Matthew 18

Iərmama əfo nə in rasori ia nərmama nepwɨn

a Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu həuvehe tukwe in, mhəni mə, “Ia nɨtətə ia neiai
Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”
sin rasori məpi raka nərmama me nepwɨn?”

Nənə Iesu rəkwein iəkunouihi riti ruvehe, rərpwi irapw in ia kurkwanraha, nənə mɨni mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə kɨmiaha tihaməkeikei mhərari mhəuvehe mhəmwhen ia nəkwərhakwərha me. Mə hiəpwəh tihəpkuvnimwə mhə ia nɨtətə ia neiai ia nəpɨn riti. Iərmama sə treiwaiu rəmwhen ia iəkunouihi, mɨpkəfiəutə mhə in, in rasori məpi raka nərmama me nepwɨn ia nɨtətə ia neiai.

c Iərmama sə trəsevər ia rerɨn tɨ iəkunouihi riti sə ro iamɨnhi ia nəɡhɨk rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tukwe iou.”

Iesu rəɡkiari ia narimnari me səməme tuhəuvehe mho nərmama həmwei

d “Nəkwərhakwərha me i səməme kamhahatətə ia nirak, trɨni mɨnuə iərmama riti ro riti rɨmwei ia nərəhaien, Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvənhi. Iərmama nəha trɨreɡi rərəha anan məpi raka kərihi pen kəruəterei asori ia nɨpətəkinuan kosə irapw i ia təmwei təsi. Trərəha anan tɨ nərmama ia tɨprənə i tɨ nəri nə mə narimnari me kamhəuvehe tuho irəha həmwei ia nərəhaien. Narimnari me i tuhaməkeikei mhəuvehe, mətə trərəha anan tɨ iərmama sə truvehi narimnari me i muvehe. e Mə rəɡɨm uə nɨsum ramo ikamwei ia nərəhaien, tikərai raka, mərarki. Mə rəɡɨm rɨpɨp uə nɨsɨm rɨpɨp mətə ikuvehi nɨmɨruien, ramasan pɨk tukw ik. Rərəha mə rəɡɨm kəru uə nɨsum kəru mətə tukərarki pen ik ia kwopun napw asori rauək rerɨn ikɨn. Mə nənimem ramo ikamwei ia nərəhaien, tikukumwiri raka, mərarki. Mə nənimem kuatia mətə ikuvehi nɨmɨruien, ramasan pɨk tukw ik. Rərəha mə nənimem kəru mətə tukərarki pen ik ia kwopun napw asori rauək ikɨn.”

Iesu rusipekɨn ia sipsip sə rəruei

10  f Nənə Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha tihətui amasan tukumiaha me mhəpwəh noien nəri auər a ia nəkwərhakwərha me i riti. Iakani pehe tukumiaha i mə fwe ia neiai naɡelo me səvənraha kamhətə rerɨn nəmri Tata səiou sə ramarə fwe ia neiai. 11  g Iou, Iəməti Iərmama, iakuvehe mə takuvehimɨru nərmama səməme kamhəruei.
Nəkukuə me rɨpɨk kɨmərai pen Niutestamen irə ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən kwopi nəɡkiariien ia vas 11 riwən.


12 Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə? Trɨni mɨnuə iərmama riti sipsip me səvənhi irəha pam hantret, nənə riti ia nirəha rəruei, trəfo pen irə? In trəpwəh naenti-naen kamhani nurhi ia təkuər, mevən mamətui sə nəha rɨnəruei. 13 Nənə trɨni mɨnuə rətoni, iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i mə rerɨn raɡien pɨk tɨ sipsip nəha məpi raka naenti-naen səməme həpkəruei mhə. 14 Ia noien nəha rəmwhen a mwi Tata səkɨmiaha ia neiai rəpwəh nokeikeiien mə nəkwərhakwərha me i riti trəruei.”

Iesu rəɡkiari mə tiko nəfe ia piam nəpɨn ro rərəha ia niram

15  i “Trɨni mɨnuə piam ro rərəha ia niram, evən mətoni kɨmirau əpa. Nənə ikɨni pen nəfe rɨno rərəha. Trɨni mɨnuə rətərɨɡ ik, nəɡkiariien səim tro piam rɨrərɨɡ pehe səkɨmirau min tramasan. 16  j Mətə trɨni mɨnuə rəpwəh nətərɨɡien ik, iri iərmama kuatia uə kəru mharevən mwi pwəh irau kroureɡi rouətoni nəɡkiariien me pam nəha ikɨni pen tɨ piam ro nɨpərhienien. 17  k Trɨni mɨnuə rerɨn rəpwəh nətərɨɡien irəha, ni irapw tɨ nakalasia me səvəi nəfwakiien. Nənə trɨni mɨnuə rəpwəh mwi nətərɨɡien irəha, tiko irə rəmwhen iərmama sə rɨreirei Kumwesən uə iərmama sə kamərəku pen takis min.

