1 John 1

Nəghatən Megəh

Nəghatən rəha nəmegəhən təmaupən matɨg e nətuounən nian, inun, itɨmat
1:1Naoa u, Aposol Jon in təməte. Kitat kotəruru təməte kəm pah. Nat əpnapɨn məmə in tatən pɨk “itɨmat,” məto Jon pɨsɨn əm təməte. Tatən itɨmat, matəghat-in atɨp in ne aposol mɨn neen.
emotəto kən motəplan e nɨganəmtɨtɨmat ətuatɨp. Emotehm, kən motek e nelmɨtɨmat ətuatɨp. In un, in nəghatən rəha nəmegəhən itəm ekoatəghat-in, moatən-iarəp.
Nəmegəhən əh təmiet-arəpa; emotehm kən moatətul-arəp o nən-iarəpən, kən moatən-ipɨnə kəm itəmat məmə in nəmegəhən lilɨn, in təmətatɨg ilau Tata Uhgɨn kən təmiet-arəpa otɨmat. Ekoatən-iarəp kəm itəmat natɨmnat mɨn itəm emotehm kən motəto rəkɨs, məmə itəmat mɨn onəkotuwa kol kitiəh kitat min itəmat. Okotuwa kitiəh kitat Tata Uhgɨn ne Nətɨn, Iesu Kristo. Ekoatəte natɨmnat mɨn u məmə otol nagienən e nɨkitat tər mərioah.

Okotaliwək e nəhag-əhagən

Nəghatən u inu, itɨmat emotəto ron kən ioatən-ipɨnə kəm itəmat, məmə Uhgɨn in nəhag-əhagən, kən napinəpən tɨkə agɨn lan. Okəmə kitat kotəmə kɨnoatol kitiəh kitat min, məto kitat kotaliwək e napinəpən, kən koateiuə, kən məsotatɨgən e nɨpahrienən. Məto in tətatɨg e nəhag-əhagən, kən okəmə kotaliwək e nəhag-əhagən tahmen lan,
1:7Aes 2:5
kən kitat koatol kitiəh kitat min, kən kitat okotaruətuəh
1:7Okəmə kotaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, okotən-iarəp əm təfagə rat mɨn kəmotol kəsotahmenən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto sənəmə tahmen e naruətuəhən itəm kətaig e nien o nos-irəkɨsən nətuakəmən kit e nɨpətɨtəm. Kitat okotəkəike motaruətuəh e nɨta Iesu, məmə in otos-irəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. Tol nəhlan, kitat kotətuatɨp, motaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in təsəplanən nolən rat rəhatat, məto-inu nɨta Iesu təmafəl rəkɨs.
,
e nolən rat mɨn rafin e nɨta Nətɨn, Iesu.

Okəmə kitat kotəmə sənəmə kitat nol təfagə rat, kitat koateiuə-in atɨp əm kitat mɨn, kən nɨpahrienən tɨkə etat. Uhgɨn in etəm kɨtun nagɨleən lan, kən rəhan nolən in tətuatɨp əm.
1:9E naluinən nolən rat rəha nol təfagə mɨn, Uhgɨn in tatol e nətuatɨpən, məto-inu nɨmɨsən rəha Iesu in təmətou rəkɨs nolən rat mɨn. Tol nəhlan, tətuatɨp məmə Uhgɨn otaluin nolən rat mɨn rəhatat mətafəl rəkɨs.
Tol nəhlan, okəmə kitat kotən-ipən nolən rat mɨn rəhatat kəm Uhgɨn,
1:9Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13
kən in otafəl kitat kən maluin rəhatat nolən rat mɨn, kən maruətuəh rəkɨs in nolən rat mɨn rafin rəhatat mə okotətuatɨp e nɨganəmtɨn.
1:9Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip 10:22
10 Okəmə kitat kotəmə kəsotol agɨn-əhən nolən rat, kən kitat koatən neiuəən e Uhgɨn, kən rəhan nəghatən təsatɨg agɨn-əhən e nəmegəhən rəhatat.

Copyright information for `TNN