Titus 3

Noien amasan me səməme Taetas traməkeikei məvəhaɡ m nakalasia me irə

a Taetas. Tiko a pwəh rerɨnraha ramrhi mə tuhəsiai nəmə asori me mɨne nərmama səməme kamhərɨmənu ia nirəha. Tuhaməkeikei mho nəkwanraha, nənə mhərer mwatuk ia nəpɨn me tɨ noien amasan me pam. b Irəha tuhəpwəh nɨni ərəhaien iərmama riti. Ia nəpɨn me tuhaməkeikei mharə ia nəmərinuien, mhəpwəh nəvisəien, nənə mheiwaiu mhasitu ia nərmama me pam.

c Irəha tuhaməkeikei mho iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən kɨtaha mwi səreirei nari, mamhərui nəkwai Kumwesən. Kameikuə ia kɨtaha səpwəh nətəien suatuk atukwatukw. Noien ərəha me nepwɨn sokeikei pɨk mhəreɡi ramasan irə kamhərɨmənu ia kɨtaha. Ia narəien səkɨtaha samo pɨk nərəhaien. Rerɨtaha ramakres narimnari me səvəi nərmama. Kaməmwəki kɨtaha nənə kɨtaha saməmwəki kɨtaha me. Fwe kupwən noien səkɨtaha ro iamɨnha irə, d mətə Kumwesən sə rauvei pehe nɨmɨruien vi m kɨtaha rərhi pehe namasanien mɨne nokeikeiien səvənhi rier pehe tukutaha. e Ia nəpɨn nəha Kumwesən ruvehimɨru kɨtaha. Mətə in rɨpkuvehimɨru mhə kɨtaha tɨ nəri nə mə samo noien amasan me, rekəm. In ruvehimɨru kɨtaha tɨ nəri nə mə rapi kɨtaha. In ruvehimɨru kɨtaha nəpɨn Nənɨmwɨn Ikinan raikuas raka noien ərəha me səkɨtaha, sətui mwi, mhəuvehe mhərməvi mwi. f Kumwesən rətəɡi irapw Nənɨmwɨn nəha ruvehe mukuər ia kɨtaha muku pen tɨ Iesu Kristo. Iesu nəha in iərmama sə rauvei pehe nɨmɨruien vi m kɨtaha. g In rasitu ia kɨtaha ia namasanien səvənhi, mo kɨtaha satukwatukw ia nəmri Kumwesən mə kɨtaha tsəuvehi nɨmɨruien rerɨn sə sənəmri pen əknekɨn raka nətərɨɡien səkɨtaha irə. Nəɡkiariien i in nəɡkiariien pərhien. Nənə iakokeikei mə tikahatən amasan nərmama me ia narimnari me i. Pwəh nərmama səməme həməni nɨpərhienien ia Kumwesən tuhamarə mamho noien amasan me. Narimnari me i hamasan pɨk mamhasitu ia nərmama.

h Mətə nəresien me nərmama həreirei nari kamhəni, mɨne nəɡkiariien me kamhəni ia kwənəkwus səvəi kaha kupwən me, mɨne nəvisəien me kamhəvisə mɨnraha me tɨ nɨpwrai Loa səvəi Moses, tikaməkeikei mərer isipwɨn tɨ nirəha, tɨ nəri nə mə ko həpkasitu mhə, namasanien səvənraha riwən. 10  i Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni nəɡkiariien iamɨnhi meitehi kɨmiaha irə, tikevən mɨnise. Mə ro mwi iamɨnhi, nənə, tikevən mɨnise mwi. Trɨni mɨnuə ikɨnise m kəru, mətə raməkeikei ia noien səvənhi, nənə, tikərer pen isipwɨn tukwe, məpwəh. 11  j Ikukurən mə iərmama sə ramo iamɨnhi irə, in iəmə rərəha, mamo noien ərəha. Noien səvənhi ramo pui atukw a in mə in iərmama riti Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvənhi.

Nəɡkiariien sampam səvəi Pol

12  k Takərhi pehe iərman mi i riti Atemas uə Tikikas truvehe mətoni ik. Nəpɨn truvehe irə, tikaməkeikei mətoni akwauakw a suatuk mə tikuvehe mətoni iou fwe taon nəha Nikopolis, tɨ nəri nə mə iou iakokeikei mə takevən marə fwe ikɨn ia nəpɨn səvəi nəkwieiien. 13  l Iərmama mi kəru nəɡhɨnrau nə Apolos mɨne Sinas, Sinas in iərmama riti sə ramowok ia nɨkaren səvəi loa səvəi nəkur Rom, irau krauavən ia navənien səvənrau, mətə tikasitu ia nirau mə nari riti trəpwəh niwən təniien ia nirau. 14  m Ramasan mə ikahatən nərmama me səkɨtaha mə irəha tuharə mamhəmwur mamho noien amasan me mamhasitu ia nərmama nepwɨn səməme narimnari me səvənraha rɨpkəmwhen mhə. Rərəha mə nərmama me səkɨtaha tuhamarə auər a.

15 Nərmama me pam səməme kamharə kɨmaha mɨnraha həni ramasan tukw ik. Nənə ik tikɨni tukwini ramasan səkɨmaha revən tɨ nərmama me səməme hokeikei kɨmaha mamhahatətə ia Iesu.

Pwəh namasanien tramarə tukumiaha pam.

Copyright information for `TNK