Matthew 16

Yesus imi fiit dubak daabe bogo-nilip, “Kuguup migik utamum o,” agansip uta ko

Mak 8:11-13, Luk 12:54-56, (Mat 12:38-40, Jon 6:30)

Tam Falosi sino Sadusi sino iyo, utamupta, fen God yagal Yesus beyo daala ti-se kalaa agelum o age-nilipta, tal Yesus iyo dup-kugu-bom daga-nilip e, “Kabaa. Nuyo mirakel ko age kuguup ugulumi migik umaak kafalebelapta, nuyo utamupta, God yagal kamdala ti-salap kalaa agelum o,” agelip e, Yesus isiik imi weng uyo yan kebe-nala e, bogola, “Tam atanim uyo tem iinu utamipta, am isak talalu kalaa agelan-temip uyo, ibo bogo-nilip e, ‘Atanim tem iinu am isak talalu kale, amsap uyo am tambal bon-temu o,’ agan-bom-nilip e minte, kutim uyo utamipta, abiil uyo miliil molu kalaa agelan-temip uyo, ibo bogo-nilip e, ‘Am isak talalu kuta, am uyo miliil molu kale, wep uyo kota tolon-temu o,’ agan-bom no kem-nuubip ko. Kale abiil umi utaman-temip uyo, utamipta e, am uyo kanupman-temu kalaa agan-nuubip kuta, ibo nimi kuguup ko kanu-bii boyo maak tele utamta, God yagal tebe dong daga-e-balata, kanu-be kalaa naganbaalip ko. Ibo God imi weng uyo tinangkanbaalip kale, ibo aget mafak fugun-bilip kale, ibo bogopne-nilip e, ‘Mirakel ko age kuguup ugulumi migik umaak kafalebelapta, nuyo utamupta, fen God yagal kamdala ti-salap kalaa agelum o,’ agan-bilip kuta, kanupmin kuguup boyo maak kanupman-temaali kale ki, maagup maak uta kup kafalepman-temi boyo Jona imi kanube-nala top aniing kwiin kiim umi mat tem kugol bii, am alop ke-nala am asuno diim komi mitam e tisa ulutap uta maak kafalepman-temi o,” age Yesus iyo kam age-nala e, imkaa daagina ko.

Yesus imi bogo-nala, “Falosi sino Sadusi sino imi weng boyo yiis ulutap kale, mafak o,” agesa uta ko

Mak 8:14-21

Kale Yesus sino ilami okumop man sino iyo bot tem ilep daage yak ok muk milii yak-nilip e, Yesus imi okumop man iyo aget fugunolipta e, numi bret uyo ilumano kutu tulup kalaa age kumang molip ko. Kale Yesus iyo do weng maak bogobe-nala e, “Nugumal ibaa. Ibo Falosi sino Sadusi sino imi yiis ko age tukolip bret fitimin umi mufekmufek uyo tele utama-bom kupkek kupkek kem tiine-bom-nilipta o,” agela ko. Kale okumop man iyo Yesus imi weng bomi magam uyo utamin-tem ke-nilip e, bole ninggil igil en-bom-nilip e, bogolip, “Nuyo bret umaak kulep tilin-tem kelup kalaa age-nalata, yiis umi sang boyo bagan-be bele o?” agan-kalip ko. Kale Yesus iyo ilami okumop man imi weng bagan-bilip boyo utam-nala e, bogobela, “Ibo intaben o age-nilipta, ‘Bret umaak kulep tilin-tem o,’ age-nilipta, aget uyo suun kup fugun-bilip a? Ibo utamta, beyo tii nuyo tiin molan-temaala aga o nage-nilipta, aget yamyam uyo fugun-bilip a? Di ipkil utamin. Siin uyo ibo nita-bom-bilipta, bret ogal maak kulu tinum ilimi kup faiv tausen (5,000) kalip imi fegela ko ifeli un-bom-nilip tukup tukup kemsip umi iman atuk atuk uyo basket intap kal abu-silip a? Asok aaltam uyo ibo nita-bilip, bret ban kal uyo kulu tinum ilimi kup foa tausen (4,000) kalip imi fegela ko ifeli un-bom-nilip tukup tukup kemsip umi iman atuk atuk uyo basket intap kal abu-silip a? Kanubeli utam-silip boyo, intaben o age-nilipta, nimi titil boyo tele utamin-tem ke-silipta, aget yamyam fugun-bilip a? 11 Ibo utamipta e, beyo aafen yiis ko age bret fitimin umi mufekmufek umi sang baganbaala kale minte, Falosi sino Sadusi sino imi weng mafak mafak ko age yiis uta tebe ipmi ifak dagamin umi sang uta bagan-be kalaa nagelin o agan-bii o,” age Yesus iyo kam agela ko.

