John 19

Kale bole Pailat iyo Yesus iyo daala tam waasi dinan-kalin tinum bilip imi diim abelata, ita sok ifet ku-nilipta, an-siit-nilip e, sok ningiling so uta ugaa ku-nilip e, king imi dufalum ulutap kebe ilu ko kwep tam imi dubom diim uyo kwaak kalibe-nilip e, ilim isagulut uyo kwaak kalibe no kebe-nilip e, meng-nilip e, titul weng bogobe-nilip e, “Juda kasel imi kamok king kabo albap aga o?” agan-bom kul baang tuup aa-bom no kemip ko.

Asok Pailat iyo tam abiip mo-nala e, tinum bilip iyo bogobe-nala e, “Ibaa. Niyo imi yuum umaak utamin-tem kale, tam dep mitam sep daalita, ipkil atamipta, beyo yuum binim kalaa agelin o,” agela e bole, Yesus iyo mitam abiip tala kale, sok ningiling so binang ilu ko Yesus imi dubom diim uyo kwaak kalibe-nilip e, ilim isagulut kwaak kalibe no kebip so mitam mola kale, Pailat iyo tinum bilip imi bogobe-nala e, “Tinum ketamin,” agela e bole, tinum amem ko age pris imi kamogimal so un tubulin so iyo atam-nilip e, ol-bom-nilip e, “Be dep no at diim daa angkolin o. Be dep no at diim daa angkolin o,” agan-bilip e, Pailat iyo bogo-nala e, “Niyo imi yuum umaak utamin-tem kale, di ninggil ipkil du-nilipta, dep no at diim kal dup-dii dupkalipta, kaanak o,” agela ko. Juda kasel kamogimal iyo imi weng uyo mobe-nilip e, “Tinum beyo bogo-nala, ‘Niyo God imi Man o,’ agan-nuuba kale, numi ulo maak uyo bogo-nulu e, ‘Kanupmin tinum iyo angkolip kaanamin o,’ agesu kale, angkolin o,” agelip ko.

Kale Pailat iyo weng boyo tinangku-nala e, aget fuguno-nala e, “Beyo God imi Man ita maak tap e,” age-nala e, imi bubul tem uyo finan-bii kobelu e, asok tam am tam-nala e, Yesus daga-nala e, “Kabo dogap kal nin tinum o?” agela e, Yesus iyo sining agela e, 10 Pailat iyo bogobe-nala e, “Kabo intaben o ageta nimi weng dagali boyo yan kepnelin-tem a? Nimi titil uyo tii kale, talaa kamdali unomap e minte, waasi dinan-kalin tinum iyo bogobelita, kamdep no at diim kal kam-dii kamkalipta, kaan-namap no kale, kabo bo utabaalap aga o?” agela e, 11 Yesus isiik kiyap imi weng uyo mobe-nala e, “God iyo titil kopke-nama binim uyo, kabo dogonubeta bagang-kale nimdaak tama-namap binim kale, kanube kapmi fengmin uyo afaligen kale minte, tinum maak nimdala mek kapmi sagaal diim abebi bemi fengmin uta kwiin kiim o,” agela ko.

12 Pailat iyo weng boyo tinangku-nala e, weng umaak tolanu kalaa ageta dupkali unak o agelata, Juda kasel iyo ol-bom-nilip e, “Tinum iyo maak bogo-nala, ‘Niyo king o,’ agelan-tema iyo Rom kasel ipmi King Sisa imi waasi kebelan-tema kale minte, kanube kabo beyo dupkalap una umdii, kabo Sisa imi duup ba kale, waasi kebelan-temap no o,” agelip ko.

