1 Timothy 1

a Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo. Kumwesən sə rauvehimɨru kɨtaha mɨne Iesu Kristo sə saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə irau krouni nəkwanrau mə tako.

b Iakamrai nəkukuə i mik, Timoti. Ia nahatətəien səkrau ikəmwhen ia nərɨk pərhien. Pwəh Tata Kumwesən mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne napiien mɨne nəmərinuien mik.

Timoti trɨnise nahatən eikuə me

c Fwe kupwən, ia nəpɨn iakɨnamevən fwe profens Masetonia, nənə, iakɨni pehe tukw ik i mə tikamarə pəpɨm ia taon nəha Efesas. Nərmama nepwɨn nəha ikɨn hamarə irəha kamhahatən nərmama ia nəɡkiariien sə ropə ia nəɡkiariien atukwatukw. Mətə ik tikɨnise irəha mə tuhəpwəh noien noien nəha. d Tikɨni pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia kwənaɡei eikuə me mɨne nəɡkiariien sə rani pɨk kwənəkwus me səvəi kaha kupwən me. Nəɡkiariien me nəha kamhəvi pehe a nəvisəien me. Ko həpkasitu mhə ia iərmama riti mə tro wok səvəi Kumwesən. Wok nəha nərmama səməme kamhahatətə a kamho. Tikəvəhaɡ m nərmama me səkɨtaha mə irəha tuhaməkeikei mhokeikei irəha me. Pwəh rerɨnraha rəmher. Pwəh irəha hamo a noien me səməme irəha həukurən mə ramasan. Pwəh irəha hahatətə pərhien ia Kumwesən. Nərmama nepwɨn hənəpwəh noien me i, mhənəti karen, mhəuvavən tɨ nəɡkiariien sə nɨpwran riwən. e Irəha hokeikei pɨk nahatənien Loa, mətə həreirei nɨpwrai nəfe kamhəni, nəri auər a mə kamhəɡkiari skai tukwe mə həukurən.

f Kɨtaha səukurən mə Loa in ramasan, mətə nərmama tuhaməkeikei mhahatən nərmama irə ia noien atukwatukw səvənhi. Kɨtaha səukurən mwi mə kɨpkəmri mhə Loa raməmak tɨ nəkur atukwatukw me, mətə kəmri Loa raməmak tɨ nəkur kamhərui loa, mɨne nəkur kənkapwənraha rɨskai, mɨne nəkur həpkahatətə mhə ia Kumwesən, mɨne nəkur kamho noien ərəha, mɨne nəkur həpko mhə nəkur ikinan me, mɨne nəkur həpkəmher mhə, mɨne nəkur kamhousi əpune tata mɨne mama səvənraha, mɨne nəkur kamhousi əpune nərmama. 10  g Kəmri Loa raməmak tɨ nərman mɨne nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me, mɨne nərman səməme kamhəiri atukw a irəha me, mɨne nərmama kamhakres iərmama mə tuhoslef irə, mɨne ieikuə me, mɨne nəkur kamheikuə ia kwopun kaməkiri nəɡkiariien ikɨn, mɨne nəkur kamho noien ərəha me nepwɨn mwi. Ouəh, nɨpərhienien kəmri Loa raməmak tɨ nəkur kamho narimnari me pam nəha sə ramərarki nəɡkiariien kamahatən nərmama irə sə ratukwatukw. 11  h Kumwesən in rasori mukuraan nərmama kamhəɡnəɡɨni in. Nəɡkiariien atukwatukw nəha iakani raməmak ia nəɡkiariien amasan səvənhi. In rɨnəmri pehe nəɡkiariien nəha ia rəɡɨk, nənə iakaməvisau irapw i.

Iesu rɨnapi Pol

12  i Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha sə ramo iakɨskai tɨ noien wok səvənhi, iakani tanak tukwe in tɨ nəri nə mə in rɨnəkiri iou mə iakəmwhen, mətɨɡite ia nirak, məmri iou iakamo tukwini nari min. 13 Fwe kupwən, iou iərmama riti sə iakani ərəha nəɡhɨn, nənə mamometə nərmama me səvənhi, mamousi pɨk irəha. Mətə in rapi iou tɨ nəri nə mə iapkɨni mhə ihi nɨpərhienien irə, nənə, mɨreirei mə nəfe nəha iakamo. 14 Iərɨmənu səkɨtaha rətəɡi irapw namasanien səvənhi ia nirak rasori pɨk irəhar nahatətəien mɨne nokeikeiien sə ruku pen tɨ Iesu Kristo.

15  j In i nəɡkiariien pərhien, nənə, kɨtaha pam tsaməkeikei mhəni nɨpərhienien irə. Iesu Kristo rɨməuvehe ia tɨprənə i mə truvehimɨru nərmama ərəha me. Iou iəmə iakərəha anan məpi raka pam irəha. 16 Mətə Iesu Kristo rɨnapi iou mə iou iakərəha anan rəmwhen ia nɨmtətien riti sə ramahatən mə nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs mɨpko mhə sampam ramevən tɨ nərmama ərəha me, pwəh nərmama nepwɨn hətoni mho rəmwhen sə iakɨno həni nɨpərhienien irə, nənə in truvei pen nɨmɨruien rerɨn mɨnraha. 17  k Kumwesən in Iərɨmənu rerɨn. In rɨpkemhə mhə. Ko səpkətoni mhə. Nənə in əpa in Kumwesən. Pwəh nɨsiaien mɨne nəɡnəɡɨniien krauevən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

18  l Nəɡkiariien i iakani pehe tukw ik i təkwtəkwuni, nərɨk Timoti, rəmwhen a ia nəɡkiariien me nəha profet me nepwɨn həməni ia niram fwe kupwən. Tikuvehi nəɡkiariien me i pwəh hasitu ia niram ia naruaɡənien amasan sə ikamaruaɡən irə. 19  m Tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nahatətəien səim, məpwəh noien nari riti sə tro ik ikreɡi fwe ia rerɨm mə ikɨno nərəhaien. Nərmama nepwɨn ho noien me nepwɨn sə həukurən mə rərəha, nənə ia noien nəha hənouraha nahatətəien səvənraha rəmwhen ia nɨtətə sə rəpəruə ia nɨmaha. 20  n Iəmə mi nəha Hameneus mɨne Aleksanta irau mwi nəha irəha mɨnraha. Iou iakɨnəseni raka irau mə krouəmak ia rəɡi Setan pwəh krouukurən mə trouəpwəh nɨni ərəhaien Kumwesən.

Copyright information for `TNK