2 Corinthians 1

a Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməni nəkwan mə tako, mɨne piəvtaha Timoti.

Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me səvəi Kumwesən fwe taon nəha Korin, mɨne nərmama me pam səvəi Kumwesən fwe profens nəha Akaea.

b Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha, mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, krouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha.

Kumwesən sə in nukune noien səvəi nasituien

c Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo, in Tata sə in nukune napiien, nənə in Kumwesən sə in nukune noien səvəi nasituien me pam. In ramasitu ia kɨmaha ia nəmisəien me pam səkɨmaha, mə kɨmaha iahəukurən nasituien ia nərmama ia nəmisəien me səpəmsəpə səməme irəha haməreɡi. Nənə kɨmaha tahasitu ia nirəha ia noien səvəi nasituien sə Kumwesən rɨno m kɨmaha. d Rəmwhen a ia nəmisəien sə Kristo rɨməuvehi, nəmisəien nəha rauvehe pɨk mwi ia nɨmɨruien səkɨmaha. Ia noien a mwi nəha, tɨ nəri nə mə kɨmaha iahaməuvehe mho kuatia kɨmaha Kristo, Kumwesən ramasitu pɨk ia kɨmaha, nənə noien nəha ramevən mwi tɨ nərmama nepwɨn. e Trɨni mɨnuə kɨmaha iahamreɡi nəmisəien, mətə in nə trasitu ia kɨmiaha muvehimɨru kɨmiaha. Trɨni mɨnuə Kumwesən rasitu ia kɨmaha ramo mə kɨmaha iahəukurən nasituien ia kɨmiaha. Nənə kwənkwai nasituien nəha raukuə ia nɨmɨruien səkɨmiaha, nənə nəpɨn hiarə ia nəmisəien kuatia a tsarə irə trasitu ia kɨmiaha mə tihərer əknekɨn ia nəpɨn me. Kɨmaha iahənəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmaha ia Kumwesən tukumiaha mə tihərer əknekɨn. Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha pam samarə ia narəien kuatia a mə kɨmiaha tihəreɡi nəmisəien sə iahamarə irə, nənə ia noien a mwi nəha Kumwesən trasitu ia kɨmiaha rəmwhen ramasitu ia kɨmaha.

f Piak me, kɨmaha iahokeikei mə tihəukurən amasan nəpɨn sɨkai sə iahənarə irə ia profens nəha Esia. Nəpɨn nəha rɨskai pɨk tukumaha, mo rerɨmaha rɨrhi mə ko iahəpkɨmɨru mhə mamhəuvən. Kɨmaha iahamreɡi rəmwhen kɨnəkiri raka kɨmaha mə tahemhə. Mətə narimnari me nəha haməuvehe mə kɨmaha tahəpwəh nətɨɡiteien ia nɨskaiien atukw səkɨmaha, mətə tahətɨɡite ia Kumwesən sə ramo nərmama hemhə hətui mwi. 10  g Ia nəpɨn nəha ipaka kɨmaha iahemhə, mətə in rɨməuvehimɨru kɨmaha. Nənə in trauvehimɨru kɨmaha iamɨnhi irə mamevən. Iahənəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmaha irə mə in truvehimɨru mwi kɨmaha. 11 Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhasitu ia kɨmaha mhəfwaki tukumaha. Tiho iamɨnha irə mə nərmama həpɨk tuhəni tanak m Kumwesən tɨ narimnari amasan me səməme in tro m kɨmaha tɨ nəri nə mə nərmama həpɨk hənəfwaki tukumaha.

