Matthew 20

Yesus imi tebe felep yak sok dum ilang digin-kalin tinum imi diim to do weng bogosa uta ko

Kale Yesus iyo do weng maak bogobe-nala e, “God imi tebe unang tinum tiin mo-bom mufekmufek taga-em-nuuba umi kuguup uyo sok dum ilang kayaak maak tebe ogok kemin tinum imi kuguup kobe-se ulutap kale, bemi sok dum ilang uyo kwiin kiim kuta minte, imi ogok kemin tinum ita iip maak maak ita kup kale, kutim ataan, kenan o agan-suluta, sok dum ilang kayaak iyo daage no, yol am kugol tinum iyo maak ululita, no nimi ogok kene-bom-nilip mani kwaamin o age-nalata, daage no tinum iip maak maak iyo itam-nala e, bogobela, ‘Ibo ogok ke-biilan age-silip kwiina kota, ogok ke-bii am maagup kemin umi tisol uta kup tii kobe yakyak keman-temi o,’ age-nala e, imdala no imi sok dum ilang kugol ogok kemip ko.

“Kale am uyo taabanu e, sok dum ilang kayaak iyo asok tinum fen daage no yol am no abomu, tinum iip maak maak iyo bisop tonbip kalaa age-nala e, bogobela, ‘Ibaa. Ibo no nimi sok dum ilang kugol ogok ke-bilip bii, kwiinuta, ogok ulumi tii tisol uyo kobelan o,’ agela e, tinangku-nilip e, daage no ogok kemip ko.

“Kale no ogok ke-bilip bii, atanim uyo tal dubim e tulu e, sok dum ilang kayaak iyo tinum iip maak maak iyo kulula ogok kem unip e, siit-nala e, minte atanim te kek e abe-bulu e, tinum iip maak maak iyo asok kulula ogok kem un no kelip ko.

“Kale bii am kwiinu ogok uyo binimanan o agan-sulu e, beyo daage no yol am no abomu, tinum iip maak maak iyo asok kugol albip kalaa age-nala e, bogobela, ‘Ibaa. Ibo intaben o ageta am daanbu koyo, bisop albip o?’ agela e, isiik bogobe-nilip e, ‘Nuyo tinum iyo maak tebeta ogok umaak kopmin-tem kale, bisop am kal albup o,’ agelip e, bogobela ko. ‘Ogok umaak kobelin-tem umdii, ibo no nimi sok dum ilang uta ogok kemin o,’ agela e, daage no ogok kemip ko.

“Kale atanim tem iinon o agan-sulu e, sok dum ilang kayaak iyo tebe ogok kemin tinum imi tiin molin iyo bogobe-nala e, ‘Ogok kemin tinum iyo alugum olabelap tala tala kelipta, imi tisol uyo kuga-emal o ageta kale, kamaki uyo kabo mep maak aaltam tal ogok kem-silip kwiinu bilip isiik kobe-nalap e minte, bilip imi umik tem uyo ipkumal iip maak taabanu tal ogok ke-bilip iyo kobe no ke-nalapta minte, kamaki kutim tal ogok ke-bilip bilip ita afung afung kobe no kelal o,’ agela e, bole tam tiin molin iyo ogok kemin tinum olabela tal tamip e, beyo tisol uyo yagalami kobe kobe kemsaala kale, kamaki uyo ogok ke-bii am maagup kemin umi tisol uyo tinum aaltam tal ogok ke-bilip bilip isiik kobe-nala e, tam tinum taap tilip iyo asok mungkup ogok ke-bii am maagup kemin umi tisol uta kobe no kela e, 10 aaltam uyo tinum kamaki kutim tal ogok kem albip iyo tal, tisol kwaamum o age tal-nilip e, aget fuguno-nilip e, ‘Nuyo kutim kota ogok kem kwep talanbu tal am kwiina kaa diibelup kale, nuyo tisol bisel kululan-temup o,’ agelip kuta, alugum maagup maagup iyo tinum aaltam tilip imi tisol kululip ulutap ogok ke-bii am maagup kemin umi tisol uta kup kulu-nilipta, 11 utamipta e, numi tisol koyo nugumal mep kwiina tal ogok kem-silip kwiinu imi tisol kululip ulutap kululup kalaa age-nilip e, kamok iyo olsak kupka-e-bom bubun-bom 12 bogobe-nilip e, ‘Kamogim kabaa. Ogok kemin tinum kalip iyo ogok uyo binimanan o agan-suluta, tal-nilip ogok katip kup kelip kale minte, nuta kutim kota tal ataan afek diim koyo ogok kem talanbu tal am kwiina kaa diibelup kuta, intaben o age-nalapta, numi tisol uyo bilip imi tisol kobelap kulutap mungkup nugol kobelap a? Kale boyo felepmin-tem o,’ agelip e, 13 sok dum ilang kayaak isiik tebe bilip imi tinum maagup imi weng uyo yan kebe-nala e, bogobela ko. ‘Nugum kabaa. Sining age tinangku-salapta. Niyo bogopke-nili, “Ogok ke-bii am maagup kemin umi tisol uta kop-kaman-temi o,” agelita, kabo, “Ogok ke-bili bii, am maagup kelan-temi o,” nagebap kale, niyo kabo kuguup mafak kopkelaali kale, nulumi weng bogobup uta kup waafu-nilita, boyo kobeli ko. 14 Kale nalami aget fugunin uta, tinum aaltam tilip kalip iyo kuguup tambal umaak kopman o age-nilita, kapmi tisol kopkeli kulutap mungkup igil kanube kobeli ko. Alugum ibo ogok ke-bii am maagup kemin umi tisol uta kululip kale, boyo felepmu kale, niyo nalami aget fugunin uta nalami tuumon uyo kulu-nili tinum iip maak maak imi mufekmufek duumatanbip ita misiim dong daga-e-bii kuta, kabo, intaben o age-nalapta, titin-bom-nalap e minte, olsak tebe-bom no ke-balap a? Kale kapmi tisol uyo kulep-nalap e, daaginaal o,’ age sok dum ilang kayaak iyo ogok kemin tinum imi baga-emsa ko.

