2 Thessalonians 1

Nəɡkiariien sə rakupwən

a Iou Pol, Saelas, mɨne Timoti.

Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me fwe Tesalonaeka.

Kɨmiaha nərmama səvəi Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo.

b Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha.

Nəɡnəɡɨniien mɨne nəfwakiien

c Piak me, nəpɨn me pam kɨmaha iahaməreɡi mə tahaməkeikei mhəni vivi Kumwesən tukumiaha pam. Ratukwatukw mə tahamo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn me pam nahatətəien səkɨmiaha ruvehe mamskai mwi, nənə nəpɨn me pam nokeikeiien səkɨmiaha kuatia kuatia hiamo m kɨmiaha me ruvehe mamasori mwi. d Ro pen iahaməni irapw tɨ nakalasia me səvəi Kumwesən ia kwopun me pam mə rerɨmaha raɡien pɨk tukumiaha. Kɨmaha iahaməni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn me pam hiamərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha, nəri auər a mə nərmama me kamhometə kɨmiaha, nənə, mamho nəmisəien me rɨpɨk m kɨmiaha.

e Narimnari me i ramahatən pen mə nəkiriien səvəi Kumwesən ratukwatukw a nənə ro pen tukətə kɨmiaha mə hiəmwhen tihəuvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Kamo nəmisəien m kɨmiaha nəha təkwtəkwuni tɨ nɨtətə nəha. f Mətə Kumwesən in ratukwatukw. Nərmama me i kamho nəmisəien m kɨmiaha, in trərpwɨn pen mwi nəmisəien mɨnraha, g nənə, muvei pehe napwɨsien m kɨtaha m kɨmiaha səməme hiamreɡi rərəha. Kɨtaha tsəuvehi napwɨsien nəha nəpɨn tukətoni Iesu Kristo rier pehe irə irəha naɡelo skai me səvənhi h ia napw sə nəɡsen rasori. In trərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama səməme həreirei Kumwesən mɨne nərmama səməme həpwəh nesi penien nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha. i Irəha tuhəuvehi nərpwɨnien riti sə trouraha irəha ia nuk nuk me fwe kwopun riti tɨpkətə mhə nəmri Iərɨmənu səkɨtaha ikɨn mɨne nukuraanien ia nəsanɨnien asori səvənhi. 10  j Irəha tuhəuvehi nərpwɨnien nəha nəpɨn in truvehe irə. Ia nəpɨn nəha nərmama ikinan me səvənhi tuhəɡnəɡɨni in. Nərmama me pam səməme həni nɨpərhienien irə tuhətoni in, nənə nənimenraha trier. Kɨmiaha mwi tiho mwi iamɨnha irə tɨ nəri nə mə hiəuvəni raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha.

11  k Nəpɨn me pam iahaməfwaki tukumiaha mə Kumwesən səkɨtaha trəvsini kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama me səvənhi. Iahaməres mə nəfe nətərɨɡien amasan uə nəfe noien amasan ruku pen ia nahatətəien hiokeikei mə tiho, in tro irəha pam həuvehe mhəukuə ia nɨskaiien səvənhi. 12  l Ia noien nəha nərmama tuhəuvehi utə nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha tukumiaha, mhəuvehi utə mwi nəɡhɨmiaha tukwe resi pen namasanien səvəi Kumwesən səkɨtaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo.

Copyright information for `TNK