Hebrews 8

Iesu in pris asori anan səkɨtaha

a Kɨmaha iahaməɡkiari ia nəri i, mətə nukunen ro iamɨnhi irə. Səkɨtaha riti pris asori anan rəmwhen a ia sə i iahaməni. In fwe ia neiai. Jea nəha Kumwesən asori raməkure irə mamərɨmənu, pris asori anan nəha səkɨtaha rɨnəkure ia nɨkare jea nəha mwatuk. In ramo wok ia nəkwai kwopun ikinan, in i nimwə tapolen pərhien sə Kumwesən rɨməvi fwe ia neiai. Rɨpko mhə iərmama rɨməvi nimwə tapolen nəha.

Pris asori anan me pam səməme Loa rɨməuvehi utə irəha wok səvənraha fwe ikɨn. Irəha haməuvei pen narimnari me m Kumwesən, mamhəvi netə ia nɨfatə səvənhi. Ia suatuk kuatia a, pris asori anan səkɨtaha, in mwi traməkeikei muvei pen nari riti m Kumwesən. Trɨni mɨnuə in ramarə ihi ia tɨprənə i, ko rɨpkuvehe mhə mo in pris riti, tɨ nəri nə mə pris me hənarə raka mə tuhəuvei pen narimnari m Kumwesən rəmwhen Loa rani. b Pris me nəha, irəha kamho wok səvənraha ia nəkwai nimwə sə rauvnhi a narimnari me səməme kamharə ia neiai. Ro pen nəpɨn Kumwesən rɨməni pen tɨ Moses fwe kupwən mə trɨvi nimwə tapolen, mɨni mə,

“Tikaməkeikei mətui amasan mə tiko narimnari me i səvəi nimwə tapolen
resi pen atukwatukw nəfe iakɨnahatən raka ik irə fwe ia təkuər.”
c Mətə təkwtəkwuni Kristo rɨməuvehi wok səvəi pris sə ramasan məpi raka wok səvəi pris kupwən me. Rəmwhen a mwi nəɡkiariien sə in rɨnərihi tərini əknekɨn ramasan məpi raka nəɡkiariien kupwən, tɨ nəri nə mə ramərer utə ia promes me səməme hamasan mhəpi raka.

Nəɡkiariien sə kɨməkupwən kərihi tərini əknekɨn rɨpkatukwatukw pam mhə. Ko ratukwatukw pam tukərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien vi riti tɨ nəfe? Mətə Kumwesən rɨnətoni mə irəha həpkatukwatukw mhə nəpɨn rani mə,

“Nəpɨn nəha ikɨn rauvehe
sə takərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien vi riti
nəkur Isrel mɨne nəkur Juta tuharə irə.
Nəɡkiariien nəha rɨpkəmhwen mhə ia nəɡkiariien nəha iakɨnərihi tərini əknekɨn
mə kaha me səvənraha tuharə irə,
ia nəpɨn nəha iakɨməuvehi rəɡɨnraha
miri irapw irəha fwe tənə Ijip.
Irəha həpkəkwtəmhiri mhə nəɡkiariien səiou,
nənə ro pen iakenouenou irəha. Iou Iərɨmənu iakani iamɨnha irə.
10  d Nənə iou Iərɨmənu iakani mə nəɡkiariien səiou takərihi tərini əknekɨn ia nəpɨn sə truvehe nəkur Isrel tuharə irə ro iamɨnhi irə:
Takəmri pen loa me səiou ia nətərɨɡien səvənraha,
nənə mɨrai pen ia rerɨnraha.
Iou takuvehe mo iou Kumwesən səvənraha,
nənə irəha tuhəuvehe mho irəha nərmama me səiou.
11 Ko irəha riti rɨpkevən mhə mahatən nəkur imwəni me uə piəvni mə, ‘Ik tikaməkeikei mukurən Iərɨmənu i.’
Ko rɨpkahatən mhə irəha iamɨnhi tɨ nəri nə mə irəha pam tuhəukurən iou,
iərmama sə in inhərɨpw anan ia nirəha, mevən meste iərmama sə in rasori ia nirəha.
12  e Iou takapi irəha tɨ noien me səvənraha səməme həpkatukwatukw mhə,
nənə rerɨk trɨpkrhi mhə mwi noien ərəha me səvənraha ia nəpɨn riti.”
13 Nəpɨn Kumwesən raməɡkiari ia nəɡkiariien nəha in trərihi tərini əknekɨn mə in nəɡkiariien vi, nɨpwran i mə nəɡkiariien rɨməkupwən mərihi tərini əknekɨn rɨnakuas. Nənə nəri sə rɨnakuas, rɨnəpwəh nəmwhenien, nənə trɨpko mhə tui riwən.

Copyright information for `TNK