Matthew 12

Iesu in ramərɨmənu ia Sapat

a Ia nəpɨn nəha, ia Sapat riti, Iesu ramavən maməpi sɨmwɨn ia nɨmei wit me nepwɨn. Nərmama me səvənhi nukumhə rɨnamahi irəha, nənə hənamesi kwənkwai wit mənamhani. b Mətə nəpɨn Farisi me hətoni, həni pen tukwe in mə, “Ətə ro. Nərmama me səim kamho noien riti rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə tuko ia Sapat.”

c Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə ia Nəkukuə Ikinan nəfe Kiɡ Tevɨt rɨno fwe kupwən uə? Ia nəpɨn nəha in mɨne nərmama me səvənhi nukumhə ramahi irəha, d Kiɡ Tevɨt ruvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən, məni bred ikinan sə raməmak ia nɨfatə. Rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə in mɨne nərmama me səvənhi tuhani bred nəha, mətə pris me əpa həukurən naniien. e Uə rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat me pris me fwe ia nimwə səvəi Kumwesən kamhərui loa səvəi Sapat mətə Kumwesən rətə mə irəha həpwəh noien nari riti rərəha? f Iakani pehe tukumiaha i nari riti rasori məpi raka nimwə səvəi Kumwesən in i ia kwopun i. g Kumwesən rɨməni mə, ‘Iakəpwəh nokeikeiien mə nərmama tuhousi əpune nərimɨru me mhəuvehi pehe miou, mətə iakokeikei mə irəha tuhapi tɨ nirəha me.’ Rɨpɨnuə kɨmiaha hiəukurən nɨpwrai nəɡkiariien i ko hiəpwəh nɨni ərəhaien nərmama me səiou. Irəha həpwəh noien nari riti rərəha. h Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iou, Iəməti Iərmama, iakamərɨmənu ia Sapat.”

Iesu romasan rəɡi iərmama riti

Iesu rəpwəh kwopun nəha, mevən, muvnimwə ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. 10  i Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha rəɡɨn rərfe. Ko rɨpkuvi atukw mhə i. Farisi me həres pen Iesu i mə, “Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat tukomasan iərmama sə ramemhə uə rekəm?” Kamhətərɨɡ ia Iesu mə trəfni irə. Trɨni mɨnuə rəseni, tuhəni ərəha in tukwe.

11  j Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sin ia kɨmiaha, trɨni mɨnuə sipsip riti səvənhi rivə pen ia ruei tənə ia Sapat trəpwəh raməmak? In traməkeikei məkwtəmhiri, muvehi utə. 12 Mətə iərmama in ramasan məpi raka sipsip! Ro iamɨnhi irə ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə tuko noien amasan ia Sapat.”

13 Nənə Iesu rəɡkiari m iərmama sə rəɡɨn rərfe, mɨni mə, “Tiko muvi atukw rəɡɨm.” Iərmama nəha ruvi atukw rəɡɨn. Rəɡɨn ruvehe mamasan mwi məsanɨn rəmwhen ia nɨkare rəɡɨn. 14  k Mətə Farisi me həier irapw, mhousəsɨmwɨn irəha me, mənamhəni ərəha Iesu, mənamhətui suatuk mə tuhousi əpune in.

Iesu in iəmə sə Kumwesən ruvərfi raka in

15  l Iesu ruvəukurən raka nətərɨɡien səvənraha, ro pen rier ia kwopun nəha. Nərmama həpɨk həkurirə in. Səməme kamhemhə in ro irəha pam həuvehe mhəsanɨn, 16  m nənə mɨnise pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nɨniien nəɡhɨn kamo nərmama həreɡi həukurən in. 17 Narimnari me i həier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehe mukuə. In rɨməni mə,

18  n “Hətə ro iərmama sə ramo tukwini nari miou. Iakɨmərfi raka in.
Iakokeikei pɨk in, rerɨk raɡien tukwe.
Takəmri pen Nənɨmwɨn səiou ramarə irə,
nənə in trɨni irapw noien atukwatukw tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.
19 In trɨpkəvisə mhə uə trəpwəh nətəpaharien.
Nərmama tuhəpwəh nɨreɡiien rerɨn ia suatuk me.
20 In truvehi məru nərmama səməme həpkɨskai mhə
rəmwhen kauvehi məru kwənkwai niɡ sə rərkwəpɨr,
nənə səməme nəɡsenraha rɨnamiwən in truvehi məru irəha
rəmwhen kauvehi məru nukumheəv ia napw sə na trɨfwə.
Tro iamɨnhi irə mamevən meste in tro narimnari me pam həuvehe mhatukwatukw.
21 Nənə nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha irə.”

