Romans 15

Kɨtaha nərmama nahatətəien səkɨtaha rɨskai tsaməkeikei mhasitu ia nərmama nahatətəien səvənraha rəpwəh nɨskaiien, mhəvrani nari pəmpəm me səvənraha, nənə mhəpwəh nəvraniien mə rerɨtaha traɡien tukwe. a Mətə pwəh kɨtaha sousari mə tso piəvtaha me rerɨnraha raɡien, mho ramasan mɨnraha, mhəuvrhəkɨn irəha həuvehe mhəutə. b Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo rɨpkousari mhə mə tro rerɨn əpa raɡien. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,

“Nɨni ərəhaien me nərmama səpəmsəpə kamhəni ia niram,
həuvehe mhəmak ia nirak.”
c Kɨtaha səukurən mə nəɡkiariien me pam səməme kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan fwe kupwən kɨmərai pen irəha mə tuhəvəhaɡ m kɨtaha mə tsəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən. Kɨtaha səukurən noien noien nəha tɨ nəri nə mə samərer əknekɨn ia nəpɨn me nənə nəɡkiariien me səvəi Nəkukuə Ikinan kamhəuvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha.

Kumwesən əpa ramasitu ia kɨtaha mə tsərer əknekɨn ia nəpɨn me, nənə in əpa rauvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha. Nənə təkwtəkwuni iakaməres in mə trasitu ia kɨmiaha ia nətərɨɡien səkɨmiaha mə truvehe mo kuatia rəmwhen ia noien səvəi Iesu Kristo. Nənə iakaməres iamɨnha irə mə kɨmiaha pam rerɨmiaha rukurən nuveheien məmwhen ia reri iərmama kuatia a tɨ nuvehi utəien nəɡhi Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.

d Ro pen mə piəvtaha riti ruvehe tukumiaha tihəsevər ia rerɨmiaha tukwe rəmwhen ia Kristo rɨnəsevər ia rerɨn tukumiaha nəpɨn hiəuvən tukwe in. Tiho iamɨnha irə pwəh nərmama həuvehi utə nəɡhi Kumwesən. e Iakani pehe tukumiaha i mə Kristo rɨməuvehe iərmama sə ro tukwini nari m nəkur Isrel
Uə nərmama kuvehi ninhum mɨnraha
mə trahatən mə Kumwesən in nɨpərhienien, nənə mə tro promes me səməme Kumwesən rɨno m kaha kupwən me səvəi nəkur Isrel həuvehe mho nɨpərhienien.
g Nənə in rɨməuvehe mə tro nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel həuvehi utə nəɡhi Kumwesən tɨ napiien səvənhi. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,

“Ro iamɨnhi irə takəɡnəɡɨni ik ia reri nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel,
takəni nɨpu muvehi utə nəɡhɨm.”
10 Nənə in rani mwi mə:

“Kɨmiaha nərmama me rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel tihaɡien kɨmiaha nərmama me səvənhi.”
11 Nənə rani mwi mə:

“Kɨmiaha nərmama me pam i rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel tihəɡnəɡɨni Kumwesən,
Uə Iərɨmənu

kɨmiaha pam ia kwənəkwus me pam tihəuvei pen nəɡnəɡɨniien min.”
12  i Nənə Profet Aesea rani mwi mə:

“Nuai nei riti trukwesər ia Jese muvehe, mutə, mərɨmənu ia nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.
Nərmama me nəha tuhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha irə.”
13 Kumwesən əpa ramasitu ia kɨtaha mə tsəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Nənə təkwtəkwuni iakaməres in mə tro rerɨmiaha raɡien məpwiuən nəpɨn kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Iakaməres mə in tro iamɨnha irə mə ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan kɨmiaha hiəukurən nuveheien mhəskai mwi tɨ nəmri pen əknekɨnien nətərɨɡien səkɨmiaha irə.

Pol in aposol riti səvəi Iesu Kristo

14 Piak me, iou iakukurən amasan mə nɨmɨruien səkɨmiaha rukuər ia namasanien, nənə hiaməuvehi nukurənien me pam, nənə hiəmwhen tɨ nəvəhaɡien m kɨmiaha me. 15 Nəɡkiariien me nepwɨn ia nəkukuə i həknekɨn kwopti, mətə iakətɨɡase mɨrai pen m kɨmiaha mə tako a pwəh rerɨmiaha ramrhi. Ratukwatukw a mə takəɡkiari iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməuvei pehe namasanien səvənhi miou, 16  j muvehi utə iou irə mə iou aposol riti səvəi Iesu Kristo
Uə iərmama sə ramo tukwini nari m Iesu Kristo
kərhi pen iou iakamevən tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Iou iakamowok rəmwhen ia pris riti, maməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən. Rəmwhen ia pris rauvei pen narimnari me m Kumwesən ia təkure nɨfatə, iou mwi iakauvei pen nari riti min. Nəri nəha iakauvei pen m Kumwesən in i nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Nənə iakokeikei mə Nənɨmwɨn Ikinan tro irəha həuvehe mhəmher, mho ikinan i, nənə Kumwesən rerɨn traɡien tɨ nuvehiien irəha.

