Mark 13

Iesu rɨni irapw mə tukamevən tukousi testesi pam nimwə səvəi Kumwesən

Nəpɨn Iesu rɨnamier ia kwopun nimwə səvəi Kumwesən ramərer ikɨn, iərmama riti səvənhi rɨni pen tukwe in mə, “Iahatən. Ətə ro nimwə səvəi Kumwesən. Kɨno ia kəruəterei asori me. Nimwə me i hamasan pɨk.”

a Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikətə nimwə asori me i? Tukamevən tukousi testesi pam, kəruəterei riti ko rəpwəh nərer əknekɨnien ia riti.”

Nəpɨn Iesu raməkure ia Təkuər Olif, maməti əpwəmwɨs pen ia nimwə səvəi Kumwesən, Pita mɨne Jemes mɨne Jon mɨne Antru həres afafa in mə, “Tiko mɨni ro tukumaha i mə narimnari me nəha truvehe tɨnesən? Nəfe nɨmtətien truvehe mahatən pen mə nəpɨn səvəi narimnari me nəha ruvəuvehe ipaka?”

Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməsiari kamo iərmama riti reikuə ia kɨmiaha. Nərmama həpɨk tuhəuvehe ia nəɡhɨk, mhəni mə irəha Kristo. Tuheikuə ia nərmama həpɨk. Nəpɨn tihəreɡi nərmama tuhəvisau ia naruaɡənien mə ‘naruaɡənien riti fwe’ uə ‘naruaɡənien trutə,’ tihəpwəh nehekɨrien. Nəri nəha traməkeikei muvehe, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn sampam. b Nərmama ia kwənəkwus riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama ia kwənəkwus əpə. Nərmama səvəi kiɡ riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama səvəi kiɡ əpə. Kwopun me nepwɨn nɨmwnɨmwien trɨkiu. Nukumhə trahi nərmama. Mətə narimnari me i rəmwhen a ia pran sə rɨnamreɡi təkutan rɨnaməmisə tɨ nərəhiien iəkunouihi.

c Kɨmiaha tihamətə amasan ia kɨmiaha me. Nərmama tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha. Fwe ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel tuhərisi kɨmiaha. Tihərer ia nəmri kiɡ me mɨne ia nəmri nərmama səməme kamhərɨmənu tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. Tihərer ia nəmrɨnraha mhəvisau irapw nəɡkiariien amasan səiou mɨnraha. 10 Nəɡkiariien amasan səiou traməkeikei mukupwən mevən tɨ nərmama pam ia tənəmtənə me kurirə irə nəpɨn sampam truvehe. 11  d Nəpɨn nərmama tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha, kurirə hiəɡkiari, tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia nəfe tihəni. Mətə ia nəpɨn səkɨmiaha tihəɡkiari irə, tihəskəmter, mhəɡkiari, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə kɨmiaha atukwatukw tihəɡkiari, mətə Nənɨmwɨn Ikinan truvei pehe nəɡkiariien m kɨmiaha hiəɡkiari.

12  e Ia nəpɨn nəha iərmama truvei pen piəvni anan ia rəɡi nərməpə mə tukousi əpune. Tata me tuho mwi iamɨnhi ia tɨnɨnraha me. Nəkwərhakwərha me tuhəskəmter mhəni ərəha səvənraha me tata mɨne mama, mhəuvei pen irəha mə tukousi əpune irəha. 13  f Nərmama me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. Mətə iərmama sə trərer əknekɨn ia nahatətəien səvənhi meste nərəhaien me i həuvehe mhəukurau pam, Kumwesən truvehimɨru in.”

