Matthew 6

Iesu rəɡkiari ia nəriari penien nari m nərmama nautə səvənraha riwən

a “Kɨmiaha tihaməsiari nəpɨn hiamo noien atukwatukw me səkɨmiaha, mhəpwəh noien ia nəmri nərmama me mə irəha tuhətoni. Trɨni mɨnuə hiamo iamɨnhi irə, nərəkuien səkɨmiaha sə truku pen tɨ Tata səkɨmiaha fwe ia neiai triwən.

Nəpɨn ikuə tikuvei pen nari riti mə trasitu ia nərmama nautə səvənraha riwən, ikəpwəh nukupwənien məse kisɨpw rəmwhen kəuətkəsuə me kamho ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel mɨne ia suatuk me mə nərmama tuhətoni mhəɡnəɡɨni irəha. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama me nəha həuvəuvehi raka nərəkuien səvənraha. b Mətə nəpɨn tikuvei pen nari riti mə trasitu ia nərmama nautə səvənraha riwən, ikəpwəh nəseniien rəɡɨm mour rukurən nəfe rəɡɨm mwatuk ramo. Ro iamɨnhi irə tiko afafa nəriariien səim, nənə səim Tata sə ramətə narimnari me kamo afafa truvei pehe nərəkuien mik.”

Iesu rəɡkiari ia nəfwakiien

c “Nənə nəpɨn kɨmiaha tihəfwaki, hiəpwəh noien rəmwhen ia kəuətkəsuə me kamho. Irəha kamhərer ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel mɨne ia kwopun me suatuk me həuvehe mamhəvsiek ikɨn, mamhəfwaki mə nərmama tuhətoni irəha. Irəha hokeikei pɨk noien nəha, mətə iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama me nəha həuvəuvehi raka nərəkuien səvənraha. d Mətə nəpɨn tikəfwaki, ikevən ia nəkwai rum səim mərəpinhə, məfwaki m Tata səim sə nərmama həpkətoni mhə. Nənə Tata səim sə ramətə narimnari me kamo afafa truvei pehe nərəkuien mik. e Nənə nəpɨn kɨmiaha tihəfwaki, hiəpwəh nɨniien nəɡkiariien me rɨpɨk rəmwhen ia nərmama səməme həreirei Kumwesən kamho. Irəha rerɨnraha rɨrhi mə kumwesən me səvənraha tuhəreɡi irəha tɨ nəri nə mə kamhəni nəɡkiariien me rɨpɨk. f Kɨmiaha tihəpwəh noien rəmwhen ia nirəha tɨ nəri nə mə nəpɨn kɨmiaha hiəpkəres mhə ihi Tata səkɨmiaha, in ruvəukurən raka narimnari me sə həiwən təni kɨmiaha. g Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəfwaki iamɨnhi irə:

‘Tata səkɨmaha ia neiai,
Pwəh nərmama həsiai nəɡhɨm ro ikinan i.
10  h Pwəh nɨtətə sə ikamərɨmənu irə ruvehe.
Pwəh ko nəkwam ia tɨprənə rəmwhen kamo nəkwam ia neiai.
11 Tikuvei pehe nəveɡɨnien sənəmaha rəmwhen səvəi nəpɨn ipwet.
12  i Tikenouenou noien ərəha me səkɨmaha
rəmwhen kɨmaha iahamenouenou noien ərəha me səməme nərmama hamo ia kɨmaha.
13  j Tikəpwəh niri penien kɨmaha ia kwopun tahəmwei ia nərəhaien ikɨn,
mətə tikɨnise Setan mə trəpwəh nourahaien kɨmaha.’
14  k Trɨni mɨnuə kɨmiaha hienouenou noien ərəha me səvəi nərmama, Tata səkɨmiaha fwe ia neiai in mwi trenouenou noien ərəha me səkɨmiaha. 15 Mətə trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəpwəh nenouenouien noien ərəha me səvəi nərmama, Tata səkɨmiaha trəpwəh mwi nenouenouien noien ərəha me səkɨmiaha.”

Iesu rəɡkiari ia nəpwəhien nəveɡɨnien tɨ nəfwakiien

16  l “Nənə nəpɨn tihəpwəh naniien nari mə tihəfwaki, hiəpwəh noien nənimemiaha rəpou rəmwhen ia kəuətkəsuə me kamho. Irəha kamho nənimenraha ruvehe mopəiti mə nərmama me tuhətoni mhəukurən mə kamhəpwəh naniien nari. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama me nəha həuvəuvehi raka nərəkuien səvənraha. 17 Mətə nəpɨn ikuə tikəpwəh nəniien nari mə tikəfwaki, ikaikuas ia nənimem, mahakwi oel ia nukwənem. 18 Nənə nərmama tuhəpwəh nətoniien mə ikəpwəh nəniien nari, mətə Tata səim sə nərmama həpkətoni mhə trətoni. Nənə Tata nəha səim sə ramətə narimnari me kamo afafa truvei pehe nərəkuien mik.”

