1 John 2

a Nɨpwnətɨk me. Iakamrai nəɡkiariien me i tukumiaha mamɨnise kɨmiaha mə tihəpwəh noien ərəha. Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti ro noien ərəha, iərmama riti nəha ikɨn trasitu ia kɨtaha, məɡkiari tukwini səkɨtaha m Tata Kumwesən. Iərmama nəha in nəha Iesu Kristo, in iəmə atukwatukw. b In remhə nɨten raikuas raka noien ərəha me səkɨtaha. In rɨpkemhə mhə mə nɨten traikuas raka əpa noien ərəha me səkɨtaha, mətə in remhə mwi mə nɨten traikuas raka noien ərəha me səvəi nərmama me ia tənəmtənə me pam.

Kɨtaha səfukurən mə səuvəuvehe mhəuvəukurən pərhien Kumwesən? Trɨni mɨnuə samo nəɡkiariien me səvənhi, noien nəha ramahatən pen. c Iərmama sə rani mə in rukurən Kumwesən mətə rɨpko mhə nəɡkiariien me səvənhi, in ieikuə, nənə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien riwən irə. Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti ramo nəɡkiariien səvəi Kumwesən, in pərhien iərmama i ramokeikei Kumwesən ia noien sə ratukwatukw pam. Kɨtaha səfukurən mə səpwit əknekɨn ia Kumwesən? Noien i sə takɨni ramahatən pen. Iərmama sə rani mə in rəpwit əknekɨn ia Kumwesən traməkeikei mavən ia navənien kuatia nəha Iesu rɨnavən irə.

Nəɡkiariien vi

d Nɨpwnətɨk keikei me. Nəɡkiariien i iakamrai m kɨmiaha rɨpko mhə nəɡkiariien vi riti, mətə in nəɡkiariien akuas sə hiəuvəreɡi raka kɨnani fwe nukunen. Nəɡkiariien akuas i in nəɡkiariien i sə hiəuvəreɡi raka. e Mətə ia nətoniien riti mwi, nəɡkiariien i iakamrai rauvehe tukumiaha, in nəɡkiariien vi. Kɨnətoni ia suatuk vi riti ia nɨmɨruien səvəi Iesu mɨne səkɨmiaha tɨ nəri nə mə nəpitəvien rɨnakurau mamevən, nukuraanien pərhien ruvəuvehe maməhiapw.

f Iərmama sə rani mə in ramarə ia nukuraanien mətə raməmwəki piəvni, in ramarə ihi ia nəpitəvien. 10  g Iərmama sə ramokeikei piəvni in ramarə ia nukuraanien, nənə nari riti riwən ia narəien səvənhi tro in rapəti mɨmwei. 11  h Mətə iərmama sə raməmwəki piəvni in ramarə ia nəpitəvien, mamavən ia nəpitəvien, mɨreirei kwopun ramevən ikɨn, tɨ nəri nə mə nəpitəvien rəuiui nənimen.

12  i Nəkwərhakwərha me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnenouenou raka noien ərəha me səkɨmiaha tɨ nəri Iesu rɨno.
13  j Tata me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Iərmama sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.
Ntəmaruə me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi iəremhə ərəha Setan.
14 Nəkwərhakwərha me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Tata Kumwesən.
Tata me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Iərmama sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.
Ntəmaruə me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəskai,
nəɡkiariien səvəi Kumwesən ramarə ia rerɨmiaha,
nənə hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi iəremhə ərəha Setan.

Tɨprənə i mɨne noien me kamo ia tɨprənə i

15  k Tihəpwəh nokeikeiien noien me səvəi tɨprənə i uə narimnari me səvəi tɨprənə i. Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei noien me səvəi tɨprənə i, in rɨpkokeikei pərhien mhə Tata Kumwesən. 16  l Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn me pam nərmama me səvəi tɨprənə i kamho nəfe noien ərəha nɨpwranraha rokeikei. Nəpɨn me pam rerɨnraha ramevən ia nəfe nənimenraha rətoni hokeikei mə tuhəuvehi. Irəha kamhərpwi irəha tɨ nautə me səvənraha. Noien me pam nəha həpkuku pen mhə tɨ Tata Kumwesən, mətə kamhəuku pen tɨ tɨprənə i. 17  m Noien me səvəi tɨprənə i mɨne narimnari me nərmama səvəi tɨprənə i hokeikei hənaməuvehe tuhəiwən, mətə iərmama sə ramo nəkwai Tata Kumwesən ramarə rerɨn.

