1 John 5

Kitat koatol win məto-inu kitat koatahatətə e Iesu

Etəmim itəm tətahatətə e Iesu məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, suah u inu, in nətɨ Uhgɨn, kən etəmim itəm in tolkeike tata kit, in tolkeike mɨn nenətɨn mɨn. Kən kitat kotɨtun məmə okəmə kotolkeike Uhgɨn kənu moatol nəwian, kənu okotolkeike mɨn nenətɨn mɨn. Məto-inu okəmə kotolkeike Uhgɨn, nɨpətɨn un, okotol noan, kən rəhan nəghatən otahmen e katipa itəm taluk-aluk əm. Netəm kotaiir e Uhgɨn, ilat koatol win e nolən mɨn rəha nətueintən. Kənu nahatətəən rəhatat in tatos-ipa nəsanənən o nolə win e nolən mɨn rəha nətueintən. ?Pah mɨn un ilat koatətul əskasɨk motol win e nəluagɨnən rəha nətueintən u? Ilat əm un, netəm kotatahatətə məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn.

Iaruəsan kɨsɨl kətəhalol əp Iesu Kristo kəm kitat

Iesu Kristo, in etəm u itəm təmuwa, kən nəhau ne nɨtan kətioal əp in kəm itat. Sənəmə nəhau əm itəm tatol əp in, məto nəhau ne nɨtan. Narmɨn Rəha Uhgɨn in tətaruəsan nəghatən mil u rəha nəhau ne nɨta, matən-iarəp məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn in nɨpahrienən. Kən nuəfɨmɨnən kɨsɨl kətəhalaruəsan iləhal mɨn. Iləhal un, Narmɨn Rəha Uhgɨn, ne nəhau, ne nɨta. Kən iləhal u, kətəhalegəhan-in mətəhalol əp nəghatən rəhaləhal mɨn. Nian mɨn, kitat koatəto nəghatən mɨn itəm netəmim koatən-iarəp, motahatətə elat. Məto nian Uhgɨn tatən-iarəp nat kit, in iahgin taprəkɨs, kən kitat okotɨtun nahatətəən təhmɨn mɨn e rəhan nəghatən, məto-inu in Uhgɨn, kən in tatətul-arəp o Nətɨn.

10 Etəmim itəm tətahatətə e Nətɨ Uhgɨn, in tatən nɨpahrienən e nɨkin o nəghatən rəha Uhgɨn. Məto etəmim itəm təsahatətəən e nəghatən u rəha Uhgɨn, tahmen əm məmə in tatən məmə Uhgɨn in ieiueiuə əm, məto-inu Uhgɨn təmətul-arəp o Nətɨn, mən-iarəp kəm in, məto in təsənən nɨpahrienən lan. 11 Kənu nəghatən itəm Uhgɨn təmən-iarəp o Nətɨn, in tol nulan. Uhgɨn təmos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm itat, kənu nəmegəhən u, katos o Nətɨn. 12 Etəm tatos Nətɨn, in tatos nəmegəhən. Məto etəm təsosən Nətɨ Uhgɨn, in təsosən nəmegəhən.

Namnun nəghatən

13 Iatəte nəghatən mɨn u kəm itəmat netəm kotahatətə e Nətɨ Uhgɨn, məmə onəkotɨtun məmə itəmat nakotos nəmegəhən lilɨn. 14 Pəs kəsotəgɨnən, məto kotəskasɨk o nətapəh-inən nat kit e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto-inu kotɨtun məmə nəghatən u inu, tatem əskasɨk itat. Nian okotətapəh-in nat kit kəm in itəm təwɨr e rəhan nətəlɨgən, kən in otəto rəhatat nəfakən. 15 Kən okəmə kotɨtun məmə in otəto itat, kən nat naka okoteasiə-in-pən, kən kɨnotɨtun rəkɨs məmə okotos.
5:151 King 3:12


16 Okəmə kotehm piatat kit tatol nolən rat, məto sənəmə nolən rat itəm tɨtun nit-ipənən e nɨmɨsən, ik onakəfak ron, kən Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən kəm suah u. Məto nolən rat kit əh-ikɨn itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən, kən io esənən məmə onəkotəfak o netəm mɨn itəm koatol nolən əh.
5:16Jer 7:16; 14:11
,
5:16E ves u, ne ves 17, Jon tatəghat-in təfagə rat itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən. Jon tatəghat-in təfagə rat itəm kətəuhlin məntaatəm o Kristo ne netəhauən rəhan netəmim. Nolən rat mɨn əh, tatəgətun məmə netəm koatol ilat kəsotosən nəmegəhən lilɨn, kənu məsɨn mɨn u məmə narmɨlat tɨnɨmɨs. Nat u inu, Jon tatən əhag-əhag kəm itat e 1 Jon 5:12 ne 1 Jon 3:14. E Mat 12:31-32 tatəghat-in təfagə rat u, nən ratən Narmɨn Rəha Uhgɨn.
17 Nolən rat mɨn rafin un, in təfagə rat, kən məto təfagə rat mɨn əh-ikɨn itəm kəsotit-ipənən itəm e nɨmɨsən.

18 Kitat kotɨtun məmə etəm tətaiir e Uhgɨn təsəkəikeən e təfagə rat, məto-inu Nətɨ Uhgɨn tatəmɨk ətain wɨr in, kən etəm rat u Setan, təruru nekən. 19 Kitat kotɨtun məmə kitat nenətɨ Uhgɨn mɨn, məto netəmim rəha nətueintən rafin, ilat u kotatɨg e nelmɨ Setan. 20 Kitat kotɨtun mɨn məmə Nətɨ Uhgɨn təmuwa kən mos-ipa nenatɨgən kəm itat, məmə kitat okotɨtun in, u in nɨpahrienən. Kənu kitat koatətul-pən e Uhgɨn u in nɨpahrienən, məto-inu kitat koatətul-pən e Nətɨn Iesu Kristo. In un, in Uhgɨn pahrien, kən in nəukətɨ nəmegəhən lilɨn.

21 Nenətɨk mɨn, otagɨm rəkɨs o natɨmnat mɨn itəm okotos nəme Uhgɨn e nɨkitəmat. ,
5:21Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “onakagɨm o narmɨ nat mɨn,” məto Jon tatəghat-in təfagə rat, məmə in tahmen e narmɨ nat, məto okəmə kotolkeike rəhatat təfagə rat mɨn taprəkɨs-in Uhgɨn, kən təfagə rat in tatos nəme Uhgɨn e nɨkitat.


Copyright information for `TNN