12 Kam agelata, Yesus imi okumop man iyo utamipta e, Yesus iyo bogobe-nala, “Bret fitimin umi mufekmufek uyo kupkek kupkek ke-bom-nilipta o,” aganbaala binim kale, imi bagan-be uyo, “Falosi sino Sadusi sino imi kuguup mafak kafalem-nuubip boyo kupkek kupkek ke-bomta o,” age-nalata, bomi sang uta bagan-be kalaa agelip ko.

Fita imi bogo-nala, “Yesus kabo God imi ulaa kamdula kamok kesap tinum Krais o,” agesa uta ko

Mak 8:27-30, Luk 9:18-21, (Mat 14:33, Jon 6:69, 11:27)

13 Kale kota Yesus sino ilami okumop man sino iyo daage no abiip maak Sisaria Filipai umi mep so unom-nilip e, Yesus iyo ilami okumop man imi daga-nala e, “Unang tinum iyo Mo Tibil imi Man nimi sang uyo bogo-nilipta, ‘Beyo waanta o?’ nagan-bilip o?” agela e, 14 minte okumop man isiik Yesus imi weng yan kebe-nilip e, bogobelip, “Unang tinum iip maak maak iyo bogo-nilip e, ‘Beyo ok sam uga-emin tinum Jon Baptis ita o,’ kagan-bala, minte iip maak maak iyo bogo-nilip e, ‘Beyo God imi profet ko age weng kem baga-emin tinum sugayok bii-se Elaija ita o,’ kagan-bala, minte iip maak maak iyo bogo-nilip e, ‘Beyo God imi profet sugayok bii-se maak Jeremaya ita o,’ kagan-bala, minte iip maak maak ita bogo-nilip e, ‘Beyo God imi profet sugayok bii-se migik maak o,’ kagan-bala no kem-nak-bilip o,” agelip e, 15 Yesus iyo bogola, “Minte ipde a? Ibo, ‘Beyo waanta o?’ nagan-bilip o?” agela e, 16 tam Saimon Fita ita Yesus imi weng uyo yan kebe-nala e, “Kabo God imi ulaa kamdula kamok kesap tinum Krais e minte, suun kup nin tinum God ilami Man aligaap no o,” agela e, 17 kota Yesus iyo Fita imi bogobe-nala e, “Asegim Jon imi man Saimon kabo dam bogolap kale, kafin diim komi tinum iyo maak dam weng koyo bogopkebaala kale minte, suguul ke nimi Aatum abiil tigiin kayaak yagal tol bogopkelata, utam-nalapta, boyo bogolap ko. 18 Kale kota weng maak bogopkelan o ageta kale, niyo tebe telela kamoli kabo tuum dalan ulutap titil kup tebelap kamkalan-temi kale, kota kapmi win migik maak uyo Fita o ageli kale, Fita o ageli bomi magam uyo tuum dalan o kageli kale, nimi ogok keman-temap uyo, asok nalami titil uta ku-nilita, unang tinum kwiin tagang iyo kulep meng nalami miit tem tolita, tebe nimi unang tinum ke-nilipta, igil tuum dalan ulutap titil kup tebelip imkalan-temi kale, alugum sinik mafak iyo tebe-nilipta, imdaak tamalip kaan maagalo kelan-temaalip kale, suun kup nan-temip ko. 19 Nimi titil kopkelan-temi uyo, kabo tii unang tinum iyo weng baga-e-balapta, mitam God imi daam tem uyo mitam tolon-temip ko. Kale kabo utamapta, kuguup uyo mafak kalaa age-nalap God imi unang tinum iyo bogobe-nalap, ‘Boyo kanumin ba o,’ agelan-temap uyo, God abiil tigiin kayaak yagal mungkup bogobe-nala e, ‘Boyo kanumin ba o,’ agelan-tema ko. Ulutap kale, kabo utamapta e, kuguup uyo tambal kalaa age-nalap God imi unang tinum iyo bogobe-nalap, ‘Boyo kanumin o,’ agelan-temap uyo, God abiil tigiin kayaak yagal mungkup bogobe-nala e, ‘Boyo kanumin o,’ agelan-tema o,” age Yesus iyo Fita imi bogobe-nala e minte, 20 alugum ilami okumop man iyo bogobe-nala e, “Ibaa. Ibo tinum migik iyo bogobe-nilip, ‘Yesus beta God imi ulaa dula kamok kesa tinum Krais o,’ agan-kalin ba o,” agela ko.