Profet eikuə me

18  n Nɨpwnətɨk me. Nəpɨn sampam i samarə irə. Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka mə iərmama riti truvehe məmwəki pɨk Kristo. Təkwtəkwuni mɨne nəha nərmama həpɨk səməme kamhəmwəki pɨk Kristo həuvəuvehe raka. Noien i ro nukurənien i tukutaha səukurən mə pərhien nəpɨn sampam i samarə irə. 19  o Nərmama me nəha hənəpwəh kɨtaha mhəier, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə irəha nərmama me pərhien səkɨtaha. Trɨni mɨnuə irəha nərmama pərhien me səkɨtaha ko kamhərɨpɨn, mamharə kɨtaha mɨnraha. Mətə irəha hənəpwəh kɨtaha mhəier, mho nukurənien i mə rɨpko mhə irəha nərmama me pərhien səkɨtaha.

20  p Mətə kɨmiaha hiəuvəuvehi raka Nənɨmwɨn i Kristo Ikinan rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha, ro pen kɨmiaha pam hiəuvəukurən nari. 21 Rɨpko mhə iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəreirei nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, rekəm. Mətə iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha tɨ nəri nə mə hiəuvəukurən raka nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, nənə hiəukurən mwi mə neikuəien riti ko rɨpkuku pen mhə irə. 22  q Sin in ieikuə? Iərmama sə rani mə rɨpko mhə Iesu in Kristo in ieikuə. Iərmama iamɨnha irə in raməmwəki pɨk Kristo, mani neikuəien ia Tata Kumwesən mɨne Tɨni. 23  r Iərmama sə rani neikuəien ia Tɨni Kumwesən, Tata Kumwesən rɨpkarə mhə tukwe. Mətə iərmama sə rani irapw Tɨni Kumwesən, Tata Kumwesən in mwi ramarə tukwe.

24 Nəɡkiariien nəha kɨmiaha hiəməreɡi kɨnani fwe nukunen tihətui amasan tukwe pwəh rəpwit əknekɨn ia rerɨmiaha ia nəpɨn me. Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha hiəməreɡi kɨnani fwe nukunen rəpwit əknekɨn ia rerɨmiaha nəpɨn me, kɨmiaha mwi tihəpwit əknekɨn ia Tɨni Kumwesən mɨne Tata səvənhi. 25  s Nənə in i nəri Kumwesən rɨməni mə traməkeikei muvei pehe m kɨtaha: nɨmɨruien rerɨn.

26 Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha, maməɡkiari ia nərmama me nəha səməme kamhəmwur mə tuheikuə ia kɨmiaha. 27  t Kɨmiaha hiəuvəuvehi raka Nənɨmwɨn sə Kristo rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha. Nənɨmwɨn nəha rɨnarə raka ia kɨmiaha ro pen hiəpkətui mhə mwi iərmama riti mə trahatən kɨmiaha. Mətə nənɨmwɨn sə Kristo rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha ramahatən kɨmiaha ia narimnari me pam. Nənə narimnari me nəha ramahatən kɨmiaha irə ro nɨpərhienien rɨpko mhə neikuəien. Ro iamɨnhi irə tihəpwit əknekɨn ia Kristo rəmwhen ia Nənɨmwɨn nəha rɨnahatən kɨmiaha irə.

Nɨpwnəti Kumwesən me

28  u Ouəh nɨpwnətɨk me. Tihəpwit əknekɨn ia Kristo mə nəpɨn in trier pehe irə kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien, ia nuveheien səvənhi kɨtaha tsəpwəh naurɨsien ia nənimen. 29  v Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə noien səvəi Kumwesən ratukwatukw. Ro iamɨnhi irə hiəuvəukurən mwi mə nərmama səməme kamho noien atukwatukw irəha nɨpwnətɨn me.

Copyright information for `TNK