18  l Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nəfe nari tihərihi tərini ia tɨprənə i tukərihi tərini fwe ia neiai, nənə nəfe nari tihəfi raka ia tɨprənə i tukɨfi raka fwe ia neiai.

19  m Iakani pehe mwi nɨpərhienien tukumiaha i trɨni mɨnuə kəru ia kɨmiaha ia tɨprənə i krouni sɨmwɨn nari riti, rouəres i, Tata səiou ia neiai in tro nəkwanrau, 20  n tɨ nəri nə mə pəku ikɨn iərmama kəru uə kahar harousəsɨmwɨn ia nəɡhɨk, iakamarə tɨ nirəha ia kwopun nəha.”

Iesu rɨni mə tikaməkeikei menouenou nərəhaien səvəi piam

21 Nənə Pita rutə pehe mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iərɨmənu. Trɨni mɨnuə piak ramo noien ərəha miou, nəpɨn kevə takenouenou i? Rosi sefen uə?”

22  o Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iou iapkɨni pehe mhə tukw ik i mə tikenouenou nərəhaien me səvəi piam m sefen, mətə tikenouenou nərəhaien me səvənhi nəpɨn me pam.

23 Iakamɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nɨtətə ia neiai rəmwhen ia iəmə asori riti sə rokeikei mə nərmama me i kamho tukwini nari min tuhərəku pam kaon me səvənraha sə in rɨməuvei pen mɨnraha. 24 Nəpɨn rəkwein irəha mə tuhəuvehe, həuvehi riti ia nirəha mhəuvehe. Kaon səvənhi rasori pɨk anan. 25 Ko rɨpkərəku mhə. Ro pen iəmə asori səvənhi rɨni mə tukəmri pen nəmri nari m iəmə i mɨne pran səvənhi mɨne nɨpwnətɨn me mɨne narimnari me pam səvənhi. In truvehi mane ia nirəha, mərəku kaon səvəi iəmə nəha.

26 Ia nəpɨn nəha iəmə nəha sə ramo tukwini nari m iəmə asori rɨnɨmwi nukurhun mi, mamasək, mɨni pen tɨ iəmə asori səvənhi mə, ‘Tikapi tukw iou, muvei pehe nəpɨn miou, nənə takərəku pehe pam mik.’ 27 Nənə iəmə asori rerɨn rərkwəpɨr tɨ iəmə i ramo tukwini nari min. Ro pen in renouenou kaon səvənhi, mɨni mə trəpwəh nərəkuien, məseni in rier mamevən.

28 Mətə nəpɨn iəmə nəha rier irapw, rətoni iərmama riti sə ramo tukwini nari irau min. Kaon riti səvənhi ramarə tukwe in. Rouihi pɨk anan. Nənə in ruvehi iərmama nəha, məkwtəmhiri nɨpətəkinuan, mɨni mə, ‘Ərəku pehe pam səim kaon.’

29 Nənə iərmama nəha ramo tukwini nari irau min rɨmwei irapw, mamasək, mɨni pen tukwe in mə, ‘Tikapi tukw iou, muvei pehe nəpɨn miou, nənə takərəku pehe pam mik.’

30 Mətə iəmə nəha iəmə asori rɨnenouenou kaon səvənhi rəpwəh nokeikeiien. In revən muvehi iərmama nəha muvehi puvnimwə ia kalapus mə trarə meste trərəku pam kaon səvənhi. 31 Nəpɨn nərmama nepwɨn səməme kamho tukwini nari m iəmə asori hətoni noien nəha, həreɡi rərəha anan. Həuvən mhəni pen tɨ iəmə asori səvənraha narimnari me pam iəmə nəha rɨno.

32 Ro iamɨnhi irə iəmə asori rəkwein iərmama nəha ramo tukwini nari min ruvehe. Rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə ərəha. Iakamo tukwini ərəha nari miou. Iakɨnenouenou kaon me pam səim, tɨ nəri nə mə ikɨnasək teɡɨn iou. 33 Mətə rəfo ikəpwəh napiien tɨ iərmama nəha sə ramo tukwini nari miou kɨmirau min rəmwhen iou iakɨnapi tukw ik?’ 34  p Ro pen iəmə asori niemaha rəpi. In ruvehi puvnimwə iəmə nəha ia kalapus mə tuko nəmisəien min meste trərəku pam kaon səvənhi.

35  q Ia noien nəha rəmwhen a mwi Tata səiou ia neiai tro ia kɨmiaha kuatia kuatia trɨni mɨnuə hiəpwəh nenouenouien nərəhaien səvəi piəvmiaha me ia rerɨmiaha.”

Copyright information for `TNK