16 “Kale do weng bomi magam uyo, unang tinum dogap ita utamipta, kuguup mafak ke-bulup kalaa age-nilip kamaa kagal imi aget uyo fupkela ko nimi ilak uyo dolip umdii, God imi tiin diim uyo bilip iyo win so kelan-temip kale minte, unang tinum dogap ita siin uyo imi aget uyo fupkela ko nimi ilak uyo do-nilip nimi ogok uta kem tebesip kuta, bilip iyo, ‘Nuyo tambaliim o,’ agan-kalip umdii, God imi tiin diim uyo bilip iyo kubagan-nilip e, win binim kelan-temip (kuta, God iyo bilip iyo alugum maagup tisol tambal kobelan-tema) o,” age Yesus iyo kam age bogobela ko.

Yesus imi ilep asuno diim umi bogo-nala, “Kaan-nili asok fenan-temi o,” agesa uta ko

Mak 10:32-34, Luk 18:31-33

17 Kale Yesus sino ilami okumop man sino ninggil iyo daage, abiip miton Jerusalam unum o age abe-bom-nilip e, ilami okumop man tuluun kal iyo unang tinum imi iibak tem kulagal ulu kulep yang kweng tola ninggil ilisinon abe-bom-nilip e, bogobela ko. 18 “Ibaa. Jerusalam kamet iinum o age talan-bulup kale, no kugol bom-bulupta, tinum maak tebe-nala e, Mo Tibil imi Man niyo nimdep no tinum amem ko age pris imi kamogimal so ulo utamsip tinum so imi diim daabelata bole, igil weng tegen-bom-nilipta, ‘Tinum beyo angkolip kaanak o,’ nage bogo kupka-nilipta, 19 nimdalip yak Rom kasel imi sagaal diim abelita, ita tebe-nilipta, titul weng bagane-bom-nilip e minte, sok ifet ku saal daga-bom no ke-bii-nilipta, nimdep no at diim kal nim-diilip kaanita, nimdep no namalip bii, am alop kelita, am asuno diim kota God yagal tebe nifolata, asok fen tigi molan-temi o,” age Yesus iyo ilami okumop man ita kup baga-ema ko.

Jems sino Jon sino imi ogen umi tal Yesus daga-nulu, “Nimi man alop bilip iyo ululap kamok kelin o,” agesu uta ko

