2 Corinthians 3

Nəkukuə riti kɨmərai rani sas ia Pol mɨne in me nepwɨn

a Rosi rerɨmiaha rɨrhi mə iahənaməfiəutə mwi kɨmaha ia nəmrɨmiaha, mətə rɨpko mhə iamɨnhi irə. Nəpɨn nərmama pwɨspwɨs me həuvehe imwəmiaha, tuhaməkeikei mhəuvehi nəkukuə riti kɨmiaha me nepwɨn həmərai tɨ nɨni irapwien irəha tukumiaha, tɨ nəri nə mə hiəreirei irəha. Nənə nəpɨn həier mhəpwəh kɨmiaha, tuhaməkeikei mhəuvehi nəkukuə səkɨmiaha tɨ noien kɨmiaha me nepwɨn həukurən irəha. Kɨmiaha hiənuə tiho iamɨnhi irə ia kɨmaha? Rekəm! b Kɨmiaha atukwatukw hiəmwhen ia nəkukuə səkɨmaha rani sas ia kɨmaha. Nəkukuə nəha kɨmərai pen ia rerɨmaha, nərmama pam tuhəvsini mhəukurən. c Ro nukurənien i tukunraha hətoni mə Kristo əpa rɨmərai nəkukuə nəha, məmri pehe ia rəɡɨmaha mə tahərhi pen i ramevən. In rɨpkrai mhə nəkukuə nəha ia nəri kamrai nari irə, mətə rɨmərai nəkukuə nəha ia Nənɨmwɨn i in səvəi Kumwesən sə ramɨru. Nənə rɨpkrai pen mhə ia kəruəterei sə rɨpwiəpwiə, mətə rɨmərai pen ia reri nərmama.

d Kɨmaha iahəpkehekɨr mhə mə tahəni iamɨnhi irə, tɨ nəri nə mə kɨmaha iahəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmaha Kristo, nənə mamhahatətə əknekɨn ia Kumwesən. Kɨmaha iahəmwhen tɨ noien wok i, mətə ko iahəpkɨni mhə mə nari riti rauku pehe atukw a tukumaha. Kɨmaha iahəmwhen tɨ nəri nə mə Kumwesən ramasitu ia kɨmaha. e In rɨno kɨmaha iahənəmwhen tɨ noien wok kɨmaha iotukwininari me səvəi nəɡkiariien vi səvənhi sə in rɨnərihi tərini əknekɨn. Nəɡkiariien vi nəha rɨpkuku pen mhə ia Loa sə kɨmərai, mətə rɨməuku pen ia Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Loa sə kɨmərai ramousi əpune iərmama, mətə Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rauvei pehe nɨmɨruien.

Nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn ramser pɨk anan rɨnəpi raka Loa

f Fwe kupwən, nəpɨn Loa sə kɨmərai pen ia kəruəterei kəru rɨməuvehe vi a, rɨməuvehe irau nukuraanien səvəi Kumwesən. Nukuraanien nəha rəhiəpwɨn nənime Moses ramser pɨk. Nəkur Isrel ko həpkəti əter pen mhə ia nənime Moses, nəri auər a mə nukuraanien nəha ia nənimen rɨnameiwaiu. Noien səvəi Loa nəha ramo mə iərmama remhə, mətə rɨməuvehe irau nukuraanien səvəi Kumwesən. g Mə ro iamɨnhi irə rəfo ia noien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan? Tukətoni nukuraanien səvəi Kumwesən irə ramser pɨk məpi raka. h Nəɡkiariien akuas səvəi Loa sə raməkiri nərmama mə tuhaməkeikei mhemhə kamətə nukuraanien səvəi Kumwesən irə ramser, mətə mə ro iamɨnhi irə nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn sə ramo nərmama hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, tukətoni mwi nukuraanien səvəi Kumwesən irə ramser pɨk məpi raka. 10  i Nɨpərhienien, nəɡkiariien akuas səvəi Loa sə kamətoni nukuraanien səvəi Kumwesən irə, təkwtəkwuni nəha kəpwəh nətoniien nukuraanien nəha irə, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn ramser pɨk anan rɨnəpi raka Loa nəha. 11 Nəɡkiariien akuas səvəi Loa rɨməuvehe irau nukuraanien səvəi Kumwesən, mətə triwən mwi rəmwhen ia nukuraanien sə rɨməser ia nəmri Moses. Mətə nəɡkiariien vi Kumwesən rɨnərihi tərini əknekɨn trarə rerɨn, mɨser pɨk məpi raka.

12 Tɨ nəri nə mə kɨmaha iahəukurən amasan nəri nəha mə ro iamɨnhi irə, ro pen kɨmaha iahamətɨɡase, 13  j mhəpkəmwhen mhə ia Moses. In rɨnousəman nənimen ia tɨnari əɡeiɡei mə nəkur Isrel tuhəpwəh nətoniien mə nukuraanien sə raməhiəpwɨn nənimen rɨnamiwən. 14  k Mətə nətərɨɡien səvəi nəkur Isrel me nəha fwe kupwən kɨnərəpinhə i. Nənə meste pehe nəha ipwet mɨne nəpɨn irəha həvsini nəɡkiariien akuas səvəi Loa, irəha həpkreɡi sas mhə nəfe rani, tɨ nəri nə mə nari riti ramərəpinhə nətərɨɡien səvənraha rəmwhen ia tɨnari əɡeiɡei sə rɨnousəman nənime Moses. Mətə Kristo əpa rukurən nuvehi rakaien nəri nəha ia nətərɨɡien səvəi iərmama nəpɨn iərmama ruvehe mo kuatia irau min. 15 Ouəh meste pehe nəha ipwet mɨne, nəpɨn həvsini Loa səvəi Moses, nari riti raməsisəɡ ia nətərɨɡien səvənraha rəmwhen ia tɨnari əɡeiɡei nəha sə rɨnousəman nənime Moses fwe kupwən. 16  l Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti ruvsini in muvehe tɨ Iərɨmənu səkɨtaha, tɨnari nəha trier raka. 17  m Iərɨmənu nəha səkɨtaha in Nənɨmwɨn Ikinan. Nənə kwopun Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ikɨn, in rafi nari ia nərmama. 18  n Kɨtaha pam i səpkuveɡi mhə nəmrɨtaha rəmwhen ia Moses, mətə nəmrɨtaha ramser kamətə nukuraanien səvəi Iərɨmənu ia kɨtaha. Ia nəpɨn me in rauvsini nɨmɨruien səkɨtaha mə tsəuvehe mhəmwhen irə sarə ia nukuraanien riti mharə mhəuvən mwi ia riti. Noien i rauku pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha in nə Nənɨmwɨn Ikinan.

Copyright information for `TNK