Iesu rəɡkiari ia noeiteien nautə ia neiai

19  m “Kɨmiaha tihəpwəh noeiteien nautə səkɨmiaha ia tɨprənə i. Ia kwopun i uvne me mɨne nopweiien krauouraha nari. Ia kwopun i rakres me kamheitehi nimwə, mamhəuvnimwə, mamhakres. 20  n Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhoeite nautə səkɨmiaha ia neiai. Ia kwopun nəha uvne me mɨne nopweiien kroupkouraha mhə nari. Rakres me həpkeitehi mhə nimwə mə tuhəuvnimwə mhakres. 21 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kwopun nautə səim raməmak ikɨn, nətərɨɡien səim traməmak mwi ikɨn.”

Iesu rəɡkiari ia nəmri iərmama

22 “Nəmri iərmama in nə rauvei pen nukuraanien m nɨpwran. Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə nənimem ramasan, nɨpwram pam trukuər ia nukuraanien. 23 Mətə mə nənimem rərəha, nɨpwram pam trukuər ia nəpitəvien. Trɨni mɨnuə nukuraanien ia rerɨm ro nəpitəvien irə, ikamarə ia nəpitəvien pərhien.”

Iesu rəɡkiari ia iəmə asori kəru

24 “Iərmama riti riwən ramo tukwini nari ko ro nəkwai iəmə asori kəru. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, trokeikei riti, məmwəki riti, uə trɨsiai riti mɨpkɨsiai mhə riti. Kɨmiaha ko hiəpkuvehi pəri mhə Kumwesən mɨne mane mho iəmə asori mi irə səkɨmiaha mə tiho pəri nəkwanrau.”

Iesu rəɡkiari ia nətərɨɡ pɨkien ia narimnari me səvəi tɨprənə i

25  o “Ro pen iakani pehe tukumiaha i mə tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tɨ nɨmɨruien səkɨmiaha, mamhəres nəfe tihani uə nəfe tihənɨmwi. Tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia nɨpwramiaha, mamhəres nəfe tiharkahu i. Nɨmɨruien rɨpko mhə səvəi nəveɡɨnien əpa. Nɨpwrai iərmama rɨpko mhə səvəi tɨnari əpa. 26  p Hətə ro menu me i ia nɨmaɡouaɡou. Irəha həpwəh nəpweiien nari, mhəpwəh nesiien nukwan, mhəpwəh noeiteien nəveɡɨnien ia nimwə sə kamoeite nəveɡɨnien ikɨn. Mətə Tata səkɨmiaha ia neiai raməkwməni irəha. Nənə ia nənimen kɨmiaha hiamasan pɨk mhəpi raka irəha. 27 Sin ia kɨmiaha ko ro nɨmɨruien səvənhi rəpwəmwɨs mwi səvəi nəpɨn ouihi a trɨni mɨnuə ramətərɨɡ pɨk tukwe? Kɨmiaha riti ko rɨpko mhə nəri nəha.

28 Ro iamɨnhi irə rəfo hiamətərɨɡ pɨk tɨ tɨnari? Hətoni ro tihinari me ia kwopun me mə kamhəfəutə irə. Irəha həpwəh noien wok, mhəpwəh nɨtiriien tɨnari. 29  q Mətə iakani pehe tukumiaha i Kiɡ Solomon fwe kupwən nautə səvənhi rasori pɨk, mamarkahu tɨnari amasan me, mətə tɨnari səvənhi rɨpkamasan mhə rəmwhen ia tihinari me i. 30 Kɨmiaha nahatətəien səkɨmiaha rɨpkɨskai mhə. Kumwesən rauvei pen tɨnari amasan me m tihinari me, nəri auər a tihinari me kamhəmɨru ipwet mətə trakwakwi haukei, mhəsas, kuvani ia napw. Mə Kumwesən ramo iamɨnha irə, in truvei pehe mwi tɨnari m kɨmiaha məpi raka. 31 Ro pen tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien, mamhəres mə, ‘Tsani nəfe?’ uə ‘Tsənɨmwi nəfe?’ uə ‘Tsarkahu ia nəfe?’ 32  r Nərmama səməme həreirei Kumwesən kamhətui əmisə nəveɡɨnien mɨne tɨnari. Nənə Tata səkɨmiaha ia neiai ruvəukurən raka narimnari me i mə tihaməkeikei mhəuvehi. 33  s Mətə kɨmiaha tihəkupwən mhətui əmisə nɨtətə sə in ramərɨmənu irə mɨne noien atukwatukw me səvənhi, nənə in truvei pehe mwi narimnari me pam i m kɨmiaha. 34  t Ro pen kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tɨ nəfe trakwakwi. Narimnari me səvəi trakwakwi səvəi trakwakwi. Nəsəsauien me səvəi nəpɨn kuatia nəmwhen raka.”

Copyright information for `TNK