13 Kale Pailat iyo weng boyo tinangku-nala e, mitam Yesus iyo duptamo tam sep weng telelamin baan diim daa-nala e, tona ko. Kale weng telelamin baan diim bomi win uyo, Tuum Kom Diim o agan-nuubip e minte, Hibru kasel iyo ilimi weng uyo, Gabata o agan-nuubip no ko. 14 Am ko daanba beyo, Juda kasel iyo amsap Pasova ifin am umi iman tigi-bon-temip umi mufekmufek uta telela-bilip kale, atanim dubim e tuluta, Pailat iyo Juda kasel imi bogobe-nala e, “Ipmi kamok king ketamin o,” agela e, 15 isiik fomtuup ol-bom-nilip e, “Dep yak iinin a. Dep yak iinin a. Dep no at diim daa angkolin o,” agan-kalip e, Pailat isiik daga-nala e, “Ibo ipmi king keyo ki, ‘Waasi dinan-kalin tinum iyo bogobelapta, dep at diim kal dup-dii dupkalipta, kaanak o,’ nagan-bilip aga o?” agela e, tinum amem ko age pris imi kamogimal isiik bogobe-nilip e, “Nuyo kamogim migik binim kale, Rom kasel ipmi King Sisa maagup ita kup o,” agelip ko. 16 Kale kota Pailat iyo aget fuguno-nala e, “Kanubelita, bilip imi aget tem uyo tambalanebeluk o,” age-nalata, waasi dinan-kalin tinum imi bogobe-nala e, “Ibo Yesus iyo dep no at diim kal dup-diilin o,” age-nalata, daabela yak imi sagaal diim abela ko.

Yesus at diim dup-diisip umi sang uta ko

Mat 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43

Kale waasi dinan-kalin tinum bilip iyo Yesus iyo dep unip kale,
17 Yesus yagal ilami at uyo ku nagaal to kwep-nala e, no Dabaal Kun Tigiin daala kale, amdu katip bomi win uyo ki Hibru kasel iyo ilimi weng uyo, Golgota Tigiin o agan-nuubip kale, 18 waasi dinan-kalin iyo kugol tinum alop maak Yesus iso at diim kal im-diilip kale minte, Yesus ita tinum alop bilip imi iibak tem kal dup-dii no kelip ko.

19 Kale Pailat iyo weng maak bogo-nala e, “Nasaret kayaak Yesus beyo Juda kasel imi kamok king o,” agelata, imi ogok kemin tinum iyo at kom maak ku bomi diim kwegal dola kola kale, kwek uyo Juda kasel imi weng so Grik kasel imi weng so Rom kasel imi weng so asuno kano dola kola e, at kom uyo kwep iit Yesus imi at dup-diibip umi dubom diim kal kup-diilip kale, amdu katip boyo abiip miton mep so kugol kale, tinum kwiin tagang iyo tal tiki-bom utamamip kale, 21 tinum amem ko age pris imi kamogimal iyo no Pailat iyo bogobe-nilip e, “Kabo intaben o ageta, ‘Juda kasel imi kamok king o,’ agelapta, dolabip a? Umbae. Bogobelap tolo-nilipta, ‘Yagal bogo-nala, “Niyo Juda kasel imi kamok king o,” agan-nuuba o,’ ageta dola kolin o,” agelip e, 22 Pailat isiik bogo-nala e, “Umbae. Weng dola kobip boyo ki tii dola kobip o,” agela ko.

23 Kale waasi dinan-kalin tinum iyo Yesus iyo dep yak at diim kal dup-diilip kota, imi ilim dulu kulubelip uyo fegela ko tinum kalbinim ita togolip kale, imi ilim timitim uyo tol kup telela kosip kale, 24 ninggil buguna tala ke-nilip e, “Ilo kolan-temaalup kale, tuum kangkang uyo kulu kwaalup iit o malaak o ke-bomta, waanta ita ita kela kalaa ageta beta kulak o,” agelip kale, sugamiyok uyo God imi suuk kon tem weng uyo bogo-nulu e,

  • “Bilip iyo nimi ilim fegela togo-nilip e, nimi ilim timitim uyo ku-nilip e, tuum kangkang kwaalip iit o malaak o ke-bomta, waanta ita ita kela kalaa ageta kula no kelip o,”
agesu kale, ko waasi dinan-kalin tinum ita boyo kanumip ko.

25 Kale Yesus imi ogen so imi ogen umi neng Klopas kalel Maria so Makdala kayaak unang Maria so mangkal asuno iyo tal Yesus imi at diim mep so kugol molip ko. 26 Kale Yesus iyo kalaak fenata e, ogen sino imi bubul okumop man iso mobip kalaa age-nala e, ogen uyo bogobe-nala e, “Aben kubaa. Mep kulba beta kupmi man kepkela o,” age-nala e minte, 27 imi okumop man iyo bogobela, “Boyo kapmi kogen kepkelu o,” agela e bole, okumop man beyo ogen Maria uyo kwep no ilami am daa-nala e, kota tiin molata, afaat bii-silip ko.

