1 Corinthians 10

Noien səvəi nəkur Isrel fwe kupwən trəsuəpwiri kɨtaha

a Piak me, iakokeikei mə tihəukurən mə nəpɨn kaha kupwən me səkɨmaha həməier fwe Ijip, irəha pam havən teɡɨn nəpuə riti. b  Irəha pam həpi sɨmwɨn ia təsi əruerəv. Ia nəpuə nəha mɨne təsi Kumwesən ro paptaes ia nirəha pam mə irəha nərmama me səvəi Moses. c Irəha pam hani nəveɡɨnien kuatia a sə Kumwesən ruvei pen mɨnraha. d Irəha pam hənɨmwi nui kuatia a sə Kumwesən ruvei pen mɨnraha. Irəha hamənɨmwi nui ia kəpwier səvənhi sə rakurirə ia nirəha, e  nənə kəpwier nəha in Kristo. f Irəha pam həno iamɨnha irə, mətə Kumwesən rerɨn rɨpkaɡien mhə tɨ nirəha həpɨk, ro pen irəha hemhə əpnapen a fwe ia kwopun akwesakwes.

g Narimnari me nəha həmwhen ia nɨmtətien me səməme tuhəsuəpwiri kɨtaha. Rərəha mə kɨtaha tsokeikei noien ərəha me rəmwhen irəha hənamo fwe kupwən. h Rərəha mə kɨtaha tsəfwaki m nənɨmwi nari me rəmwhen irəha nepwɨn hənamo fwe kupwən. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nərmama me nəha irəha həkure mhani nari, mhənɨmwi, kurirə irə həskəmter mamhotanis.” i Rərəha mə kɨtaha tsəiri əpnapen nɨpran rəmwhen irəha nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə irəha pam twenti-tri-taosen həmamhə ia nəpɨn kuatia a. j Rərəha mə kɨtaha tseipweipwi Iərɨmənu səkɨtaha
10:9Uə “Rərəha mə kɨtaha tseipweipwi Kristo.”
rəmwhen irəha me nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə snek me hahi əpune irəha.
10  l Rərəha mə kɨtaha tsəɡkiari əɡkiari mhəni ərəha Kumwesən rəmwhen irəha me nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə aɡelo sə ramousi əpune iərmama rousi əpune irəha.

11  m Narimnari me nəha həier pehe ia nərmama me nəha fwe kupwən mhəmwhen ia nɨmtətien riti tukunraha, mətə kɨmərai pen ia nəkukuə mə trəvəhaɡ m kɨtaha nərmama me i səməme samarə təkwtəkwuni nəpɨn sampam rɨnauvehe ipaka. 12 Ro iamɨnhi irə iərmama sə rerɨn ramrhi mə ramərer əknekɨn traməkeikei maməsiari kamo in mwi rɨmwei ia noien ərəha me nəha. 13  n Narimnari me nəha səməme kamhəuvehe ia nɨmɨruien səkɨmiaha mə tuhətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha kamhəuvən tɨ nərmama me pam. Mətə nəpɨn me pam Kumwesən ramo nəɡkiariien səvənhi, nənə in trɨpkəseni mhə narimnari me nəha həuvehe mhəskai ia nɨmɨruien səkɨmiaha mhəpi raka nɨskaiien səkɨmiaha. Mətə nəpɨn narimnari me nəha tuhəuvehe ia nɨmɨruien səkɨmiaha, Kumwesən tro suatuk riti mə hiəukurən nuvehiien nərerien səkɨmiaha mə narimnari me nəha tuhəpwəh noien kɨmiaha hiəmwei ia noien ərəha.

Nakalasia me tuhəpwəh nuveheien mho kuatia irəha nəremhə me

14  o Ro iamɨnhi irə nərmama keikei me səiou, tiharaka mhəpwəh nevənien ipaka mə tihəfwaki m nənɨmwi nari me. 15 Kɨmiaha nərmama səməme hiəukurən nari, tihəkiri ro nəɡkiariien səiou mə ramasan uə rərəha. 16  p Kap amasan nəha saməɡnəɡɨni Kumwesən tukwe, nəpɨn kɨtaha sənɨmwi irə, səuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo ia nɨten. Bred nəha saməkwsen, nəpɨn sani, səuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo ia nɨpwran. 17  q Kɨtaha səpɨk, mətə səmwhen a ia nɨpwrai iərmama kuatia, tɨ nəri nə mə bred kuatia a, nənə kɨtaha pam sani bred nəha.

