Matthew 14

Jon Paptaes remhə

Ia nəpɨn nəha nərmama kamhəni pɨk nəɡhi Iesu. Nəpɨn Kiɡ Herot rɨreɡi nəɡkiariien səvənraha, rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari min mə, “In nəha Jon Paptaes. Rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi ro pen rauvehi nɨskaiien mamo nɨmtətien me.”

a Kiɡ Herot rɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən in rəkwtəmhiri Jon, mərihi in, muvehi puvnimwə ia kalapus tɨ Herotias, pran səvəi piəvni nəɡhɨn nə Filip. b Niemaha raməpi prən nəha tɨ nəri nə mə Jon rɨni pen tɨ Kiɡ Herot i mə, “Ikakres pran səvəi piam noien nəha rɨpkatukwatukw mhə ia Loa.” c Kiɡ Herot rokeikei mə trousi əpune Jon, mətə rehekɨr nərmama tɨ nəri nə mə irəha həni mə Jon in profet riti.

Mətə nəpɨn ko nəveɡɨnien asori riti sə rahatən pen nəpɨn Kiɡ Herot rɨnətui irə, prən ouihi səvəi Herotias ruvehe motanis ia nənimenraha, mo Kiɡ Herot rerɨn raɡien. Ro pen Kiɡ Herot rɨni nəkwan muvehi kwəsuahi tukwe mə truvei pen nəfe nəɡhɨn prən ouihi i trəres i. Ia nəpɨn nəha mama səvəi prən ouihi rəɡkiari min, mɨni pen nətərɨɡien səvənhi tukwe. Nənə prən ouihi nəha revən mɨni pen tɨ Kiɡ Herot i mə, “Tikevən muvehi kənkapwə Jon Paptaes ia tikiplet muvehi muvehe ia kwopun i muvei pehe miou.” Nəpɨn Kiɡ Herot rɨreɡi nəresien nəha, rerɨn rəpou. Mətə tɨ nəri nə mə rɨməuvehi kwəsuahi ia nəmri nəmə asori me səməme kamhani pəri nari irəha min in rɨni nəkwan mə tukuvei pen. 10  d In rərhi pen iaruaɡən riti səvənhi revən ia kalapus, mərai raka kənkapwə Jon, 11 məmri pen ia tikiplet, muvehi muvehe, muvei pen m prən ouihi. Prənouihi nəha ruvehi mevən, muvei pen m mama səvənhi. 12 Nənə nərmama me səvəi Jon həuvehe, mhəuvehi nɨpwran, mhəuvən, mhənɨmwi. Kurirə irə həuvən mhəni pen tɨ Iesu.

Iesu rəkwməni nərmama me irəha pam faef-taosen

13 Nənə nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien i, rəputə ia nɨtətə ouihi, məpwəh kwopun nəha, mevən in əpa ia kwopun riti nərmama həiwən ikɨn. Mətə nərmama me həreɡi, həier ia taon me, mhavən a, mhəkurirə in. 14  e Nəpɨn in ruvarei, rətoni nərmama həpɨk, nənə rerɨn rərkwəpɨr tɨ nirəha. Nənə in ro nərmama me səvənraha səməme kamhemhə həuvehe mhəsanɨn.

15 Nəpɨn rɨnaməruarəv meri na trivə, nərmama me səvəi Iesu həuvehe mhətə in, mhəni mə, “Rɨnaməpitəv. Kwopun i nəveɡɨnien riwən ikɨn. Ramasan mə tikərhi pen nərmama me i həuvən ia rukwənu me pwəh həuvehi nəmri nəveɡɨnien sənənraha.”

16 Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Irəha tuhəuvən tɨ nəfe? Kɨmiaha nə tihəuvei pen nəveɡɨnien mɨnraha.”

17 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Nəveɡɨnien sənətaha rəpwəh nəmwhenien. Bred krirum mɨne nəmu kəru a i.”

