1 John 2

Iesu Kristo in etəmim rəha nasituən etat

Rəhak nɨsualkələh mɨn, iatəte natɨmnat mɨn u kəm itəmat, matən-iəhau itəmat məmə onəsotolən nat tərat. Məto okəmə suah kit otol nolən rat, rəhatat kit əh-ikɨn etəm tatəghat rəhatat lan kəm Tata Uhgɨn, inu Iesu Kristo in Etəm Tətuatɨp. In un, itəm təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat u, neməha otəsol mɨnən Uhgɨn. ,
2:2Iesu in təmol sakrifais atɨp e nəmegəhən rəhan o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat əh, neməha təsol mɨnən Uhgɨn. Iesu in sakrifais, kən in pris mɨn itəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapəhən o Uhgɨn məmə otən məmə kitat kəməsotolən nolən rat kit, məto tətapəh o Uhgɨn məmə otəplan kitat məmə kitat netəm rəhatat nolən rat mɨn kəmotos rəkɨs nalpɨnən. Neməha rəha Uhgɨn, Kristo in təmos, təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən. Kən nat u, in tɨnahmen.
Kən təməsolən o rəhatat pɨsɨn əm nolən rat mɨn, məto rəha netəmim rafin agɨn-əh e nətueintən.

Kitat okotɨtun əsas məmə kotɨtun Uhgɨn okəmə kitat koatol nəwian.
2:3Nolən nəwian un, təsolən kitat kotətuatɨp, məto tatəgətun əm məmə kitat kotɨtun Uhgɨn.
,
Etəm u tatən mə “Ekɨtun Uhgɨn,” məto təsolən nəwian, in ieiuə, kən nɨpahrienən tɨkə lan. Məto etəm un tatol rəhan nəghatən, nolkeikeən rəha Uhgɨn təmatɨg mɨnɨp wɨr pahrien e nɨkin. Etəm u itəm tatən məmə tatəper-ipən lan,
2:5Nian tatən məmə suah kit tatəper-ipən e Iesu, nɨpətɨn u məmə in tətatɨg lan məsietən, tatɨsɨ-pən lan, tatətul-pən ron, tatos rafin nəsanənən rəhan ron, tatagɨle lan, tatɨlpɨn ilau min.
otəkəike mətəp suatɨp kitiəh əm itəm Iesu təmɨtəp. Nolən u tatəgətun əsas məmə kitat koatatɨg lan.

Kitat kotəkəike motol nolkeikeən kəm kitat mɨn

Nɨkik keike mɨn, io esəteən nəghatən wi kit kəm itəmat məmə onəkotol, kən məto iatəte in oas
2:7Dut 6:5; Lev 19:18
itəm nəmotos rəkɨs e nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr; nəghatən oas u in nəghatən nɨnəmotɨtun.
Məto e nehmən kit mɨn, nəghatən u itəm iatəte tatɨmnə otəmat məmə onəkotol, in tatəuhlin məmə nəghatən wi, məto-inu kɨnəplan e suatɨp wi kit e nəmegəhən rəha Iesu ne rəhatəmat. Məto-inu roiu, napinəpən tɨnatagɨm, kənu nəhag-əhagən pahrien tɨnatasiə rəkɨs.

Kən etəm u tatən mə in tətatɨg e nəhag-əhagən məto tatetəhau pian, in tətatɨg əh e napinəpən. 10 Etəmim u itəm tolkeike pian, in tatətul e nəhag-əhagən, kən nat kit tɨkə e nɨkin məmə otapitətəl lan, morin.
2:10Sam 119:165
11 Məto etəmim u itəm tetəhau pian, in tətatɨg e napinəpən, kən mətan e napinəpən, kən məruru ikɨn tatuwɨn-pən ikɨn, məto-inu napinəpən tatohamɨs nɨganəmtɨn.

12 Rəhak nɨsualkələh mɨn, iatəte naoa u kəm itəmat,
məto-inu Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatəmat o nat u itəm Iesu təmol.
13 Tata mɨn, iatəte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotɨtun in, itəm təmaupən matɨg e nətuounən.
Netəm aluə mɨn, iatəte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotol win e etəm rat, Setan.
14 Nɨsualkələh, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inun nəmotɨtun Tata Uhgɨn.
Tata mɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotɨtun in, itəm təmaupən matɨg e nətuounən.
Netəm aluə mɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nakotəsanən, kən nəghatən rəha Uhgɨn tətatɨg e nɨkitəmat, kən nəmotol win e etəm rat, Setan.