Pol rərari ia nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe tro

12  h Nari riti kɨmaha iahaməɡkiari ərpwi irə. Kɨmaha iahamreɡi fwe ia rerɨmaha mə ro nɨpərhienien. In i mə noien səkɨmaha ia təkure tɨprənə iahəno m nərmama nepwɨn, mhəno mwi m kɨmiaha rəpi raka, in noien sə raməmak irapw ia kwopun ukuraan. Iahaməni a nəɡkiariien pərhien rəmwhen sə Kumwesən rokeikei. Iahəpkəɡkiari mhə ia nukurənien səkɨmaha səvəi tɨprənə, mətə iahaməɡkiari ia namasanien səvəi Kumwesən. 13  i Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iahəpkrai mhə nəɡkiariien riti sə rɨskai tukumiaha tɨ nəvsiniien, uə tɨ nukurənien nɨpwran. Təkwtəkwuni hiəuvəukurən nətərɨɡien səkɨmaha kwopti, mətə iakokeikei pɨk mə nəpɨn riti tihəukurən pam. Nənə ia noien nəha, nəpɨn Iesu Iərɨmənu səkɨtaha truvehe mwi, kɨmiaha tihaɡien tukumaha rəmwhen a mwi mə kɨmaha iahamaɡien tukumiaha.

15  j Tɨ nəri nə mə iakukurən mə hiamaɡien tukumaha, nətərɨɡien kupwən səiou mə takevən fwe profens nəha Masetonia, mukupwən muvehe mətoni kɨmiaha, nənə nəpɨn takrərɨɡ takuvehe mwi mətoni kɨmiaha. Ro pen tihəuvehi namasanien m kəru, nənə kurirə irə tihasitu ia nirak ia suatuk səiou tɨ nevənien fwe ia tənə Jutia. 17 Mətə iakɨnəpwəh. Ro pen rosi rerɨmiaha rɨrhi mə nəpɨn iakamətərɨɡ mə tako iamɨnha irə nətərɨɡien səiou ramaiuaiu? Uə rosi iakəmwhen a ia nərmama nepwɨn səvəi tɨprənə kamhəni nəɡkiariien mi nəha “Ouəh” mɨne “Rekəm” ia nəɡkiariien kuatia a?

18 Kɨmiaha hiəukurən mə Kumwesən ramo nəɡkiariien səvənhi ia nəpɨn me. Nənə kɨmaha mwi nəɡkiariien səkɨmaha tukumiaha rɨpko mhə “Ouəh” mɨne “Rekəm.” 19  k Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Tɨni Kumwesən i Iesu Kristo sə iahamarəvisau irapw tukumiaha kɨmrahar Saelas mɨne Timoti, rɨpko mhə “Ouəh” mɨne “Rekəm,” mətə ia Kristo, nəpɨn me pam nəɡkiariien səkɨmaha in nə “Ouəh.” 20  l Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə promes me pam səvəi Kumwesən həuvehe mho nɨpərhienien i ia Iesu Kristo. Kɨtaha səuvəuvehe mhəno kuatia kɨtaha min, ro pen səukurən nɨniien “Ouəh” tɨ nuvehi utəien nəɡhi Kumwesən. 21 Kumwesən a ramo kɨmaha iahamərer əknekɨn ia Kristo kɨtaha m kɨmiaha. In rɨmərfi kɨtaha, 22  m məmri Nənɨmwɨn səvənhi ia rerɨtaha rahatən pen mə kɨtaha nərmama me səvənhi. Tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn nəha ramarə ia rerɨtaha, nənə, kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən truvei pehe pam narimnari amasan me səməme rɨnəmri karen mə səkɨtaha.

23  n Təkwtəkwuni iakaməkwein Kumwesən mə trɨreɡi nəɡkiariien i səiou. Trɨni mɨnuə iapkɨni mhə nɨpərhienien, pwəh in rərpwɨn noien ərəha səiou. Iou iakɨnapkuvehe mhə fwe Korin tɨ nəri nə mə iapkokeikei mhə mə takɨni nəɡkiariien sɨkai riti tukumiaha. 24  o Kɨmaha iahəpwəh nokeikeiien mə tahərɨmənu ia nahatətəien səkɨmiaha, rekəm. Mətə taho wok kɨtaha m kɨmiaha tɨ naɡienien səkɨmiaha, tɨ nəri nə mə hiənərer əknekɨn raka ia nahatətəien səkɨmiaha.

Copyright information for `TNK