Mak 10:35-45

20 Kale Sebedi imi kalel uyo umi man tinum alop Jems sino Jon sino iyo kulep Yesus imi finang tal-nulu e, katuun duung fegela daak ton-nulu e, bogobelu ko. “Kamogim kabaa. Niyo, nimi man kalip iyo mufekmufek tambal umaak kanubelal o agan-bii o,” agelu e, 21 Yesus iyo dagala, “Kubo, intaben uta niyo kanupnelak o nagan-balap o?” agela e, ogen usiik Yesus imi weng uyo yan kebe bogo-nulu e, “Suuk nala kapmi mitam kamok king ke-nalap unang tinum alugum imi tiin molan-temap uyo, kabo nimi man tinum alop kalip iyo ululapta, maak iyo te kapmi ipkuk ilo keng kal tona e, minte maak ita te afaan ilo keng kal tona no ke-bom kabo dong dagake-bilipta, ninggil ibo unang tinum iyo tiin molin o,” agelu e, 22 Yesus iyo fupkela kek fen tiin alop iyo itam-nala e, ilami kaal fuyap kulan-tema umi sang uyo imi bogobe-nala e, “Nugumal ibaa. Ipmi dagagan-bilip bomi magam uyo ibo tele utamin-tem kale, kuguup mafak maak kek kek ita tebe nimi kop-naman-temip uyo ipkil tii boyo ku no kelan-temip aga o?” agela e, bogobe-nilip e, “Aa. Nuyo tii boyo kanupman-temup o,” agelip e, 23 Yesus iyo bogobela, “Dam kale, ibo nimi kuguup mafak ko nimi kop-naman-temip ulutap kelan-temip kuta, boyo nimi ogok keluta, tinum ulu-nilita, kamok imi baan diim nimi mep sino albu uyo imdep daalan-temaali kale, boyo nimi Aatum God imi ogok kale, yagal tinum iyo ulusa kale, imdep daalata, ita tebe dong dagane-bilipta, unang tinum iyo tiin molan-temup o,” agela ko.

24 Kale Yesus imi okumop man nagaal kal iyo tinangku-nilip e, okumop man alop bilip iyo olsak kopmip e, 25 Yesus iyo olabela okumop man iyo alugum tilip e, bogobela ko. “Ibaa. Ipkil utamipta e, kafin diim kagal God imi ilak dolin binim unang tinum imi kamogimal iyo unang tinum iyo alaang weng uyo kupka-e-bom-nilip e minte, ilimi aget fugunin weng uta kup kuguup mafak uyo kupka-e-bom no kem-nuubip kalaa agesip kuta minte, 26 nimi ilak dolin ibo bilip imi kuguup ko kanum-nuubip boyo ipsiik dagaa ku kanumin ba kale, tinum iyo, ipmi kamok kelan o agela umdii, beyo ilami win uyo kufumin ba kale, bilili age-bom ipkumal imi bon tem kiit fenan-tema bota tambaliim kale minte, 27 ipmi tinum iyo dok ita, nita mitam nugumal imi kamok kelita o agela umdii, beyo alugum ipmi dong daga-emin tinum kelan-tema bota tambaliim ko. 28 Kale Mo Tibil imi Man niyo kafin diim koyo bisop tal ton-bom-bilita, tinum ita nimi ogok uyo kenemin o ageta tisaali kale, niyo tal-nilita, fomtuup ogok ke-bom unang tinum iyo dong daga-eman o ageta ti-sii boyo ki, niyo tal-nilita, waasi iyo imkali tebe nangkolip kaanan-temi bota unang tinum kwiin tagang imi ilim uyo bobelita, bilip iyo God imi man ke suun nin o ageta ti-sii kale, ibo nimi unang tinum dong daga-e-bii ulutap ke-bom-nilipta o,” age Yesus iyo baga-ema ko.

Yesus tebe tinum tiin mafak alop maak telela imosa uta ko

Mak 10:46-52, Luk 18:35-43

29 Kale Yesus sino ilami okumop man sino iyo abiip Jeriko uyo kupkaa abe-bilip e, unang tinum kwiin tagang iyo yak ninggil imi daang begebe no kelip dagaa dep unip ko. 30 Kale abe-bilip e, tinum tiin mafak alop maak ilep mibiyaang tem kugol tonbip iyo tolong dolipta e, unang tinum iyo bogo-nilip e, “Yesus iyo tiinan-be o,” agan-bilip kalaa age olabe-nilip e, “Kamogim kabaa. Kabo kalapmi afalik King Devit ilatap kale, nuyo i-filin daa kapmi titil uyo ku-nalap dong dogobelal o,” agelip e, 31 unang tinum iyo tebe alop iyo yagan-bom bogobe-nilip e, “Ibo sining agelin o,” agan-bilip kuta, tinum tiin mafak alop bilip iyo asok fomtuup ol-bom-nilip e, “King Devit imi man ilop Kamogim kabaa. Kabo nuyo i-filin daa dong dogobelal o,” agelip e, 32 Yesus iyo sining age kugol mo-nala e, olabela, “Ibo, niyo intaben nubelak o ageta olne-bilip o?” agela e, 33 alop isiik imi weng boyo yan kebe bogobe-nilip e, “Kamogim kabaa. Nuyo dong dogobelap alop numi tiin koyo tambalanepmuta, mufekmufek uyo utamamum o ageta olan-bulup o,” agelip e, 34 Yesus iyo alop iyo i-filin daa-nala e, yak imi tiin uyo melebela e, maak fagaa alop imi tiin uyo tambalanepmu e bole, Yesus imi ilak uyo dolip e, isino unip ko.

Copyright information for `TLF