Colossians 3

Nərmama me səvəi Iesu Kristo tuhaməkeikei mharkahu ia nɨmɨruien vi

a Tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno kɨmiaha hiətui mwi ia nemhəien kɨmiaha Kristo, ro pen təkwtəkwuni nəha tihaməkeikei mhətui narimnari me fwe irənhə ia kwopun nəha Iesu raməkure ikɨn ia nɨkare Kumwesən mwatuk. b Nətərɨɡien səkɨmiaha traməkeikei məmak ia narimnari me fwe irənhə, mətə trəpwəh nəmakien ia narimnari me ia təkure tɨprənə i. c Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvamhə raka, nɨmɨruien səkɨmiaha kɨnərkwafə pen ia Kumwesən kɨmiaha Kristo. d Nɨmɨruien pərhien səkɨtaha in nə Kristo. Nənə nəpɨn Kristo trɨrərɨɡ pehe mwi, Kumwesən tro nərmama pam hətoni Kristo mɨne kɨtaha, nənə irəha tuhətoni namasanien mɨne nɨskaiien səvənhi.

Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh anan noien ərəha səvəi tɨprənə me i: nɨpran mɨne nərman kamhəiri əpnapen irəha me, irəha kamho noien ərəha sə ro a naurɨsien, mamhokeikei pɨk irəha me tɨ noien ərəha, nətərɨɡien səvənraha rukuər ia noien ərəha, rerɨnraha ramakres (noien nəha rəmwhen mə kamhəfwaki pen m nənɨmwi nari me). Noien me nəha kamho niemaha raməpi Kumwesən. Trɨpko mhə tui in ruvehe mərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama me nəha səməme kamhərui nəkwan. Fwe kupwən kɨmiaha mwi hiamarə mamho noien ərəha me nəha nəpɨn noien ərəha me nəha kamhərɨmənu ia kɨmiaha. e Mətə təkwtəkwuni nəha tihaməkeikei mharaka pam ia nirəha: niemaha, nətəpaharien, nəmwəkiien iərmama, nɨniien nɨkare iərəmə, mɨne nəɡkiariien əmkemɨk sə raku pen ia tərhui iərəmə. f Tihəpwəh neikuəien ia kɨmiaha me, tɨ nəri nə mə hiənəpwəh raka nɨmɨruien akuas səkɨmiaha mɨne noien ərəha me səvənhi, 10  g nənə mharkahu ia nɨmɨruien vi. Nɨmɨruien vi nəha in nəha iərmama vi sə Kumwesən rɨno, mamərməvi ia nətərɨɡien səvənhi mə truvehe məmwhen irə. 11  h Tɨ nəri nə mə kɨtaha səuvəuvehe mhəno nərmama vi me ia kɨtaha nəri auər a mə ik iəmə Isrel uə rɨpko mhə ik iəmə Isrel, kuvehi ninhum mik uə kɨpkuvehi mhə ninhum mik, ikukurən amasan nari uə ipkukurən amasan mhə nari, ik slef uə rɨpko mhə ik slef, mətə Kristo in narimnari me pam, mamarə ia rerɨtaha pam.

12  i Kɨmiaha nərmama Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha. Kɨmiaha nərmama ikinan mɨne nərmama keikei me səvənhi. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvehi pen nɨmɨruien vi nəha səkɨmiaha rəmwhen ia karkahu səkɨmiaha. Kɨmiaha tihaməkeikei mhapi tɨ nərmama, mho ramasan mɨnraha, mhəuvehi irapw nətərɨɡien səkɨmiaha, mhəpkəfiəutə mhə ia kɨmiaha, mho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs, 13  j mhəpwəh nəseniien niemaha rəpi akwauakw kɨmiaha. Trɨni mɨnuə iərmama riti ro rərəha ia kɨmiaha riti ramasan mə hienouenou i. Iərɨmənu səkɨmiaha rɨnenouenou noien ərəha me səkɨmiaha. Ro pen kɨmiaha mwi tihaməkeikei mhenouenou noien ərəha me səkɨmiaha me. 14  k Nənə irənhə ia noien me pam nəha, tiharkahu nokeikeiien sə ravi tərini amasan narimnari me pam həuvehe mho kuatia.

15  l Nənə pwəh nəmərinuien səvəi Kristo rərɨmənu ia rerɨmiaha, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha mə tihəuvehe mhousəsɨmwɨn rəmwhen nɨpwrai iərmama kuatia mharə ia nəmərinuien nəha. Nənə ia nəpɨn me kɨmiaha tihaməkeikei mhəni tanak m Kumwesən. 16  m Pwəh nəɡkiariien səvəi Kristo ramarə pəpwiə ia rerɨmiaha, hiamahatən mamhəvəhaɡ m kɨmiaha me ia nukurənien me pam. Tihani nɨpu me ia nəkukuə nəha Ol Sam, mɨne nɨpu me səvəi nəfwakiien, mɨne nɨpu me səməme kamhəuku pen tɨ Nənɨmwɨn Ikinan, mhəɡnəɡɨni Kumwesən mə rerɨmiaha raɡien tukwe. 17  n Narimnari me pam səməme hiamo, mɨne nəɡkiariien me pam səməme hiaməni, tihamo mamhəni ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha, mamhəni tanak m Tata Kumwesən tukwe.

Nəvəhaɡien revən tɨ nakalasia me ia nimwə me səvənraha

18  o Kɨmiaha nɨpran me, tihaməkeikei mhəsiai nərman me səkɨmiaha. In nə noien atukwatukw nɨpran me kamhahatətə ia Iərɨmənu tuho.

19  p Kɨmiaha nərman me, tihaməkeikei mhokeikei nɨpran me səkɨmiaha, mhəpwəh nometəien irəha.

20  q Kɨmiaha nəkwərhakwərha me, tihaməkeikei mho nəkwai tata mɨne mama me səkɨmiaha ia narimnari me pam, tɨ nəri nə mə noien i ramo Iərɨmənu səkɨtaha rerɨn ramaɡien.

21  r Kɨmiaha tata me, tihəpwəh noien nəkwərhakwərha me səkɨmiaha niemaha rəpi irəha, kamo nətərɨɡien səvənraha rɨmwei.

22  s Kɨmiaha slef me, tihaməkeikei mho nəkwai nəmə asori me səkɨmiaha ia tɨprənə i ia narimnari me pam, mətə tihəpwəh noien nəpɨn kamhətoni a kɨmiaha rəmwhen ia nərmama səməme kamhəmwur mə tuho nərmama rerɨnraha raɡien, mətə tiho ia rerɨmiaha pam mhehekɨr Iərɨmənu səkɨtaha. 23 Nəfe nəɡhɨn hiamo, tiho ia rerɨmiaha pam rəmwhen hiamo tukwini nari m Iərɨmənu səkɨtaha, rɨpko mhə hiamo tukwini nari m nərmama. 24 Kɨmiaha hiəukurən mə Iərɨmənu səkɨtaha truvei pehe nərəkuien atukwatukw səvəi narimnari me səməme hiamo. Nərəkuien nəha in rɨnəmri karen raka mə səvəi nərmama me səvənhi. Iərɨmənu pərhien sə hiamo tukwini nari min in nə Kristo. 25  t Mətə iərmama sə ramo rərəha truvehi atukwatukw mwi nərəkuien səvəi noien ərəha səvənhi, tɨ nəri nə mə Kumwesən ramo raməmnəmwhen m nərmama me pam.

Copyright information for `TNK