Revelation of John 1

Nəɡkiariien sə rakupwən

a Nəkukuə i raməɡkiari ia nari m nari me səməme Iesu Kristo rɨno pui. Kumwesən rɨməuvei pen narimnari me i min mə in trahatən səvənhi iotukwininari me irə pwəh irəha hətoni mhəukurən narimnari me nəha rɨpko mhə tui tuhaməkeikei mhəier pehe. Iesu rərhi pen aɡelo səvənhi revən məvisau pen narimnari me i m səvənhi iotukwininari riti nəɡhɨn nə Jon. Jon nə rɨrai pen ia nəkukuə i narimnari me pam sə in rɨnətoni. In i nəɡkiariien səvəi Kumwesən mɨne nəɡkiariien sə Iesu Kristo rɨni mə ro nɨpərhienien. b Pwəh Kumwesən rəkwein amasan ia iərmama sə trəvsini irapw nəɡkiariien me ia nəkukuə i. Pwəh in rəkwein amasan mwi ia səməme tuhəreɡi mhesi pen nəfe kɨmərai pen ia nəkukuə i. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn sə narimnari me i tuhəier pehe irə ruvəuvehe ipaka.

Jon rɨrai nəkukuə i revən tɨ nakalasia me ia taon me nəha sefen ia profens Esia

c Iou Jon iakamrai nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me ia taon me nəha sefen ia profens Esia. Iakəfwaki mə Kumwesən sə rɨnarə fwe kupwən, marə ipwet mɨne, mamevən meste trɨpkiwən mhə, in truvei pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha. Iakəfwaki mə nənɨmwɨn me nəha sefen kupwən ia jea sə in raməkure irə mamərɨmənu, d mɨne Iesu Kristo irəha mwi tuho iamɨnhi irə. Iesu Kristo in iərmama i rɨməni irapw nəfe in rɨnətoni mɨreɡi nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nəɡkiariien səvənhi. In iərmama i rɨməkupwən mətui ia nərmama me səməme həuvamhə. In iərmama i ramərɨmənu ia kiɡ me səvəi tɨprənə i. In ramokeikei kɨtaha, muvi nɨten meivinari ia kɨtaha irə mə noien ərəha me səkɨtaha ko həpkəkwtəmhiri mhə mwi kɨtaha. e In ro kɨtaha səmwhen ia kiɡ me mɨne pris me ia nəmri Tata Kumwesən səvənhi. Pwəh nasoriien mɨne nərɨmənuien krauevən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh pwəh ro iamɨnhi.

f Hətə ro. In rauvehe ia reri nəpuə me.
Nərmama me pam tuhətoni in ia nənimenraha.
Irəha səməme hənəpi in ia nitei,
mɨne nərmama ia kwənəkwus me pam ia təkure tɨprənə i tuhətoni,
rerɨnraha rəpou hasək tukwe.
Ouəh pwəh ro iamɨnhi.
g Kumwesən səkɨtaha rani iamɨnhi irə mə, “Iou i Alfa mɨne Omeka.
Alfa in leta sə rukupwən ia alfapet səvəi nəkur Kris. Omeka in leta sampam. Nahaɡ i kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Əvsini mwi Rev 21:6, 22:13.
Iakɨnarə fwe kupwən, marə ipwet mɨne, mamevən meste tapkiwən mhə. Iakauvehi nɨskaiien me pam.”

