1 John 4

Onakakil mehm mətɨg narmɨn mɨn

Nɨkik mɨn, okəmə etəmim kit tatən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg lan, matol in tatən-iarəp rəhan nəghatən, kən təwɨr pɨk məmə onəkotehm wɨr motakil mətɨg məmə narmɨn əh tətatɨg lan, in rəha Uhgɨn pahrien, o sənəmə rəha Uhgɨn.
4:1Jer 29:8
Kitat okotəkəike motəplan wɨr məto-inun ien eiueiuə mɨn tepət kɨnotiet rəkɨs moatəghat e nətueintən.
O nat u, itəmat onəkotɨtun əsas məmə in Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e etəmim kit, inun, Narmɨn itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, kən in təmuwa e nɨpətɨn, narmɨn əh in Narmɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn. Məto etəmim kit itəm təsən-iarəpən məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, narmɨn rəha etəmim əh, sənəmə rəha Uhgɨn. Inəh, in narmɨn rəha tɨkɨmɨr rəha Kristo, ,
4:3E Inglis, katən əm ‘antichrist,’ kən nɨpətɨn u məmə in tɨkɨmɨr rəha Kristo.
itəm nɨnəmotəto rəkɨs məmə in otəpanuwa, kən roiu tɨnətatɨg rəkɨs e nətueintən.

Nɨsualkələh, itəmat netəmim rəha Uhgɨn mɨn, kən nəmotəhg-irəkɨs ien eiueiuə mɨn əh, məto-inu Narmɨn itəm tətatɨg e nɨkitəmat in taprəkɨs-in narmɨn itəm tətatɨg e nətueintən u.
4:42 King 6:16; Rom 8:31
Ilat netəm rəha nətueintən, tol nəhlan, nəghatən mɨn rəhalat koatən, in rəha nətueintən əm, kən netəm koatətəlɨg-in ilat, ilat mɨn netəm rəha nətueintən u. Məto itɨmat nenətɨ Uhgɨn mɨn. Tol nəhlan, netəmim itəm kotɨtun Uhgɨn, ilat kotətəlɨg-in itɨmat. Məto netəmim itəm ilat sənəmə nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat kəsotətəlɨg-inən itɨmat. O nat u, kitat okotɨtun əsas Narmɨn itəm tatən pahrien, ne narmɨn itəm tateiuə.

Nolkeikeən rəha Uhgɨn ne rəhatat

Nɨkik mɨn, pəs kitat kotolkeike kitat mɨn, məto-inu nolkeikeən in tatɨsɨ-pən o Uhgɨn, kən etəm tatol nolkeikeən, in təmaiir wi mɨn muwa nətɨ Uhgɨn kit, kən tɨtun Uhgɨn. Məto etəm u, rəhan nolkeikeən tɨkə, in təruru Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn, in nəukətɨ nolkeikeən. Uhgɨn təmol əp rəhan nolkeikeən kəm kitat nulan, məmə in təmahl-ipa Nətɨn noan kitiəh əm, tuwa e nətueintən, məmə kitat okotos nəmegəhən ron. 10 Nat u in nolkeikeən pahrien, sənəmə kitat kəmotolkeike Uhgɨn, məto in təmolkeike kitat. Uhgɨn təmahl-ipa Nətɨn tuwa, kən in təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat nolən rat mɨn, məmə neməha otəsol mɨnən Uhgɨn.

11 Piak mɨn, Uhgɨn təmolkeike pɨk kitat nulan, kən tol nəhlan, kitat mɨn okotəkəike motol mihin nolkeikeən əh kəm itat mɨn. 12 Suah kit təsehmən Uhgɨn nian kit ne. Məto okəmə kitat kotolkeike itat mɨn, kən Uhgɨn tatəper-ipən e nɨkitat, kən nolkeikeən rəhan tɨnatoe-in nolkeikeən e nɨkitat.

13 Kitat kotɨtun məmə kitat kotəper-ipən lan, kən in tətatɨg etat, məto-inun tɨnos-ipa rəkɨs rəhan Narmɨn kəm kitat.

14 Kənu itɨmat emotəplan rəkɨs kənu moatən-iarəp məmə Tata Uhgɨn in təmahl-ipa Nətɨn məmə in Iosmegəh rəha nətueintən. 15 Etəmim itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn, kən Uhgɨn tətatɨg lan, kən in mɨn tətatɨg-pən e Uhgɨn. 16 Kən tol nəhlan, kitat kotɨtun nolkeikeən rəha Uhgɨn kəm kitat, kən motagɨle lan.

Uhgɨn in nolkeikeən. Etəm tətatɨg e nolkeikeən, tətatɨg-pən e Uhgɨn, kən Uhgɨn mɨn tətatɨg lan.
17 Nian kotatɨg nəhlan e Uhgɨn, kən nolkeikeən rəhan tɨnatoe-in nolkeikeən e nɨkitat, məmə kitat kəsotəgɨnən e nian Uhgɨn otətakil itəm, məto-inu e nətueintən u rəhatat nolən tahmen e Kristo. 18 Etəm u tərioah e nolkeikeən, okol təsəginən Uhgɨn. Məto nolkeikeən pahrien u, itəm tɨnatoe rəkɨs e nɨkitat, tatəhg-irəkɨs nəgɨnən, məto-inu nətəlɨgən rəha nosən nalpɨnən tatol kitat koatəgɨn, kən nat u tatəgətun məmə rəhan nolkeikeən təsoe-inən əh e nɨkitat. 19 Kitat kotolkeike itat mɨn məto-inun Uhgɨn təmaupən molkeike itat. 20 Məto okəmə suah kit təmə, “Io ekolkeike Uhgɨn,” məto tatetəhau əh pian, in ieiuə. Məto-inu etəm təsolkeikeən pian u in tatehm e nɨganəmtɨn, okol təsolkeikeən Uhgɨn, itəm in təsehmən. 21 Kən in təmos-ipa rəhan nəghatən kəm itat məmə etəmim pah tolkeike Uhgɨn in otəkəike molkeike mɨn pian.

Copyright information for `TNN