18 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Həuvehi irəha mhəuvehe tukw iou.” 19  f In rɨni nəkwan mə nərmama tuhəkure ia nurhi. Ruvehi bred krirum mɨne nəmu kəru, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe, məkwsen bred me, muvei pen m nərmama me səvənhi, nənə irəha həpeki pen m nərmama. 20  g Nərmama pam hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Nənə nərmama me səvəi Iesu həvai pen nɨpərpəri nəveɡɨnien me nəha sə hənani mhəpwəh rukuər ia tənərɨpw me irəha pam twelef. 21 Nərmama me nəha həpɨk hani nari nərman nɨpran mɨne nəkwərhakwərha. Kəvsini nərman me əpa ipaka faef-taosen.

Iesu ravən ia təkure nui asori Kalili

22 Kurirə irə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə tuhəputə ia nɨtətə ouihi, mhəkupwən mhəpi sɨmwɨn ia nui asori. In tramo mərhi pen nərmama həuvən fwe imwənraha me. 23  h Iesu rəsəkɨr raka mɨnraha, mutə ia təkuər riti mə trəfwaki in əpa. Nəpɨn rɨnəpitəv in əpa ia kwopun nəha, 24 mətə nɨtətə ouihi nərmama me səvənhi kamhəsuə i ruvan raka isipwɨn tɨ tənə nəha. Peiau peiau me kamhəpwi tɨ nəri nə mə irəha kamhaiu mamhəuvən ia nəmri mətaɡi mwatuk.

25 Ia nəpɨn nəha rɨnamran Iesu ruvehe tɨ nirəha, mamavən ia təkure nui. 26  i Mətə nəpɨn nərmama me səvənhi həti pen mhətoni mə in ravən ia təkure nui, həhekɨr, mhəni mə, “Kwa iəremhə nəha.” Nənə irəha həkwein əpwəmwɨs tɨ nəri nə mə həhekɨr asori.

27 Mətə təkwtəkwuni a Iesu rəɡkiari mɨnraha mɨni mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨreɡiien rərəha. Kwa iou i. Tihəpwəh nehekɨrien.”

28 Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Trɨni mɨnuə ik nə tikɨni nəkwam tukw iou i mə takavən ia təkure nui muvehe tukw ik.”

29  j Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Uvehe.” Ro pen Pita reivə irapw ia nəkwai nɨtətə ouihi, mavən ia təkure nui mevən tɨ Iesu. 30 Mətə nəpɨn rətoni nɨmətaɡi, rehekɨr, mɨnaməmwhenɨmw, mɨnaməkwein əpwəmwɨs mə, “Iərɨmənu! Uvehimɨru iou!”

31  k Təkwtəkwuni a Iesu rosə pen rəɡɨn muvehi Pita, mɨni pen tukwe in mə, “Ik iərmama nahatətəien səim rɨpkɨskai mhə. Rəfo nətərɨɡien səim ro kəru iamɨnhi irə?”

32 Nəpɨn irau krouəputə ia nɨtətə ouihi, nɨmətaɡi reiwaiu miwən. 33  l Nənə nərmama me səvəi Iesu ia nəkwai nɨtətə ouihi hənɨmwi nukurhunraha, mhəuvei pen nɨsiaiien səvənraha min, mhəni mə, “Nɨpərhienien ik Tɨni Kumwesən.”

Iesu ro nəkur Kenesaret səməme kamhemhə həuvehe mhəsanɨn

34 Irəha həpi sɨmwɨn ia nui asori, mhəuvən mhəuvarei ia tənə Kenesaret. 35 Nəpɨn nərmama ia kwopun nəha hətoni mhəukurən mə Iesu nəha, hərhi pen nəɡkiariien revən ia rukwənu me pam ia kwopun nəha. Nənə irəha həuvehi nərmama me pam səməme kamhemhə mhəuvehi mhəuvehe tɨ Iesu, 36  m mamhəres in mə ko irəha hərapi a nusvenhi tɨnari səvənhi. Nənə irəha pam səməme hərapi həuvehe mhəsanɨn.

Copyright information for `TNK