1 John 4

Nətə sasien ia nənɨmwɨn me

a Nɨpwnətɨk keikei me. Tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia profet me pam, mətə tihəkupwən mhətə sas raka ia nirəha mə nənɨmwɨn sə ramarə ia nirəha ruku pen pərhien tɨ Kumwesən uə rekəm. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə profet eikuə me həpɨk həuvavən pam ia tənəmtənə me. b Noien nəha sə tro kɨmiaha hiəreɡi sas mə nənɨmwɨn səvəi Kumwesən ramarə ia iərmama ro iamɨnhi irə. Trɨni mɨnuə iərmama rani mə nəpɨn Iesu Kristo rɨməuvehe ia tɨprənə i nipwran rəmwhen ia nɨpwrai iərmama, iərmama nəha Nənɨmwɨn sə raku pen tɨ Kumwesən ramarə irə. c Mətə nərmama me pam səməme həpwəh nɨni irapwien Iesu Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rɨpkarə mhə ia nirəha. Nənɨmwɨn sə ramarə ia nirəha nənɨmwɨn səvəi iərmama sə raməmwəki pɨk Kristo. Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka mə iərmama nəha truvehe, mətə təkwtəkwuni nəha nənɨmwɨn səvənhi ruvəuvehe raka ia tɨprənə i.

d Nɨpwnətɨk me. Kɨmiaha nə nərmama me səvəi Kumwesən. Hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi profet eikuə me nəha tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn sə ramarə ia kɨmiaha nɨskaiien səvənhi rasori məpi raka nənɨmwɨn sə ramarə ia tɨprənə i. e Irəha nərmama səvəi tɨprənə, ro pen nəɡkiariien səvənraha səvəi tɨprənə, nənə nərmama səvəi tɨprənə kamhətərɨɡ ia nirəha. f Mətə kɨtaha nərmama me səvəi Kumwesən. Ro iamɨnhi irə iərmama sə rukurən Kumwesən ramətərɨɡ ia kɨtaha, mətə iərmama rɨpko mhə in iərmama səvəi Kumwesən in rəpwəh nətərɨɡien ia kɨtaha. Noien i ro kɨtaha sətə sas Nənɨmwɨn sə rani nɨpərhienien mɨne nənɨmwɨn sə rameikuə.

Kumwesən rɨməkupwən mokeikei kɨtaha

g Nɨpwnətɨk keikei me. Pwəh kɨtaha sokeikei kɨtaha me tɨ nəri nə mə nokeikeiien raku pen tɨ Kumwesən. Iərmama sə ramo nokeikeiien in tɨni Kumwesən in rukurən Kumwesən. h Iərmama sə nokeikeiien səvənhi riwən in rɨreirei Kumwesən tɨ nəri nə mə Kumwesən in nukune nokeikeiien. i Kumwesən rɨnəfo mo kɨtaha sətoni nokeikeiien səvənhi? In rɨnərhi pehe Tɨni anan kuatia ruvehe ia tɨprənə i mo suatuk m kɨtaha səuvehi nɨmɨruien irə. 10  j Nəri i in nokeikeiien pərhien. Rɨpko mhə kɨtaha sənokeikei Kumwesən, mətə Kumwesən rɨnokeikei kɨtaha, mərhi pehe Tɨni remhə nɨten raikuas raka noien ərəha me səkɨtaha. 11  k Nɨpwnətɨk keikei me. Kumwesən rokeikei pɨk kɨtaha ro iamɨnhi irə kɨtaha mwi tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me. 12  l Iərmama riti rɨpkətoni raka mhə Kumwesən. Mətə mə kɨtaha samokeikei kɨtaha me, Kumwesən rəpwit əknekɨn ia kɨtaha, nənə nokeikeiien səvənhi ruvehe matukwatukw pam ia kɨtaha.

13  m Kɨtaha səfukurən mə səpwit əknekɨn ia Kumwesən in rəpwit əknekɨn ia kɨtaha? Kɨtaha səukurən tɨ nəri nə mə in rɨməuvei pehe Nənɨmwɨn səvənhi m kɨtaha. 14  n Nənə kɨmaha iahənətoni raka mamhəni irapw mə nɨpərhienien Tata Kumwesən rɨnərhi pehe Tɨni ruvehe mə truvehimɨru nərmama ia tɨprənə. 15  o Iərmama sə rani irapw mə Iesu in Tɨni Kumwesən, Kumwesən rəpwit əknekɨn irə, nənə in mwi rəpwit əknekɨn ia Kumwesən. 16  p Kɨtaha səuvəukurən raka nokeikeiien i Kumwesən ramo m kɨtaha, səuvəuvehe raka mhəni nɨpərhienien irə. Kumwesən in nukune nokeikeiien. Ro iamɨnhi irə iərmama sə ramarə ia nokeikeiien in rəpwit əknekɨn ia Kumwesən, Kumwesən rəpwit əknekɨn irə. 17  q Nəpɨn nokeikeiien ruvehe matukwatukw pam ia kɨtaha, noien i tro kɨtaha səpwəh nehekɨrien ia nəpɨn Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me irə səvəi nərmama. Kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien nəpɨn nəha, tɨ nəri nə mə ia tɨprənə i noien səkɨtaha rəmwhen ia noien səvəi Kristo. 18 Iərmama sə ramokeikei Kumwesən ko rɨpkhekɨr mhə in. Nəpɨn kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən ramokeikei kɨtaha, kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien. Iərmama ramhekɨr tɨ nəri nə mə rerɨn ramrhi nərpwɨnien nəha Kumwesən tro, mətə iərmama sə ramhekɨr iamɨnhi irə rɨpkukurən amasan mhə ihi mə Kumwesən ramokeikei in.

19 Kɨtaha samokeikei kɨtaha me tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməkupwən mokeikei kɨtaha. 20 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni mə ramokeikei Kumwesən, mətə raməmwəki ihi piəvni, in ieikuə riti. Iərmama sə rəpwəh nokeikeiien piəvni sə ramətoni ia nənimen in ko rɨpkokeikei mhə Kumwesən sə rɨpkətoni mhə. 21  r Nənə nəɡkiariien i in i Iesu rɨməuvei pehe m kɨtaha. Iərmama sə ramokeikei Kumwesən traməkeikei mokeikei mwi piəvni.

Copyright information for `TNK