Yesus imi kaansa umi sang uta ko

Mat 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49

28 Kanube binimanu e, Yesus iyo utamata e, nimi ogok kanubelan-temi kalaa age ti-sii uyo ko binimanu kalaa age-nala e, bogola, “Ok tep tebepnelu o,” agela kale, boyo God imi weng atuk maak bogosa uyo ko abulu ko. 29 Kale sok dum ok amil tebesu uyo ilep tilip albu kale, waasi dinin bilip iyo mufekmufek tiyuup kon ulutap uyo ku sok dum ok amil tebesu uyo kup-kubu-nilip e, at daang diim iinu e, ilu kwep iit Yesus imi bon tem kup-diibelip 30 une-nala e, bogola, “Kota kaal fuyabok uyo binimanu o,” age-nala e, dubom bagaa kwaala tuup diim tulu ilami sinik kwaala yak God imi sagaal diim abelu e, kaana ko.

Waasi dinan-kalin tinum maak tebe Yesus malan kun tem un bigibesa uta ko

31 Kale am ko daanu boyo, Juda kasel imi kamogimal iyo utamipta e, amsap uyo God imi ifin am kwiin kiim daan-bon-temu kalaa age bogo-nilip e, “Tinum at kulu uyo kutulup at diim nan-temu boyo mafak o,” age-nilipta, no Pailat iyo bogobe-nilip e, “Kabo waasi dinan-kalin tinum bilip iyo bogobelapta, no tinum imi talkun kun fegelebelip kaanipta, tiltolin o,” agelipta bole, 32 waasi dinan-kalin tinum iyo asok no-nilipta, kamaki tinum dup-diibip imi talkun kun fagaa kwaabe-nilip e minte, maak imi talkun kun fagaa kwaabe no ke-nilip e minte, 33 meng Yesus ita atamipta, kaanba kalaa age-nilipta, imi talkun kun uta ilo kobelin-tem kelip kuta, 34 waasi dinan-kalin tinum maak iyo kanaat timitim ku-nala e, Yesus imi malan kun tem uyo bigibela e, maak fagalin tap isak so ok so singkam daalu ko.

35 Kale tinum maak bo utam-se iyo, unang tinum ipkil ipsino utamipta, Yesus iyo tuluun kaan-se kalaa agelin o age-nalata, bogobe-se kale, ipmi weng bogobe-se boyo tuluun weng kale, beyo utamata e, nimi weng uyo dam bogobe-sii kalaa agesa ko. 36 Kale kanupmin bo mitam tulu boyo, God imi suuk kon tem weng uyo bogo-nulu e, “Tinum imi kun umaak ilo kobelan-temaalip o,” age-nulu e minte, 37 God imi suuk kon tem weng maak uyo bogo-nulu e, “Tinum kanaat timitim ku bigibebip beyo unang tinum bilip iyo atamaman-temip o,” age no kesu uyo ko abulu ko.

Yesus tuum tem dubasip umi sang uta ko

Mat 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56

(Jon 3:1-2, 7:13, 12:42)

38 Asegim Josep beyo abiip Arimatea kayaak kale, beyo Yesus imi ilak dolin tinum kale, Juda kasel imi kamogimal imi atul finano-nalata, bantap bantap kem-nak-be kale, utamata e, dumeng age binimanu kalaa age-nalata, no Pailat iyo daga-nala e, “Yesus iyo dep no dubalan o ageta tili o,” agela e, Pailat iyo, “O, no imi at kulu uyo kwep unomap o,” agela kale, Josep iyo tam-nala e, Yesus imi at kulu uyo kwep una ko. 39 Nikodimus mililep tal Yesus atam-se iyo iso tala kale, iyo tang tambal kuunin ok maak kwep tala kale, tang tambal kuunin ok bomi iluum uyo kilo ulumi kup 30 kale, 40 tinum alop iyo Juda kasel imi tinum dubamin umi kuguup ku-nilipta, Yesus imi at kulu uyo ilim maak ku falala do dep no dubalum o agelip kale, 41 Yesus ilami angkobip baan diim mep so boyo at san ilang ko age fingkamin bong dam diim maak kugol albu kale, bong dam diim kugol tuum tem maak kamaa kalo kolip suu kuta, tinum iyo maak kaana dep no dubalin-tem kale, 42 alop imi aget fuguno-nilip e, “God imi ifin am uyo mep so tulu kale, simaan am ba kale, mep tuum tem kugol dubalum o,” age Yesus iyo dep yang dubalip ko.

Copyright information for `TLF