Philippians 1

Nəɡkiariien sə rakupwən

a Iou Pol mɨne Timoti, kɨmrau iərmama mi səvəi Iesu Kristo iarauo tukwini nari min.

Nəkukuə i rauvehe tukumiaha pam nərmama me səvəi Iesu Kristo səməme hiamarə ia taon nəha Filipae, mauvehe mwi tɨ nəmə asori me nəha kamhətui amasan tukumiaha mɨne tikon me.

b Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha.

Pol raməfwaki m Kumwesən tɨ nəkur Filipae

c Nəpɨn me, nəpɨn rerɨk ramrhi kɨmiaha, iakani tanak m Kumwesən tukumiaha. Nənə nəpɨn me pam, nəpɨn iakaməfwaki tukumiaha, iakaməfwaki rerɨk ramaɡien tɨ nəri nə mə fwe iakɨnərer vi a mani irapw nəɡkiariien amasan muvehe meste pehe ipwet mɨne saməuvehi pəri rəɡɨtaha me tukwe. d Nənə iakukurən amasan mə Kumwesən sə rɨno stat ia noien amasan ia kɨmiaha, in traməkeikei mamo noien nəha mamevən meste tro sampam irə ia nəpɨn sə Iesu Kristo truvehe irə.

Nəpɨn me rerɨk ramrhi kɨmiaha, nənə ratukwatukw a mə iakamo iamɨnhi irə, tɨ nəri nə mə kɨmiaha pam hiamasitu ia nirak ia wok i Kumwesən rɨməuvei pehe miou ia namasanien səvənhi mə tako. Nənə nəpɨn iakamarə ia kalapus, mɨne nəpɨn iakamərer irapw ia nəmri nərmama, maməvisau mə nəɡkiariien amasan ro nɨpərhienien i, kɨmiaha hiamasitu ia nirak ia wok i. e Kumwesən rukurən mə nəɡkiariien i iakani ro nɨpərhienien. Iakokeikei mə takətoni kɨmiaha tɨ nəri nə mə iakokeikei pɨk kɨmiaha rəmwhen a ia Iesu Kristo rokeikei kɨmiaha.

Nənə in i nəfwakiien səiou mə nokeikeiien səkɨmiaha truvehe masori mwi irəhar nukurənien mɨne nəkiri amasanien nari tuharuvehe mharasori ia kɨmiaha 10  f mə kɨmiaha hiəukurən nətə sasien nəfe noien ramasan pɨk mə tiho. Nənə ia noien nəha kɨmiaha tihəmher, tukəpwəh nətoniien noien ərəha riti ia kɨmiaha ia nəpɨn sə Kristo truvehe irə, 11  g kɨmiaha tihəukuər ia noien atukwatukw me səməme Iesu Kristo rɨno həukuə ia kɨmiaha, nərmama tuhətoni mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən mhəɡnəɡɨni in tukwe.

Pol in fwe ia kalapus

12  h Piak me, iakokeikei mə tihəukurən mə iakamarə ia kalapus, mətə noien i rɨnasitu pɨk mo nəɡkiariien amasan səvəi Kristo ruvirɨs mwi mamevən. 13  i Ro pen naruaɡən me səməme kamhətui tɨ nimwə səvəi Kiɡ Sisa mɨne nərmama həpɨk mwi həuvəukurən raka mə iakamarə ia kalapus tɨ nəri nə mə iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Kristo. 14 Narəien səiou ia kalapus ramasitu ia piəvtaha me həpɨk, mamo irəha hahatətə əknekɨn mwi ia Iərɨmənu səkɨtaha, nənə mamo nətərɨɡien səvənraha rɨskai tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien səvəi Kumwesən mhəpwəh nehekɨrien.