Nərmama kamhəni ərəha Iesu mə iəremhə rarə irə

22  o Nəpɨn riti nərmama nepwɨn həiri iərmama riti mhəiri mhəuvehe tɨ Iesu. Iərmama nəha nənimen rɨfwə ko rɨpkəɡkiari mhə tɨ nəri nə mə iəremhə rarə irə. Nənə Iesu ro in ruvehe məsanɨn. Iərmama nəha rəɡkiari, mətə mwi nari. 23 Nənə nərmama me pam nənimenraha rier. Həni mə, “Nərmama. Rosi iəmə i in i kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt kɨtaha sameitenhi uə?”

24  p Mətə nəpɨn Farisi me həreɡi, həni mə, “Rekəm! Iəmə nəha rauvehi nɨskaiien səvəi iəremhə asori nəha Pielsepul, maməkoui irapw nəremhə me irə.”

25 Mətə Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨni mɨnuə ieni riti ruai narəien səvənhi ro kəru irə, nərmama me səvənhi kamhousi irəha me, nɨtətə sə ieni nəha ramərɨmənu irə truvehe mərəha. Trɨni mɨnuə nərmama ia rukwənu riti uə ia nəkwai nimwə riti həuai irəha me ia kusen kəru, kamhousi irəha me, irəha ko həpkarə amasan mhə. 26 Nənə mə nɨpərhienien i Setan raməkoui irapw nəremhə me səvənhi ia nərmama, noien nəha ramahatən pen mə narəien səvənhi ro kəru. In ramousi atukw a in. Mə ro iamɨnhi irə nɨtətə sə in ramərɨmənu irə trəfərer əpwəmwɨs? 27 Kɨmiaha hiaməni iou mə iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi Pielsepul. Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha səkɨmiaha ro nɨpərhienien, rəfo ia nərmama me səkɨmiaha? Irəha kamhəkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi sin? Səvəi Setan? Rekəm! Ro pen ramasan mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien i səkɨmiaha. 28  q Mətə iou iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. Noien nəha ramahatən pen mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə ruvəuvehe raka tukumiaha.

29  r Uə iərmama riti trəfo muvnimwə, makres narimnari me ia nəkwai nimwə səvəi iəmə skai riti? In traməkeikei mukupwən məkwtəmhiri iəmə skai nəha, mərihi rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi. Kurirə irə in rukurən nevənien makres narimnari me fwe ia nəkwai nimwə səvənhi.

30  s Iərmama sə rɨpkukurirə mhə iou in raman əpə ia nirak. Nənə iərmama sə rɨpkasitu mhə ia nirak, mamiri pehe nərmama həuvehe tukw iou, in raməkoui kɨrkɨri irəha. 31  t Ro pen iakani pehe tukumiaha i. Kumwesən rukurən nenouenouien nərəhaien me pam səməme nərmama tuho uə tuhəni irə, məpwəh nərpwɨnien. Mətə iərmama sə trɨni ərəha Nənɨmwɨn Ikinan, Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. 32 Iərmama sə trɨni nəɡkiariien ərəha riti, muəsi Iou Iəməti Iərmama irə, Kumwesən rukurən nenouenouien nərəhaien səvənhi, məpwəh nərpwɨnien. Mətə iərmama sə trɨni nəɡkiariien ərəha riti muəsi Nənɨmwɨn Ikinan i, Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. Nərpwɨnien səvənhi trarə ia nɨtətə ipwet mɨne mɨne ia nɨtətə sə trɨpkuvehe.”

Iesu rəɡkiari ia kwənkwai nei me

33  u “Nei amasan rukuə nukwai nei amasan, mətə nei ərəha rukuə nukwai nei ərəha. Nei amasan uə nei ərəha tihətə sas a ia kwənkwanrau. 34  v Kɨmiaha hiəmwhen ia kuse snek me səməme kamhahi əpune iərəmə! Kɨmiaha nəkur ərəha tihəfo mhəni nəɡkiariien amasan? Ko hiəpko mhə, tɨ nəri nə mə iərmama raməɡkiari, ramɨni irapw a nəfe nətərɨɡien rerɨn rukuər irə. 35 Iərmama amasan rani irapw nəɡkiariien amasan tɨ nəri nə mə rerɨn rukuər ia nətərɨɡien amasan. Iərmama ərəha rani irapw nəɡkiariien ərəha tɨ nəri nə mə rerɨn rukuər ia nətərɨɡien ərəha. 36 Iakani pehe tukumiaha i ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, in trəres nəɡkiariien ərəha me pam sə nərmama me həməni əpnapen, nənə irəha tuhaməkeikei mhəni pen tukwe in mə hənəfo irə mhəni. 37 Nəɡkiariien me səim sə ikamɨni, Kumwesən trəkiri nəɡkiariien me nəha mətə sas ia niram mə ik iərmama atukwatukw uə ik iərmama ərəha.”

Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa kamhəres nɨmtətien riti

38  w Nənə nahatən me nepwɨn səvəi Loa mɨne Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən. Kɨmaha iahokeikei mə tiko nɨmtətien riti pwəh iahətoni ro.”

39  x Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nərmama ipwet mɨne hiamətui a nɨmtətien tɨ nəri nə mə noien səkɨmiaha rikou. Kɨmiaha hiənəpwəh Kumwesən rəmwhen pran sə rəpwəh iərman səvənhi mamesi pen iərməpə. Kumwesən trəpwəh nuvei peheien nɨmtətien riti mwi m kɨmiaha, mətə nɨmtətien əpa səvəi Profet Jona. 40  y Fwe kupwən Profet Jona raməmak ia tɨpwi nəmu asori nəpɨn ia ran kahar mɨne nəpɨn ia nəpɨn kahar. Rəmwhen a mwi iou, Iəməti Iərmama, takarə ia reri tɨprənə nəpɨn ia ran kahar mɨne nəpɨn ia nəpɨn kahar. 41  z Ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, nəmə Nineve tuhərer irəha nərmama ipwet mɨne, nənə mhəni mə irəha nəkur ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn nəmə Nineve həreɡi Profet Jona raməvisau, irəha hərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori ia Profet Jona in i ia kwopun i. 42  aa Ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, prən asori sə rɨnamərɨmənu ia tənə Sipa fwe kupwən trərer irəha nərmama ipwet mɨne, nənə mɨni mə irəha nəkur ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə prən nəha ruku pen ia nɨkare tənə fwe isipwɨn anan muvehe mə trɨreɡi nukurənien səvəi Solomon. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori ia Solomon in i ia kwopun i.

43 Nəpɨn kɨnəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha riti ia iərmama, nənɨmwɨn ərəha nəha trəfo irə? Trevən mavən ia kwopun me sə nui riwən ikɨn, mamətui kwopun trapwɨs ikɨn. Mətə mə rɨpkətoni mhə, 44 trəɡkiari iamɨnhi irə mə, ‘Takrərɨɡ mwi mevən tɨ nimwə fwe səiou sə iakɨməier irə.’ Nənə nəpɨn rɨrərɨɡ muvehe, trətoni mə nimwə nəha ro tekɨn, kɨnaies amasan irə, narimnari me pam kamhəmrɨmər a ia təmwhekɨnraha. 45 Nənə in trevən miri mwi nənɨmwɨn ərəha me sefen səməme hərəha mhəpi raka in, miri irəha mhəuvehe, mhəuvnimwə mwi, nənə mharə ia reri iərmama nəha. Nənə nɨmɨruien səvəi iərmama nəha truvehe mərəha anan məpi raka sə kupwən. Nəri nəha iakani truvehe meste nərmama ərəha me i ipwet mɨne.”

Mama me səvəi Iesu mɨne piəvni me mɨni kɨtiriməni me

46  ab Nəpɨn Iesu raməɡkiari m nərmama, nərmama nepwɨn hətoni piəvni me mɨne mama səvənhi kamhərer fwe iruə mamhəres in mə tuhəɡkiari ro min. 47 Nənə iərmama riti rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Ətə ro! Səim mama mɨne piam me kamhərer fwe iruə, mamhətui ik. Irəha hokeikei mə tuhəɡkiari mik.”

48 Mətə Iesu rɨni mə, “Sin nəha səiou mama? Nɨsɨmə nəha piak me?” 49 In ruini rəɡɨn ia nərmama me səvənhi, mɨni mə, “Kɨmiaha i mama me səiou. Kɨmiaha i piak me. 50  ac Iərmama sə ramo nəkwai Tata səiou fwe ia neiai, in nə piak mɨne kɨtirimak mɨne mama səiou.”

Copyright information for `TNK