1 John 3

Itəmat u nenətɨ Uhgɨn mɨn

!Oteplan-tu! !Nolkeikeən itəm tepət mahgoau kəm kitat, itəm Tata Uhgɨn təmos-ipa, inun, məmə tətaun-in kitat məmə nenətɨn mɨn! Kən nɨpahrienən məmə kitat əh. Netəmim rəha nətueintən kəsotɨtunən kitat, məto-inun ilat kotəruru Uhgɨn. Nɨkik mɨn, kitat nenətɨ Uhgɨn mɨn u-roiu. Kitat kəsotɨtunən məmə okotəhrol nulan motol pɨsɨn nian Kristo otɨtəlɨg-pa. Məto kitat kotɨtun məmə nian otɨtəlɨg-pa, kitat okotahmen lan, məto-inu e nian əh, okotəplan əsas məmə in tol nəhlan. Kən etəmim itəm tatagɨle məmə otahmen e Kristo, in tətaruətuəh rəkɨs
3:3Tətaruətuəh, nɨpətɨn u, tɨtafəl rəkɨs.
in atɨp nolən mɨn rəhan, məto-inu Kristo in mɨn in tətuatɨp wɨr agɨn.

Etəmim itəm tatol nolən rat, in tatətgəhl mɨn lou rəha Uhgɨn, məto-inu nəghatən u nolən rat, nɨpətɨn u, nətgəhlən lou rəha Uhgɨn. Kən itəmat nəkotɨtun məmə Kristo təmuwa məmə otos-irəkɨs rəhatat nolən rat mɨn, məto-inu nolən rat tɨkə lan. Tol nəhlan, okəmə kitat koatəper-ipən lan, tol-pən okol kəsotəkəikeən e nolən rat mɨn. Məto netəm mɨn un itəm koatəkəike əh e nolən rat mɨn, tol-pən kotəruru agɨn-əh in, məsotəplanən in.

Nɨsualkələh, sotətəlɨg-inən suah kit teiuə-in itəmat o nat u. Etəm tatol nat ətuatɨp, nɨpətɨn u məmə in etəm ətuatɨp, tahmen əm e Kristo in etəm ətuatɨp. Məto etəmim itəm tatəkəike əh e nolən rat mɨn, tatəgətun məmə in rəha Setan u, etəm təmatol nolən rat e nətuounən. Məto Nətɨ Uhgɨn təmuwa o nərəkɨnən wək mɨn əh rəha Setan. Netəm mɨn u itəm kəmotaiir wi mɨn motuwa nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat okol kəsotəkəikeən e nolən rat, məto-inu ilat koatos niamɨtə rəha Uhgɨn. Kən o nat u, okol ilat kəsotəkəikeən e nolən rat, məto-inu ilat nenətɨ Uhgɨn mɨn.
3:9Nɨkuti nat tatəwiə noe-in atɨpən noan. E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn tatələhəu-pən rəhan niamɨtə e suah kit, kən in tatəwiə tahmen e nɨkuti nat itəm kəməfe e nəmegəhən rəha etəmim un, kən matoe in noan e nolən mɨn rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, netəmim mɨn u itəm kəmotaiir wi mɨn motuwa nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat kəsotəkəikeən e nolən rat.
10 Tol mə, kotɨtun nənən məmə pah mɨn u nenətɨ Uhgɨn, kənu pah mɨn u nenətɨ Setan. Etəmim u itəm təsol ətuatɨpən, kən in məsolkeikeən pian kit, in sənəmə nətɨ Uhgɨn kit.

Kitat kotəike motolkeike kitat mɨn

11 Nəghatən u inu, nəmotəto e nətuounən e namnusən təwɨr, məmə kitat okotəike motolkeike itat mɨn. 12 Sotolən tɨkɨrɨ Ken, itəm in etəmim rəha Setan kən tohamnu pian.
3:12Jen 4:8
?Kən təmohamnu pian o naka? Təmohamnu məto-inun rəhan nolən mɨn tərat kənu rəha pian, nolən mɨn in tətuatɨp.
3:12Prov 29:10
13 Piak mɨn, narmɨtəmat təsiwɨg pɨkən okəmə netəmim rəha nətueintən u koatetəhau itəmat. 14 Okəmə kitat kotolkeike piatat mɨn, tatəgətun məmə kitat kɨnotaprəkɨs-in rəkɨs nɨmɨsən, mɨnotegu-pən e nəmegəhən. Məto etəm un nolkeikeən tɨkə lan, in tətatɨg əh e nɨmɨsən. 15 Etəmim un itəm tatetəhau pian in tahmen e etəm tatohamnu itəm, kən itəmat nəkotɨtun məmə iohamnu itəm, in təsosən nəmegəhən lilɨn.

16 O nat u kitat kotɨtun wɨr məmə nolkeikeən in tol nulan, məto-inun Iesu təmos-ipa rəhan nəmegəhən otat. Kən e nolən kitiəh əm, təwɨr mə kitat mɨn kotos-ipən nəmegəhən rəhatat o piatat mɨn. 17 ?Okəmə suah kit rəhan natɨmnat tepət kən pian kit rəhan nat kit tɨkə, məto in təsasəkitunən pian,
3:17Dut 15:7,8; Jem 2:15,16
məsolən nat agɨn lan, nolkeikeən rəha Uhgɨn otəhrol nulan matɨg e suah u?
18 Nenətɨk mɨn, pəs kitat kəsotənən nolkeikeən e nohlɨtat əm, məto okotol əp nolkeikeən pahrien e nolən mɨn rəhatat.
3:18Esik 33:31; Rom 12:9
19 Okəmə kotol nəhlan, kən nat əpnapɨn okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okotos nalpɨnən, məto kitat okotɨtun məmə kotatɨg e nɨpahrienən, kən mem məha-məha nɨkitat e nɨganəmtɨn. Məto-inu Uhgɨn in ilɨs maprəkɨs-in nɨkitat, kən in tɨtun natɨmnat rafin.

21 Piak mɨn, okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okəsotosən nalpɨnən, kitat okəsotagɨnən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, 22 kən motos natɨmnat rafin ron itəm koatətapəhin-pən, məto-inu kitat koatol nəwian kən moatol nolən itəm in tolkeike. 23 Kənu nəghatən u rəhan tatən məmə kotəkəike motahatətə e Nətɨn, Iesu Kristo, kən motolkeike kitat mɨn, tahmen məmə inu in təmən mihin kəm itat. 24 Netəm mɨn u itəm koatol nəwian, ilat koatəper-ipən lan, kən in tatəper-ipən elat. Kən kitat kotɨtun məmə in tətatɨg e nɨkitat, məto-inun Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm in təmos-ipa, in tatəgətun kəm kitat.

Copyright information for `TNN