God ilatap ba no ko. Kuta kamano koyo ibo God iyo atam-silip kuta, ipkil tele atamsaalip kale, God yagal ibo itam-nalata, ulaa imdulata, atam-silip ko. Kale intaben o ageta ibo asok alula yang kafin diim komi sinik mafak mafak imi afak tem iin-silip a? Bilip iyo titil binim e minte, bilip iyo ogok tambal umaak kem-nuubaalip binim kale, ibo intaben o ageta, no tamupta, bilip iyo asok sok de imolin kelipta, imi ogok uyo ke-emum o age-nilipta a? 10 Kale ibo, kanu-bulupta, God iyo nuyo itam-nalata, numi deng uyo suun kup tebemak o agan-bom-nilipta, God imi am afalik daanbu min, kayop mitam tebelu deng tebemin min, unang tinum alugum angge ko ulotu kemin umi am daanbu min, atol migik mitam abebu min umi kuguup uyo kanu-bom deng taban-nuubip kuta, boyo God imi ilep uyo kulbaalu ko. 11 Kale niyo ipmi aget kwiin tagang uta fugun-bom-nilita, siin nimi tebe ipmi dital fagaa dong daga-emsi boyo atin daak abe-numu o agan-bii ko. 12 Kale ibo tinum miit migik kale, ibo Moses imi ulo umi diim kal bom-bilipta, sok de imolin kesaalu binim kale, siin uyo niyo Juda kasel numi kuguup uyo kupka-nilita, iliptap kelita, Moses imi ulo uyo tebe sok de namolin binim keluta, bii-sii kuta, kamano kota intaben o age-nilipta, ipta, Juda kasel imi kuguup uyo kulum o agan-bilip a? Ibo kanumin ba ko. Atin nimi duubal ibe. Bomi sang uyo ibo fomtuup bogobelan o ageta kale, ibo Juda kasel imi ulo bomi aget uyo ilumano kupka-nilipta, mitam nalatap kelipta o ageta ko.

Kale siin uyo ibo utam-silip kale, niyo yuut ibo imkaa unon agin kuta, niyo mafak ilin uta umoli kalaa age-nilita, ilipmi abiip ko albip kugol ipso suun kup bom-nilita, God imi weng tambal umi sang uyo kamaki uyo kufo-nilita, kupka-emsi ko. Kale ibo kuguup mafak umaak kopnesaalip kale,
14 bole dam mafak ilin uyo tebe nafak daa-nuluta, ibo aget iluum kobeluta, nimkalan-temip ko age-sii kuta, ibo niyo umik ugopnesaalip e minte, daal tebepmu namkasaalip binim kale, ibo tebe God imi ensel dulin aa-e min, Yesus Krais imi dulin ke-nilipta, nimi weng uyo tinangkamsip ko. 15 Kale ibo God imi weng umi deng uta tebe-bom-nilipta, ibo atin mufekmufek tambal tambal uyo dong dagane-bomta kuganemsip ko. Kale nimi utam-sii uyo ki, kanube ibo nimi tiin mafak uyo utam-nilipta, beyo du-filin daalup kale, numi tiin tambal uyo dugu kobelup dong dogobeluk o age-silip nimnam, boyo tii kanube-silip kuta ko. Kuta ipmi deng tebemin ko kanumsip boyo kamano koyo kanubaalip kale, uyo kwep dok daa-silip a? 16 Niyo weng uyo tuluun bogobe-sii kale, ipmi aget fugunin uyo, niyo ipmi waasi aga? Umbae. Niyo ipmi waasi ba kwa.

17 Kale Juda tinum bisop bogo God imi weng tambal kupka-emup ko agan-kalin tinum iyo atin ibo uget tagan-bilip kuta, bilip iyo ipmi ilak uyo do-bom-nilipta ba kale, ilimi ilak uta do-bom-nilipta, ibo uget tagan-bilip kale, bilip imi aget fugunin boyo ki, nuyo Galesia kasel iyo uget togolupta, bilip iyo Fol iyo dupkaa mek numi tem e tilipta, mangkal ninggil maagup ke tambaliim bom-nulupta o agan-bom-nilipta, Juda tinum iyo ibo uget tagan-bilip ko. 18 Kale kanube nuyo, kek kek iyo kuguup tambal uta waafulin o age-nulup uget tagaman-temup bole, tambaliim kale, kanube niso mangkal ninggil albup min, niyo albaali min uyo kanupmin kuguup boyo tambaliim kale, ibo suun kup felepmuta, kanuman-temip kale, 19 nimi man ibe. Nimi aget iluum uyo, unang man kolan o age-nulu atul utamabu ulutap ke-bii kale, siin uyo ibo mitam Yesus Krais imi ilak uyo dolipta o age-nilita, aget iluum tebepneluta, fensi kale minte, kamano kogal mitam fen Krais ilatap kelipta o age-nilita, aget iluum kup tebepneluta, fen kwep talan-bii ko. 20 Kale ipmi kuguup bomi aget uta aget yamyam uyo fugun-bii kale, kamano koyo ilipmi tibit diim kugol ipso mangkal ninggil maagup bom weng tambal uyo kupka-eman o agan-bii kuta minte, simanim kale, kagal bomta weng uta dola kobeli ko.