15 Nɨpərhienien nepwɨn kamhəni irapw Kristo tɨ nəri nə mə irəha kamhəmwəki iou nənə mhokeikei mə irəha tuhasori ia nirak. Mətə nepwɨn kamhəni irapw Kristo ia nətərɨɡien amasan. 16 Nərmama me i nətərɨɡien səvənraha ramasan irəha kamhəni irapw Kristo tɨ nəri nə mə hokeikei iou, nənə mhəukurən mə kɨnəmri iou iakamarə ia kalapus mə takərer irapw tɨ nəɡkiariien amasan səvəi Kristo mə ro nɨpərhienien i. 17 Mətə nepwɨn səməme kamhəmwəki iou həpkɨni irapw mhə Kristo ia rerɨnraha pərhien. Irəha kamho iamɨnhi irə mamhokeikei mə tuhəuvehi utə atukw a irəha, nənə rerɨnraha ramrhi mə tuho nərəhaien miou nəpɨn iakamarə ia kalapus. 18 Mətə nəri auər a mə kamho ia noien atukwatukw uə rekəm, mətə kamhəni irapw Kristo nənə ro iamɨnhi irə iou rerɨk ramaɡien.

Pərhien, nənə takaɡien mwi
19  j tɨ nəri nə mə iakukurən amasan mə nəri i tro Kumwesən ruvehimɨru iou ia nəfwakiien me səkɨmiaha mɨne nasituien səvəi Nənɨmwɨn səvəi Iesu Kristo. 20  k Iou iakukurən amasan, maməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səiou ia Kumwesən, mə in trəpwəh nəseniien iou iako nari riti takaurɨs tukwe. Iakokeikei mə ia nəpɨn me takətɨɡase rəmwhen iakamo təkwtəkwuni, nənə nəri auər a mə tukɨni mə takɨmɨru uə takemhə, mətə noien sə iakamo ia nɨpwrak truvehi utə nəɡhi Kristo. 21  l Trɨni mɨnuə iakɨmɨru, nɨmɨruien səiou in səvəi Kristo. Nənə trɨni mɨnuə iakemhə, ramasan pɨk anan mwi. 22  m Trɨni mɨnuə iakəpwəh nemhəien, iakukurən noien wok me nepwɨn sə trukuə kwənkwan. Mətə iakreirei mə sə pəku nəha iakokeikei. 23  n Təkwtəkwuni nəha nətərɨɡien səiou ro kəru. Iakokeikei pɨk mə takemhə, məpwəh nɨpwrak, nənə marə kɨmrau Kristo. Iakreɡi mə sə nəha ramasan pɨk məpi raka. 24 Mətə iakətoni mə narimnari me nepwɨn nəha takaməkeikei mo masitu ia kɨmiaha, ro pen iakukurən amasan mə tapkemhə mhə. 25 Tɨ nəri nə mə iakukurən mə nəri i ro nɨpərhienien, nənə iakukurən mə takamɨru a marɨpɨn mamarə kɨtaha m kɨmiaha pam, nənə mamasitu ia kɨmiaha mə tihəuverə mwi, nənə rerɨmiaha traɡien mwi ia nahatətəien səkɨtaha. 26 Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihəukurən nəɡnəɡɨni pɨkien mwi Iesu Kristo tukw iou, tɨ nəri nə mə takuvehe mwi tukumiaha.

27  o Mətə nəri kuatia i mə pwəh narəien səkɨmiaha hiamarə irə ratukwatukw amasan mesi pen nəɡkiariien amasan səvəi Kristo. Nənə nəri auər a mə takuvehe mətoni kɨmiaha uə takəpwəh nuveheien, mətə pwəh iakreɡi mə hiamərer əknekɨn ia Nənɨmwɨn kuatia, nətərɨɡien səkɨmiaha kuatia, hiamousari pəri mə tihasitu ia nərmama mə tuhahatətə ia nəɡkiariien amasan, 28 nənə mhəpwəh nehekɨrien ia nərmama səməme haməmwəki kɨmiaha. Noien nəha tiho ro nɨmtətien i irəha tuhətoni mhəukurən mə tukouraha irəha, mətə tukuvehimɨru kɨmiaha, nənə nəri i ruku pen tɨ Kumwesən. 29  p Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨnəseni pehe m kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama hiaməni nɨpərhienien ia Kristo mamho tukwini nari min, mətə kɨnəseni pehe mə kɨmiaha mwi tihəuvehi nəmisəien tukwe. 30  q Kɨmiaha hiamreɡi nəmisəien sə hiənətoni kɨno miou fwe kupwən, nənə təkwtəkwuni hiamreɡi mə kamo ihi nəmisəien nəha miou. Rəmwhen mə kɨtaha samaruaɡən pəri ia naruaɡənien riti.

Copyright information for `TNK