Jon rətoni Iəməti Iərmama

i Iou Jon piəvmiaha riti. Kɨtaha miou samarə pəri ia nəkwai nɨtətə Iesu ramərɨmənu irə. Iakamərer əknekɨn kɨtaha m kɨmiaha ia nəmisəien me səməme kamo m kɨtaha tɨ nəɡhɨn. Nəpɨn riti fwe kupwən kəmri pen iou iakarə ia tənə əmwerɨs riti nəɡhɨn nə Patmos.
Patmos in tənə əmwerɨs riti kəmri pen Jon fwe ikɨn rəmwhen mə in ramarə ia kalapus.
Irəha həmri pen iou fwe ikɨn tɨ nəri nə mə iakaməvisau irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən mɨne nəɡkiariien sə Iesu rɨni mə ro nɨpərhienien.
10 Ia nəpɨn səvəi Iərɨmənu səkɨtaha iakətoni vison riti Nənɨmwɨn rəriari miou. Ia vison nəha iakreɡi iərmama riti raməɡkiari ia təkutak rerɨn rasori rəmwhen ia kisɨpw, 11 mɨni mə, “Rai pen ia nəkukuə nəfe ikamətoni, nənə mərhi pen nəkukuə nəha revən tɨ nakalasia me səməme kamharə ia taon me nəha sefen. Nəɡhi taon me nəha Efesas mɨne Smana mɨne Pekamam mɨne Tuatira mɨne Satis mɨne Filatelfia mɨne Laotisia.”

12 Iakuvsini iou mə takətoni mə sin nəha raməɡkiari pehe miou. Nəpɨn ikuvsini iou mətoni nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno ia kol. 13  k Ia kurkwanraha iərmama riti rəmwhen ia iəməti iərmama riti. Tɨnari səvənhi rəpwəmwɨs. Rəkwani nari kɨno ia kol rukurau ia kwənpwenhɨn. 14  l Nɨmwai nukwənen rəpsan rəmwhen ia nɨmwheri sipsip. Rəpsan pɨk rəmwhen ia nɨsəkwai təsi.
Nəɡkiariien səvəi nəkur Kris ramɨni iamɨnhi irə mɨnuə “Rəpsan pɨk rəmwhen ia sno.”
Nənimen mi krouəmwhen ia nərami napw.
15 Nɨsun mi krauser rouəmwhen ia aean nəha prons sə kuvani ia napw mə sə rərəha traiu raka. Rerɨn rəmwhen ia nui asori sə ramivə mamierɨɡ. 16  n In rauvehi kəməhau me sefen ia rəɡɨn mwatuk. Nau səvəi naruaɡənien rəhiə ia nɨkaren mi ruku pen ia nɨpəɡi nəkwan mier. Nənimen rəmwhen ia meri sə raməhiapw ia rukwəsikər.

17 Nəpɨn iakətoni iəmə nəha iakmwei irapw ia nɨsun mi rəmwhen iakemhə. Mətə in rəmri pehe rəɡɨn mwatuk ia nirak, mɨni mə, “Tikəpwəh nehekɨrien. Iou iərmama i iakɨnarə raka kupwən, nənə takarə mwi kurirə. 18  o Iou iərmama i iakamɨru. Fwe kupwən iakɨmamhə, mətə ətə ro təkwtəkwuni iakuvəmɨru takɨmɨru ia nuk nuk me. Iou iakasori ia Noien Iərmama Remhə, masori mwi ia Imwei Nəkur Həuvamhə.
Nəɡkiariien səvəi nəkur Kris ramɨni iamɨnhi irə mɨnuə “Iou iakauvehi ki me səvəi Noien Iərmama Remhə mɨne Imwei Nəkur Həuvamhə.”


19  q Ro pen tikaməkeikei mɨrai pen ia nəkukuə narimnari me i ikamətoni, səməme kamo ipwet mɨne, mɨne səməme tuhəuvehe kurirə. 20  r Takɨni pehe tukw ik i nɨpwrai kəməhau me i irəha pam sefen ikamətə ia rəɡɨk mwatuk mɨne nɨpwrai nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno ia kol. Kəməhau me nəha sefen irəha nəha naɡelo me səvəi nakalasia me səməme kamharə ia taon me nəha sefen. Nənə nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno ia kol irəha nəha nakalasia me səməme kamharə ia taon me nəha sefen.”

Copyright information for `TNK