Unang imdal Haga so Sara so alop imi diim felep yak ku tosu weng uta ko

Jon 8:31-37, Ap 15:10-11, Rom 8:15, 9:7-9, Hib 12:22, Rev 21:2,10

21 Kale unang tinum ibaa. Iip maak maak ibo, Moses imi ulo umi afak tem kal num o agan-bilip kuta, niyo ibo maak dagalan-temi kale, ibo Moses imi weng dola-se uyo tele utamsip bele ki? 22 Kale God imi suuk kon tem uyo bogo-nulu, “Abraham iyo man tinum alop kale, maak beyo, Abraham imi sok de kola ilami ogok kemin unang Haga uta Ismael iyo dolu e minte, maak beta, sok de kolin binim bisop nin unang Sara uta Aisak iyo do no ke-suu o,” agesu kuta, 23 ise sok de kolin unang umi man do-suu beta, ilimi aget fugunin uta agam maagup bom-nilipta, ogen uyo kumun so ke-nuluta, do-suu kale minte, sok de kolin binim unang umi man do-suu beta, God yagal weng uyo, “Agam ibo man maak dolan-temip o,” age kwep daabelata, agam maagup bom-nilipta, ogen uyo kumun so ke-nuluta, do-suu ko.

24 Kale weng kwek uyo do weng so kale, unang alop bilip iyo God imi weng alop maak kwep daa-se ulutap kale, maak boyo, Moses imi tam Sainai Tigiin ko tam tama ulo ko kobe-se boyo sok de kolin unang Haga ulutap kale, unang tinum iyo, ulo boyo fomtuup waafulum o age-nilipta, bong faga-bilipta, ulo boyo sok de imolin keluta, bong fagan-nuubip kale, bilip iyo Haga umi man sok de dosa ilatap ke bomta kanu-bii-silip ko. 25 Kale Sainai Tigiin boyo kafin Arebia umi amdu kale, iit kutam kal Moses iyo ulo uyo ku-se kale, Haga boyo ulo kulutap kale minte, Jerusalam boyo Juda kasel imi abiip miton kale, Jerusalam kasel bilip iyo, ulotu kemin umi ulo uta fomtuup waafulum o ageta kanu-bilipta, ulo boyo sok de imolin keluta, kanum-nuubip kale, Haga boyo Jerusalam kasel ilitap no kale minte, 26 Jerusalam migik ko age God imi Jerusalam kasel ita sok de imolin binim albip kale, unang maak Sara bota God imi Jerusalam ulutap e minte, boyo God ilami Abraham imi weng kwep daabe-nala, “Kanubelan-temi o,” age-se ulutap e minte, boyo unang tinum God imi weng kwep daabe, “Kanubelan-temi o,” age-se uyo utamupta, fen kalaa agan-kalin numi ogen no ko. 27 Kale God imi suuk kon tem uyo Juda kasel imi Jerusalam umi sang so e God imi Jerusalam umi sang so uyo felep yak unang alop kulip imi diim to do weng maak bogo-nulu e,

  • “Unang kubo man fagamin binim ke fuunansap kuta, deng kup tebe-bom-nalapta o ageta kale, kubo man faga-bom atul utamamin uyo utamsaalap kuta, kupmi aget uyo tambalanepkelu deng tebe-bom ol-bom-nalapta o ageta ko. Unang bisop albap kubo man kwiin tagang so ke-nalapta, unang tinum digin umi man fagamin uyo kupdaak tama-nalapta, kupmi man ita kwiin tagang kelan-temip o,”
agesu ko.

28 Kale duubal ibo Sara umi man Aisak ilatap kale, ibo God imi weng ipmi kwep daabe-nala, “Kanubelan-temi o,” age-se boyo fen kalaa age-silip atamta, ibo God ilami man kebe-silip ko. 29 Kuta man ko ogen aalap iyo bisop bom-nilip do-silip Ismael beta tebe-nalata, man ko God imi Sinik tebe ogen aalap dong dogobela do-silip Aisak iyo waasi ke-e-bii-se kale, kamano kogal mungkup unang tinum Moses imi ulo waafulin bilip ita tebe unang tinum God imi weng kwep daabe-nala, “Kanubelan-temi o,” age-se boyo aafen kalaa agan-bilip bilip ita waasi ke-e-bilip ko. 30 Kuta God imi suuk kon tem uyo, intaben o agesu? Uyo bogo-nulu,

  • “Sok de kolin unang umi man beyo unang sok de kolin binim umi man kusino alop maagup ke aalap imi mufekmufek uyo kulugamin ba kale, ise sok de kolin unang so umi man so afaat iyo amiit fot tebe kululap yak iinipta o,”
agesu ko.
31 Agesu kale, duubal ibaa. Unang tinum nuyo God imi weng kwep daabe, “Kanubelan-temi o,” age-se uyo utamupta, boyo aafen kalaa age-sulup nuyo unang sok de kolin bomi man kulatap ba kale, nuyo unang sok de kolin binim bomi man kulatap kale, sok de imolin binim bisop nin imi kuguup uta waafulum o ageta ko.

Copyright information for `TLF