1 Peter 4

Suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn

O natɨmnat mɨn əh, itəmat mɨn onəkotəkəike motos nətəlɨgən rəha Kristo kən moatətul matɨp o nətoən nahməən e nɨpətɨtəmat, məto-inu in təməto nahməən asol e nɨpətɨn. Nəkoatol nəhlan məto-inu okəmə itəmat nɨnotəto tərat e nɨpətɨtəmat, nat əpnapɨn nəkoatol nolən təwɨr mɨn, kən tatəgətun məmə nɨnotapəs nolən rəha təfagə rat. a  Tol nəhlan, nian itəmat nəkotatɨg e nətueintən u, nəsotətəu-pənən suatɨp rəha nolən natɨmnat rat mɨn itəm tətatɨg e rəhatəmat nətəlɨgən, məto onəkotətəu-pən suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn. Nəmotərəkɨn rəkɨs nian tepət o nətəu-pənən nolən mɨn rəha netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn. Aupən, itəmat nəmoatit əpnapɨn nɨpɨtan; kən nətəlɨgən rəhatəmat təmatuwɨn o natɨmnat rat mɨn; kən nəmoatapɨs; kən nəmoatol lafet rəha nɨtəpən nɨpɨtan; kən nəmotənɨm alikol kapɨs motalməl; kən nəmoatəfak kəm narmɨ nat mɨn itəm in nolən tərat agɨn. b  Netəm əh itəm kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn, narmɨlat təmiwɨg məto-inu itəmat nəmotapəs nətəu-pənən ilat motuwɨn kamnɨm e naruəh rəha təfagə rat rəhalat, kən ilat koatən rat pɨk itəmat ron.

Məto ilat okotəkəike motən-iarəp natɨmnat mɨn rafin e nəmegəhən rəhalat kəm Uhgɨn itəm in tatətul matɨp məmə otakil muəh mələhəu nəghatən rəha nalpɨnən rəha netəm kəmotɨmɨs, ne netəm koatəmegəh. c  Tol nəhlan, netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs, ilat kəmotəto namnusən təwɨr
4:6Kəm-naka nəghatən u, “Netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs,” tatəghat-in netəmim itəm kəmotahatə e Kristo, kən uarisɨg lan kəmotɨmɨs. O kəm-naka tatəghat-in netəmim itəm kəmotɨmɨs e nian rəha suah u Noah (əplan-tu 3:19).
məmə nat əpnapɨn kəmotos nalpɨnən e nɨpətɨlat motɨmɨs, məto Uhgɨn tɨtun nolən ilat okotəmegəh mɨn e narmɨn, tahmen lan.

Kitat koatuwa iuəhkɨr e nian rəha namnun natɨmnat rafin. Tol nəhlan, otol rəhatəmat nətəlɨgən tətaiir o nɨtun wɨrən natɨmnat, kən motehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən məmə nəkotɨtun nəghatən kəm Uhgɨn e nəfakən itəm təsanən. e  Kən nat keike in ilɨs taprəkɨs-in natɨmnat rafin məmə, nakotolkeike itəmat mɨn e nɨkitəmat rafin məto-inu, e nian nəkotol nəhlan, kən nian rafin, nəkoatətul matɨp o naluinən nolən rat mɨn rəhatəmat. f  Kən nəkotəkəike motit itəmat mɨn motuwɨn e latuənu mɨn rəhatəmat məmə nakotagwən itəmat mɨn, kən motəgətun ikɨn netəmim okotapɨl ikɨn. Kən əsotənən nɨkalɨn məmə nɨkitəmat təsagienən ron.

10 Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm itəmat kitiəh kitiəh. Təwɨr məmə nəkotol wək e nəsanənən mɨn əh moatasitu etəmat mɨn. Kən otol wək əh e nolən rəha iolwək mɨn itəm koatol wək ətuatɨp rəha Uhgɨn nian rafin. Onəkotoor nəwɨrən rəhan e suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm in tatos-ipɨnə. 11 Okəmə Uhgɨn təmos-ipən kəm suah kit nəsanənən rəha nən-iarəpən, kən təwɨr məmə in otən-iarəp tahmen əm məmə rəhan nəghatən in rəha Uhgɨn. Okəmə Uhgɨn təmos-ipən kəm suah kit nəsanənən rəha nasituən, kən təwɨr məmə in otasitu e netəmim e nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipən məmə, e natɨmnat rafin, netəmim okotənwiwi Uhgɨn o nat itəm Iesu Kristo təmol. Pəs kitat koatən-iarəp rəhan nəwɨrən ne nəsanənən tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh. g 

Iəfak mɨn okotos nahməən e nɨpətɨlat

12 Io mɨn neen itəm iakolkeike pɨk itəmat, ekɨtun məmə roiu nəratən əskasɨk tatɨləs pɨkən itəmat tahmen e nɨgəm, kən nakoatəto nahməən asol lan. Məto təsəwɨrən məmə narmɨtəmat otiwɨg pɨk o nəratən mɨn əh. Nəratən mɨn əh koatuwa o netəmim tepət, sənəmə itəmat əm. 13 Məto təwɨr məmə nɨkitəmat otətagien əm məto-inu nakoatəto nahməən tahmen-pən əm e Kristo. Kən okəmə nəkoatol nəhlan, kən nɨkitəmat otagien pɨk agɨn nian in otol əp rəhan nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəhan. h  14 Okəmə netəmim koatən rat itəmat o nərgɨ Kristo, kən onəkotatɨg e nəwɨrən pahrien, məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm təsanən məhag-əhag mətatɨg otəmat. i  15 Tərat məmə itəmat kit otol nolən rəha nohamnuən itəm, o nakləhən, o nətgəhlən lou, o təfagə rat əkəku kit tahmen e nəghat tɨpɨkən. Okəmə in tatos nalpɨnən matəto nahməən ron, kən tətuatɨp əm. 16 Məto okəmə itəmat nakoatos nahməən məto-inu itəmat Kristin mɨn, sotaulɨsən ron, məto nəkotəkəike motənwiwi Uhgɨn məmə nakoatos nərgɨn u Kristin. 17 Tol nəhlan məto-inu nian rəha nakilən netəmim rəha Uhgɨn tɨnətuoun. !Kən okəmə nakilən əh tɨnətuoun e netəmim rəha Uhgɨn, kən awe o netəm mɨn u itəm koatəht namnusən təwɨr rəha Uhgɨn! 18 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,

“Okəmə in tiəkɨs o netəm kotətuatɨp məmə Uhgɨn otosmegəh ilat,
?Kən tahro o netəm kotəruru Uhgɨn moatol təfagə rat?” j 
19 Kən tol nəhlan, netəmim itəm koatəto nahməən məto-inu in nətəlɨgən rəha Uhgɨn, təwɨr məmə ilat okotələhəu-pən nəmegəhən rəhalat e nelmɨ Uhgɨn itəm təmol neai ne nɨməptən ne natɨmnat rafin, kən nian rafin in tatol rəhan nəghatən. Kən təwɨr məmə ilat okoatəkəike katətəu-pən mɨn əm suatɨp rəha nolən təwɨr.

Copyright information for `TNN