Matthew 24

Iesu rɨni irapw mə tukousi testesi pam nimwə səvəi Kumwesən

Iesu rier ia nimwə səvəi Kumwesən mamevən. Ia nəpɨn nəha nərmama me səvənhi həuvehe mhahatən pen nimwə nəha mɨne nimwə me nəha kɨməuvrhəkɨn pen mwi irə mə in trətoni. a Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiamətə nimwə me i? Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə tukamevən tukousi testesi pam, kəruəterei riti ko rəpwəh nərer əknekɨnien ia riti.”

Nuveheien səvəi Iərɨmənu mɨne nəpɨn sampam

Kurirə irə Iesu raməkure ia Təkuər Olif, nənə nərmama me səvənhi həuvehe tukwe. Nəpɨn irəha min əpa həres pen in i mə, “Tiko mɨni ro tukumaha i mə narimnari me i tuhəuvehe tɨnesən? Nəfe nɨmtətien truvehe mahatən pen mə nuveheien səim mɨne nəpɨn sampam krouvəuvehe ipaka?”

Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməsiari kamo iərmama riti reikuə ia kɨmiaha. b Nərmama həpɨk tuhəuvehe ia nəɡhɨk, mhəni mə irəha Kristo. Tuheikuə ia nərmama həpɨk. Kɨmiaha tihəreɡi nərmama tuhəvisau ia naruaɡənien me mə ‘naruaɡənien riti fwe’ uə ‘naruaɡənien trutə.’ Tihətui amasan rərəha hiəhekɨr, tɨ nəri nə mə nəri nəha traməkeikei muvehe, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn sampam. c Iakamɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama ia kwənəkwus riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama ia kwənəkwus əpə. Nərmama səvəi kiɡ riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama səvəi kiɡ əpə. Nukumhə trahi nərmama. Kwopun me nepwɨn nɨmwnɨmwien trɨkiu. Mətə narimnari me pam i rəmwhen a ia pran sə rɨnamreɡi təkutan rɨnaməmisə tɨ nərəhiien iəkunouihi.

d Ia nəpɨn nəha tukuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nərmama mə irəha tuho nəmisəien m kɨmiaha, mhousi əpune kɨmiaha. Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. 10 Nərmama həpɨk nahatətəien səvənraha trɨmwei. Irəha tuhəseni pen irəha me ia rəɡi nəmə ərəha me, mhəmwəki irəha me. 11  e Profet eikuə me həpɨk tuhəskəmter, mheikuə ia nərmama me həpɨk. 12 Nənə tɨ nəri nə mə noien ərəha truvehe masori, nərmama həpɨk nokeikeiien səvənraha truvehe məkwiei. 13  f Mətə iərmama sə trərer əknekɨn ia nahatətəien səvənhi meste nərəhaien me i həuvehe mhəukurau pam, Kumwesən truvehimɨru in. 14  g Tukɨni irapw nəɡkiariien amasan i raməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhaməkeikei mhəreɡi kurirə irə nəpɨn sampam truvehe.”