Sotolkeikeən natɨmnat rəha nətueintən

15 Sotolkeikeən nətueintən o natɨmnat mɨn rəha nətueintən. Okəmə suah kit tatolkeike nətueintən, kən nolkeikeən rəha Tata Uhgɨn təsatɨgən e nɨkin. 16 Məto-inu natɨmnat rafin e nətueintən u, təsɨsɨ-pənən o Tata Uhgɨn, məto rəha nətueintən əm. Natɨmnat u rafin rəha nətueintən, ilat u, naumɨsən o natɨmnat rəha nɨpətɨtəm əm, kən naumɨsən o natɨmnat itəm tatiuw rəkɨs nɨganəmtɨtəm,
2:16Prov 27:20
ne nausitən o rəhan nautə mɨn ne nepətən.
17 Kən nətueintən u otəpanɨkə. Kən naumɨsən o nautə mɨn otəpanɨkə. Kən naumɨsən o nolən mɨn rəha nətueintən itəm koatiuw nətəlɨgən rəha netəmim otəpanotɨkə. Məto etəmim itəm tatol nəwia Tata Uhgɨn, in otətatɨg lilɨn.

Tɨkɨmɨr mɨn rəha Kristo kɨnotuwa rəkɨs

18 Nɨsualkələh, kotegu-pən e namnun nian. Nəmoatəto məmə tɨkɨmɨr kit rəha Kristo
2:18Tɨkɨmɨr rəha Kristo in ‘antichrist’ e Inglis.
otuwa. Kən roiu tɨkɨmɨr mɨn rəha Kristo tepət, kɨnotuwa rəkɨs. Tol nəhlan, kitat kotɨtun məmə inu, kɨnoategu-pən e namnun nian.
19 Netəm mɨn u, kəmotapəs rəhatat niməfak mɨn məto-inun ilat sənəmə rəhatat agɨn-əh mɨn. Okəmə rəhatat agɨn-əh mɨn, kəməsotietən etat. Məto ilat kəmotiet etat, məmə otəgətun məmə ilat sənəmə rəhatat mɨn.

20 Məto itəmat un, Etəm Tətuatɨp, in təmətəfiə
2:20Netəm Isrel kotətəfiə-pən e rəhn-kapə pris mɨn e oel, moatol kən tatəgətun məmə ilat u, sənəmə netəmim əpnapɨn əm, məto ilat u, netəmim rəha Uhgɨn əm, itəm in təmɨtəpun o nolən wək u. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in tatos-ipa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm netəm mɨn un itəm koatən nɨpahrienən lan, matəgətun məmə Kristo təmɨtəpun ilat mə rəhan əm. Netəm mɨn u itəm koatos nətəfiəən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, in tahmen e nəmtətin kit məmə ilat u, rəhan mɨn netəmim. Tatətəfiə-in-pən Narmɨn Rəha Uhgɨn elat məmə ilat kotahmen-in nolən wək rəhan.
kəm itəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən itəmat rafin nəkotɨtun nat u.
21 Iatəte nat u kəm itəmat, sənəmə nəkotəruru nɨpahrienən, məto itəmat nɨnotɨtun rəkɨs nɨpahrienən, kən motɨtun məmə nɨpahrienən təsoe-inən neiuəən. 22 ?Pah u in ieiuə? Etəmim u itəm tatən məmə Iesu sənəmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Etəmim u inu, in tɨkɨmɨr rəha Kristo. In təsənən nɨpahrienən e Tata Uhgɨn ne Nətɨn. 23 Etəm təsənən nɨpahrienən e Nətɨn təruru nosən Tata. Etəm tatən nɨpahrienən e Nətɨn, in tatos mɨn Tata Uhgɨn.

24 Pəs nat naka nəmotəto e nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr, otatəper-ipən əh etəmat tiəkɨs. Okəmə nat naka nəmotəto e nətuounən otatəper-ipən etəmat, kən itəmat onakoatəper-ipən e Nətɨn, ne Tata Uhgɨn. 25 Kən nat u inu, nəmegəhən itulɨn, in təmən-iəkɨs məmə otos-ipa kəm kitat.

26 Iatəte nəghatən mɨn u kəm itəmat matən-iarəp netəm mɨn u itəm okotiuw rəkɨs itəmat. 27 Məto itəmat u, nətəfiəən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm nəmotos e Kristo, in tətatɨg əh e nɨkitəmat. ?Tol nəhlan, pah mɨn tɨtun nəgətunən nat wi kit kəm itəmat? Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun natɨmnat rafin kəm itəmat, kən nətəfiəən əh rəhan, in nɨpahrienən, sənəmə neiuəən. Tol nəhlan, otəper-ipən əskasɨk lan, tahmen-pən əm məmə in təməgətun itəmat məmə nəkotol.

28 Kən roiu əh, nɨsualkələh, otəper-ipən lan, məmə nian in otuwa kən kitat kəsotəgɨnən məsotaulɨs-inən nɨganəmtɨn e rəhan nuwamən.

29 Okəmə nəkotɨtun məmə in tətuatɨp, onəkotɨtun əsas məmə netəmim rafin itəm koatol nolən ətuatɨp, ilat u, nenətɨn mɨn.

Copyright information for `TNN