John 15

Nukune nei pərhien mɨne rəɡrəɡɨn me

“Iou iakəmwhen ia nukune nei nəha krep sə ro nɨpərhienien i. Səiou Tata in rəmwhen ia iərmama sə raməpərhi nei nəha. a Rəɡi nei me pam səməme həpkukuə mhə in ramərai raka irəha. Rəɡi nei me pam səməme kamhəukuə in raməpərhi amasan mə trukuə kwənkwan rɨpɨk mwi. b Kɨmiaha hiəmwhen ia rɨɡi nei nəha, nənə iakɨnəpərhi raka kɨmiaha ia nəɡkiariien me səməme iakani pehe tukumiaha. c Tihəpwit əknekɨn ia nirak, nənə iou takəpwit əknekɨn ia kɨmiaha. Rɨɡi nei ko rəpwəh nukuəien trɨni mɨnuə rɨpkərer əknekɨn mhə ia nɨpren. Ia noien nəha rəmwhen a mwi nɨmɨruien səkɨmiaha ko rɨpkukuə mhə kwənkwan trɨni mɨnuə hiəpwəh nəpwit əknekɨnien ia nirak.

d Iou i, iou nukune nei nəha krep. Kɨmiaha nə rəɡrəɡɨn me. Iərmama sə rəpwit əknekɨn ia nirak, nənə iakəpwit əknekɨn irə, iərmama i in trukuə kwənkwan me rɨpɨk. Mətə kɨmiaha ko hiəpko mhə nari riti trɨni mɨnuə hiəpkəpwit əknekɨn mhə ia nirak. e Iərmama sə rɨpkəpwit əknekɨn mhə ia nirak in rəmwhen ia rɨɡi nei riti sə kɨnərai raka ruvɨmhiə. Rɨɡi nei me səməme həuvəmhiə iamɨnhi, tukɨpeki irəha kərki pen irəha ia napw. f Trɨni mɨnuə hiəpwit əknekɨn ia nirak, nənə nəɡkiariien me səiou ramarə ia rerɨmiaha, nəfe hiokeikei, hiəukurən nəresien, nənə tuko m kɨmiaha. g Nɨmɨruien səkɨmiaha traməkeikei mukuə kwənkwan me rɨpɨk. Nərmama me tuhətoni mhəukurən mə pərhien kɨmiaha i nərmama me səiou. Ia noien nəha tihəuvehi utə nəɡhi Tata səiou.

Iakokeikei kɨmiaha rəmwhen Tata Kumwesən rokeikei iou. Həpwit əknekɨn ia nokeikeiien səiou. 10  h Trɨni mɨnuə hiamo nəɡkiariien me səiou, nənə tihəpwit əknekɨn ia nokeikeiien səiou, rəmwhen iou iakɨno nəɡkiariien me səvəi Tata səiou maməpwit əknekɨn ia nokeikeiien səvənhi. 11  i Iakani irapw narimnari me i tukumiaha mə rerɨmiaha tramaɡien rəmwhen iou rerɨk ramaɡien, nənə naɡienien i səkɨmiaha trasori pɨk. 12  j Nəɡkiariien səiou sə iakani pehe tukumiaha i mə tiho ro iamɨnhi irə: Hokeikei kɨmiaha me rəmwhen iou iakokeikei kɨmiaha. 13  k Samarə iərmama riti rəseni kousi əpune in mə nemhəien səvənhi truvehimɨru in me nepwɨn hiəukurən mə nokeikeiien riti mwi riwən rasori məpi raka nokeikeiien nəha. 14  l Trɨni mɨnuə hiamo narimnari me i iakani pehe tukumiaha, ramahatən mə iou me nepwɨn nə kɨmiaha. 15 Iou tapkəkwein mhə mwi kɨmiaha mə iotukwininari me səiou tɨ nəri nə mə iotukwininari rɨreirei narimnari me səməme iəmə asori səvənhi ramo. Mətə təkwtəkwuni nəha takəkwein kɨmiaha mə iou me nepwɨn tɨ nəri nə mə narimnari me pam səməme iakɨməreɡi səiou Tata ramɨni iakuvəni pehe raka tukumiaha. 16 Kɨmiaha hiəpkukupwən mhə mhərpwi rəɡɨmiaha ia nirak, mətə iou iakukupwən mərpwi rəɡɨk ia kɨmiaha, muvehi utə kɨmiaha mə tihəuvən nɨmɨruien səkɨmiaha trukuə rəmwhen ia nei, nənə kwənkwamiaha trarə. Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə hiəres nari riti m Tata Kumwesən ia nəɡhɨk, nənə in truvei pehe m kɨmiaha. 17  m Nəɡkiariien səiou sə iakani pehe tukumiaha i mə tiho ro iamɨnhi irə: Hokeikei kɨmiaha me.”