Yesus imi bogo-nala, “Kaan-nili asok fen tigi molan-temi o,” agesa uta ko

Mak 8:31-9:1, Luk 9:22-27

21 Kale am ko daan bom-sulu kota ki, Yesus iyo tebe weng uyo kufo ilami okumop man imi kem bogobe-nala e, “Son-temu uyo, niyo no abiip miton Jerusalam kutam iinita, Juda kasel imi kamogal sino tinum amem ko age pris imi kamogimal sino minte ulo utamsip tinum sino ita tebe-nilipta, niyo kuguup mafak mafak kupkane-bom-nilipta, nimdalip yak waasi imi sagaal diim abelita, nangkolip kaani namalip bii, am alop kelita, am asuno diim kota God iyo nifola asok fenan-temi o,” age yakyak kema ko. 22 Kale kota Fita iyo ilasinon dep yang kweng kal yege-bom bogobe-nala e, “Kamogim kabaa. Kabo kanupmin aget boyo fugun-bom bagamin ba ko. God iyo boyo kupkala mek kapmi diim uyo abelan-temaalu o,” agela e, 23 Yesus iyo fupkela katam fen Fita iyo tele atama-bom an-togon-bom-nala e, “Kabo God imi aget fugun-be ulutap uta fugunbaalap binim kale minte, kafin diim komi tinum imi aget fugun-bilip ulutap uta fugun-balap kale, kabo tuum ilep kal bom-bulu tinum yang bomi diim yaan kwek mo bimbeng daa kumen daak aban-nuubip umi tuum ulutap ke-bom kabo nimi ilep uyo ugaa kwaapnelan o age-nalapta, kam agelap kale, kabo nimi waasi Saatan imi kuguup ulutap uta kupkane-balap kale, kupkalal o,” age-nala e minte, 24 fupkela kek fen alugum okumop man iyo bogobe-nala e, “Tinum dogap kapta, niso no nimi ogok uta keneman o agelap umdii, yak kalapmi aget fugunin uta kup kanumin boyo kupka-nalapta, nimi ilak uta fom duga-bom-nalap e, nimi at diim kaal fuyap kulan-temi kulutap ke, ‘Kaan-nimi bole, kanube kaan-nimi o,’ agan-bom-nalapta, kanupmin kuguup uta ku-nalapta, te tamta nimi ogok uyo waafuu kwep tebe-balapta o ageta ko. 25 Kale tinum iyo dogap ita ilami kaal ilak kup suun duga-bom, ilami aget fugunin uta kup kanum tiineman o agan-kala umdii, beta kaan-nalata, maagalo kelan-tema kale minte, tinum iyo dogap ita, ‘Meng kanu-bili waasi iyo tebe nangko-nimip kuta, nangko-nimip o,’ age-nala meng nimi ilak kup duga-bom nimi kuguup uta fomtuup waafuu kwep taba umdii, beta suun kup nan-tema ko. 26 Minte tinum iyo maak kafin kaa kutufosu komi mufekmufek uta alugum kwaa-bom-nala minte, suun kup nin umi ilep umaak temin binim ke-bom no kema umdii, ilami mufekmufek kwiin tagang ko kwan-be bota tebe dong dogopman-temu bele ki? Umbae. Boyo dong dogopman-temaalu kuba. Iyo mufekmufek tambal kup tebesu umaak God imi kopmata, God iyo bogobe-nala, ‘Kabo suun kup nan-temap o,’ agelan-tema bele ki? Umbae. Suun kup nin boyo tisol umi ku mo kugamin umi mufekmufek ba kuba. 27 Son-temu uyo, Mo Tibil imi Man niyo nalami Aatum imi titil uyo ku kamok kesa ilatap keli ensel tambal iso tolon-temup uyo, tal-nilita, alugum unang tinum maagup maagup imi intap intap kuguup kanum unsip uyo yan kebelan-temi ko. 28 Kale tuluun weng kaa bogobelan-temi koyo tele tolong do-silipta. Iip maak maak ibo kaanin-tem somta, utamipta e, Mo Tibil imi Man iyo titil ku-nalata, kamok king ke-nalata, tal ilami unang tinum tiin mola kalaa agelan-temip o,” age Yesus iyo ilami okumop man iyo baga-ema ko.

Copyright information for `TLF