17 Tɨ nəri nə mə iou aposol riti səvəi Iesu Kristo, ro pen iakukurən nəfiəutəien iou tɨ wok səvəi Kumwesən. 18  l Mətə rəknekɨn mə takəɡkiari ia nari riti iou atukw iakɨno. Takɨni a nəfe Kristo rɨno ia nirak tɨ nuviien nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel həuvehe mho nəkwai Kumwesən. Kristo rɨno wok ia nəɡkiariien səiou mɨne noien me səiou. 19 Nənə in rɨno wok ia nɨskaiien səvəi nɨmtətien me mɨne narimnari me kamətoni kamərkərinari irə. In rɨno irəha pam ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan. Ro pen iakɨni irapw pam nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, iakɨməkupwən fwe Jerusalem mevən ia kwopun me pam meste pen tənə nəha Ilirikam. 20  m Nənə ia nəpɨn me iakokeikei mə takəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən ia kwopun me nepwɨn səməme kɨpkreɡi raka mhə nəɡhi Kristo ikɨn. Iakəpwəh nokeikeiien mə takuvrhəkɨn nari ia təkure nəri sə iərməpə rɨnəmri irapw. 21 Mətə rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,

“Nərmama səməme kɨpkɨni irapw mhə iərmama nəha mɨnraha, irəha tuhətoni in
nənə nərmama səməme həpkreɡi raka mhə, irəha tuhəukurən.”
22  n Noien i iakamo mamevən ia kwopun me səpəmsəpə nəpɨn rɨpɨk raməsisəɡ iou tɨ nuveheien mətoni kɨmiaha.

Pol rokeikei mə trətoni nakalasia me fwe taon nəha Rom

23 Mətə təkwtəkwuni wok səiou ia kwopun i rɨno sampam. Ia nuk me rɨpɨk iakokeikei mə takuvehe mətoni kɨmiaha. 24  o Ro iamɨnhi irə rerɨk rɨrhi mə takuvehe mətoni kɨmiaha nəpɨn takevən ia tənə i Spen. Nəpɨn takuvehe tsarə nəpɨn kwakwa a, nənə iakokeikei mə tihasitu ia nirak ia navənien səiou. 25  p Mətə təkwtəkwuni iakamevən fwe Jerusalem mə takasitu ia nərmama me səvəi Kumwesən fwe ikɨn. 26  q Nakalasia me fwe ia profens mi nəha Masetonia mɨne Akaea rerɨnraha raɡien həuvei pehe mane me nepwɨn trasitu ia nərmama me səvəi Kumwesən fwe Jerusalem səməme nautə səvənraha riwən. 27  r Rerɨnraha raɡien a tɨ noien nəha. Nənə nɨpərhienien səvənraha kaon rarə tɨ nəkur Isrel tɨ nəri nə mə irəha həuvehe mamhəuvehi pəri narimnari amasan me səvəi nəkur Isrel ramasitu ia nənɨmwɨnraha. Ro iamɨnhi irə ratukwatukw mə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel irəha mwi tuhasitu ia nəkur Isrel, mhəuvei pen narimnari amasan me səvənraha trasitu ia nɨpwranraha. 28 Takuvehi mane i həməuvei pehe miou mevən muvei pen mɨnraha. Nənə nəpɨn iako sampam ia nəri i, iakier mevən ia tənə i Spen, nənə ia navənien səiou takuvehe mətoni kɨmiaha. 29  s Nənə iakukurən mə nuveheien səiou sə takuvehe tukumiaha irə, trukuər ia narimnari amasan me səvəi Kristo mə kɨmiaha tihəreɡi ramasan.

30  t Piak me, tɨ nəri nə mə kɨtaha samahatətə ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, nənə Nənɨmwɨn Ikinan ramo kɨtaha samokeikei kɨtaha me, iakaməres kɨmiaha mə tihəfwaki əknekɨn m Kumwesən tukw iou rəmwhen iou mwi iakaməfwaki tukwe. 31 Tihəfwaki mə Kumwesən truvehi raka iou ia rəɡi nəkur Jutia səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu. Nənə tihəfwaki mwi mə nəpɨn takevən mier pen fwe Jerusalem, nərmama me səvəi Kumwesən fwe ikɨn rerɨnraha traɡien tɨ nasituien səiou. 32 Nənə ia noien nəha, trɨni mɨnuə nəkwai Kumwesən pərhien, takuvehe mətoni kɨmiaha ia naɡienien, nənə kɨtaha pam rerɨtaha traɡien. 33 Pwəh Kumwesən i in nukune nəmərinuien tramarə tukumiaha. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

Copyright information for `TNK