Iesu raməɡkiari ia nərəhaien sə treste nəkur Jerusalem

15  h “Kɨmiaha tihətoni nəri nəha Profet Taniel rɨməni kani mə ‘Nəri sə rərəha anan mamouraha narimnari ikinan.’ Tramərer ia kwopun ikinan fwe ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Nəpɨn kɨmiaha tihətoni, iərmama sə raməvsini nəkukuə i traməkeikei mukurən nɨpwran. 16 Nərmama ia tənə Jutia tuhaməkeikei mhap mhərkwafə ia təkuər me. 17  i Trɨni mɨnuə iərmama riti ramapwɨs ia təkure nimwə səvənhi, traməkeikei meiwaiu map akwauakw, məpwəh nuvnimwəien mə truvehi nari riti sə rəmak ia nəkwai nimwə səvənhi. 18 Nənə trɨni mɨnuə iərmama riti raməmhu ia nəmhien səvənhi, traməkeikei map akwauakw, məpwəh nɨrərɨɡien mevən imwəni mə truvehi səvənhi tɨnari. 19 Trərəha anan tɨ nɨpran me səməme tuhəpəmpəm mɨne səməme tuhaməuvei pen kənunu m nəkwərhakwərha əmtəmetə me ia nəpɨn nəha. 20 Tihəfwaki mə nəpɨn nəha tihap irə trəpwəh nuveheien ia nəpɨn səvəi nəkwieiien uə ia Sapat riti, 21  j tɨ nəri nə mə nəpɨn nəha nəpɨn səvəi nərəhaien. Nərəhaien nəha trasori məpi raka nərəhaien me pam səməme həuvəuvehe raka fwe nukune narəien mesite pehe ipwet mɨne. Nənə nərəhaien riti mwi riwən truvehe məpi raka. 22 Ko nərəhaien nəha ravən əpwəmwɨs, nərmama me hemhə pam. Mətə Iərɨmənu tro nəpɨn sə nərəhaien nəha travən irə rukwakwa. In tro iamɨnhi irə mə truvehimɨru nərmama me səvənhi səməme in ruvərfi raka irəha. 23  k Ia nəpɨn nəha, trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni pehe tukumiaha i mə, ‘Hətə ro, Kristo i’ uə ‘Hətə ro, Kristo nəha,’ kɨmiaha tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə. 24  l Nərmama tuhəskəmter. Nepwɨn tuhəni mə irəha Kristo, mətə neikuəien. Nepwɨn tuhəni mə irəha profet, mətə neikuəien. Tuho nɨmtətien asori me mɨne narimnari me nərmama tuhətoni mhərkəri asori nari irə. Irəha tuhəmwur mə tuheikuə ia nərmama səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha, trɨni mɨnuə irəha həukurən noien. 25 Hətə ro. Narimnari me pam iakukupwən muvəni raka tukumiaha i.

26  m Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə nərmama me nepwɨn həni pehe tukumiaha i mə, ‘Hətə ro. Kristo in fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn,’ tihəpwəh nevənien fwe ikɨn. Trɨni mɨnuə həni mə, ‘Hətə ro. In i ia nəkwai nimwə,’ tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə. 27  n Nəpɨn rouapɨr irə nərmama hətoni nəhiapwien səvənhi fwe pesu meste nari fwe prehi. Iou, Iəməti Iərmama, nuveheien səiou tro mwi iamɨnhi irə. 28  o Ia kwopun pəku nɨpwrai nəri remhə ikɨn menu me nəha kamhani nɨpwrai nəri sə remhə tuhəuvehe mhousəsɨmwɨn irəha me, mhani.”

Iəməti Iərmama truvehe mwi

29  p “Nəpɨn nərəhaien nəha trukurau pam, təkwtəkwuni a mwi meri truvehe mɨpitəv, məkwə trəpwəh nəhiapwien, kəməhau me ia nɨmaɡouaɡou tuhəsasəsas, narimnari me ia nɨmaɡouaɡou həskai pɨk, Kumwesən trɨkiukiu ia nirəha. 30  q Ia nəpɨn nəha nɨmtətien səiou Iəməti Iərmama trier irapw ia nɨmaɡouaɡou. Nənə nərmama ia kwənəkwus me pam ia təkure tɨprənə i tuhəreɡi rərəha mhasək tukwe. Irəha tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, ia nəpuə fwe ia nɨmaɡouaɡou iakauvehe ia nɨskaiien mɨne nukuraanien asori. 31  r Ia nəpɨn nəha kisɨpw riti trasək asori, nənə takərhi raka naɡelo me səiou, həuvrehi, mhəuvesu, mhəuveraha, mhəuvarei, mhəuvən ia kwopun me pam ia tɨprənə i, mhəpeki nərmama me səməme iakɨmərfi irəha mə səiou, mhəpeki irəha mhəuvehe.”