Nərmama səvəi tɨprənə tuhəmwəki nərmama me səvəi Iesu

18  n “Trɨni mɨnuə nərmama səvəi tɨprənə i kamhəmwəki kɨmiaha, rerɨmiaha trɨrhi mə fwe kupwən irəha hənaməmwəki mwi iou. 19  o Trɨni mɨnuə kɨmiaha nərmama səvəi tɨprənə i, irəha tuhokeikei kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səvənraha. Mətə rɨpko mhə kɨmiaha nərmama səvəi tɨprənə i. Iou iakɨnərpwi rəɡɨk ia kɨmiaha mə kɨmiaha tiharaka ia nərmama səvəi tɨprənə i. Ro iamɨnhi irə nərmama səvəi tɨprənə i kamhəmwəki kɨmiaha. 20  p Rerɨmiaha trɨrhi nəɡkiariien i iakuvəni raka tukumiaha i mə, ‘Iərmama sə ramo tukwini nari rɨpkasori mhə ia iəmə asori səvənhi.’ Irəha hənometə iou, ro iamɨnhi irə hiəukurən mə tuhometə mwi kɨmiaha. Irəha hənəpwəh noien nəɡkiariien me səiou, ro iamɨnhi irə hiəukurən mə tuhəpwəh mwi noien nəɡkiariien me səkɨmiaha. 21  q Nərmama me səvəi tɨprənə i tuho narimnari me i ia kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha i nərmama me səiou. Irəha tuhometə kɨmiaha tɨ nəri nə mə həreirei Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. 22 Trɨni mɨnuə iakəpwəh nuveheien məɡkiari mɨnraha, nərəhaien səvənraha triwən. Mətə təkwtəkwuni nəha iakuvəuvehe raka, ko həpkərkwafə mhə noien ərəha səvənraha. 23  r Iərmama sə raməmwəki iou, in raməmwəki mwi səiou Tata. 24  s Iakɨno narimnari me i ia nənimenraha, narimnari me sə iərməpə riti ko rɨpko mhə. Trɨni mɨnuə iapko mhə iamɨnhi nərəhaien səvənraha triwən. Mətə təkwtəkwuni irəha hənətə raka iou, mamhəmwəki kɨmrau Tata səiou. 25 Mətə nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Loa səvənraha traməkeikei muvehe mukuə. Rɨni iamɨnhi irə mə, ‘Iou iapko mhə nari riti ia nirəha, mətə irəha həmwəki iou.’

26  t Iasitu riti nəha ikɨn Tata Kumwesən truvei pehe iou takərhi pehe i tukumiaha. Iasitu nəha in nə Nənɨmwɨn nə nukune nɨpərhienien sə ramier ia Tata Kumwesən. Nəpɨn truvehe, trərer irapw məɡkiari ia nirak. 27  u Nənə kɨmiaha mwi tihaməkeikei mhərer irapw mhəɡkiari ia nirak, tɨ nəri nə kɨtaha miou sənarə fwe ia nukune wok səiou muvehe meste pehe təkwtəkwuni.”

Copyright information for `TNK