18  r Rerɨmiaha tramrhi ro nəkur Isrel. Irəha kamhani nusai nərimɨru me nəha səməme kɨnousi əpune irəha kauvei pen m Kumwesən ia təkure nɨfatə. Ro pen irəha həuvehe mho kuatia ia noien nəha ho ia nɨfatə. 19  s Nɨpwrai nəɡkiariien səiou rəfo irə? Rɨpko mhə nɨpwran i mə nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha in nari riti uə nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min in nari riti, rekəm. 20  t Mətə nəɡkiariien səiou nɨpwran in i mə nəpɨn nərmama kamhousi əpune nərimɨru me mamhəuvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha, irəha kamhəuvei pen m nəremhə me mhəpkuvei pen mhə m Kumwesən. Nənə iakəpwəh nokeikeiien mə tihəuvehe mho kuatia kɨmiaha nəremhə me. 21  u Kɨmiaha ko hiəpkənɨmwi mhə ia kap səvəi Iərɨmənu səkɨtaha irau kap səvəi nəremhə me. Kɨmiaha ko hiəpkəkure mhə mhani nari ia tepol səvəi Iərɨmənu səkɨtaha irau tepol səvəi nəremhə me. 22  v Rərəha mə kɨtaha tsəkurirə nəremhə me mho Iərɨmənu səkɨtaha niemaha rəpi rəmwhen ia iərman pran səvənhi revən tɨ iərməpə. Rərəha mə rerɨtaha rɨrhi mə kɨtaha səskai mhəpi raka in.

Tiho narimnari me pam mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən

23  w Kamɨni mə, “Narimnari me pam ramasan a kɨtaha səukurən noien,” nɨpərhienien, mətə rɨpko mhə irəha pam tuhasitu. “Narimnari me pam ramasan a kɨtaha səukurən noien,” mətə rɨpko mhə irəha pam tuhəuvrhəkɨn iərmama ruvehe mutə. 24  x Rərəha mə kɨmiaha riti trətui suatuk tɨ nasituien ia in əpa, mətə traməkeikei mətui mwi suatuk tɨ nasituien ia nərmama nepwɨn mwi.

25 Nusai nərimɨru me pam səməme kauvehi nənimen ia kwopun kauvehi nəmri nusai nərimɨru me ikɨn kɨmiaha hiəukurən naniien. Tihani mhəpwəh nəresien tukwe ia nətərɨɡien səkɨmiaha mə hiamo noien ərəha uə rekəm. 26  y Tihəpwəh nəresien tukwe tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tɨprənə i mɨne narimnari me pam irə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.”

27  z Trɨni mɨnuə iərmama riti sə rɨpkahatətə mhə ia Kristo rəres ik mə tikevən məni nari kɨmirau min fwe ia nimwə səvənhi, nənə rerɨm raɡien mə tikevən, ikevən məni a nəfe nəveɡɨnien truvei pehe mik, məpwəh nəresien tukwe ia nətərɨɡien səim mə ikamo noien ərəha uə rekəm. 28  aa Mətə tikəfo trɨni mɨnuə kɨmirau iərmama nəha irauəni pəri nari, nənə in ruvei pehe nusai nərimɨru riti mik, mɨni pehe tukw ik i ianhi mə, “Nusai nərimɨru i kɨməuvei pen m nənɨmwi nari riti sə kaməfwaki pen min”? Trɨni mɨnuə iərmama nəha rɨni pui pehe nəri nəha mik iamɨnhi irə, ramasan mə rerɨm tramrhi iərmama nəha, mamrhi mwi nətərɨɡien səvənhi. 29 Trɨni mɨnuə nətərɨɡien səvənhi rətə mə ikaməni nusai nərimɨru nəha mamsiai nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min, nənə tikəpwəh nəniien, mətə rerɨm a trukurən mə ramasan a. Rosi iərmama riti trəres iamɨnhi irə mə, “Kuvəfi raka raka nari ia nirak, mətə rəfo nətərɨɡien səvəi iərməpə rəsisəɡ iou mə takəpwəh noien rəmwhen sə iakokeikei? 30  ab Trɨni mɨnuə iakani tanak m Kumwesən tɨ nəveɡɨnien, rəfo kani ərəha iou tɨ nari riti sə iakuvəni raka tanak m Kumwesən tukwe?”

31  ac Nukune nəɡkiariien me pam nəha ro iamɨnhi irə. Nəfe tiho, uə nəfe nəveɡɨnien tihani, uə nəfe nari tihənɨmwi, tihaməkeikei mho ia noien sə rauvehi utə nəɡhi Kumwesən. 32  ad Tihəpwəh noien mə nəkur Isrel, uə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, uə nakalasia me səvəi Kumwesən ho rəmwhen ia iərmama riti sə rapəti mɨmwei. 33  ae Tiho noien nəha rəmwhen ia noien səiou sə iakaməmwur mə tako reri nərmama me pam raɡien ia noien me pam səməme iakamo. Iakamo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iapkətui atukw mhə namasanien səiou, mətə iakamətui namasanien səvəi nərmama həpɨk mə Kumwesən truvehimɨru irəha.

Copyright information for `TNK