Iesu rusipekɨn ia nei niemɨs

32 “Həreɡi ro nusipekɨnien səvəi nei nəha niemɨs. Nəpɨn rɨnarkwi pen tukun sə rɨmərməru mɨnaməpɨrpɨr, kɨmiaha hiəukurən mə nəpɨn səvəi nəpnəpanien ruvəuvehe ipaka. 33 Rəmwhen a mwi, nəpɨn kɨmiaha tihətoni narimnari me i, tihəukurən mə iou, Iəməti Iərmama, iakuvəuvehe ipaka, rəmwhen a iakamərer ia kwəruə ia nimwə mə takuvnimwə pehe. 34  s Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama səməme kamhəmɨru təkwtəkwuni mɨne tuhəpwəh nemhə pamien meste narimnari me pam i həier pehe. 35  t Neiai mɨne tɨprənə trouiwən, mətə nəɡkiariien me səiou tuhəpkiwən mhə.”

Iərmama riti riwən rukurən nəfe nəpɨn Iərɨmənu truvehe irə

36  u “Mətə nəpɨn səvəi nəri nəha uə aoa səvənhi iərmama riti riwən rukurən. Naɡelo me ia neiai mɨne iou mwi, Tɨni Kumwesən, iahəreirei. Mətə Tata səiou əpa rukurən. 37  v Nəpɨn nəha iou, Iəməti Iərmama, takuvehe irə trəmwhen ia nəpɨn səvəi Noa. 38 Nəpɨn nesən asori rəpwəh ihi nauərien, nərmama me kamhəveɡɨn, mamhənɨmwi. Nərman me kamhəiri nɨpran. Nɨpran me kamhesi pen nərman. Irəha kamho noien me nəha mamhəuvən meste Noa ruvnimwə ia nɨtətə asori səvənhi. 39  w Irəha həreirei mə tuhemhə meste nesən asori rauər, nənə iapiwən raiu mɨpeki raka irəha həmwhenɨmw. Iou, Iəməti Iərmama, nuveheien səiou tro mwi iamɨnha irə. 40 Ia nəpɨn nəha iərman kəru trouəmhu ia nəmhien, tukuvehi raka riti, kəpwəh riti. 41 Pran kəru trouvənari ia kwopun kuatia, tukuvehi raka riti, kəpwəh riti.

42  x Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihamətui a mhəpwəh napriien tɨ nəri nə mə hiəreirei nəfe nəpɨn Iərɨmənu səkɨmiaha truvehe irə. 43  y Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən nəri. Trɨni mɨnuə iərmama riti rukurən mə ipwet ia nəpɨn iərmama riti truvehe muvnimwə ia nəkwai nimwə səvənhi makres, in tramətui a məpwəh napriien. Ko in rəpwəh nəseniien iərmama riti reitehi nimwə səvənhi muvnimwə makres. 44 Rəmwhen a mwi kɨmiaha mwi tihaməkeikei mhəpnəpenə tɨ nəri nə mə iou, Iəməti Iərmama, takuvehe ia nəpɨn riti tihakiraka iou.

45 Iotukwininari sə rukurən nari, mamo nəkwai iəmə asori səvənhi ia nəpɨn me pam, iəmə asori səvənhi truvehi utə in ruvehe masori ia nimwə səvənhi mə trəkwməni nərmama me səvənhi ia nəpɨn atukwatukw kamhani nari irə. 46 Trɨni mɨnuə iəmə asori səvəi iotukwininari nəha ruvehe mətoni mə ramo wok me iamɨnha irə, iotukwininari nəha rerɨn traɡien. 47  z Iakani nɨpərhienien tukumiaha i iəmə asori nəha truvehi utə iotukwininari nəha ruvehe masori ia narimnari me pam səvənhi. 48 Mətə mə iotukwininari nəha rerɨn rɨnamrhi mə iəmə asori səvənhi ramo tanpen, məpwəh nuvehe akwauakwien, 49 nənə rɨnamousi nərman mɨne nɨpran səməme kamho tukwini pəri nari irəha min, maməveɡɨn, mamənɨmwi, mamakonə irəha nərmama kamhənɨmwi pɨk, 50 iəmə asori səvənhi truvehe ia nəpɨn riti in trakiraka in, uə ia aoa riti sə in rɨreirei. 51  aa Nənə iəmə asori səvənhi trərpwɨn noien ərəha me səvənhi, məmri pen in ramarə irəha kəuətkəsuə me. Ia kwopun nəha irəha tuhasək, mhahi tərini revɨnraha.”

Copyright information for `TNK