Nərəhaien asori ia Jerusalem

14  g “Kɨmiaha tihətoni nəri Profet Taniel rɨməni kani mə ‘Nəri sə rərəha anan mamouraha narimnari ikinan.’ Tramərer ia kwopun sə rɨpkatukwatukw mhə mə trərer ikɨn.
Trərer ia kwopun ikinan anan ia nimwə səvəi Kumwesən.
Ia nəpɨn nəha tihətoni, (iərmama sə raməvsini nəkukuə i traməkeikei mukurən nɨpwran), nərmama ia tənə Jutia tuhaməkeikei mhap mhərkwafə ia təkuər me.
15  i Trɨni mɨnuə iərmama riti ramapwɨs ia təkure nimwə səvənhi, traməkeikei meiwaiu map akwauakw, məpwəh nuvnimwəien mə truvehi nari riti. 16 Trɨni mɨnuə iərmama riti raməmhu ia nəmhien səvənhi, traməkeikei map akwauakw, məpwəh nɨrərɨɡien mevən imwəni mə truvehi səvənhi tɨnari. 17  j Trərəha anan tɨ nɨpran me səməme tuhəpəmpəm mɨne səməme tuhaməuvei kənunu m nəkwərhakwərha əmtəmetə me ia nəpɨn nəha 18 Tihəfwaki mə nəpɨn nəha trəpwəh nuveheien ia nəpɨn səvəi nəkwieiien, 19  k tɨ nəri nə mə nəpɨn nəha nəpɨn səvəi nərəhaien. Nərəhaien nəha trasori məpi raka nərəhaien me pam səməme həuvəuvehe raka fwe nukune narəien
Uə fwe kupwən ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨno neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam.
mesite pehe ipwet mɨne. Nənə nərəhaien riti mwi riwən truvehe məpi raka.
20 Ko nərəhaien nəha ravən əpwəmwɨs, nərmama me hemhə pam. Mətə Iərɨmənu tro nəpɨn sə nərəhaien nəha travən irə rukwakwa. In tro iamɨnhi irə mə truvehimɨru nərmama me səvənhi səməme ruvərfi raka irəha. 21 Ia nəpɨn nəha, trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni pehe tukumiaha i mə, ‘Hətə ro Kristo i’ uə ‘Hətə ro Kristo nəha,’ kɨmiaha tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə. 22  m Nərmama tuhəskəmter. Nepwɨn tuhəni mə irəha Kristo, mətə neikuəien. Nepwɨn tuhəni mə irəha profet, mətə neikuəien. Tuho nɨmtətien me mɨne narimnari me nərmama tuhətoni mhərkərinari irə. Irəha tuhəmwur mə tuheikuə ia nərmama səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha, trɨni mɨnuə irəha həukurən noien. 23 Mətə kɨmiaha tihaməsiari. Narimnari me pam iakukupwən muvəni raka tukumiaha i.”

Kristo truvehe mwi

24  n Iesu rɨrɨpɨn mɨni mə, “Mətə nəpɨn nərəhaien nəha truvehe mukurau pam,

‘meri truvehe mɨpitəv,
məkwə trəpwəh nəhiapwien,
25 kəməhau me ia nɨmaɡouaɡou tuhəsasəsas,
narimnari me ia nɨmaɡouaɡou həskai pɨk, Kumwesən trɨkiukiu ia nirəha.’
26 Kurirə irə nərmama tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, ia nəpuə iakauvehe ia nɨskaiien asori mɨne nukuraanien asori. 27  o Ia nəpɨn nəha takərhi raka naɡelo me səiou həuvrehi, mhəuvesu, mhəuveraha, mhəuvarei, mhəuvən ia kwopun me pam ia tɨprənə i, mhəpeki nərmama me səməme iakɨmərfi irəha mə səiou, mhəpeki irəha mhəuvehe.

28 Həreɡi ro nusipekɨnien səvəi nei nəha niemɨs. Nəpɨn rɨnarkwi pen tukun sə rɨmərməru mɨnaməpɨrpɨr, kɨmiaha hiəukurən mə nəpɨn səvəi nəpnəpanien ruvəuvehe ipaka. 29 Rəmwhen a mwi, nəpɨn kɨmiaha tihətoni narimnari me i hənaməier pehe, tihəukurən mə iou, Iəməti Iərmama, iakuvəuvehe ipaka, rəmwhen a iakamərer ia kwəruə ia nimwə mə takuvnimwə pehe. 30 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama səməme kamhəmɨru təkwtəkwuni mɨne tuhəpwəh nemhə pamien meste narimnari me pam i həier pehe. 31 Neiai mɨne tɨprənə trouiwən, mətə nəɡkiariien me səiou tuhəpkiwən mhə.

32 Mətə nəpɨn səvəi nəri nəha, uə aoa səvənhi, iərmama riti riwən rukurən. Naɡelo me ia neiai mɨne iou mwi, Tɨni Kumwesən, iahəreirei. Mətə Tata səiou, in əpa rukurən. 33 Kɨmiaha tihaməsiari, tɨ nəri nə mə hiəreirei mə nəpɨn nəha truvehe tɨnesən. 34  p Rəmwhen a ia iərmama riti ravən əpwəmwɨs, məseni pen narimnari me səvənhi ia rəɡi nərmama me səməme kamho tukwini nari min. Irəha pam səvənraha wok rarə. Nənə nəpɨn iərmama nəha ramier irə rɨni pen tɨ iərmama sə raməkure ia kwəruə ia nimwə səvənhi mə, ‘Tikamətui amasan tɨ səiou narimnari me, məpwəh napriien.’

35  q Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan, mhəpwəh napriien, tɨ nəri nə mə hiəreirei mə iəmə asori səvəi nimwə truvehe tɨnesən. Truvehe ia nəruarəv uə ia nəpɨn uə ia nəpɨn rəiə rakaka irə uə ia nəpnəpɨn. 36 Rərəha mə ruvehe akwauakw mətoni hiamapri. 37 Nəfe iakamɨni pehe tukumiaha i, iakamɨni pen tɨ nərmama me pam mə, ‘Hətui amasan, mhəpwəh napriien!’”

Copyright information for `TNK