1 John 1

Nəɡkiariien səvəi Nɨmɨruien

a Nəɡkiariien i səkɨmaha raməvisau Nəɡkiariien sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi. Kɨmaha iahəuvəreɡi raka Nəɡkiariien nəha, mhətoni ia nənimemaha, mhəspau irə, mhərapi ia rəɡɨmaha. Nəɡkiariien nəha in Nɨmɨruien. b Nɨmɨruien i rɨməier pehe tukumaha. Kɨmaha iahənətoni mhəukurən mə in nɨpərhienien. Nənə təkwtəkwuni iahaməni irapw Nɨmɨruien Rerɨn i tukumiaha. Fwe kupwən in rɨnamarə irau Tata Kumwesən, nənə marə mier pehe tukumaha. Iahaməni irapw tukumiaha narimnari me i iahənətoni mhəreɡi mə kɨmiaha tihəuvehe mho pəri nari kɨtaha m kɨmiaha. Pərhien kɨmaha iahamo pəri nari kɨmaha Tata Kumwesən mɨne Tɨni, Iesu Kristo. c Nəɡkiariien me i iahamrai rauvehe tukumiaha mə tro rerɨmaha raɡien.

Navənien ia nukuraanien

d Nəɡkiariien i kɨmaha iahəreɡi in rɨməni pehe tukumaha, nənə iahaməni pehe tukumiaha, mə Kumwesən in nukuraanien nəpitəvien riwən anan irə. e Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə samo pəri nari kɨtaha min, mətə ia navənien səkɨtaha samavən ia nəpitəvien, nənə sameikuə. Noien səkɨtaha rɨpkesi pen mhə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. f Mətə trɨni mɨnuə ia navənien səkɨtaha samavən ia nukuraanien rəmwhen in ramarə ia nukuraanien, nənə kɨtaha samo pəri nari, nɨte Tɨni, Iesu, ramaikuas raka noien ərəha me pam səkɨtaha, mo kɨtaha səmher. g Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə səpko mhə noien ərəha, sameikuə atukw a ia kɨtaha me, nənə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien riwən ia kɨtaha. Mətə kɨtaha səukurən nətɨɡiteien ia Kumwesən, noien səvənhi ratukwatukw. Ro iamɨnhi irə, trɨni mɨnuə səni irapw noien ərəha me səkɨtaha min, nənə in trenouenou noien ərəha me səkɨtaha, maikuas raka noien me pam i səno həpkatukwatukw mhə, mo kɨtaha səmher. 10 Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə səpko mhə noien ərəha, samo Kumwesən mə in ieikuə riti, nənə nəɡkiariien səvənhi riwən ia kɨtaha.

Copyright information for `TNK